Podatek od nieruchomości - doręczenie - Forum Prawne

 

Podatek od nieruchomości - doręczenie 13

Cytat: Napisał/a robert9999 Czyli że nie da się obu zarzutów zawrzeć w jednej skardze? Właściwie, to można spróbować Oczywiście wyczerpujac tryb poprzedzający każdy zarzut tj. zażalenie i wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Każda sprawa we ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Odpowiedz
 
08-05-2015, 17:39  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post

Czyli że nie da się obu zarzutów zawrzeć w jednej skardze?
Właściwie, to można spróbować
Oczywiście wyczerpujac tryb poprzedzający każdy zarzut tj. zażalenie i wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
Każda sprawa we wlasnym punkcie w skardze

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
czy po wpłynięciu skargi wraz z odpowiedzią skarżonego organu do WSA istnieje jeszcze formalna możliwość odniesienia się do odpowiedzi na skargę?
Tak osobiście na rozprawie lub pismem http://forumprawne.org/sady-administ...racyjnymi.html
voyteg jest off-line  
08-05-2015, 19:15  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Tak osobiście na rozprawie lub pismem
Czyli lepiej nie wnioskować o rozpoznanie w trybie uproszczonym...

W międzyczasie przybyło skarg do WSA i tak: złożyłem skargę na bezczynność w zakresie przekazania (kolejnych już) odwołań od decyzji. W międzyczasie okazało się, że Burmistrz odwołania przesłał - przed złożeniem skargi, ale po upływie terminu 14 dni. Natomiast nadal nie poinformował mnie o sposobie ustosunkowania się do wniesionych zarzutów, co też podniosłem w skardze. Czy uiszczać wpis, czy wycofać skargę?
robert9999 jest off-line  
08-05-2015, 21:34  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Czy uiszczać wpis, czy wycofać skargę?
Wycofać, bo złożył pan skargę po dokonaniu czynności

Pozostałe kwestie do poruszenia podczas odwołania od decyzji
voyteg jest off-line  
08-05-2015, 21:41  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Wycofać, bo złożył pan skargę po dokonaniu czynności
Tyle tylko że organ dokonał tylko jednej z 2 czynności, tj. przekazał odwołanie. Natomiast "organ przekazując odwołanie, informuje stronę o sposobie ustosunkowania się do podniesionych zarzutów" - tego już nie uczynił.
robert9999 jest off-line  
09-05-2015, 09:40  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Oczywiście, może pan spróbować - może być ciekawe precedensowe orzeczenie.
voyteg jest off-line  
11-05-2015, 12:55  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Oczywiście, może pan spróbować - może być ciekawe precedensowe orzeczenie.
W takim razie będę próbował. Nie bez powodu ustawą z 19 lutego 2010 r. o zmianie O.p. do treści art. 227 § 2 dodano słowa "i poinformować stronę o sposobie ustosunkowania się
do nich". Poza tym, po zapoznaniu się z treścią pisma, przekazanego przez Burmistrza do Kolegium wraz z moimi odwołaniami nie znajduję "ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów" - właściwie w żadnym zdaniu w tym piśmie Burmistrz nie odnosi się do zarzutów z odwołań, nawet nie stwierdza lakonicznie, czy zarzuty uważa za uzasadnionione, bądź nie.

Oprócz tego złożyłem też do Burmistrza pismo o następującej treści:

"Na podstawie art. 163 § 1 w zw. z art. 258 § 1 pkt 1 i art. 208. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. 2012 nr*0 poz. 749, dalej “O.p.”) wnoszę o wszczęcie postępowania w*sprawie stwierdzenia wygaśnięcia następujących decyzji podatkowych (tu wymienione decyzje)
Wyżej wymienione decyzje nie zostały doręczone zgodnie z art. 144 w zw. z art. 211 O.p. w terminie przewidzianym w art. 68 § 1 pkt 1 O.p co czyni ww. decyzje bezprzedmiotowymi zgodnie z art. 258 § 1 pkt 1 i art. 208. § 1 O.p. Powyższy zarzut uzasadnia żądanie stwierdzenia wygaśnięcia tych decyzji."
robert9999 jest off-line  
12-05-2015, 17:01  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Pytanie czy powstała w ten sposób nadpłata też się nie przedawni?
Przepis prawny:
Art. 79 O.p.
(...)
§ 2. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.


Widzę wyraźnie słowo "zobowiązania".
Pytanie zatem, jak ów zapis rozumieć, jeśli faktycznego zobowiązania nie było...? Tzn. było, ale fikcyjne: np. w sytuacji, kiedy organ decyzją podatkową (jak u mnie i poprzedniego właściciela gruntu) błędnie nalicza podatek od nieruchomości za fragment gruntu (publicznej obecnie drogi), który to grunt sam pierwej (mocą ustawy) wywłaszczył?

Przepis prawny:
Art. 80
§ 1. Prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu.


Ale o tym pan zapewne już wie...

Tu jest ciekawe (trochę niezrozumiałe dla mnie) orzeczenie:
Cytat:
jak trafnie wskazał Sąd pierwszej instancji, instytucja stwierdzenia nadpłaty nie znajduje zastosowania we wszystkich wypadkach powstania nadpłaty w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, lecz jedynie wówczas, gdy powstanie nadpłaty nie jest skutkiem działania systemu podatkowego, błędnych decyzji organów podatkowych — ale jest efektem pomyłki lub wadliwego działania samego podatnika
i dalej

Cytat:
W sytuacji podatnika, którego zobowiązanie podatkowe powstałe w trybie art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej tj. z chwilą doręczenia decyzji ustalającej, stwierdzenie nadpłaty może nastąpić tylko w następstwie wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji ustalającej to zobowiązanie.
II FSK 1769/10 - Wyrok NSA z 2011-01-26

A z drugiej strony:

Cytat:
Przedawnienie zobowiązania podatkowego nie powoduje niemożności wydania decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłaty, skoro istotą sprawy jest w tym przypadku stwierdzenie, czy część (całość) kwoty zapłaconej jako podatek faktycznie nie jest podatkiem należnym.
II FSK 1849/11 - Wyrok NSA z 2012-03-02

oraz:
Cytat:
Dla rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia zwrotu nadpłaty koniecznym jest ujawnienie nadpłaty. Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty po upływie terminu określonego w art. 79 par.2 pkt 1 lit a cyt. ustawy Ordynacja podatkowa powoduje, wygaśnięcie prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty i bezprzedmiotowość postępowania. Niestwierdzona prawnie nadpłata nie może być wymagalna, a zatem nie rozpoczyna się w takim przypadku w ogóle bieg terminu przedawnienia prawa do zwrotu (zadysponowania) nadpłaty. Wygaśnięcie prawa do żądania stwierdzenia nadpłaty na mocy art. 79 par. 1 pkt 1 lit. a cyt. ustawy Ordynacja podatkowa powoduje, że nie jest możliwe dochodzenie zwrotu nadpłaty, której istnienia prawnie nie stwierdzono.
Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
Sachalin jest off-line  
12-05-2015, 20:38  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Muszę te informacje "przetrawić" - mam notatki sprzed paru tygodni w których też wynotowałem sobie kilka orzeczeń i podkreśliłem sobie własny wniosek, że "zobowiązanie w ogóle nie powstało" Ale tutaj jeszcze mam trochę czasu na myślenie.

Natomiast dziś odebrałem rozstrzygnięcie Kolegium w sprawie ponaglenia na niewydanie postanowienia przez Burmistrza w sprawie odmowy dostępu do akt, jak również zajrzałem do WSA i obfotografowałem akta, w tym odpowiedź na skargę na bezczynność SKO w tej właśnie sprawie. I tak:

1) postanowienie SKO w sprawie ponaglenia Burmistrza:
Cytat:
Kolegium stwierdza, iż czynność udostępnienia akt jest czynnością materialno-techniczną i nie stanowi "załatwienia sprawy" w rozumieniu art. 141 O.p., a więc jej niedopełnienie nie może być skutecznie zakwestionowane ponagleniem.
(Ponaglenie, zgodnie z "Poradnikiem" dotyczyło niewydania Postanowienia w sprawie odmowy dostępu do akt),

2) w odp. na skargę na bezczynność SKO (z uzasadnienia):
Cytat:
W orzecznictwie NSA za utrwalony uznać należy pogląd zgodnie z którym stanowisko organu wyższego stopnia wyrażone w trybie art. 37 par. 1 K.p.a. ma charakter wpadkowy (incydentalny) i powinno mieć formę postanowienia. Postanowienie wydane w trybie art. 37 K.p.a. nie podlega kognicji sądów administracyjnych (por. postanowienie NSA I OSK 872/12, postanowienie NSA z 31 stycznia 2013 r. I OSK 74/13).
Ponaglenie z art. 141 O.p. nie stanowi środka zaskarżenia, nie służy bowiem kontroli rostrzygnięć podjętych w postępowaniu administracyjnym, lecz ma na celu by rozstrzygnięcia takie zostały wydane. Do ponaglenia nie mają zastosowania przepisy art. 236-239 O.p. Postanowienie wydane w związku z rozpoznaniem wniesionego przez stronę ponaglenia nie należy też do postanowień kończących postępowanie, dotyczy bowiem kwestii wpadkowej.
[...]
Cytat:
Postanowienie to nie jest zatem orzeczeniem o którym mowa w art. 3 par. 2 pkt 2 P.p.s.a i nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego (II FSK 145/12).
Skoro ponaglenie z art. 141 O.p. nie jest żadnym z rostrzygnięć podlegających właściwości sądu administracyjnego, to - uwzględniając treść art. 3 par. 2 pkt 8 P.p.s.a. - także bezczynność organu w tym zakresie nie podlega właściwości sądu administracyjnego. Innymi słowy - skoro nie byłoby możliwe wniesienie skargi na postanowienie wydane w oparciu o art. 141 par. 1 O.p. jakiego to postanowienia oczekuje skarżąca, to nie jest też możliwe skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego na bezczynność SKO w przypadku braku wydania takiego postanowienia."
Wobec tego czy wycofywać skargę? o.O
robert9999 jest off-line  
13-05-2015, 06:21  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post

(Ponaglenie, zgodnie z "Poradnikiem" dotyczyło niewydania Postanowienia w sprawie odmowy dostępu do akt),
Niestety tak "wnikliwie" niektórzy urzędnicy czytują pisma.


Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Wobec tego czy wycofywać skargę? o.O
Odpowiem orzeczeniem WSA, w którym uznało bezczynność SKO w zakresie wydania Postanowienia

III SAB/Wa 26/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-06


Cytat:
Uwzględniając powyższe należy wskazać, że już po wniesieniu niniejszej skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu [...] kwietnia 2014r. wydało postanowienie o uznaniu ponaglenia za nieuzasadnione. Doszło więc do sytuacji, że ustał stan bezczynności, a skarga na bezczynność organu była rozpatrywana przez Sąd już po zakończeniu postępowania administracyjnego objętego skargą. (...)Mając powyższe na uwadze, Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie, stwierdza, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w dacie złożenia skargi nie dopełniło ciążącego na nim obowiązku załatwienia sprawy co oznacza, iż pozostawało w bezczynności.

W niniejszej sprawie, co istotne, Skarżący w dniu 14 lutego 2014r. złożył w SKO ponaglenie, w którym domagał się od organu wyższego stopnia wobec Prezydenta W. reakcji w związku z bezczynnością tego ostatniego. Już fakt, że chodziło o "skargę" strony na brak działań organu niższej instancji powinien uruchomić stosowne działania SKO w jak najkrótszym czasie.
voyteg jest off-line  
13-05-2015, 07:37  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
dziś odebrałem rozstrzygnięcie Kolegium
Jeśli dobrze pamiętam, wystosował pan skargę na bezczynność na czynność materialno-techniczną w zakresie nieprzekazania odwołania/skargi (?). Jakieś wieści w tym wątku? Pytam, ale może coś pomyliłem/przeoczyłem...
Sachalin jest off-line  
13-05-2015, 09:26  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Niestety tak "wnikliwie" niektórzy urzędnicy czytują pisma.

Odpowiem orzeczeniem WSA, w którym uznało bezczynność SKO w zakresie wydania Postanowienia

III SAB/Wa 26/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-06
Tak podejrzewałem, że jest więcej niż jedna linia orzecznictwa w tej kwestii. Czy w sytuacji, gdyby sąd przychylił się do poglądu że sprawa "nie podlega jego kognicji" skargę odrzuci a wpis zwróci?

Cytat:
Jeśli dobrze pamiętam, wystosował pan skargę na bezczynność na czynność materialno-techniczną w zakresie nieprzekazania odwołania/skargi (?). Jakieś wieści w tym wątku? Pytam, ale może coś pomyliłem/przeoczyłem...
Też, ale to była osobna skarga, już na Burmistrza. W tym przypadku sąd, po moim wniosku o ukaranie organu grzywną za nieprzekazanie skargi już dwukrotnie wzywał organ do nadesłania skargi i akt, czego Burmistrz jeszcze nie zrobił.
robert9999 jest off-line  
13-05-2015, 09:35  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Czy w sytuacji, gdyby sąd przychylił się do poglądu że sprawa "nie podlega jego kognicji" skargę odrzuci a wpis zwróci?
Gdy skarga oddalona, to wpis przepada i to bez pisemnego uzasadnienia z urzedu. Skarge mozna wycofac nawet na poczatku rozprawy. Wcześniejsza linia orzecznictwa polegająca na zalozeniu, że "skoro ponaglenie nie podlega ocenie WSA, to nie mozna skarzyc bezczynności" jest absurdalna, bo czym innym jest ocena tresci aktu administracyjnego, a czym innym jego niewydanie. Tym bardziej ze dopiero wydanie uprawnia do zlozenia skargi na organ nizszej instancji.

Natomiast ta nowa i korzystna linia orzekania dla pana sprawy wynika z implikacji wskazanej w tym orzeczeniu NSA

II OSK 617/14 - Wyrok NSA z 2014-10-02

Cytat:
Istotą skargi na bezczynność jest bowiem wymuszenie na organie załatwienia sprawy i niedopuszczenie do sytuacji, w której brak działania organu, w formie wymaganej przez przepisy, uniemożliwia stronie zwrócenie się o merytoryczną kontrolę jego działalności przez wniesienie np. odwołania do organu wyższej instancji, czy skargi do sądu administracyjnego (por. wyrok NSA z dnia 6 października 2000 r., sygn. IV SA 105/00, LEX nr 53462)
Tu mamy właśnie taką sytuację, bo brak rozpoznanai ponaglenia uniemożliwia wniesienie skargi do WSA na bezczynnośc organu niższej instancji


Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
W tym przypadku sąd, po moim wniosku o ukaranie organu grzywną za nieprzekazanie skargi już dwukrotnie wzywał organ do nadesłania skargi i akt, czego Burmistrz jeszcze nie zrobił.
Czy mamy już orzeczenie WSA w tej sprawie? Bo ono uprawnia potem do wnioskowania do WSA o rozpoznanie sprawy w oparciu o akta będące w posiadaniu sądu tj. o złożoną przez pana skargę
voyteg jest off-line  
13-05-2015, 10:14  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Też, ale to była osobna skarga, już na Burmistrza.
To był wniosek do WSA o ukaranie grzywną z uwagi na nieprzekazanie skargi do WSA, czy skarga na bezczynność burmistrza w zakresie nieprzekazania odwołania do organu II instancji? Pogubiłem się...

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
sąd, po moim wniosku o ukaranie organu grzywną za nieprzekazanie skargi już dwukrotnie wzywał organ do nadesłania skargi i akt, czego Burmistrz jeszcze nie zrobił
Cóż, piękny "przykład" instytucji dyscyplinującej organ... Bardzo ciekawe, jak WSA ostatecznie rozpatrzy wniosek i potraktuje organ...? Po macoszemu, czy po ojcowsku?

Odważyłem się na złożenie skargi na bezczynność organu I instancji w zakresie nieprzekazania mojego odwołania do organu II instancji. Po wpłynięciu skargi - nie muszę dodawać - organ I instancji błyskawicznie (w ostatecznym rozrachunku po ponad roku) przekazał odwołanie do SKO. Odwołanie dotyczyło banalnej sprawy, no ale chodzi o zasady.
Pomimo tego, zastanawiam się jednak NADAL, czy art 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. w ogóle obejmuje tę czynność. A jeśli nie, to czy skargi nie cofnąć...

Przepis prawny:
§ 2. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1–3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;
Sachalin jest off-line  
13-05-2015, 10:21  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Pomimo tego, zastanawiam się jednak NADAL, czy art 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. w ogóle obejmuje tę czynność.
Wyjaśnienie wsparte orzeczeniem NSA w tej części poradnika http://forumprawne.org/prawo-finanso...ml#post3198474

Na sprawy dotyczace organow skarbowych tez to dziala

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/197697C24E

Cytat:
Warunkiem wniesienia do sądu skargi na bezczynność w zakresie przekazania odwołania jest więc wykorzystanie środka określonego w art. 53 § 3 P.p.s.a., zgodnie z którym jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa
W orzeczeniu nie czytamy, ze Sad nie jest wlasciwy w tej sprawie, tylko ze strona nie wyczerpala srodkow do wniesienia skargi - czyli sama skarga jest dopuszczalna
voyteg jest off-line  
13-05-2015, 10:37  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
To był wniosek do WSA o ukaranie grzywną z uwagi na nieprzekazanie skargi do WSA, czy skarga na bezczynność burmistrza w zakresie nieprzekazania odwołania do organu II instancji? Pogubiłem się...
Obie rzeczy - ta sama sprawa Wniosek o ukaranie grzywną z uwagi na nieprzekazanie skargi na nieprzekazanie odwołania

Cytat:
Czy mamy już orzeczenie WSA w tej sprawie? Bo ono uprawnia potem do wnioskowania do WSA o rozpoznanie sprawy w oparciu o akta będące w posiadaniu sądu tj. o złożoną przez pana skargę
Jeszcze nie. 7-dniowy termin zakreślony przez WSA na przekazanie akt mija dziś, czyli odp. Burmistrza do WSA powinna wpłynąć najpóźniej w poniedziałek. Ale oryginału skargi Burmistrz do WSA nie prześle, bo, co już wiem, "zagubił" ją.
robert9999 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Doręczenie listu (odpowiedzi: 1) Witam! Moje pytanie dotyczy listu poleconego. Co w przypadku gdy nie odbieram listu, ten leży na poczcie, później wiadomo listonosz robi drugie...
§ doręczenie (odpowiedzi: 3) Jeżeli stroną postępowania jest bank, który jest spółką akcyjną to można doręczać mu pisma do oddziału a nie do siedziby głównej?
§ doręczenie (odpowiedzi: 4) witam. mam następujące pytanie: sąd w wyroku nakazał wyjaśnić czy skarżącemu skutecznie doręczono decyzję. jak się okazuje oryginał pozostał w...
§ doręczenie zagraniczne-opłaty (odpowiedzi: 1) Witam, szukam obalenia, proszę o wskazówki otóż - jest proces cywilny w Polsce, jedna strona procesu jest Polakiem,któret mieszka w Stanach. I...
§ doręczenie (odpowiedzi: 6) Proszę o podpowiedź w poniższym stanie faktycznym. Sprawa nie jest gospodarcza. Strona jest reprezentowana przez fachowego pełnomocnika. Strona sama...
§ ZUS - doręczenie zwolnienia (odpowiedzi: 5) Czy jeśli koniec zwolnienia wypada dajmy na to na dzień 07.02.2010 r., a z powodu choroby zostaje przedłużone na 14 dni, to do ZUSu, do którego...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.