Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości - Forum Prawne

 

Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości 2

A więc ponawiam pytanie - gdzie to żądanie? (innymi słowy kiedy złożono podanie?)...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Odpowiedz
 
10-09-2014, 12:24  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

A więc ponawiam pytanie - gdzie to żądanie? (innymi słowy kiedy złożono podanie?)
kompXXXX jest off-line  
10-09-2014, 12:30  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

wpis #6 w watku
voyteg jest off-line  
10-09-2014, 12:33  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

Nie widzę tam żadnej daty
kompXXXX jest off-line  
10-09-2014, 12:44  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

Dokładnych dat nie podam, bo nie mam przy sobie dokumentów. Tak na oko:
1) Przeniesienie własności u notariusza ok 29 kwietnia
2) Początek maja otrzymuje z sądu odpis wraz z dokonanymi wpisami.
3) Czerwiec wysyłam pismo do Prezeydenta miasta o treści jak poniżej (stosownie wypełnione dane):
Cytat:
Stosownie do art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz.454 ze zmianami ), informuję że dnia <data> w Kancelarii Notarialnej <dane notariusza sporządzającego akt> została sporządzona umowa sprzedaży <darowizny, dział spadku – jaka to czynność przepisujemy z aktu> nieruchomości <mieszkania również dokładnie przepisujemy z aktu> stanowiącej działkę <numer> w obrębie <numer> o obszarze <numer> dla której sąd rejonowy prowadzi księgę wieczystą <numer – wszystkie dane są w akcie notarialnym>. Na mocy tej umowy stałem się właścicielem tej nieruchomości.
Na podstawie art. 306d Ordynacji Podatkowej odstępuje od udowadniania powyżej określonych faktów, ponieważ możliwe są one do ustalenia przez organ na podstawie posiadanych danych - notariusz na mocy odrębnych przepisów zawiadamia organy administracji publicznej lub też możliwe do ustalenia poprzez wgląd do rejestrów publicznych, jakim są księgi wieczyste po rozpatrzeniu przez Sąd odpowiedniego wniosku złożonego przez notariusza.
Jednocześnie, potwierdzam że nie zmienił się charakter te nieruchomości, więc nie zaistniały tu okoliczności obligujące do złożenia informacji zawarte w art. 6 ust. 3 powyższej ustawy. Wykładnie stosowania prawa w tym obszarze zawiera Wyrok WSA z dnia 23 października 2008 (sygn. akt I SA/Gd 336/0:„W myśl art. 6 ust. 3 cyt. ustawy jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Przepis art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odnosi się do takiej sytuacji, w której w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana charakteru nieruchomości, mająca wpływ na wysokość stawek podatku. W niniejszej sprawie sytuacja taka nie miała miejsca.” Zgodnie z powyższą wykładnia prawa nier mam obowiązku składania tej deklaracji, ponieważ wszystkie dane dla naliczenia podatku są znane organowi administracji publicznej z urzędu.
4) Końcówka czerwca/początek lipca otrzymuję zwrotne potwierdzenie odbioru.

EDIT:
Czyli analizując art 6 ustawy o podatkach i art 165 z ordynacji podatkowej - zgodnie z art 6 ust 5, urząd ma obowiązek ustalić podatek, co zgodnie z ust 7 następuje w drodze decyzji. Ponieważ urząd został poinformowany o tym, że obowiązek podatkowy wygasł i powstał (w zwiazku ze zmianą właścicieli), ma obowiązek z urzędu wszcząć postępowanie i wydać decyzję. Ponieważ tego nie zrobił, jak najbardziej słuszne jest ponaglenie go.
 
10-09-2014, 18:27  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

Cytat:
Napisał/a kub86 Zobacz post
Jednocześnie, potwierdzam że nie zmienił się charakter te nieruchomości, więc nie zaistniały tu okoliczności obligujące do złożenia informacji zawarte w art. 6 ust. 3 powyższej ustawy. Wykładnie stosowania prawa w tym obszarze zawiera Wyrok WSA z dnia 23 października 2008 (sygn. akt I SA/Gd 336/0:„W myśl art. 6 ust. 3 cyt. ustawy jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Przepis art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odnosi się do takiej sytuacji, w której w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana charakteru nieruchomości, mająca wpływ na wysokość stawek podatku. W niniejszej sprawie sytuacja taka nie miała miejsca.” Zgodnie z powyższą wykładnia prawa nier mam obowiązku składania tej deklaracji, ponieważ wszystkie dane dla naliczenia podatku są znane organowi administracji publicznej z urzędu.
Ma Pan obowiązek złożyć deklarację. Powyższy wyrok jest chybiony dla poparcia przedstawionych przez Pana racji. Podkreślam, że w przedstawionej sprawie będzie miał zastosowanie tylko i wyłącznie art. 6 ust. 6 u.p.o.l. (proszę zapomnieć o ust. 3 art. 6 u.p.o.l gdyż w tej sprawie nie ma on zastosowania), a więc jest obowiązek złożenia informacji, a nie wysyłania jakiegoś tam pisma.

nabycie nieruchomości = powstanie obowiązku podatkowego = obowiązek złożenia deklaracji

W sprawie ma zastosowanie tylko część ust. 6 a mianowicie: "6. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości"

W pozostałym zakresie podtrzymuję swoje stanowisko przedstawione powyżej.
kompXXXX jest off-line  
11-09-2014, 07:20  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

Cytat:
Napisał/a kompstar Zobacz post
. Powyższy wyrok jest chybiony
Tu już zaczyna pan polemizować z prawomocnym orzeczeniem WSA

I jeszcze drugie w pewnym zakresie podobne

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1B79C928B4

Cytat:
Podatnik podatku od nieruchomości nie ma obowiązku złożenia właściwemu organowi gminy wykazu nieruchomości, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ za kolejny rok podatkowy z tej tylko przyczyny, że w poprzednim roku kalendarzowym zobowiązanie podatkowe ustalono na podstawie innych niż wynikające z uprzednio złożonego przez podatnika wykazu danych. Obowiązek ten powstaje tylko wówczas, gdy w ciągu roku podatkowego wystąpi zmiana, o której mowa w art. 6 ust. 3 tej ustawy.

samo niezłożenie deklaracji nie jest bezwzględnym warunkiem, bo

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/98C9DF1CFA

Cytat:
Dodać należy, że w przypadku niepoinformowania organu podatkowego przez podatnika o okolicznościach mających wpływ na powstanie lub zmianę wysokości podatku od nieruchomości, organ podatkowy uprawniony jest do wszczęcia postępowania na podstawie przepisu art. 165 Ordynacji podatkowej,
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/084829B7AD

Cytat:
Sytuację, w której podatnik składa kilka korekt deklaracji o treści wzajemnie się wykluczającej, a przy tym nie określa, która z nich jest właściwa, traktować bowiem należy jak niezłożenie deklaracji. Tym samym, rolą organu podatkowego, w tym organu drugiej instancji, jest w takim przypadku określenie wysokości zobowiązania podatkowego w oparciu o ustalony przez organ stan faktyczny i dokonanie subsumcji stanu faktycznego pod odpowiednią normę prawną. Jednocześnie rozstrzygnięcie organu podatkowego winno znaleźć swoje odzwierciedlenie w treści uzasadnienia decyzji, w której organ ma obowiązek przedstawić argumentację przemawiającą za przyjęciem określonego stanowiska.
voyteg jest off-line  
11-09-2014, 07:27  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

@kompstar
Zakładając, że masz rację - co to dla mnie zmienia? Moim celem nie jest złożenie deklaracji, tylko uzyskanie decyzji. A to postępowanie jak już wskazałem jest wszczynane z urzędu, nie w wyniku złożenia deklaracji. Więc tak czy siak następnym krokiem jest ponaglenie - nawet jeśli w odpowiedzi urząd zarząda złożenia deklaracji. Na co ja im odpiszę, że stan nieruchomości się nie zmienił, informacje niezbędne do wyliczenia podatku posiadają lub mogą uzyskać ze swoich 'innych danych' wymienionych w art 306d.
 
11-09-2014, 09:09  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

„Zakładając, że masz rację - co to dla mnie zmienia?”
odpowiedzialność karno-skarbowa, przyspieszenie wydania decyzji


„Moim celem nie jest złożenie deklaracji, tylko uzyskanie decyzji.”

A nie pomyślałeś, że organ podatkowy nie może wydać tej decyzji już teraz, gdyż nie posiada danych do opodatkowania, gdyż nie jest to tak jak na tym forum niektórzy piszą, ze te dane urząd może sobie wziąść nie wiadomo skąd, otóż nie może, gdyż podstawą do opodatkowania mogą być dane wynikające tylko ze zmiany geodezyjnej lub ze złożonej deklaracji, zmiany ze starostwa urząd mógł jeszcze nie dostać, a deklaracji nie złożyłeś.

Skąd tak uporczywa niechęć do złożenia deklaracji?
kompXXXX jest off-line  
11-09-2014, 09:57  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

Cytat:
Napisał/a kompstar Zobacz post

odpowiedzialność karno-skarbowa, przyspieszenie wydania decyzji
odpowiedzialność by była, gdyby podatnik ukrywał majątek lub oszukiwał
decyzję organ może wydac analogicznie, jak w ubiegłym rokuCytat:
Napisał/a kompstar Zobacz post
A nie pomyślałeś, że organ podatkowy nie może wydać tej decyzji już teraz, gdyż nie posiada danych do opodatkowania,
Gdyby tak było, to organy nie wydawały by decyzji co rok i trzeba by co rok składać deklarację podatkową, a tak nie jest.

W sprawie, która analizujemy, zmienił się tylko właściciel, który dodatkowo w piśmie potwierdził, że nic nie uległo zmianie. Jakich danych pana zdaniem tu organ nie posiada?
voyteg jest off-line  
11-09-2014, 10:16  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

"Gdyby tak było, to organy nie wydawały by decyzji co rok i trzeba by co rok składać deklarację podatkową, a tak nie jest."

tak nie jest gdyż ma albo dane z z deklaracji złożonej przez podatnika w latach ubiegłych lub ze wcześniejszej zmiany geodezyjnej, pod warunkiem że żadne zmiany danych nie wystąpiły

Podkreślam tych danych organ podatkowy nie może wywieść nie wiadomo skąd - muszą one wynikać ze zmiany geodezyjnej (zrobionej dla nabywcy) lub złożonej przez nabywcę deklaracji, a jeszcze lepiej z obu tych źródeł jednocześnie.
kompXXXX jest off-line  
11-09-2014, 10:21  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

Cytat:
Napisał/a kompstar Zobacz post
organ podatkowy nie może wywieść nie wiadomo skąd
wiadomo skąd - z urzedu, ma te dane "w drugim pokoju"

jeśli coś się zmieniło, to podatnik może się odwołać, czyli zanegować ustalenia organu

najcześciej mamy jednak sytuację, że w stosunku do ubiegłego roku nic - poza nowym właścicielem - nie ulega zmianie


Cytat:
Napisał/a kompstar Zobacz post
z deklaracji złożonej przez podatnika w latach ubiegłych
a nowy właściclel przecież potwierdził, że te dane się nie zmieniły

Cytat:
Napisał/a kompstar Zobacz post
złożonej przez nabywcę deklaracji
Orzeczenia WSA wskazane wcześniej nie potwierdzają tego poglądu, które wskazują że niezłożenie deklaracji wcale nie oznacza, ze decyzja podatkowa nie może być wydana

Nie odpowiedział pan na pytanie wyżej, jakich w tej konkretnej sprawie informacji organ nie posiada?
voyteg jest off-line  
11-09-2014, 10:58  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

Nie o rodzaj a źródło danych chodzi => #25
kompXXXX jest off-line  
11-09-2014, 10:59  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

Cytat:
Napisał/a kompstar Zobacz post
Nie o rodzaj a źródło danych chodzi => #25
żródło wskazane we wpisie #26

jakich informacji organ pana zdaniem nie posiada (są mu nieznane) w tej konkretnej sprawie?
voyteg jest off-line  
11-09-2014, 11:13  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

Cytat:
Napisał/a kompstar
Skąd tak uporczywa niechęć do złożenia deklaracji?
To nie jest niechęć do złożenia deklaracji - jeśli będę musiał to ją złożę. Interesuje mnie natomiast efekt - decyzja z wysokością podatku, którą urząd powinien był wydać 3 miesiące temu, lub też zawiadomić mnie, że brakuje mu jakichś danych. A zlożenie deklaracji nie przekłada się w bezpośredni sposób na uzyskanie decyzji, jest w zasadzie jedynie biurokratyczną czynnością, bo dane o nieruchomości, które muszę w tej deklaracji podać - powierzchnię nieruchomości i powierzchnię mieszkalną użytkową, urząd posiada zarówno w rejestrze gruntów i budynków, a także pewnie otrzymał wraz z aktem od notariusza.

Zresztą to nie jest dla mnie pojedyńcza sytuacja, żeby daleko nie szukać, po złożeniu deklaracji o odpadach dostałem pismo adresowane do nikogo, że albo nie mają deklaracji, albo jest na niej błąd, i muszę się skontaktować. A z rozmowy telefonicznej dowiedziałem się, że nie wiedzą czy złożyłem deklarację i co w niej jest bo mój rozmówca nie ma dostępu - no cóż, ich problem, ja mam stępel na kopii.

Ale czas zmarnowany na rozmowę przepadł. A ja wolę spędzić go inaczej, niż robiąc za posłańca między pokojami w urzędzie albo prowadząc puste rozmowy. Ot, to urzędnik wykonuje swoją pracę dla mnie, a nie ja wykonują ją za niego.
 
11-09-2014, 11:58  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

Cytat:
Napisał/a kub86 Zobacz post
powierzchnię nieruchomości i powierzchnię mieszkalną użytkową, urząd posiada zarówno w rejestrze gruntów i budynków, a także pewnie otrzymał wraz z aktem od notariusza.
powiem raz jeszcze te dane nie mogą posłużyć do wymiaru podatku, gdyż może to być tylko zmiana geodezyjna (wystawiona na nabywce) bądż deklaracja (też złożona przez nabywce a nie jego poprzednika prawnego). A co tak naprawdę jest powodem zwłoki Urzędu tego nie wiem. Gdy zajmowałem się kilka lat temu wymiarem podatku zmiany przychodziłły do nas najwcześniej po miesiącu, decyzje były zaś wystawiane najczęściej (najwcześniej) w ciągu 2 m-cy od umowy zbycia/nabycia.
kompXXXX jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ dot. IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości (odpowiedzi: 1) Witam Proszę o informację dot. terminu złożenia druku IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości do Urzędu Gminy. Wiem, że powinno się ten druk złożyć...
§ brak decyzji w sprawie renty (odpowiedzi: 1) Posty: 591 Renta - minęło 7 tygodni od komisji, renty i decyzji brak. Z tego co się orientuje ZUS ma 30 dni na przesłanie (wydanie) na wskazany...
§ jak odwołac sie od decyzji w sprawie podatku rolnego (odpowiedzi: 1) Witam!kupilismy z męzem dom do remontu w którym był sklep,w akcie notarialnym figuruje "budynek sklepu" działka 6 arów,nie mieszkamy tam wszystko...
§ czy skarbowka ma termin co do wydania decyzji w sprawie podatku???? (odpowiedzi: 2) witam serdecznie ja z zapytaniem odnosnie podatku od wzbogacenia. nabylam spadek . zlozylam dekladacje podatkowa w urzedzie skarbowym we srode. moje...
§ czy skarbowka ma termin co do wydania decyzji w sprawie podatku???? (odpowiedzi: 3) witam serdecznie ja z zapytaniem odnosnie podatku od wzbogacenia. nabylam spadek . zlozylam dekladacje podatkowa w urzedzie skarbowym we srode. moje...
§ czy skarbowka ma termin co do wydania decyzji w sprawie podatku???? (odpowiedzi: 2) witam serdecznie ja z zapytaniem odnosnie podatku od wzbogacenia. nabylam spadek . zlozylam dekladacje podatkowa w urzedzie skarbowym we srode....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.