prawidłowy termin opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu - Forum Prawne

 

prawidłowy termin opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu

Jaki dzień zapłaty uważa się za właściwy w przypadku dokonania opłaty przelewem? Czy jest to dzień dokonania przelewu przez przedsiębiorcę? Czy dzień wpłynięcia przelewu na konto Urzędu? Jeżeli przypadek drugi jest tym właściwym, to czy ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo gospodarcze


Odpowiedz
 
04-05-2012, 22:58  
~grzegorz
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie prawidłowy termin opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu

Jaki dzień zapłaty uważa się za właściwy w przypadku dokonania opłaty przelewem?
Czy jest to dzień dokonania przelewu przez przedsiębiorcę?
Czy dzień wpłynięcia przelewu na konto Urzędu?
Jeżeli przypadek drugi jest tym właściwym, to czy liczy się data waluty, czy data księgowania na rachunku Urzędu?(jeżeli są różne)

Czy zarządzenie Burmistrza dotyczące owej daty jest zgodne z prawem?

.... " Ważna informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2007r.
Nr 70, poz. 473 z późn.zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku
poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia br. pisemnego oświadczenia o wartości
sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz do wniesienia stosownej opłaty za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy, w każdym roku kalendarzowym objętych zezwoleniem w trzech
równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Niniejszym wyjaśniam, że wszystkie opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, które wpłyną na rachunek
gminy po dniu 31 stycznia br. będą traktowane jak opłaty uiszczone po terminie.

Nr rachunku bankowego na który należy wnosić opłaty:
35 8009 1062 0016 4119 2007 0001
Szanowni Państwo. Zwracam uwagę na brzmienie art. 18 pkt.12 ust.5 powołanej wyżej ustawy, który
stanowi, iż w przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym wyżej mowa lub niedokonania opłaty w
określonej wysokości, w wymienionych wyżej terminach, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
wygasa z mocy prawa.
Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Działalności Gospodarczej pok. 227 Nr tel: (22) 5122267.
Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski "
~grzegorz jest off-line  
05-05-2012, 11:06  
kubus_223
Stały bywalec
 
Posty: 418
Domyślnie RE: prawidłowy termin opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu

jest to dzień wpłynięcia przelewu na rachunek Urzędu miasta gminy(zaksięgowania) nie dzień wysłania przelewu
kubus_223 jest off-line  
05-05-2012, 12:13  
~grzegorz
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: prawidłowy termin opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu

Czy możesz podać podstawę prawną popierającą Twoje zdanie, bo sama ustawa nie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nic nie mówi, który dzień zapłaty należy uznać za prawidłowy.

Jeżeli Twoje zdanie jest poprawne to liczy się: "data księgowania" czy "data waluty"?

Nie udało mi się znaleźć żadnego wyroku w podobnej sytuacji SKO i WSA potwierdzającego Twoje zdanie, mówiąc jeszcze dobitniej nie znalazłem żadnej podobnej sprawy w orzeczeniach WSA - moim zdaniem brak takich spraw oznacz, że nikt nie skarży takich zapłat - uznając je za prawidłowe. Osobiście nie wierzę by takie sytuacje nigdy się nie przydarzyły.
~grzegorz jest off-line  
05-05-2012, 18:35  
kubus_223
Stały bywalec
 
Posty: 418
Domyślnie RE: prawidłowy termin opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu

12. Zezwolenie, o którym mowa w ust.1, wygasa w przypadku:

5) niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11[1] ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 111 ust. 7.
Jeszcze zauważyłem że dotyczy ona tylko pierwszej raty skoro tak burmistrz napisał,lecz wystarczy wpłata w U.M. w kasie takiej kwoty "niniejszym wyjaśniam, że wszystkie opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, które wpłyną na rachunek
gminy po dniu 31 stycznia br. będą traktowane jak opłaty uiszczone po terminie. .
kubus_223 jest off-line  
05-05-2012, 18:43  
~grzegorz
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: prawidłowy termin opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu

Ale ustawa nic nie mówi jaka data płatności jest prawidłowa (czy data obciążenia rachunku podatnika, czy data wpływu na rachunek urzędu?)
Na przykład w podatkach liczy się data obciążenia rachunku podatnika (ZUS .PIT, itp ),a jak jest tutaj i jaki akt prawny o tym decyduje - bo na pewno nie ta ustawa, której fragment Pan przytacza.

Tutaj jest wyciąg decyzji SKO w podobnej sprawie, której decyzja w kwestii uznania daty zapłaty za prawidłową jest inna niż Pan przedstawia:

Cyt.
" Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu
z dnia 10 sierpnia 2007 r.
SKO 4221/15/07
Teza źródłowa
Przy wpłacie gotówkowej dokonywanej na rachunek organu gminy lub za pośrednictwem poczty z tytułu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o której stanowi art. 111 ust. 1 w związku z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), za dzień zapłaty winien być uważany dzień dokonania wpłaty w banku, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na poczcie. Za datę tę nie może być zaś uznana data wpłynięcia przekazywanej kwoty na rachunek gminy.


Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu w składzie: Tomasz Judecki - przewodniczący, Bogdan Kasprzyk, Zbigniew Kuś - sprawozdawca, po rozpoznaniu odwołania Marii J. od decyzji Burmistrza W. z dnia 18 czerwca 2007 r., orzekającej o uznaniu za wygasłe z dniem 1 czerwca 2007 r. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % oraz piwo, z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży, udzielone Marii J. prowadzącej placówkę handlową w W. przy ul. A. 13, na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a.,
uchyla zaskarżoną decyzję w całości i umarza postępowanie pierwszej instancji.

Uzasadnienie
Opis sprawy
Dnia 4 września 2006 r. Naczelnik Wydziału Spraw Społeczno-Gospodarczych, działający z upoważnienia Burmistrza W., wydał Marii J. zezwolenie (...) na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu i piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie spożywczo-przemysłowym w W. przy ul. A. 13. Zezwolenie wydano na okres dwóch lat - do dnia 4 września 2008 r.
Decyzją z dnia 18 czerwca 2007 r., Burmistrz W. orzekł o „uznaniu za wygasłe” z dniem 1 czerwca 2007 r. udzielone Marii J. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % oraz piwo, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W uzasadnieniu podano, że Maria J. jako przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż alkoholu była zobligowana do terminowego uregulowania należnej opłaty wynikającej z art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tym przepisem opłata jest wnoszona na rachunek gminy w równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września. W ocenie organu pierwszej instancji datą uiszczenia opłaty jest data wpływu stosownej kwoty na rachunek gminy. Druga rata w kwocie 175,00 zł, którą Maria J. uiściła w urzędzie pocztowym dnia 31 maja 2007 r., wpłynęła na rachunek Gminy w dniu 4 czerwca 2007 r. Organ pierwszej instancji uznał, że opłata została dokonana z uchybieniem ustawowemu terminowi, a tym samym winna być wydana decyzja stwierdzająca wygaśnięcie zezwolenia.
Od powyższego rozstrzygnięcia Maria J. złożyła odwołanie, w którym zarzuciła, że decyzja jest bezpodstawna i krzywdząca. Odwołująca się podniosła, że nigdy żaden urzędnik nie powiadomił jej o tym, że należność winna być uiszczona w kasie gminy. Maria J. uważa, że zabranie „koncesji” jest mocno krzywdzące i bezpodstawne.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze zważyło, co następuje:
Argumentacja
Zaskarżona decyzja nie może się ostać w obrocie. Uchybienie tej decyzji dotyczy wadliwego określenia przez organ pierwszej instancji terminu wpłaty przez Marię J. należnej opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co powoduje konieczność usunięcia zaskarżonego rozstrzygnięcia z obrotu prawnego. Maria J., jako przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż alkoholu, była zobligowana do terminowego uregulowania należnej opłaty wynikającej z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), zgodnie z którym opłata jest wnoszona na rachunek Gminy w równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego. Burmistrz przyjął, że powyższy zapis oznacza, że datą uiszczenia opłaty jest data jej wpływu na rachunek Gminy. Druga rata w kwocie 175,00 zł, którą Maria J. uiściła za pośrednictwem urzędu pocztowego dnia 31 maja 2007 r., wpłynęła na rachunek Gminy w dniu 4 czerwca 2007 r. Organ pierwszej instancji uznał, że opłata została dokonana z uchybieniem ustawowemu terminowi, a tym samym winna być wydana decyzja stwierdzająca wygaśnięcie zezwolenia.
Powyższy pogląd organu nie może być uznany za prawidłowy.
W rozpatrywanej sprawie wydano zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu i piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie spożywczo-przemysłowym w W. przy ul. A. 13. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorcy sprzedający alkohol, którzy uzyskali na to stosowne zezwolenie, są zobligowani do uiszczania na rzecz gminy opłat za zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych, z których wpływy mają stanowić dodatkowe środki dla gmin na finansowanie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy. Zgodnie z art. 111 ust. 7 ww. ustawy opłata, o której mowa w art. 111 ust. 1, jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Zagadnieniem podstawowym w sprawie jest dokonanie interpretacji przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi traktujących o terminach obowiązkowych wpłat. Należy bowiem zauważyć, że ustawa posługuje się jedynie sformułowaniem, że wpłata winna być dokonana na rachunek gminy do określonego w ustawie dnia. Brak jest jednak jednoznacznego określenia wyjaśniającego, co należy rozumieć pod pojęciem, że opłata ma być wniesiona na rachunek gminy do danego dnia. Do opłaty określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (wyrok NSA z dnia 25 maja 2004 r., GSK 93/04, LEX nr 147106), w której w art. 60 w sposób jednoznaczny określono terminy wpłat gotówkowych. Zanim jednak Kolegium rozpatrzy kwestię terminu płatności przedmiotowej opłaty istotne jest określenie charakteru prawnego opłat zawartych w art. 111 ust. 1 i 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Wspomniany już art. 111 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości stanowi, że w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 41 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu pięciu sędziów z dnia 6 maja 2003 r. (FPK 11/02, ONSA 2003, z. 3, poz. 92) wyraził pogląd prawny, że opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przewidziana w art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jest opłatą o charakterze publicznoprawnym. Opłata ta stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego i wynika ze stosunku administracyjnoprawnego. Jest ona pobierana na podstawie przepisów ustawy zaliczanej do gałęzi prawa administracyjnego. Kolegium zauważa, że rozpatrując wyżej przedstawioną wątpliwość, należy mieć na względzie uchwałę NSA z dnia 23 czerwca 1997 r. (OPK 32/97, ONSA 1997, nr 4, poz. 152), w której zwrócono uwagę na okoliczność, że „Brak odpowiednich postanowień (a konieczne byłoby wyraźne uregulowanie tej kwestii) sprawia, że przy oczywistym założeniu racjonalności ustawodawcy i przy zastosowaniu metod wykładni systemowej niedopuszczalna jest rozszerzająca interpretacja przepisów nakładających na podmioty gospodarcze nowe obowiązki publicznoprawne. Teza taka znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. wyroki z dnia 17 czerwca 1991 r., II SA 245/91, ONSA 1992, z. 3-4, poz. 62; z dnia 9 lipca 1991 r., III SA 462/91, POP 1992, nr 3, poz. 63; z dnia 14 kwietnia 1992 r., SA/Wr 214/92, POP 1992, nr 3, poz. 64) i Sądu Najwyższego (np. wyrok z dnia 22 października 1992 r., III ARN 50/92, OSN 1993, nr 10, poz. 181, z którego jednoznacznie wynika, że wykładnia przepisów nakładających na obywateli obowiązki o charakterze publicznoprawnym, a taki charakter ma obowiązek uiszczenia omawianej opłaty, nie może być rozszerzająca)”. Powyższe oznacza zatem, że przepisy nakładające na dany podmiot obowiązki o charakterze publicznoprawnym winny być interpretowane w sposób ścisły. Należy zauważyć, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 18 ust. 8 określa stany, w których wygasa zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, w tym jako jeden z przypadków wymienia się niedokonanie kolejnej wpłaty za zezwolenie w ustalonych ustawą terminach (pkt 5). Analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, że wymienione w nim sytuacje, które powodują wygaśnięcie zezwolenia, w tym brak dokonania opłaty, mają charakter zdarzeń, które następują w ściśle określonym czasie. W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 8 pkt 5 ustawy, niedokonanie kolejnej wpłaty za zezwolenie w określonym terminie powoduje z upływem tego terminu skutek w postaci wygaśnięcia zezwolenia.
W niniejszej sprawie Maria J. dokonała wpłaty na rachunek bankowy Gminy W. dnia 31 maja 2007 r., co potwierdza załączona do akt sprawy kserokopia druku przelewu. Z informacji zawartej w zaskarżonym rozstrzygnięciu wynika, że wpłata została zarachowana na rachunku bankowym Gminy dnia 4 czerwca 2007 r. Kolegium nie podziela stanowiska Burmistrza W., zgodnie z którym w przedmiotowej sprawie opłata wynikająca z obowiązku zawartego w art. 111 ust. 1 w zw. z art. 111 ust. 7 ustawy została dokonana z naruszeniem terminu określonego w art. 111 ust. 7. Należy bowiem zauważyć, że przytoczony już przepis art. 111 ust. 7 stanowi, że „Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego”. Z brzmienia przytoczonego zapisu nie wynika, aby wpłata miała znajdować się - jak przyjął to w swoim rozstrzygnięciu Burmistrz - już w datach 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września na rachunku bankowym gminy. Należy zauważyć, że ustawodawca określił, że dana czynność ma być dokonana przez podmiot do tego zobowiązany w określonym terminie, tj. do pewnej daty, nie zaś, że skutek tej czynności ma istnieć już w tej dacie: „Opłata, (...), wnoszona jest na rachunek gminy (...) do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego”. Kolegium uważa, że w niniejszej sprawie, co do interpretacji terminu płatności przedmiotowej opłaty, należy przyjąć, obok charakteru prawnego samej opłaty, założenie racjonalności ustawodawcy oraz ogólną zasadę zawartą w art. 7 k.p.a., zgodnie z którą „W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli”. Znaczenie tej zasady wykracza poza ramy procedury, jako że z tej zasady wynikają dyrektywy interpretacyjne nie tylko prawa procesowego, ale - ze sformułowania „do załatwienia sprawy” - również do prawa materialnego [B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1998, s. 68]. Przepisy prawa materialnego wyznaczają zaś treść rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej. W wyroku z dnia 11 czerwca 1981 r., SA 820/81 (OSPiKA 1982, nr 1-2, poz. 22) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że „Sąd kontroluje m.in. zgodność tych decyzji z zasadami ogólnymi Kodeksu postępowania administracyjnego, które odnoszą się również do interpretacji przepisów materialnego prawa administracyjnego”.
Kolegium, mając powyższe uwagi na względzie - a zwłaszcza charakter prawny opłaty za korzystanie ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz zasadę ogólną zawartą w art. 7 k.p.a. - uważa, że zasadnym jest przyjęcie poglądu, zgodnie z którym przy wpłacie gotówkowej, dokonywanej na rachunek organu gminy lub za pośrednictwem poczty z tytułu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu, o której stanowi art. 111ust. 1 w zw. z art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, za dzień zapłaty winien być uważany dzień dokonania wpłaty w banku, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na poczcie. Za datę tę nie może być zaś uznana data wpłynięcia przekazywanej kwoty na rachunek gminy.
Kolegium podkreśla, że zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. organ administracyjny w decyzji winien zawrzeć m.in. uzasadnienie prawne, które - zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a. - winno składać się z wyjaśnienia podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Kolegium nie stwierdziło, aby w zaskarżonej decyzji było zawarte uzasadnienie prawne w zakresie wynikającym z art. 107 § 3 k.p.a.
Kolegium na mocy niniejszego rozstrzygnięcia uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i umorzyło postępowanie w sprawie. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 138 § 1 k.p.a. organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:
1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji, albo
3) umarza postępowanie odwoławcze.
Zgodnie z art. 138 § 2 k.p.a. organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części.
W niniejszej sprawie organ odwoławczy podjął rozstrzygnięcie na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a., tj. uchylił decyzję organu pierwszej instancji w całości i umorzył postępowanie w sprawie. Należy zauważyć, że decyzja kasacyjna skutkująca uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia oraz umorzenie postępowania w sprawie może być wydana, gdy organ odwoławczy w toku prowadzonego postępowania stwierdzi, że organ pierwszej instancji ze względu na bezprzedmiotowość sprawy nie miał uprawnień do wydania decyzji merytorycznej. W niniejszej sprawie organ gminy wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia z dnia 4 września 2006 r. na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych na rzecz Marii J. z uwagi na niedotrzymanie przez stronę terminu płatności II raty opłaty. Kolegium zauważa, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi okoliczność nieterminowego uregulowania opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 w zw. z art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia. Należy jednak zauważyć, że organ wydaje decyzję merytoryczną, tj. o wygaszeniu zezwolenia, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego bezspornie ustali, że opłata została wniesiona po terminie. W sytuacji zaś, gdy ustali, że opłata została wniesiona w terminie, a tym samym brak było podstaw do wydania decyzji merytorycznej, tj. o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia, winien umorzyć postępowanie w sprawie. Należy zauważyć, że w wyniku przeprowadzonego przez Kolegium postępowania odwoławczego ustalono, że przyczyna, z powodu której zostało wszczęte postępowanie w sprawie - nieterminowo uregulowana opłata, o której stanowi art. 111 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - nie istniała w dniu wszczęcia postępowania. Nie ulega wątpliwości, że przesłanka umorzenia postępowania może istnieć jeszcze przed wszczęciem postępowania, co zostanie ujawnione dopiero w toczącym się postępowaniu. Kolegium w wyniku przeprowadzonego postępowania odwoławczego stwierdziło, że opłata została wniesiona w terminie, tj. do dnia 31 maja, co oznacza, że brak było podstaw do wydania przez organ pierwszej instancji decyzji orzekającej o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia. Powyżej poczynione uwagi oznaczają zatem, że organ odwoławczy był zobligowany do wydania niniejszego rozstrzygnięcia na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a., tj. do uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia w całości i umorzenia postępowania w sprawie.
Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium orzekło jak w osnowie.
Decyzja jest ostateczna.
Na decyzję służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy, oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego."
~grzegorz jest off-line  
05-05-2012, 19:02  
kubus_223
Stały bywalec
 
Posty: 418
Domyślnie RE: prawidłowy termin opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu

widocznie tak ma być i jeśli zrobili to samo to odwołaj się i powołaj się ten wyrok szczerze wątpię aby jakiś urzędas zrobił to co ten prezydent miasta ale w naszym kraju wszystko możliwe
kubus_223 jest off-line  
12-02-2015, 09:11  
alissa333
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: prawidłowy termin opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu

Witam.Chciałabym odświeżyć post.Ja natomiast wpłaty dokonałam w dniu 02.02.2015 (poniedziałek) z tym,że 31.01.2015 przypadał w sobotę czyli dzień wolny od pracy,a 02.02 był dniem pierwszym pracującym.Wszystkie opłaty tak działają ZUS,US etc. Nie dostałam jeszcze odpowiedzi z gminy w tej sprawie,mają się skonsultować z radcą prawnym.Czy ktoś mógłby mi udzielić kompetentnej odpowiedzi w tej sprawie.Z góry dziękuję.
alissa333 jest off-line  
13-02-2015, 08:57  
nika4401
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: prawidłowy termin opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu

Mam pytanie odnośnie właśnie cofania koncesji. Toczy się postępowanie w stosunku do mojego pracownika odnośnie sprzedaży nieletnim. Został skazany wyrokiem nieprawomocnym , jesteśmy po drugiej rozprawie i się odwołujemy. Dowiedzieliśmy się od prawnika że w takim przypadku policja powinna już powiadomić urząd miasta o cofnięciu koncesji. Jednak na razie cisza. Czy możliwe że policja nie powiadomiła urzędu ? Czy w momencie skazania wyrokiem prawomocnym sąd ma obowiązek powiadomić urząd ? Proszę o pomoc
nika4401 jest off-line  
26-06-2017, 14:50  
wkurzona79
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: prawidłowy termin opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu

Witam, mam problem z opłatą za alkohol. W dniu 05-05-2017 zapłaciłam II ratę za alkohol. W dniu 05-06-2017 zadzwoniła do mnie miła pani z Gminy i poinformowała mnie, iż zapłaciłam o 0,11 zł za mało. W tym samym dniu wpłaciłam tą kwotę. W dniu 26-06-2017 dostałam informację z Urzędu Gminy, iż w związku ze spóźnieniem w zapłacie raty, mam wpłaci 30 % opłaty z kwoty rocznej (około 1300), gdy tego nie zrobię , w ciągu trzydziestu dni od 31-05-2017 zostanie mi zabrane zezwolenia, więc mam niewiele czasu, czy nie mam wyjścia muszę to zapłacić, czy może zapłacić a później ewentualnie domagać się zwrotu. Jestem zdesperowana, za 0,11 groszy muszę zapłacić zł. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
wkurzona79 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat. Jak prawidłowo skorzystać z ulgi? (odpowiedzi: 8) W 2010 roku kupiłem wraz z żoną nasze pierwsze mieszkanie A ( kredyt hipoteczny, raty w wysokości około 1000zł miesięcznie nadal spłacane ). W...
§ Jak zawrzeć prawidłowo umowę kupna-sprzedaży działki ogrodowej? (odpowiedzi: 8) Proszę o poradę, sprzedaje działkę ogrodową, umowa kupna-sprzedaży musi być zalegalizowana aktem notarialnym, aby kupujący mógł zostać przyjęty w...
§ Termin zawity 7 dni - jak prawidłowo obliczyć ? (odpowiedzi: 18) Witam serdecznie :) Mam następujący problem. 15 kwietnia znalazłem w skrzynce pocztowej awizo nieodebranego pisma z sądu. Pismo odebrałem 17...
§ Prawidłowość umowy kupna-sprzedaży i ewentualny zwrot. (odpowiedzi: 7) Witam, chciałbym się dowiedzieć czy prawidłowe i zgodne z prawem są punkty umowy kupna-sprzedaży : §3 Sprzedawca oświadcza niniejszym, że jest...
§ pozwolenie na sprzedaż alkoholu a dodatkowe stoisko sprzedaży (odpowiedzi: 1) Proszę o podpowiedź czy jeśli firma ma pozwolenie na sprzedaż alkoholu i prowadzi sprzedaż w klubie i chce przenieść jedno stanowisko sprzedaży...
§ Pozwolenia i koncesje a zmiana formy prawnej (odpowiedzi: 1) W Polsce obowiązuje zasada kontynuacji czyli koncesja wydana firmie ABC Sp. z o.o. będzie nadal obowiązywać jeśli spółka przekształci się np. w ABC...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.