Podatek od nieruchomości - doręczenie - Forum Prawne

 

Podatek od nieruchomości - doręczenie 5

Cytat: Napisał/a voyteg A tu z odpowiedzi organu okazuje się, że ten "dziwnym trafem" wydał tego samego dnia lub dzień wcześniej postanowienie Pytanie, kiedy organ NADAŁ postanowienie? Antydatowanie aktów zupełnie mnie już nie dziwi. Zatem ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Odpowiedz
 
25-02-2015, 08:25  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
A tu z odpowiedzi organu okazuje się, że ten "dziwnym trafem" wydał tego samego dnia lub dzień wcześniej postanowienie
Pytanie, kiedy organ NADAŁ postanowienie?

Antydatowanie aktów zupełnie mnie już nie dziwi. Zatem osobiście skargi wysyłam/składam w piątkowe popołudnie.
I temat się upraszcza
Sachalin jest off-line  
26-02-2015, 15:18  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Jutro wybieram się złożyć na SKO skargę do WSA i mam przygotowaną następującą treść:

Pełnomocnik Skarżącej: <imię, nazwisko>, adres do doręczeń: <adres>,
Skarżąca: <imię, nazwisko, adres>,
Organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w*Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530*Warszawa

SKARGA na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie

Na podstawie art.*3 §*2 pkt.*8, art.*50 §*1, art.*52 §*2 i art. 54 §*1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o*postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2012 poz. 270) wnoszę skargę na*bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w*Warszawie (dalej jako “Kolegium” lub “SKO”) zarzucając naruszenie art.*121*§*1, art.*125 § 1, art.*139*§ 1 i*art.*140*§*1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 poz. 749) przez nierozpoznanie ponaglenia złożonego w trybie art. 141 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa i wnoszę o:

1) zobowiązanie Kolegium do wydania Postanowienia zgodnie z art.*216 § 1 i 2 w związku z art. 141 §1 pkt 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi,

2) zobowiązanie Kolegium do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienie sprawy w*terminie,

3) w przypadku uwzględnienia skargi o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa lub, że naruszenie prawa nie było rażące, mimo że będą podstawy do umorzenia postępowania sądowego w zakresie dotyczącym zobowiązania organu do wydania aktu, jeśli taki zostanie wydany przez organ po wniesieniu skargi do sądu,

4) wymierzenie organowi grzywny na postawie art. 149 § 2 p.p.s.a w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a.,

5) skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym na podstawie art. 119 pkt. 2 ustawy z*dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.),

6) zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie:

W toku postępowania administracyjnego miał miejsce następujący przebieg zdarzeń:

1. Dnia 13 lutego 2015 r. do Kolegium wpłynęło moje ponaglenie do załatwienia sprawy przez Burmistrza Miasta i*Gminy Piaseczno, w którym podniosłem zarzut niewydania Postanowienia w*sprawie odmowy dostępu do akt spraw podatkowych.

2. Dnia 23 lutego 2015 r. złożyłem w Kolegium pisemne wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, poprzez wydanie stosownego aktu administracyjnego.

3. Dotychczas Kolegium nie wydało stosownego aktu administracyjnego, co oznacza że od dnia złożenia mojego podania do dziś moje ponaglenie nie zostało odpowiednio rozpoznane. Tym samym organ naruszył art. 139 § 3 ordynacji podatkowej, który określa maksymalny termin załatwienia sprawy, a także zasadę zaufania do organów administracji zawartą art. 121 ordynacji podatkowej oraz zasadę szybkości postępowania zawartą w art. 125 ordynacji podatkowej.

4. Niewydanie przez Kolegium stosownego aktu administracyjnego uniemożliwia mi dochodzenie praw na drodze sądowoadministracyjnej od organu niższej instancji, gdzie uprawnienie do złożenia skargi na bezczynność do WSA przysługuje dopiero po rozpatrzeniu ponaglenia przez organ wyższej instancji.

Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w Wyroku z dnia 6 listopada 2014 r. (sygn.*akt.*III SAB/Wa 26/14): “Zgodnie z przepisem art. 139 § 1 O.p. załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
W niniejszej sprawie, co istotne, Skarżący w dniu 14 lutego 2014r. złożył w SKO ponaglenie, w którym domagał się od organu wyższego stopnia wobec Prezydenta W. reakcji w związku z bezczynnością tego ostatniego. Już fakt, że chodziło o "skargę" strony na brak działań organu niższej instancji powinien uruchomić stosowne działania SKO w jak najkrótszym czasie […]
Analiza tych działań SKO podjętych w sprawie interwencji na bezczynność organu pierwszej instancji prowadzi do wniosku, że w tej sprawie doszło do naruszenia terminów załatwiania spraw, o których mowa w art. 139 § 1 O.p. Przypomnieć należy, że zasadą jest załatwianie spraw bez zbędnej zwłoki, a*nie w terminie 2 miesięcy. Dopiero załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Ta sprawa dotyczyła ponaglenia Prezydenta W. Burmistrza B. w związku z bezczynnością tego organu w zakresie niewydania rozstrzygnięcia w przedmiocie zarachowania wpłat dokonanych przez Skarżącego na zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2009r. Tego rodzaju sprawa ani nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, ani nie jest szczególnie skomplikowana, zwłaszcza, że obowiązek wydania rozstrzygnięcia w tym zakresie wynika wprost z przepisu art. 62 § 4 O.p.
Wobec powyższego uznać należało, że w niniejszej sprawie nie istniała żadna przyczyna niezależna od organu, która zwalniałaby go od załatwienia sprawy w terminie.”

W niniejszej sprawie dotychczasowy brak rozpoznania ponaglenia przez Kolegium uzasadnia zarzut bezczynności.

Ponadto w Uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2008 (sygn. akt I OPS 6/08 ) zawarta jest następująca wykładnia stosowania prawa: „Przepis art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ma zastosowanie także w przypadku, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność organu - w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a tej ustawy - organ wyda akt lub dokona czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, co do których pozostawał w bezczynności.” Zaś w tezie wyroku NSA z dnia 5 lipca 2012 (sygn. akt II OSK 1031/12) zauważono: "O ile wydanie przez organ administracyjny na dzień orzekania przez Sąd żądanego rozstrzygnięcia sprawy czyni z natury rzeczy niemożliwymi zobowiązanie organu do działania, o tyle nie zwalnia to Sądu z obowiązku zbadania, czy w sprawie doszło do przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie oceny, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz rozważania, czy zachodzą podstawy do wymierzenia organowi grzywny (art. 149 par. 1 i 2 p.p.s.a.). Podjęcie przez organ czynności procesowych powoduje, iż ustaje stan ewentualnej bezczynności organu, co uzasadnia umorzenie postępowania w zakresie skargi na bezczynność organu, ale nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania sądowego dotyczącego skargi strony na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ"

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.
<załączniki, podpis>
edit: gwiazdki to spacje łączące, pojawiły się przy kopiowaniu z Office'a.
robert9999 jest off-line  
26-02-2015, 21:46  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

jak najbardziej ok, tylko proponuje skrócić cytat z orzeczenia III SAB/Wa 26/14 do takiej postaci, bo nie ma sensu cytować detali innej sprawy, a wystarczy wykładnię zasad

Cytat:
Przypomnieć należy, że zasadą jest załatwianie spraw bez zbędnej zwłoki, a nie w terminie 2 miesięcy. Dopiero załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. (...)
Wobec powyższego uznać należało, że w niniejszej sprawie nie istniała żadna przyczyna niezależna od organu, która zwalniałaby go od załatwienia sprawy w terminie.
voyteg jest off-line  
26-02-2015, 23:51  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Tak właśnie myślałem, że za długi ten wywód, ale zostawiłem z uwagi na jasną analogię do mojej sprawy, np:
Cytat:
Tego rodzaju sprawa ani nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, ani nie jest szczególnie skomplikowana, zwłaszcza, że obowiązek wydania rozstrzygnięcia w tym zakresie wynika wprost z przepisu art. 62 § 4 O.p.
W tym przypadku obowiązek wynika wprost z Art. 179. § 2 O.p.

Przy okazji mała dygresja: czy przepisy Art. 141. § 1 stosuje się do Art. 227 § 1 O.p.?
robert9999 jest off-line  
27-02-2015, 06:11  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

do postanowień stosuje się przepisy o odwołaniu
z tym, ze orzecznictwo bywa troche niejednoznaczne, ze niby termin jest, ale...

II FSK 489/09 - Wyrok NSA z 2010-06-25

Cytat:
Twierdzenie Sądu pierwszej instancji, że skorzystanie z trybu tzw. autoweryfikacji decyzji jest ograniczone czasowo i powinno nastąpić w terminie 14 dni od otrzymania odwołania, nie znajduje oparcia w brzmieniu art. 215 Ordynacji podatkowej ani też innych przepisów tej ustawy. Skoro ustawodawca w Ordynacji podatkowej nie przewidział czasowego ograniczenia możliwości prostowania oczywistej omyłki w decyzji przez organ pierwszej instancji, to zastosowanie go w oparciu o orzeczenie Sądu nie może być uznane za zasadne.
voyteg jest off-line  
27-02-2015, 10:59  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Oczywiście pytałem dlatego, że nie wiem, czy ponaglenie z Art. 141. § 1 przysługuje w odniesieniu do czynności materialno-technicznej, jaką będzie przekazanie odwołania do organu wyższej instancji, czy może raczej w tym przypadku należałoby wezwać organ I instancji do usunięcia naruszenia prawa i następnie skarga do WSA.

Cytat:
Samo przekazanie odwołania traktowane jest jako czynność materialno-techniczna, której zaniechanie stwarza podstawę do wystąpienia (po uprzednim skierowaniu do organu pierwszej instancji wezwania do usunięcia naruszenia prawa) ze skargą do sądu administracyjnego. Obowiązek dokonania tej czynności obwarowano terminem 7 dni, liczonym od dnia otrzymania odwołania, wyznaczającym jednocześnie czasowe granice dla przeprowadzenia autokorekty decyzji w trybie art. 132 k.p.a. Jego naruszenie nie uruchamia bezpośrednio żadnej sankcji prawnej, zaś jedynym przysługującym odwołującemu się środkiem ochrony jest skarga do sądu administracyjnego. Należy dodać, że poza skargą na bezczynność organu pierwszej instancji (art. 3 par. 2 pkt 8 w zw. z pkt 4 p.p.s.a) może on jeszcze dochodzić swoich uprawnień procesowych, kwestionując bezczynność organu odwoławczego (art. 3 par. 2 pkt 8 w zw. z pkt 1 p.p.s.a). W drugiej z wyróżnionych sytuacji wniesienie skargi do sądu administracyjnego uwarunkowane jest wyczerpaniem zażalenia, o którym stanowi art. 37 k.p.a. W wyroku z dnia 21 maja 1991 r., IV SAB 8/91, NSA przyjął, iż zaniechanie podjęcia, mimo żądania strony, działań zmierzających do wyjaśnienia przyczyn nieprzedstawienia odwołania przez organ pierwszej instancji, "wyłącza możliwość powoływania się przez organ odwoławczy na nieotrzymanie odwołania". Zdaniem sądu okoliczność przyczynienia się w znacznym stopniu przez organ pierwszej instancji do naruszenia przewidzianego w art. 133 k.p.a. terminu nie stanowi dla organu odwoławczego przesłanki uwalniającej od zarzutu dopuszczenia się zwłoki w wydaniu decyzji. Termin z art. 35 par. 3 k.p.a. należy wówczas liczyć "od dnia zgłoszenia temu organowi przez stronę żądania wyjaśnienia przyczyn nierozpoznania jej odwołania".
Przepis art. 227 o.p. ustanowił dłuższy, bowiem wynoszący 14 dni termin do przekazania [odwołania wraz z aktami]
z: Zbigniew Kmieciak "Odwołania w postępowaniu administracyjnym"

Cytat wrzucam, bo wydaje mi się interesujący. Co prawda powołane są głównie przepisy k.p.a., a odniesienie do ordynacji podatkowej ogranicza się w zasadzie do stwierdzenia, że ustanawia ona dłuższy termin.
robert9999 jest off-line  
27-02-2015, 11:03  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
należałoby wezwać organ I instancji do usunięcia naruszenia prawa i następnie skarga do WSA.
.
jak najbardziej ten tryb i w uzasadnieniu proszę wskazać orzeczenia

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DCE8CD9E78
Cytat:
W literaturze przyjmuje się, że przekazanie odwołania jest czynnością materialno-techniczną. Na bezczynność organu I instancji w tym zakresie służy skarga do sądu administracyjnego po wykorzystaniu środka określonego w art. 52 § 3 p.p.s.a. (por. B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Wydanie 12, Warszawa 2012, s. 505).
Powołany przepis stanowi, że jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa.
W związku z powyższym stwierdzić należy, że przedmiotowa skarga T. W., by była dopuszczalna, winna zostać przez nią poprzedzona wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, złożonym w trybie art. 52 § 3 p.p.s.a.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5EB2203409

Cytat:
Wskazać w tym miejscu należy, iż przekazanie odwołania jest czynnością materialno - techniczną, na którą nie przysługuje zażalenie w trybie art. 37 k.p.a., który co do zasady dotyczy załatwienia sprawy, a więc wydania merytorycznego rozstrzygnięcia w formie postanowienia lub decyzji. Warunkiem wniesienia do sądu skargi na bezczynność w zakresie przekazania odwołania jest więc wykorzystanie środka określonego w art. 53 § 3 p.p.s.a., zgodnie z którym jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa (zob. B. Adamiak, J. Borkowski Kodeks postępowania administracyjnego - Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 501).
Strona powinna bowiem uprzednio (przed wniesieniem skargi) wezwać organ do usunięcia naruszeń prawa.
voyteg jest off-line  
27-02-2015, 11:28  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

O, właśnie takich orzeczeń szukałem, a w ich miejsce znalazłem literaturę. W tym momencie będzie to skarga do WSA z art. 3 § 2 p.p.s.a.?

Czy taka treść wezwania będzie poprawna?
Cytat:
Na podstawie art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi składam wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez niezwłoczne dokonanie czynności przepisanych art.*227 § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa w odniesieniu do złożonego przeze mnie <data> odwołania od decyzji Burmistrza z dn. 2015-01-30 o sygn.*FN....
Udzielone mi przez stronę pełnomocnictwo znajduje się w aktach sprawy.
Cytat:
zaniechanie podjęcia, mimo żądania strony, działań zmierzających do wyjaśnienia przyczyn nieprzedstawienia odwołania przez organ pierwszej instancji, "wyłącza możliwość powoływania się przez organ odwoławczy na nieotrzymanie odwołania".
A więc mowa o żądaniu strony wniesionym do organu II instancji- tylko w jakim trybie wnosi się to żądanie?

Natomiast poniższe odnosi się jak rozumiem tylko do sytuacji w której takie żądanie zostało wniesione?
Cytat:
okoliczność przyczynienia się w znacznym stopniu przez organ pierwszej instancji do naruszenia przewidzianego w art. 133 k.p.a. terminu nie stanowi dla organu odwoławczego przesłanki uwalniającej od zarzutu dopuszczenia się zwłoki w wydaniu decyzji
robert9999 jest off-line  
27-02-2015, 12:01  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Czy taka treść wezwania będzie poprawna?
zmotywował mnie pan do uzupełnienia poradnika http://forumprawne.org/prawo-finanso...ml#post3198474

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
A więc mowa o żądaniu strony wniesionym do organu II instancji- tylko w jakim trybie wnosi się to żądanie?
Gdy ten organ "juz wie".
Np. przekazuję pan odwołanie bezpośrednio do tego organu, a ten nie ubiega się w organie I instancji o akta sprawy.
voyteg jest off-line  
27-02-2015, 16:49  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Złożyłem właśnie skargę skargę do WSA na bezczynność SKO - ciekawe, czy w poniedziałek będzie już postanowienie...

A oprócz tego złożyłem w Urzędzie Gminy złożyłem wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w/g nowego wpisu w poradniku W zasadzie w poniedziałek mógłbym już w tej sprawie złożyć skargę do WSA.

Oczywiście jest też możliwe, że UG moje odwołanie nadał już pocztą do SKO, tylko SKO jeszcze go nie otrzymało. Swoją drogą w tym samym dniu powinien nadać pismo do mnie, z odniesieniem do zarzutów z odwołania.

Pytanie teraz, kiedy wnosić wezwanie do usunięcia naruszenia prawa do SKO? (w związku z odwołaniem)
robert9999 jest off-line  
27-02-2015, 19:04  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
powinien nadać pismo do mnie, z odniesieniem do zarzutów z odwołania
Niechże zgadnę do czego sprowadzi się odniesienie do zarzutów z odwołania: "Odwołanie zostało wniesione w terminie. W sprawie nie znaleziono podstaw do zastosowania przepisów art. 132 k.p.a." Zakład?
Sachalin jest off-line  
28-02-2015, 15:51  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Mogą pisać, co chcą, ważne żeby dopełnili obowiązku, prawda?
robert9999 jest off-line  
28-02-2015, 15:56  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
W zasadzie w poniedziałek mógłbym już w tej sprawie złożyć skargę do WSA.
Dokładnie tak, bo została "poprzedzona"

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Swoją drogą w tym samym dniu powinien nadać pismo do mnie, z odniesieniem do zarzutów z odwołania.

Tak lub nie
Czasami urzedy wysylaja do organu odwolawczego bez poinformowania.

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Pytanie teraz, kiedy wnosić wezwanie do usunięcia naruszenia prawa do SKO? (w związku z odwołaniem)
Telefon do SKO czy odwołanie dotarło.
Proponuje 2-3 dni potem wezwanie, tydzień-dwa po nim skarga do WSA
voyteg jest off-line  
28-02-2015, 16:10  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Telefon do SKO czy odwołanie dotarło.
Złożone osobiście wczoraj
robert9999 jest off-line  
28-02-2015, 18:27  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Tyle, że Burmistrz musi dosłać akta sprawy
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Doręczenie listu (odpowiedzi: 1) Witam! Moje pytanie dotyczy listu poleconego. Co w przypadku gdy nie odbieram listu, ten leży na poczcie, później wiadomo listonosz robi drugie...
§ doręczenie (odpowiedzi: 3) Jeżeli stroną postępowania jest bank, który jest spółką akcyjną to można doręczać mu pisma do oddziału a nie do siedziby głównej?
§ doręczenie (odpowiedzi: 4) witam. mam następujące pytanie: sąd w wyroku nakazał wyjaśnić czy skarżącemu skutecznie doręczono decyzję. jak się okazuje oryginał pozostał w...
§ doręczenie zagraniczne-opłaty (odpowiedzi: 1) Witam, szukam obalenia, proszę o wskazówki otóż - jest proces cywilny w Polsce, jedna strona procesu jest Polakiem,któret mieszka w Stanach. I...
§ doręczenie (odpowiedzi: 6) Proszę o podpowiedź w poniższym stanie faktycznym. Sprawa nie jest gospodarcza. Strona jest reprezentowana przez fachowego pełnomocnika. Strona sama...
§ ZUS - doręczenie zwolnienia (odpowiedzi: 5) Czy jeśli koniec zwolnienia wypada dajmy na to na dzień 07.02.2010 r., a z powodu choroby zostaje przedłużone na 14 dni, to do ZUSu, do którego...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.