Sprzedaz papierosów po 15 listopada - problem ! - Forum Prawne

 

Sprzedaz papierosów po 15 listopada - problem !

Witam. W chwili obecnej sprzedając papierosy można prowadzić tzw.półhurt - czyli świadomie zrezygnować z ceny jaka jest na paczce i zamiast "zyskać" aż 7 % zarabiam 4 % czyli na paczce załóżmy zamiast 70 groszy ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo gospodarcze


Zamknięty temat
 
30-09-2010, 22:25  
misio111
Początkujący
 
Posty: 28
Domyślnie Sprzedaz papierosów po 15 listopada - problem !

Witam.
W chwili obecnej sprzedając papierosy można prowadzić tzw.półhurt - czyli świadomie zrezygnować z ceny jaka jest na paczce i zamiast "zyskać" aż 7 % zarabiam 4 % czyli na paczce załóżmy zamiast 70 groszy mam 40 groszy
( niestety - zamiast zarabiać sklep zarabia hurtownia i producent - taki porą..... kraj - Polska). , ale za to wielu klientów po owe 30 groszy oszczędności przychodzi z daleka .

Nasze "mądre" państwo wydało rozporządzenie wedle którego od 15 listopada sprzedawać ów produkt będzie można tylko w cenie nabitej na paczce ( swoją drogą czy to jest zgodne z prawem żeby ceny były z góry narzucone - już był taki ustrój gdzie masło w całym kraju - o ile było - kosztowało tyle samo w Warszawie i w Zbąszyniu Niskim).

Wielu sprzedawców planuje więc wprowadzić np. karty rabatowe dla stalych klientów aby obejść to " mądre " prawo .
Czy to będzie zgodne z prawem ?

Albo np. rabat za zakupy , powiedzmy - powyżej 100 zł ( czyli np. cała sztanga - ( 10 paczek ) ) ?

Czy to jest sprzeczne z tym przepisem ?

Pozdrawiam i czekam na prawne podejście do sprawy .
misio111 jest off-line  
03-10-2010, 11:03  
misio111
Początkujący
 
Posty: 28
Domyślnie RE: Sprzedaz papierosów po 15 listopada - problem !

nikt nie wie - co jest ?
misio111 jest off-line  
04-10-2010, 17:27  
krzys20
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Sprzedaz papierosów po 15 listopada - problem !

USTAWA

z dnia 8 kwietnia 2010 r.

o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. z dnia 14 maja 2010 r.)Art. 1. W ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2:
a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
"2) "wyroby tytoniowe" - wszelkie wyprodukowane z tytoniu wyroby, takie jak papierosy, cygara, cygaretki, tytoń fajkowy, machorka i inne, zawierające tytoń lub jego składniki, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających nikotynę,
3) "wyroby tytoniowe bezdymne" - wyroby tytoniowe przeznaczone do wąchania (tabaka), ssania, żucia lub wprowadzania do organizmu w innej postaci, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających nikotynę,",
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) "reklama wyrobów tytoniowych" - rozpowszechnianie komunikatów, wizerunków marek wyrobów tytoniowych lub symboli z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych firm produkujących wyroby tytoniowe, nieróżniące się od nazw i symboli graficznych wyrobów tytoniowych, służących popularyzowaniu marek wyborów tytoniowych; za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy firmami zajmującymi się produkcją, dystrybucją i handlem wyrobami tytoniowymi,",
c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
"7) "promocja wyrobów tytoniowych" - publiczne rozdawanie wyrobów tytoniowych lub rekwizytów tytoniowych, organizowanie degustacji, premiowanej sprzedaży wyrobów tytoniowych, oferowanie wyrobów tytoniowych konsumentom po obniżonej cenie w stosunku do ceny wydrukowanej na opakowaniu jednostkowym wyrobu, organizowanie konkursów opartych na zakupie wyrobów lub rekwizytów tytoniowych oraz inne formy publicznego zachęcania do nabywania lub używania wyrobów tytoniowych, bez względu na formę dotarcia do adresata,",
d) w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
"9) "palarnia" - wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.";
2) w art. 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a:
1) na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
3) na terenie uczelni,
4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
na przystankach komunikacji publicznej,
9) w pomieszczeniach obiektów sportowych,
10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.",
b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
"1a. Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, umieści w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu, zwane dalej "informacją o zakazie palenia tytoniu".",
c) uchyla się ust. 2 i 3;
3) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:
"Art. 5a. 1. Właściciel lub zarządzający może wyłączyć spod zakazu określonego w art. 5 indywidualne pokoje w obiektach służących celom mieszkalnym.
2. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości określą, w drodze rozporządzeń, szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych na terenie podlegających im obiektów oraz środków przewozu osób, uwzględniając potrzebę zachowania miejsc pracy, nauki i służby jako stref wolnych od dymu tytoniowego oraz ochrony niepalących przed dymem tytoniowym.
3. Właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię:
1) w domach pomocy społecznej lub domach spokojnej starości,
2) w hotelach,
3) w obiektach służących obsłudze podróżnych,
4) na terenie uczelni,
5) w pomieszczeniach zakładów pracy,
6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.
4. Właściciel lub zarządzający lokalem gastronomiczno-rozrywkowym z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji, może wyłączyć spod zakazu określonego w art. 5, zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne, wyposażone w wentylację zapewniającą, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.";
4) w art. 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. W miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych umieszcza się widoczną i czytelną informację o treści: "Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)".",
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Zabrania się sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych.";
5) w art. 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Zabrania się eksponowania w punktach sprzedaży przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych.";
6) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Na opakowaniach wyrobów tytoniowych przeznaczonych do palenia, innych niż papierosy, występujących w handlu detalicznym, których najbardziej widoczne, największe płaszczyzny mają powierzchnie większe niż 75 cm2, ostrzeżenia o szkodliwości zajmują powierzchnie nie mniejsze niż po 22,5 cm2 na każdej z tych płaszczyzn.";
7) w art. 12:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) reklamuje, promuje lub sponsoruje wyroby tytoniowe wbrew postanowieniom art. 8 ust. 1 i 2,",
b) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
"5) eksponuje w punktach sprzedaży przedmioty imitujące opakowania wyrobów tytoniowych wbrew postanowieniom art. 8 ust. 3";
art. 13 otrzymuje brzmienie:
"Art. 13. 1. Kto:
1) sprzedaje wyroby tytoniowe lub nie umieszcza informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych, wbrew przepisom art. 6,
2) będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu, wbrew przepisom art. 5 ust. 1a, nie umieszcza informacji o zakazie palenia tytoniu
podlega karze grzywny do 2.000 zł.
2. Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5
podlega karze grzywny do 500 zł.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.";
9) w art. 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:
"2. W razie popełnienia czynu określonego w art. 12 pkt 5, sąd może orzec przepadek przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego, choćby nie stanowiły one własności sprawcy.".

Art. 2. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.2)) w art. 4 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
"10) wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym.".

Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 6, który wchodzi w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia.

Tu masz poprawki do ustawy z 1995 zaznaczyłem pogrubionym co to znaczy promocja papierosów więc myślę że każdy rodzaj promocji będzie karany grzywną 200 tysięcy złoty.
Myślę że 90% sprzedawców będzie zadowolonych z tej ustawy więc na twoim miejscu bym uważał na każdy rodzaj promocji papierosów bo to 90% będzie na pewno to respektowało.
Twoje pytanie ( swoją drogą czy to jest zgodne z prawem żeby ceny były z góry narzucone ) pamiętaj że to jest produkt akcyzowany więc wydaje mi się że mogą dyktować ceny przecież mogą dyktować nawet gdzie tego produktu używać. Nie pyrgaj ja też sprzedaje papierosy pomyśl że teraz sprzedajesz 3 paczki na 3% po 15 listopada sprzedaż w to miejsce 1 paczkę na 9% zysk ten sam tylko pytanie czy klijenci nie zaczną kupować papierosów w sklepach wielkopowierzchniowych przy tygodniowych zakupach. Pamiętaj większość sklepów które sprzedają faje na 3% pewnie nie uiszcza żadnych podatków dlatego też się za to wzieli. Pamiętaj 90% handlujących jest za tą ustawą więc raczej uważał bym na twoim miejscu. Ale jak wymyślisz jakiś pomysł to napisz lepiej wiedzieć jak to obejść żeby mieć jakieś wyjście jak konkurencja coś wymyśli. Organizatorem tej akcji jest strona stop18 więc może tam zapytasz . Jak będziesz miał jakieś info to daj znać.
Pozdrawiam.
krzys20 jest off-line  
04-10-2010, 17:30  
caro-l
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Sprzedaz papierosów po 15 listopada - problem !

Mam ten sam problem co Przedmówca , podzielcie się pomysłami jak legalnie ominąć zapis ustawy o zakazie sprzedaży poniżej ceny na opakowaniu ?
czy karty rabatowe mogą być rozwiązaniem ?
Nie rozumiem zamiaru ustawodawcy bo akcyza płacona jest od ceny na paczce !

treść nowj ustawy :
7) „promocja wyrobów tytoniowych” – publiczne rozdawanie wyrobów tytoniowych lub rekwizytów tytoniowych, organizowanie degustacji, premiowanej sprzedaży wyrobów tytoniowych, oferowanie wyrobów tytoniowych konsumentom po obniżonej cenie w stosunku do ceny wydrukowanej na opakowaniu jednostkowym wyrobu, organizowanie konkursów opartych na zakupie wyrobów lub rekwizytów tytoniowych oraz inne formy publicznego zachęcania do nabywania lub używania wyrobów tytoniowych, bez względu na formę dotarcia do adresata
caro-l jest off-line  
04-10-2010, 17:53  
misio111
Początkujący
 
Posty: 28
Domyślnie RE: Sprzedaz papierosów po 15 listopada - problem !

Cytat:
Napisał/a krzys20 Zobacz post
Po 15 listopada sprzedaż w to miejsce 1 paczkę na 9% zysk ten sam tylko pytanie czy klijenci nie zaczną kupować papierosów w sklepach wielkopowierzchniowych przy tygodniowych zakupach. Pamiętaj większość sklepów które sprzedają faje na 3% pewnie nie uiszcza żadnych podatków dlatego też się za to wzieli.
Pozdrawiam.[/I][/B]
Ad.1.
I tu Cię muszę zmartwić , otóż hurtownie ( a znam kilku właścicieli ) właśnie szykuje już dla CIEBIE ( i dla mnie niestety też) marże
na poziomie 3 %... I niestety Twoja radość z większego zysku na paczce jest przedwczesna .


Ad.2. Ja sprzedaję właśnie na 3 % i płacę podatki ( co ma marza do płacenia lub nie?).

jedyne dobro w tej ustawie że hurtownia NIE BĘDZIE MOGŁA sprzedawać na paragon - tylko na fvat i TYLKO firmom - to jest słuszne a nie żeby klient szedl do hurtowni i kupował w cenie jak ja.


A co jeśli wprowadzę za sprzedaż ponad 100 zł ARTYKUŁÓW rabat ?
Papierosy - 98 za "wagon" plus baton za 2,10 zł i rabat za kupno powyżej 100.......??
misio111 jest off-line  
04-10-2010, 18:06  
krzys20
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie

Powiem krótko cena bita na marlboro 10,70 sprzedając z 3% kosztuje klijenta 10,00 złoty chodzi o to że to będzie podwyżka o 0,70 groszy co może kogoś zniechęcić do palenia. Z ceną 10,70 to już przeszłość bo w łodzi są już po 11,20 więc dla niektórych podwyżka o 1,20 będzie uzasadnieniem rzucenia palenia. Jeśli klijenci idą za 0,30 groszy to takie podwyżki wielu zniechęcą do palenia i o to chodzi organizacji stop18.
Myślę że tego zapisu nie da się obejść bo 90% handlujących jest za tym, a jakieś karty promocyjne już nie zadziałają tak jak sprzedaż z 3%.

7)„promocja wyrobów tytoniowych” – publiczne rozdawanie wyrobów tytoniowych lub rekwizytów tytoniowych, organizowanie degustacji, premiowanej sprzedaży wyrobów tytoniowych, oferowanie wyrobów tytoniowych konsumentom po obniżonej cenie w stosunku do ceny wydrukowanej na opakowaniu jednostkowym wyrobu, organizowanie konkursów opartych na zakupie wyrobów lub rekwizytów tytoniowych oraz inne formy publicznego zachęcania do nabywania lub używania wyrobów tytoniowych, bez względu na formę dotarcia do adresata


Więc żadne batoniki ci nie pomogą, jeśli umiesz czytać, ale zawsze możesz zaryzykować i sprawdzimy czy tak można.
Pozdrawiam.
krzys20 jest off-line  
07-10-2010, 18:02  
jajacek641
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Sprzedaz papierosów po 15 listopada - problem !

witam
gdybym chciał sprzedać taniej papierosy np: klientom na fakturę vat każdy może kupić na fv np.2paczki
mogę wykonać taką transakcję w/g prawa i nowej ustawy
jajacek641 jest off-line  
23-10-2010, 12:09  
RJr
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Sprzedaz papierosów po 15 listopada - problem !

krzys20 pisze:"Organizatorem tej akcji jest strona stop18" Organizacja STOP 18 została stworzona i jest całkowicie opłacana przez PHILIP MORRIS POLSKA i jej celem poza pięknymi frazesami jest dbanie o interesy PM. Pisze również: "Myślę że 90% sprzedawców będzie zadowolonych z tej ustawy" ja osobiście znam 90% niezadowolonych ale punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Całość ustawy wymyślił i podsunął naszym posłom PM i podobne rzeczy robił już we Francji, Austrii czy Irlandii. Zostało to zakwestionowane przez Komisję Europejską, która stwierdziła (np. w sprawie Francji), że "poprzez przyjęcie i utrzymanie w mocy systemu cen minimalnych sprzedaży detalicznej papierosów dopuszczonych do konsumpcji we Francji, podobnie jak i zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych „po cenie promocyjnej sprzecznej z celami ochrony zdrowia publicznego”, Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom[ wynikającym z art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 95/59/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie podatków innych niż podatki obrotowe, wpływających na spożycie wyrobów tytoniowych (Dz.U. L 291, s. 40), w brzmieniu zmienionym przez dyrektywę 2002/10/WE Rady z dnia 12 lutego 2002 r. (Dz.U. L 46, s. 26, zwanej dalej „dyrektywą 95/59”)." (http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bi...T&seance=ARRET)
Trzeba więc czekać aż ktoś mądry podsunie tą ustawę Komisji Europejskiej. We Francji od uchwalenia do zakwestionowania podobnej ustawy minęło prawie 3 lata ale obawiam się, że u nas będzie to trwało dłużej. Ile "pół hurtowników" w tym czasie splajtuje tego nikt nie wie...
RJr jest off-line  
25-10-2010, 21:24  
caro-l
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Sprzedaz papierosów po 15 listopada - problem !

Niestyt żyjemy w Kraju w którym cięzko coś zaplanować ...nasi ustawodawcy już o to dbają !
Podobnie jak Rjr czytałem o werdykcie Komisji Europejskiej która zakwestionaowala stosowanie cen minimalnych jako niezgodne ! pytanie dlaczego jeżeli jesteśmy w Unii to prawo nas nie dotyczy zwłaszcza iż jest decyzja Komisji dotycząca innych unijnych Państw ?
Na uwage jeszcze zasługuje fakt iż w 2007 roku poseł PSL złożył interpelacje o nakaz stosowania cen minimalnych na papierosy , w odpowiedzi uwczesny Minister Finansów odmówił właśnie z uwagi na przepisy Unijne i decyzje Komisji

link do artykułu : Interpelacja w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania cen drukowanych na paczkach papierosów oraz używania kas fiskalnych przy sprzedaży wyrobów tytoniowych - gover.pl

Moim zdaniem zakaz dotkliwie uderzy Wszystkich niezależnie czy sprzedawali z ceny na opakowaniu czy też taniej , zakaz spowoduje iż nie bedzie można sprzedać wyr.tytoniowych zalegających w magazynie po cenie niższej niż na opakowaniu co jest dozwolone w wypadku wszystkich innych towarów zalegających w magazynie firmy ,obniżkaceny przy zmianie akcyzy , takie wyprzedaże obecnie mogli robić Wszyscy teraz Nikt !

Myśle że ustawa jest niezgodna z prawem tyle że jesteśmy Małymi jednostkami i nikt Nas nie bedzie sluchał .
Może kiedyś ktoś dojdzie do wniosku że była to pomyłka tyle że nam nikt strat nie wyrówna , teraz bedzie kolejna podstawa do karania .

a przemyt sobie kwitnie !:D
masakra :-:mad:
caro-l jest off-line  
25-10-2010, 21:59  
artur1967
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Sprzedaz papierosów po 15 listopada - problem !

Dla mnie jako sprzedawcy papierosy mogłyby zniknąć całkowicie ze sklepów. Zysku tyle co w p....u i zamrażanie pieniędzy w dodatku narzucają nam ściśle określoną marżę.
Rząd traktuje Nas sklepikarzy jak woły robocze do przerzucania ich fajek.
A odnośnie sprzedaży poniżej ceny bitej na paczce to jest głupota.
Zrób kolego promocje na artykuły spożywcze a będziesz miał większy zysk i czyste sumienie że nie zatruwasz swoich klientów.
artur1967 jest off-line  
05-11-2010, 13:58  
titamida
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Sprzedaz papierosów po 15 listopada - problem !

To Wy nie wiecie, że producenci już to obeszli. Skoro chcesz sprzedawać taniej bo prowadzisz np tzw półhurt to specjalnie dla takich ludzi będą papierosy w normalnej cenie zakupu a z ceną bitą niższą ponoć o 30 groszy
titamida jest off-line  
08-11-2010, 17:45  
michalmc
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Sprzedaz papierosów po 15 listopada - problem !

proszę o potwierdzenie informacji o produkcji papierosów z obniżonymi cenami na paczce
michalmc jest off-line  
08-11-2010, 18:26  
titamida
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Sprzedaz papierosów po 15 listopada - problem !

Słyszałem to od przedstawiciela WEST-ów i szczerze powiem nie czytałem i nie szukałem, bo nie interesuje mnie ich sprzedaż. Jak coś znajdę to dam znać.
titamida jest off-line  
09-11-2010, 09:38  
michalmc
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Sprzedaz papierosów po 15 listopada - problem !

byłbym bardzo wdzięczny
michalmc jest off-line  
09-11-2010, 13:40  
aleksande
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Sprzedaz papierosów po 15 listopada - problem !

witam, sama prowadzę sklep z "tanimi papierosami" przeglądam to forum w nadziei, że dowiem się czegoś nowego ale to chyba ja mogę dodać istotne informacje dot. sprzedaży po 15 listopada.
Papierosy taniej niż cena na paczce można sprzedać tylko na fakturę osobie, która ma w działalności gosp. wpis o handlu tymże towarem i kupuje je w celu dalszej odsprzedaży, tak więc przy pierwszej takiej sprzedaży należy (dla własnego dobra) poprosić o kopię regonu, nip i wpisu. Dla własnego dobra, gdyż wg ustawodawcy to sprzedający ma udowodnić, że sprzedał towar do dalszej odsprzedaży (nieuzasadniona taka sprzedaż to kara max do 200 tys. zł - tak dwieście tysięcy!) to samo dotyczy wszelkiej promocji czyli karty rabatowe i wszelkie rodzaje promowania art. i wyr. tytoniowych. Co do produkcji papierosów z niższą ceną na paczce ale też z mniejszą marżą to są pogłoski, gdyż cały proces produkcyjny wymagałby dodatkowej maszyna do skanowania cen a jest to bardzo kosztowne i raczej producenci nie będą w to wchodzić. Prędzej można się spodziewać tzw. duopac-ów jak w tej chwili red&white 16 zł za taki dwupak a marża jakieś 4% z tym, że w tej chwili taką maszyną dysponuje tylko Philip Morris.
Niestety, sama obawiam się co będzie z moim interesem ale nie ma na to bata. Chyba, że ktoś wie coś więcej- z niecierpliwością czekam na "światełko w tunelu" ale raczej marne szanse
aleksande jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Sprzedaz auta i problem (odpowiedzi: 28) Witam W dniu wczorajszym sprzedałem samochód.Kwota sprzedaży była 38 tys a na fakturze 30 tys.Co za to grozi i czy tylko mi czy także kupującemu?...
§ Sprzedaz towaru a 14 dni na zwrot,problem (odpowiedzi: 13) Witam, okolo 3 miesiecy temu sprzedalam za posrednictwem serwisu Allegro uzywany telefon.W aukcji nie podalam niezbednej informacji o prawie do...
§ Problem z kablówką - sprzedaz mieszkania (odpowiedzi: 14) Witam Mój problem jest następujący: Zamierzamy sprzedac mieszkanie. Niestety jestem zwiazany umowa z TV kablowa na usługe dostarczania sygnału TV...
§ OC - sprzedaz auta - problem z ubezpieczycielem (odpowiedzi: 24) Witam. Bardzo proszę o rade w następującej sprawie. Otóż, mój znajomy kupił samochód, umowa została sporządzona 01.05.14, klika dni później została...
§ Problem z gwarancją na e-papierosa. (odpowiedzi: 18) Witam Cztery miesiące temu kupiłam e-papierosa (cena 299zł). Gwarancja na ładowarkę i baterie to pół roku, natomiast na atomizer...
§ sprzedaz nieruchomosci problem z wspolwlascicielem (odpowiedzi: 4) Witam, Nieruchomosc-kamienica stanowi mase spadkowa. W kamienicy jest 20 wspolwlascicieli z roznymi udzialami, trzech z wiekszymi, 25%, 33%, 24% i...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:12.