Umowa współpracy. - Forum Prawne

 

Umowa współpracy.

Witam. Pracowałem przez ostatnio pół roku jako spedytor w małej firmie transportowej na umowę o prace. Jednak od nowego roku musiałem przejść na własna działalność gospodarczą. I tu została mi przedstawiona umowa o współprace pomiędzy ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
05-03-2013, 21:19  
melgies6
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie Umowa współpracy.

Witam. Pracowałem przez ostatnio pół roku jako spedytor w małej firmie transportowej na umowę o prace. Jednak od nowego roku musiałem przejść na własna działalność gospodarczą. I tu została mi przedstawiona umowa o współprace pomiędzy moją firmą a firmą mojego byłego pracodawcy w o takiej treści:
UMOWA O WSPÓŁPRACY

I. STRONY

1. XXX prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą XXX z siedzibą XXX posiadający NIP XXX oraz numer REGON XXX, zwany dalej Zleceniodawcą1. YYY prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą YYY z siedzibą YYY , posiadający numer NIP YYY oraz numer REGON YYY, zwany dalej Zleceniobiorcą


Dążąc do uregulowania zasad wzajemnej współpracy, Strony niniejszej umowy postanawiają, co następuje:

II. PRZEDMIOT

1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy wykonanie usług polegających na pośrednictwie handlowym oraz organizacji sprzedaży usług transportowych oferowanych przez Zleceniodawcę na terenie całej Europy.
2. W szczególności Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1) czynnego pozyskiwania dla Zleceniodawcy kontrahentów,
2) reprezentowania interesów Zleceniodawcy i dbałości o jego markę,
3) prowadzenia w imieniu Zleceniodawcy negocjacji handlowych,
4) przyjmowania zamówień handlowych od kontrahentów Zleceniodawcy,
5) aktywnego uczestniczenia w procesie dochodzenia należnych Zleceniodawcy wierzytelności (w szczególności poprzez zapewnienie pełnej dostępności dokumentacji, przekazywaniu danych dotyczących wypłacalności dłużnika, monitorowania przedawnień, podejmowania środków zmierzających do zabezpieczenia wierzytelności, kontaktu z dłużnikami),
.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się sporządzać raporty z realizacji usług wskazanych w niniejszym rozdziale. Raporty będą przedstawiane Zleceniodawcy miesięcznie – do końca miesiąca za miesiąc. Terminowe składanie raportów jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia uregulowanego w rozdziale III niniejszej umowy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przesyłania wszystkich raportów drogą elektroniczną na adres e-mail ……………
4. Zleceniobiorca samodzielnie organizuje sposób, miejsce i czas wykonania umowy, nie podlegające w tym zakresie Zleceniodawcy.

III. WYNAGRODZENIE

1. W przypadku osiągnięcia przez Zleceniodawcę w wyniku działalności Zleceniobiorcy, przychodu z usług transportowych , o których mowa w rozdziale II ust. 2 pkt 2 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 12% marży osiągniętej na sprzedanych usługach powiększone o kwotę jednego tysiąca złotych z uwzględnieniem postanowień ust. 2, 3 i 4. Wynagrodzenie określone w zdaniu poprzednim nie będzie niższe niż 3000,00 zł. miesięcznie
2. Kwota wynagrodzenia określonego w ust.1 zostanie jednak obniżona w przypadku nie otrzymania w terminie płatności należności od kontrahentów za wykonane usługi transportowe pozyskane przez Zleceniobiorcę oraz za naliczone przez kontrahentów kary umowne , będące wynikiem błędu, zaniedbania lub niedoparzenia Zleceniobiorcy.
3. Obniżenie wynagrodzenia określone w ust. 3 będzie rozliczane w momencie uzyskania informacji przez Zleceniodawcę o zmniejszeniu się marży na sprzedaży usługi transportowej pozyskanej przez Zleceniobiorcę , a w przypadku nie otrzymania należności w miesiącu upływu terminu płatności za wystawione faktury.
4. Kwota wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, zostanie powiększona o kwotę VAT obliczoną według obowiązującej stawki.
5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, wypłacane będzie każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w oparciu o wystawiona przez Zleceniobiorcę fakturę VAT w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia przez Zleceniobiorcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek wskazany przez Zleceniobiorcę.
7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie nie mają zastosowania przepisy dotyczące umowy agencyjnej zawarte w art. 758 – 764 Kodeksu cywilnego.

IV. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TEJEMNICY

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać, ani nie wykorzystywać kiedykolwiek oraz w jakikolwiek sposób informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, przez które rozumie się w szczególności: dane kontaktowe, informacje programowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, księgowe, finansowe, personalne handlowe, statystyczne, pracownicze, dotyczące Klientów Zleceniodawcy lub podmiotów z Nim współpracujących, w tym powierzonych Zleceniodawcy przez Klientów, które Zleceniobiorca uzyska przy wykonywaniu lub przy okazji wykonywania niniejszej Umowy (tajemnica przedsiębiorstwa), chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał i są one znane publicznie bez naruszenia umowy lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawnie formie i treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 nie mogą być wykorzystywane przez Zleceniobiorcę do innych celów niż wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. Zleceniobiorca odpowiada również za zachowanie powyższych informacji w tajemnicy przez osoby, którym wykonanie swoich obowiązków powierzył, oraz które działają w jego imieniu lub też na jego rzecz.
4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego rozdziału Zleceniobiorca zapłaci Spółce karę umowną w wysokości 50.000,00 zł. Za każdy przypadek naruszenia Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.V. ZAKAZ KONKURENCJI

1. W czasie trwania umowy oraz dwa lata po jej rozwiązaniu , Zleceniobiorca nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Zleceniodawcy, ani tez świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na jakiejkolwiek innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Zleceniodawcy (zakaz konkurencji).
2. Jako działalność konkurencyjna Strony rozumieją w szczególności działania polegające na:
1) prowadzeniu interesu konkurencyjnego na własny lub cudzy rachunek jako pełnomocnik, pośrednik, powiernik, w tym jako wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partner, komandytariusz bądź komplementariusz;
2) uczestniczeniu w organach podmiotu konkurencyjnego, a także wykonywaniu na rzecz tego podmiotu funkcji doradczych;
3) tworzeniu przedsiębiorstwa konkurencyjnego bądź udzielaniu pomocy w tworzeniu takiego przedsiębiorstwa;
4) posiadaniu 10 % i więcej udziałów lub akcji w spółce konkurencyjnej z wyłączeniem obejmowania akcji oferowanych w publicznym obrocie;
5) zatrudnieniu w podmiocie konkurencyjnym lub wykonywaniu na rzecz tego podmiotu pracy na podstawie innych umów cywilnoprawnych;
6) przekazywaniu, ujawnianiu lub wykorzystywaniu bez zgody Zleceniodwcy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;
7) rekrutowaniu współpracowników lub pracowników związanych ze Zleceniodawcą, w celu świadczenia usług na rzecz podmiotu konkurencyjnego;
uczestniczeniu w jakiejkolwiek formie bezpośredniej lub pośredniej, samodzielnie lub niesamodzielnie, odpłatnie lub nieodpłatnie w działalności konkurencyjnej wobec Zleceniodawcy prowadzonej przez małżonka, a także krewnych i powinowatych.
3. Poprzez interes konkurencyjny, o którym mowa w ust. 2 rozumie się przedsięwzięcie służące osiągnięciu przychodu z działalności wchodzącej w zakres działalności prowadzonej przez Zleceniodawcę.
4. Poprzez podmiot, przedsiębiorstwo konkurencyjne oraz spółkę konkurencyjną, o których mowa w ust. 2 rozumie się przedsiębiorcę prowadzącego działalność w dziedzinie wchodzącej w zakres działalności prowadzonej przez Zleceniodawcę.
5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego rozdziału Zleceniobiorca zapłaci Spółce karę umowną w wysokości 50.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. Spółka może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Strony mogą rozwiązać umowę za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z upływem okresu wypowiedzenia Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy wszelkie dokumenty lub kopie dokumentów posiadane przez niego, a związane z wykonywaniem niniejszej umowy.
3. Zleceniodawca zachowuje prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w sytuacji rażącego naruszenia jej postanowień, w tym w szczególności w przypadku naruszenia obowiązków z rozdziałów IV i V niniejszej umowy.
4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Sądem miejscowo właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w związku z niniejszą umową będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.VII. DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA UMOWY

Umowę niniejszą sporządzono w XXXX, dnia 02.01.2013, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


I tu chciałbym się dowiedzieć czy punkt "V Zakaz Konkurencji" jest zgodny z prawem (Głównym przedmiotem mojej działalności są "Działania wspomagające transport lądowy" czyli z założenia prowadzenie działalności konkurencyjnej) i czy mogę się na jakiejś podstawie domagać się usunięcia tego punktu z umowy lub skrócenia okresu zakazu konkurencji. Nie chodzi mi tylko o prowadzenie własnej działalności ale również chodzi mi o podjęcie pracy na podstawie umowy o prace w innym przedsiębiorstwie na stanowisku spedytora.

Moim kolejnym pytaniem jest czy do takiej umowy można dodać zapisek o możliwości renegocjacji jej warunków w późniejszym terminie?

Chciałem się zapytać czy punkt VI Postanowienia końcowe daje możliwość rozwiązania umowy praktycznie z dnia na dzień z błahego powodu?

Mam nadzieje że pomożecie mi rozwiać moje wszystkie wątpliwości i odpowiecie na moje pytania. Pozdrawiam Piotrek
melgies6 jest off-line  
06-03-2013, 07:33  
eterum
Użytkownik
 
eterum na Forum Prawnym
 
Posty: 117
Domyślnie RE: Umowa współpracy.

W prawie cywilnym obowiązuje swoboda umów. To znaczy, że możecie umówić się jak chcecie byleby wasze postanowienia nie sprzeciwiały się naturze danego stosunku, ustawie oraz zasadom współżycia społecznego.

W jeżeli te zapisy są dla ciebie nie do przyjęcia to musisz negocjować lub w skrajnej sytuacji odstąpić od podpisania umowy. Możesz też zażądać dodania np. zapisu o odszkodowaniu w okresie obowiązywania zakazu konkurencji.

Ogólnie mogę powiedzieć, że powyższy punkt V jak i cała umowa są dla ciebie skrajnie niekorzystne. Teoretycznie może ona służyć do wykluczenia cię z rynku na dwa lata. Umowa jest bowiem zawierana na czas nieokreślony z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Może zatem dojść do sytuacji w której na drugi dzień po podpisaniu umowy kontrahent składa wypowiedzenie i po 3 miesiącach obowiązuje już tylko zakaz konkurencji. Kara w wysokości 50 tyś zł również jest skrajnie wysoka.
eterum jest off-line  
06-03-2013, 09:25  
melgies6
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Umowa współpracy.

Dziękuje za odpowiedź. A czy mógłby ktoś pomudz w sformułowaniu powyższych punktów aby nie były tak niekorzystne.
melgies6 jest off-line  
06-03-2013, 10:48  
eterum
Użytkownik
 
eterum na Forum Prawnym
 
Posty: 117
Domyślnie RE: Umowa współpracy.

Zdaję sobie sprawę że firma bez klauzuli o zakazie konkurencji nie podpisze z tobą umowy. Tak jak pisałem wcześniej, wprowadziłbym zatem wynagrodzenie za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej. Takie rozwiązanie jest najczęściej stosowane. Przez dwa lata kontrahent będzie zobowiązany do wypłacania ci wynagrodzenia (odszkodowania) za niepodejmowanie pracy konkurencyjnej. Może to być np. 50 % kwoty o której mowa w ust. III pkt 1 zdanie ostatnie.
Powinni też uwzględnić twój interes bo teoretycznie po rozwiązaniu umowy będziesz musiał się przekwalifikować. Będąc zatrudnionym na umowę o pracę + umowa o zakazie konkurencji byłbyś w znacznie lepszej sytuacji. Oczywiście na tych nowych (zgodnych z ww. umową) warunkach możesz zarabiać znacznie więcej itd. Twój interes jest twoją sprawą i możesz postanowić cokolwiek. Najważniejsze żebyś wiedział co stanowi umowa czyli jakie są twoje prawa i obowiązki.
eterum jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Umowa zlecenie a umowa o współpracy (odpowiedzi: 2) Dzień dobry, mam pytanie jak wygląda w takim przypadku zatrudnienie. Mam z firmą x podpisaną umowę zlecenie (jestem studentem) ale od listopada...
§ umowa o współpracy a umowa o pracę - prośba o poradę (odpowiedzi: 7) Witam, mam pytanie do ekspertów. Mam podpisaną umowę o współpracy z firmą "X", wg której jestem konsultantem. Wg umowy mój zakres obowiązków to:...
§ Umowa o współpracy (odpowiedzi: 6) Proszę Szanownych forumowiczów o pomoc. Mam podpisaną umowę o współpracy, która mówi, że po zdaniu egzaminu będę musiał prowadzić działalność...
§ Zwolnienia grupowe, ustna umowa o pracę, a umowa o współpracy (odpowiedzi: 4) Witam, przy zatrudnianiu się w pewnej firmie umówiłem się ustnie, że będę posiadał wszystkie uprawnienia pracownicze (np. urlopy, które miały...
§ umowa o współpracy (odpowiedzi: 1) Witam.mam zarejestrowaną jedno-osobowa działalność gospodarczą.Czy zgodny z prawem jest zapis w umowie o współpracy mojej z pewną firmą:..."W OKRESIE...
§ Umowa o współpracy - propozycja pracy (odpowiedzi: 2) Witam Otrzymałam propozycję pracy jako stomatolog w gabinecie stomatologicznym jednak na podstawie "umowy o współpracę". Na czym polega taka umowa,...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.