doradca podatkowy chce zapłacić w moim imieniu - Forum Prawne

 

doradca podatkowy chce zapłacić w moim imieniu 2

Cytat: Napisał/a kompXXXX Odniosłem się do wcześniejszych wypowiedzi, ... Odnosząc się do wypowiedzi zauważ ich chronologię, zacznij od postu # 8 Posty czytaj ze zrozumieniem....Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Zamknięty temat
 
12-01-2016, 22:01  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 38.892
Domyślnie RE: doradca podatkowy chce zapłacić w moim imieniu

Cytat:
Napisał/a kompXXXX Zobacz post
Odniosłem się do wcześniejszych wypowiedzi, ...
Odnosząc się do wypowiedzi zauważ ich chronologię, zacznij od postu #8 Posty czytaj ze zrozumieniem.
LeszsekS jest off-line  
12-01-2016, 22:08  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: doradca podatkowy chce zapłacić w moim imieniu

Cytat:
Napisał/a LeszsekS Zobacz post
Odnosząc się do wypowiedzi zauważ ich chronologię, zacznij od postu #8 Posty czytaj ze zrozumieniem.
Proszę o merytoryczne wypowiedzi a nie ogólniki.
kompXXXX jest off-line  
12-01-2016, 22:47  
parasoll.ka
Praktyk
 
parasoll.ka na Forum Prawnym
 
Posty: 17.319
Domyślnie RE: doradca podatkowy chce zapłacić w moim imieniu

Cytat:
Proszę o merytoryczne wypowiedzi a nie ogólniki.
My również.
Pytający ma do zapłacenia 13.000,00 zł, a nie mniej niż 1.000,00.
parasoll.ka jest off-line  
12-01-2016, 23:37  
Seb72
Zbanowany
 
Posty: 4.444
Domyślnie RE: doradca podatkowy chce zapłacić w moim imieniu

Cytat:
Napisał/a kompXXXX Zobacz post
doradca działając jako wyręczyciel podatnika jak już wyżej wyjaśniłem może zapłacić te 13 tys.
nawet jeśli to prawda, to na miejscu założyciela wątku zapłaciłbym te 13 tysięcy osobiście z własnego rachunku
Seb72 jest off-line  
13-01-2016, 06:48  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: doradca podatkowy chce zapłacić w moim imieniu

Cytat:
Napisał/a parasoll.ka Zobacz post
My również.
Pytający ma do zapłacenia 13.000,00 zł, a nie mniej niż 1.000,00.
poniżej

Cytat:
Napisał/a kompXXXX Zobacz post
art. 62b o.p. w stanie faktycznym przedstawionym przez pytającego nie znajdzie w ogóle zastosowania, gdyż wpłata nie jest dokonywana przez osobę trzecią, a przez podatnika działającego przez wyręczyciela, który w imieniu i na rzecz podatnika dokonuje wpłaty podatku. Żaden przepis Ordynacji podatkowej nie zabrania, by podatnik dążąc do wykonania ciążącego na nim obowiązku podatkowego i dokonując wpłaty nie mógł skorzystać z cywilistycznej instytucji wyręczyciela uregulowanej w art. 921 (1) Kodeksu cywilnego.
kompXXXX jest off-line  
13-01-2016, 21:40  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: doradca podatkowy chce zapłacić w moim imieniu

Cytat:
Napisał/a kompXXXX Zobacz post
doradca działając jako wyręczyciel podatnika jak już wyżej wyjaśniłem może zapłacić te 13 tys.
Cytat:
Napisał/a Seb72 Zobacz post
nawet jeśli to prawda, to na miejscu założyciela wątku zapłaciłbym te 13 tysięcy osobiście z własnego rachunku
Mam nadzieję, że poniższe rozwieje wątpliwości:

SA/Bd 1138/03
Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 czerwca 2003 r.
Cytat:
"Zapłaty podatku może dokonać za podatnika również osoba trzecia, o ile uczyni to dobrowolnie, względnie czując się następcą prawnym, wskazując zobowiązanie, z tytułu którego następuje zapłata. Dokonanie, w ramach zobowiązania cywilnoprawnego, zapłaty podatku za podatnika nie uprawnia strony umowy do żądania zwrotu zapłaconego podatku. Z przepisu art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej nie wynika bowiem, aby zobowiązanie podatkowe wygasało przez jego zapłatę dokonaną wyłącznie przez podatnika.


Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym są jedynie dwie kwestie. Po pierwsze, ocena skutków prawnych zapłaty przez osobę trzecią zobowiązań publicznoprawnych. Po drugie, skutki podatkowe używania składników majątkowych przez podatnika w lipcu 1998 r.
Odnośnie pierwszej kwestii spornej należy podkreślić, że w istocie nie ma sporu co do stanu faktycznego. "A." S.A. zapłaciła należności publicznoprawne obciążające podatnika Marka K. Na łączną kwotę 1.081.208,02 zł składały się: składki ZUS - 869.741,10 zł, podatek od nieruchomości - 70.170,40 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń - 140.627,60 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umów zlecenia - 668,92 zł. Ponieważ spółka umorzyła swoje zobowiązanie względem podatnika, organy podatkowe uznały, że kwota ta zwiększa przychód, stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wbrew twierdzeniom autora skargi, uzasadnienia decyzji organów obu instancji nie są wzajemnie sprzeczne. Zasadnie bowiem uznano, że spółka "A." S.A. zapłaciła należności publicznoprawne jako osoba trzecia, zamiast podatnika Marka K. Stosownie do treści art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe wygasa przez zapłatę podatku. W judykaturze przyjmuje się, że tej zapłaty podatku może dokonać za podatnika również osoba trzecia (zob. wyrok NSA z dnia 17 marca 1998 r. I SA/ŁD 1676/96 - Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2000 nr 6 poz. 167; wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2000 r. I SA/Gd 13/9. Zobowiązanie osoby trzeciej do uiszczenia za inną osobę kwot odpowiadających ciążącym na niej podatkom może wynikać z umów cywilnoprawnych, czy też z dorozumianego porozumienia podmiotów. Oczywiście zobowiązanie to nie jest wówczas zobowiązaniem podatkowym, tylko cywilnoprawnym, a jego wykonania nie mogą skutecznie dochodzić organy podatkowe. Jednakże dokonanie w ramach tego zobowiązania cywilnoprawnego zapłaty podatku za podatnika nie uprawnia strony umowy do żądania zwrotu zapłaconego podatku. Z wyżej wspomnianego przepisu nie wynika bowiem, aby zobowiązanie podatkowe wygasło przez jego zapłatę dokonaną wyłącznie przez podatnika. Zapłaty podatku może bowiem dokonać także osoba trzecia, o ile uczyni to dobrowolnie za podatnika, względnie czując się następcą prawnym, wskazując zobowiązanie, z tytułu którego następuje zapłata. W niniejszej sprawie niewątpliwie doszło do porozumienia w zakresie zapłaty należności publicznoprawnych przez osobę trzecią. Zwłaszcza, że należy podkreślić, iż tą osobą trzecia była spółka akcyjna "A.", której niemal wyłącznym akcjonariuszem był podatnik Marek K. (właściciel 299.800 akcji na łączną ilość 300.000 akcji). Zatem powyższa zapłata zobowiązań przez spółkę akcyjną nie może pozostać obojętna dla sytuacji prawnopodatkowej Marka K. Skoro zatem "A." S.A. zapłaciła w 1998 r. należności publicznoprawne zamiast podatnika Marka K., wliczając te kwoty do kosztów uzyskania przychodów, pomniejszając tym samym podstawę opodatkowania, to tym samym brak jest podstaw prawnych do tego, aby powyższa kwota nie zwiększała podstawy opodatkowania podatnika Marka K. Zapłata tych należności przez spółkę spowodowała wygaśnięcie zobowiązania podatkowego podatnika."

Cytat:
Jak widać w powyższym wyroku sąd poszedł nawet dalej stwierdzając, iż zobowiązanie podatkowe wygaśnie nawet w sytuacji, gdy osoba trzecia dokona za podatnika zapłaty podatku z własnych środków, jednak w mojej ocenie by doszło do wygaśnięcia zobowiązania pieniądze muszą pochodzić z majątku podatnika.
Brzeziński Bogumił
glosa
POP.2005.6.528
Glosa do wyroku NSA z dnia 18 czerwca 2003 r., SA/Bd 1138/03. Teza nr 3
50565/3

Cytat:
„Wpłata przez osobę inną niż podatnik kwoty odpowiadającej kwocie podatku może być uznana za skuteczną zapłatę podatku w takiej tylko sytuacji, gdy wpłacający występuje jako wyręczyciel podatnika, tj. osoba, która działając na rachunek podatnika dokonuje zapłaty z jego zasobów pieniężnych, świadcząc podatnikowi usługę w tym zakresie.”
I FPS 8/07 - Uchwała

Data orzeczenia 2008-05-26
Data wpływu 2007-11-26
Sąd Naczelny Sąd Administracyjny

Cytat:
"Należy wszakże wyraźnie zaakcentować, że powyższe rozważania nie dotyczą sytuacji, w której osoba wpłacająca podatek dokonuje tego ze środków powierzonych mu przez podatnika. Dokonuje wówczas czynności technicznej – wpłaca podatek za podatnika, działa jednak jedynie jako "posłaniec". Bogumił Brzeziński nazywa taką osobę "wyręczycielem" (B. Brzeziński, M. Kalinowski, M. Masternak, A. Olesińska, Ordynacja... op. cit. s. 422), Bogusław Dauter "przekazicielem środków podatnika" (S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja... op. cit. s. 270). Należy zaznaczyć, że nie są to pojęcia o charakterze normatywnym. Chodzi tu o osobę, która dokonuje faktycznej wpłaty podatku, wpłacając środki otrzymane od podatnika np. pracownik podatnika w ramach powierzonych obowiązków udaje się do urzędu skarbowego i wpłaca w kasie środki od niego otrzymane, czy też krewny podatnika wyręczając go dokonuje zapłaty z jego środków. W tych bowiem wypadkach zapłaty w sensie prawnym dokonuje podatnik, nie zmienia tego faktyczne wyręczenie podatnika w przekazaniu jego środków do kasy organu podatkowego."
Mikołaj Kondej. Skutki zapłaty zobowiązania podatkowego przez osobę trzecią. Glosa do uchwały NSA I FPS 8/07. Przegląd Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny 3/2013.

Cytat:
„Moim zdaniem jednak, w przypadku zapłaty podatku przez osobę trzecią, można przyjąć koncepcję działania osoby trzeciej w imieniu i na rzecz podatnika. W takim przypadku, na potrzeby prawa podatkowego, przyjęlibyśmy fikcję, iż zapłaty dokonał sam podatnik, choć faktyczna wpłata pochodziłaby od podmiotu trzeciego. Na możliwość zastosowania takiej konstrukcji wskazuje Uchwała NSA z 26 maja 2008 r. (I FPS 8/07) w której sąd stwierdza, iż w przypadkach gdy wyręczając podatnika osoba trzecia wpłaca otrzymane od niego środki na rachunek organu podatkowego zapłaty podatku w sensie prawnym dokonuje podatnik. Podobnie Bogusław Brzeziński (Glosa do wyroku NSA z dnia 18 czerwca 2003 r., SA/Bd 1138/03, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 6/2005) stoi na stanowisku, iż wpłata przez osobę inną niż podatnik kwoty odpowiadającej kwocie podatku może być uznana za skuteczną zapłatę podatku w takiej tylko sytuacji, gdy wpłacający występuje, jako wyręczyciel podatnika, tzn. osoba, która działając na rzecz podatnika dokonuje zapłaty podatku z jego zasobów pieniężnych, świadcząc podatnikowi usługę w tym zakresie.

Wydaje się, iż na możliwość bezgotówkowej wpłaty zobowiązania podatkowego za pośrednictwem rachunku osoby trzeciej wskazuje też rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu. Zgodnie z przepisami w nim zawartymi w poleceniu przelewu na rachunek organu podatkowego podaje się m.in. dane zobowiązanego (w tym jego numery identyfikacyjne) oraz określa zobowiązanie podatkowe, które podlega zapłacie. Umieszczenie danych zobowiązanego byłoby bezcelowe gdyby przyjąć, iż zapłata podatku musi zawsze następować z rachunku podatnika.”
kompXXXX jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Egzamin Doradca Podatkowy (odpowiedzi: 1) Koledzy i koleżanki czy ktoś z Was przygotowuje się do egzaminu na doradcę podatkowego?
§ Doradca podatkowy a fałszywe dane (odpowiedzi: 1) Witam. Czy idąc do doradcy podatkowego wymagane jest podane prawdziwego imienia i nazwiska? Zaznaczam, że chodzi mi tylko o etap konsultacji, ogólne...
§ Doradca podatkowy 2014 (odpowiedzi: 1) Witam. Jestem tutaj że tak powiem nowa, dlatego z góry chciałabym przeprosić jeśli umieśćiłam temat w złym dziale ale nie jestem jeszcze zorientowana...
§ doradca podatkowy (odpowiedzi: 10) Witam. Jestem absolwentem studiów administracyjnych na wydziale prawa i administracji. Mam pytanie jakie są moje szanse , aby odnaleźć się w zawodzie...
§ doradca podatkowy (odpowiedzi: 14) witam czy ktos startował w egzaminie na doradcę podatkowego? co myślicie o tej profesji jako alternatywie do pozostałych zawodów prawniczych?
§ Doradca podatkowy (odpowiedzi: 4) Co to jest ten doradca podatkowy? Czy ten zawód to jakaś forma biura rachunkowego? Czy ktoś z Was pracuje jako doradca podatkowy i jest zadowolony...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.