Podatek od nieruchomości - doręczenie - Forum Prawne

 

Podatek od nieruchomości - doręczenie 2

Cytat: Napisał/a robert9999 Wniosek o stwierdzenie nieważności tych decyzji do SKO? Dokładnie tak Decyzja nieważna = nie było podstawy do wpłacenia, a skoro wpłacono coś wtedy... itd http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3A20CFE782 Cytat: Jeśli organ "odmawia stwierdzenia nieważności", to ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Odpowiedz
 
09-02-2015, 14:55  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Wniosek o stwierdzenie nieważności tych decyzji do SKO?
Dokładnie tak
Decyzja nieważna = nie było podstawy do wpłacenia, a skoro wpłacono coś wtedy... itd

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3A20CFE782

Cytat:
Jeśli organ "odmawia stwierdzenia nieważności", to potwierdza, że ostateczna decyzja jest "ważna", a jeżeli "stwierdza nieważność", to orzeka z mocą wsteczną, że taka decyzja od swojego początku była "nieważna", czyli nie powinna istnieć w obrocie prawnym.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2503912BC2

Cytat:
Zgodnie z Art. 70 § 1 O.p. zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Upływ terminu przewidzianego w Art. 70 § 1 O.p. po wydaniu decyzji określającej zobowiązanie podatkowe przez organ pierwszej instancji powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, chyba ze zobowiązanie wygasło wcześniej na skutek zapłaty podatku. Wówczas organ odwoławczy musi merytorycznie rozpoznać odwołanie. Jeżeli zapłata była niższa od kwoty zobowiązania podatkowego, organ podatkowy nie może egzekwować różnicy z uwagi na upływ przedawnienia. Jeżeli natomiast zapłacona kwota była wyższa od należnego podatku, organ podatkowy powinien zwrócić różnicę podatnikowi.
voyteg jest off-line  
09-02-2015, 15:35  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
W związku z tym zacząłem się zastanawiać, czy w tym wypadku nie powstała nadpłata z tytułu tego podatku
a kto płacił podatek? skoro mamy do czynienia, ze współwłaścicielami, którzy albo nie żyją, albo z takimi którzy decyzji nie otrzymali
kompXXXX jest off-line  
09-02-2015, 17:36  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

W takim razie najpóźniej do jutra napiszę wersję roboczą tego wniosku i pozwolę sobie wrzucić tutaj celem ewentualnego zaopiniowania.

Kto płacił podatek? Otóż dokładnie nie wiem kto i w jakich kwotach. Mam nadzieję w dniu jutrzejszym przejrzeć akta i zrobić zdjęcia. Bo o ile dobrze rozumiem, powinny się tam znajdować informacje dotyczące postępowania przed wydaniem decyzji, tzw "zwrotki" świadczące o doręczeniu i dokumenty dotyczące księgowania wpłat. W skrócie wiem od mamy, że osoby do których pisma trafiały przekazywały jej ustnie informacje dot. numeru konta, ile (proporcjonalnie do udziału) musi wpłacić i do kiedy. Co do reszty kwot - nie mam pojęcia.
robert9999 jest off-line  
10-02-2015, 17:36  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Witam ponownie,

Tak jak napisałem w poprzednim poście, chciałbym wrzucić treść wniosku do SKO do zaopiniowania:

<nazwisko, adres>
PEŁNOMOCNIK strony:

<nazwisko, adres>

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa
za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

Wniosek o stwierdzenie nieważności następujących decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości:
Decyzja wymiarowa z dnia 2014-01-21 za rok 2014, sygn. AA,
Decyzja wymiarowa z dnia 2013-01-21 za rok 2013, sygn. BB, etc.

Na podstawie art. 247 § 1 Ustawy Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z dnia 29*sierpnia 1997 r. - Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 z późn. zmianami) wnoszę o*stwierdzenie nieważności wyżej wymienionych decyzji w sprawie wymiaru podatku od*nieruchomości za lata 2008 - 2014, dotyczącego nieruchomości położonej przy ul.*XX w XX, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o*nr*WA1I/XXXXX/X.

Uzasadnienie:
W przedmiocie decyzji o sygn. AA wskazane akty administracyjne zostały wydane z naruszeniem art. 133 o.p., ponieważ w dacie wydania tej decyzji jej adresatka XX nie zyła. Jak zauważył WSA w Wyroku z dnia 8 lutego 2012 (sygn. akt III SA/Po 459/11) „Decyzja podatkowa może być bowiem wydana jedynie w wyniku postępowania, w którym istnieje strona – podmiot dysponujący interesem prawnym w rozumieniu art. 133 Ordynacji podatkowej. Skoro w dacie wydawania decyzji jeden jej adresat nie żył, a postępowanie toczyło się wobec osoby zmarłej, to były podstawy do przyjęcia, iż decyzje obu instancji wydano z rażącym naruszeniem prawa, albowiem jest oczywiste, iż wobec osoby zmarłej nie można wydać decyzji administracyjnej, regulującej jej prawa czy obowiązki (zob. m. in. wyrok NSA z 24 listopada 2010 r., sygn. akt I OSK 147/10, lex nr 745035). Rzeczą organu było ustalenie kręgu osób będących stronami tego postępowania, bowiem nie mogła być stroną osoba nieżyjąca, a tylko jej następcy prawni.”

W przedmiocie decyzji o sygn. BB wskazane akty administracyjne zostały wydane z naruszeniem art. 247 § 1 o.p., ponieważ skierowane zostały do osób niebędących stronami w sprawie, tj. do: p. AA, p. BB, etc. Jak zauważył WSA w Wyroku z dnia 13 marca 2006 (sygn. akt I SA/Gl 152/06) “W myśl z kolei art. 247 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) jako przepisu regulującego postępowanie, w którym wydano zaskarżoną decyzję, organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie. […] stwierdzić należy, iż decyzje organów podatkowych obu instancji jako skierowane do osoby niebedącej stroną w sprawie dotknięte zostały wadą nieważności, dlatego też w myśl art. 145 § 1 pkt. 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało stwierdzić ich nieważność.”
Ponadto zauważyć należy, że wymienione decyzje nie zostały skierowane do osób, które w datach wydania decyzji były faktycznymi stronami w sprawie, tj. do: p. CC, p. DD, etc., pomimo iż organ w treści decyzji wymienił wyżej wskazane osoby jako współwłaścicieli nieruchomości. Tym samym naruszone zostały zasady ogólne sprecyzowane w art. 6, 7, 8 oraz w szczególności art. 9 k.p.a., faktycznie oznaczało to bowiem przeprowadzenie postępowania bez udziału strony postępowania.

Do niniejszego pisma załączam oryginał udzielonego mi przez stronę pełnomocnictwa.

Chętnie dodałbym w usadadnieniu inne orzeczenia, ale mam ciężką przeprawę z wyszukiwarką orzeczeń...
robert9999 jest off-line  
10-02-2015, 20:22  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Wypowiadanie się w jakiejkolwiek sprawie, gdy się nie widzi dokumentów obarczone jest dużym prawdopodobieństwem udzielenia niewłaściwej porady.

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
za pośrednictwem Urzędu Miasta
raczej za pośrednictwem burmistrza

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Decyzja wymiarowa z dnia 2014-01-21 za rok 2014, sygn. AA,
Decyzja wymiarowa z dnia 2013-01-21 za rok 2013, sygn. BB, etc.
a decyzje z lat 2008-2012?

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
tekst jednolity z dnia 29*sierpnia 1997 r. - Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 z późn. zmianami
nie aktualny tekst jednolity

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Tym samym naruszone zostały zasady ogólne sprecyzowane w art. 6, 7, 8 oraz w szczególności art. 9 k.p.a.
należy wskazać właściwe przepisy o.p.; w sprawach podatkowych kpa nie obowiązuje

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Do niniejszego pisma załączam oryginał udzielonego mi przez stronę pełnomocnictwa.
warto nadmienić, można też w pełnomocnictwie, że mocodawcą jest wstępny - inaczej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
kompXXXX jest off-line  
10-02-2015, 20:29  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

w sprawach podatkowych ten poradnik http://forumprawne.org/prawo-finanso...-poradnik.html

niemal analogiczny do administracyjnego

ponadto wniosek o nieważność bezpośrednio do SKO, a nie za pośrednictwem - ten tryb, gdy zaskarżamy akt (zażalenie lub odwołanie)
voyteg jest off-line  
10-02-2015, 21:42  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a kompstar Zobacz post
Wypowiadanie się w jakiejkolwiek sprawie, gdy się nie widzi dokumentów obarczone jest dużym prawdopodobieństwem udzielenia niewłaściwej porady.raczej za pośrednictwem burmistrzaa decyzje z lat 2008-2012?nie aktualny tekst jednolitynależy wskazać właściwe przepisy o.p.; w sprawach podatkowych kpa nie obowiązujewarto nadmienić, można też w pełnomocnictwie, że mocodawcą jest wstępny - inaczej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
Zdjęcia dokumentów mógłbym wysłać (i nadal mogę jeśli to pomoże), ale w zasadzie wszystko opisałem słowami.

Decyzje były wymienione przykładowo, to jest długie wyliczenie, usunąłem w poście żeby mniej miejsca zajmowało.

Cytaty wzięte w dużej mierze z "Poradników" użytkownika Voyteg, więc cenna uwaga, przeoczyłem, że tekst jednolity nieaktualny.

Ok, zrobiłem googlowy "research" i rzeczywiście, czego nie wiedziałem, przepisy k.p.a. w większości postępowań podatkowych nie dotyczą, więc te części w których się do nich odnoszę, po prostu usunę. Dzięki za zwrócenie uwagi.

W samej treści pełnomocnictwa jest to zawarte, ale mogę dodać tę informację także w treści samego pisma.

@voyteg - racja, błąd wynikał z tego, że pierwsze pisałem odwołanie od decyzji (za bieżący rok) i nagłówki po prostu skopiowałem do drugiego pisma. Poza tym poradnik przeczytałem, wzór III.

Tak więc powyższe tam, gdzie wskazaliście, poprawione. Spróbuję znaleźć odpowiednie przepisy o.p. analogiczne do przytoczonych k.p.a. Pytanie, czy w poprawionej formie wniosek jest odpowiednio uzasadniony? Czy mielibyście sugestie, co ewentualnie do niego jeszcze dodać? I czy spróbować w jakiś sposób zamieścić zdjęcia dokumentów, które posiadam?

Jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi.
robert9999 jest off-line  
11-02-2015, 06:40  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Zdjęcia dokumentów mógłbym wysłać.
Nie trzeba


Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
W samej treści pełnomocnictwa
Czemu pełnomocnictwa? To nie pan jest stroną w sprawie?

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Czy mielibyście sugestie, co ewentualnie do niego jeszcze dodać?
Wystarczy, że pan napisze "wnoszę o stwierdzenie niewazności decyzji, ponieważ adresat decyzji w dacie ich wydania nie zył"

Tyle wystarczy - oczywiście można wskazać orzeczenie WSA, ale dodatkowo.

Nawet gdyby podał pan niewłaściwą podstawę prawną, to organ i tak musi nadać sprawie właściwy bieg, bo

II SA/Bk 226/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-06-26

Cytat:
Pamiętać należy, że o charakterze pisma świadczy jego treść i zawarte w nim wnioski a nie jego nazwa czy forma.
voyteg jest off-line  
11-02-2015, 07:08  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Nie trzeba

Czemu pełnomocnictwa? To nie pan jest stroną w sprawie?

Wystarczy, że pan napisze "wnoszę o stwierdzenie niewazności decyzji, ponieważ adresat decyzji w dacie ich wydania nie zył"

Tyle wystarczy - oczywiście można wskazać orzeczenie WSA, ale dodatkowo.

Nawet gdyby podał pan niewłaściwą podstawę prawną, to organ i tak musi nadać sprawie właściwy bieg, bo

II SA/Bk 226/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-06-26
Stroną jest mama, w pełnomocnictwie jest stwierdzenie "upoważniam mojego syna do".

Tyle że ta podstawa dotyczy tylko decyzji za lata 2011 - 2014, natomiast w pozostałych latach adresaci żyli, tyle że nie byli współwłaścicielami nieruchomości.
robert9999 jest off-line  
11-02-2015, 07:15  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Stroną jest mama, w pełnomocnictwie jest stwierdzenie "upoważniam mojego syna do".
Dobrze, bo może pan być też pełnomocnikiem mamy przed WSA.

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
tyle że nie byli współwłaścicielami nieruchomości.
czyli opisujemy to odpowiednio we wniosku
voyteg jest off-line  
11-02-2015, 09:00  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

To jeszcze dopytam - ponieważ usunąłem z pisma część odnoszącą się błędnie do przepisów k.p.a., to czy w ich miejsce mogę powołać się np. na ten wyrok?

III SA/Wa 871/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-26
Cytat:
Rozpoznając niniejszą sprawę należy mieć przede wszystkim na względzie, że doręczenie decyzji powinno nastąpić według zasad określonych w Ordynacji podatkowej. W literaturze i w orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że jedynie doręczenie zgodne z przepisami Ordynacji podatkowej wywołuje skutki prawne przewidziane przez obowiązujące przepisy. W przypadku błędnego doręczenia czynność ta jest bezskuteczna (Nowosielska Małgorzata, Pasternak Robert, Monitor Podatkowy 2000/6/25, artykuł, numer publikacji: 26057, Doręczenie w postępowaniu podatkowym; por. też wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 stycznia 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 1094/04, LEX nr 222371 oraz z dnia 16 października 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 1278/07, niepubl.).

Tylko zatem prawidłowe doręczenie pism z zachowaniem reguł, o których mowa w art. 144-154 Ordynacji podatkowej, będzie skuteczne.
Tyle, że dalej w uzasadnieniu tego wyroku Sąd stwierdza:

Cytat:
W świetle powyższego stwierdzić należy, że skoro decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z dnia [...] listopada 2007 r. nie została skutecznie doręczona Skarżącemu w trybie art. 150 Ordynacji podatkowej - to nie rozpoczął biegu także termin do wniesienia odwołania od tej decyzji. Podkreślenia wymaga, że w aktach sprawy brak natomiast innego dowodu, z którego wynikałoby, że przedmiotowa decyzja została skutecznie doręczona Skarżącemu.
Co u mnie, laika, zrodziło pytanie, czy ma to być wniosek o stwierdzenie nieważności, czy odwołanie od decyzji? A może już się zamotałem?
robert9999 jest off-line  
11-02-2015, 09:15  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Co u mnie, laika, zrodziło pytanie, czy ma to być wniosek o stwierdzenie nieważności, czy odwołanie od decyzji?
wniosek o stwierdzenie nieważności; przywołany powyżej wyrok w Pana sprawie nie znajduje zastosowania;

http://www.przepisy.gofin.pl/przepis...38-strona.html
kompXXXX jest off-line  
11-02-2015, 09:15  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
to czy w ich miejsce mogę powołać się np. na ten wyrok?
Tylko po co?
Szkoda czasu - tak wnikliwe wywody to na etapie ewentualnego zaskarżenia decyzji do WSA
voyteg jest off-line  
11-02-2015, 10:00  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Powiadają, że co nagle, to po diable, ale skoro szkoda czasu, to działam Jeszcze raz dzięki za pomoc, a o rozwoju sprawy będę informował. Może nikogo nie będę musiał ponaglać
robert9999 jest off-line  
11-02-2015, 15:24  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Jednak dopytam - jak długo należałoby czekać na decyzję SKO, żeby można było mówić o opieszałości organu? Odwołanie od decyzji za 2015 złożyłem (za pośrednictwem) w kancelarii UG, a wniosek o stwierdzenie nieważności w SKO.
robert9999 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Doręczenie listu (odpowiedzi: 1) Witam! Moje pytanie dotyczy listu poleconego. Co w przypadku gdy nie odbieram listu, ten leży na poczcie, później wiadomo listonosz robi drugie...
§ doręczenie (odpowiedzi: 3) Jeżeli stroną postępowania jest bank, który jest spółką akcyjną to można doręczać mu pisma do oddziału a nie do siedziby głównej?
§ doręczenie (odpowiedzi: 4) witam. mam następujące pytanie: sąd w wyroku nakazał wyjaśnić czy skarżącemu skutecznie doręczono decyzję. jak się okazuje oryginał pozostał w...
§ doręczenie zagraniczne-opłaty (odpowiedzi: 1) Witam, szukam obalenia, proszę o wskazówki otóż - jest proces cywilny w Polsce, jedna strona procesu jest Polakiem,któret mieszka w Stanach. I...
§ doręczenie (odpowiedzi: 6) Proszę o podpowiedź w poniższym stanie faktycznym. Sprawa nie jest gospodarcza. Strona jest reprezentowana przez fachowego pełnomocnika. Strona sama...
§ ZUS - doręczenie zwolnienia (odpowiedzi: 5) Czy jeśli koniec zwolnienia wypada dajmy na to na dzień 07.02.2010 r., a z powodu choroby zostaje przedłużone na 14 dni, to do ZUSu, do którego...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20.