Odroczenie kary pozbawienia wolności - Forum Prawne

 

Odroczenie kary pozbawienia wolności

Udzielanie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności regulują przepisy kodeksu karnego wykonawczego: Przepis prawny: Kodeks karny wykonawczy Art. 150 § 1 Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo karne wykonawcze


Zamknięty temat
 
02-08-2007, 12:42  
Yossarian
Moderator
 
Yossarian na Forum Prawnym
 
Posty: 2.085
Domyślnie Odroczenie kary pozbawienia wolności

Udzielanie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności regulują przepisy kodeksu karnego wykonawczego:

Przepis prawny:
Kodeks karny wykonawczy

Art. 150 § 1 Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody.
§ 2 Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Art. 151. § 1. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na
okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego
lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz
osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć
wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.
§ 2. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do
roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych
przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów; odroczenia nie udziela się skazanym, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym określonym w art. 64 § 1 lub 2 lub w art. 65 Kodeksu karnego, a także skazanym za przestępstwa określone w art. 197–203 Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.
§ 3. Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres
odroczenia nie może przekroczyć okresów wskazanych w § 1; okres odroczenia
biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.
§ 4. Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać
skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do
wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się
odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub
uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.
§ 5. Wykonując orzeczenie o odroczeniu wykonania kary pozbawienia
wolności w stosunku do skazanego, który został zobowiązany do wykonania
obowiązków określonych w § 4, sąd stosuje odpowiednio art. 14.


Kto może złożyć wniosek o odroczenie?

Wniosek mogą złożyć:
- skazany
- obrońca skazanego
- prokurator
- sądowy kurator zawodowy

Jak napisać wniosek o odroczenie?

Wniosek o odroczenie powinien spełniać warunki z art. 119 § 1 k.p.k.

Powinien zawierać:

- imię, nazwisko i adres osoby, która ubiega się o odroczenie,
- oznaczenie sądu, do którego skierowany jest wniosek
- treść:

Wnoszę o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu ? z dnia ?w sprawie sygn. akt?

- uzasadnienie,
- datę,
- podpis osoby składającej wniosek,

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty opłaty sądowej oraz załączniki potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku (np. dokumentację lekarską, zaświadczenia o wysokości zarobków, itp.).

Jakiej opłacie podlega wniosek i czy skazany może stać od niej zwolniony?

Wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 80 złotych. Skazany może złożyć wniosek o zwolnienie od opłaty. Skazany powinien wykazać, że ze względu na sytuację rodzinną, majątkowa i wysokość dochodów, uiszczenie jej byłoby dla niego zbyt uciążliwe

Gdzie należy złożyć wniosek o odroczenie?

Co do zasady w sądzie, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji.
W przypadku gdy skazany został oddany pod dozór kuratora, a sąd zarządził wykonanie kary warunkowo zawieszonej, właściwym do rozpoznania wniosku jest sąd w którego okręgu dozór jest lub ma być wykonywany.

Kiedy należy złożyć wniosek o odroczenie?

Wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności należy złożyć po uprawomocnieniu się wyroku ale przed rozpoczęciem wykonywania kary pozbawienia wolności w przedmiotowej sprawie.

Czy złożenie wniosku o odroczenie wstrzymuje wykonanie kary?

Złożenie wniosku o odroczenie wykonania nie wstrzymuje wykonania kary pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 9 § 1 k.k.w. postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne i żaden przepis nie upoważnia sądu do wydania decyzji o wstrzymaniu wykonania kary pozbawienia wolności do czasu rozpoznania wniosku.

Kiedy sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności (tzw. odroczenie obligatoryjne)?

Sąd ma obowiązek odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 150 § 1 k.k.w. tj. w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonanie tej kary.
Decyzję o uznaniu choroby za ciężką i uniemożliwiającą wykonanie kary podejmuje sąd rozpoznający wniosek.
Choroba psychiczna będąca podstawą obligatoryjnego odroczenia wykonania kary także musi mieć charakter ciężkiej i uniemożliwiający wykonanie kary.
Za ciężką chorobę uznaje się także taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.(art. 150 § 2 k.k.w.)

Kiedy sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności (tzw. fakultatywne odroczenie)?

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w razie zaistnienie następujących okoliczności:
1. natychmiastowe wykonanie kary spowodowałoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki (art. 151 § 1 k.k.w.) Zwrot „zbyt ciężkie skutki” jest klauzulą generalną, pozostawiającą sądowi swobodę w stosowaniu własnych ocen, wynikających z ustaleń faktycznych
Za zbyt ciężkie skutki można uznać m.in.:
- chorobę skazanego inną niż opisaną w art. 150 k.k.w.,
- okresowe pozostawanie rodziny bez środków do życia,
- chorobę członka rodziny wymagającą opieki, którą może zapewnić wyłącznie skazany,
- konieczność ukończenia określonego cyklu nauki np. semestru
2. gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów (art. 151 § 2 k.k.w.) przy czym nie stosuje się go wobec skazanego, który dopuścił się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia lub orzeczono w stosunku do niego karę przekraczającą 2 lata pozbawienia wolności.;
3. skazana jest w ciąży, bądź w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawuje nad nim opiekę.
4. skazany został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, o ile wymiar kary pozbawienia wolności nie przekracza 6 miesięcy (art. 336 § 1 k.k.).


Na jaki okres sąd możne odroczyć wykonanie kary?

W przypadku:
- odroczenia obligatoryjnego (150 k.k.w.) do czasu ustania przeszkody;
- odroczenia fakultatywnego (art. 151 § 1 k.k.w.) maksymalny czas na jaki sąd może jednorazowo odroczyć wykonanie kary to 6 miesięcy. Odroczenie na tej podstawie może być udzielone kilkukrotnie. Łączny czas odroczenia nie może przekroczyć jednego roku. Okres ten należy liczyć od dnia wydania pierwszego postanowienia o udzieleniu odroczenia.
Żołnierzowi służby zasadniczej wykonanie kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 6 można odroczyć do czasu ukończenia służby (art. 336 § 1 k.k.)

Czy skazanemu przysługuje środek odwoławczy od postanowienia w przedmiocie odroczenia wykonania kary?

W razie nieuwzględnienia wniosku o odroczenie skazany może złożyć zażalenie na postanowienie Terminie termin do złożenia zażalenia wynosi 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli k.p.k. nakazuje doręczenie postanowienia - od daty doręczenia.

Czy sąd może odwołać odroczenie wykonania kary ?

Tak.
Odroczenie może być odwołane w razie:
- ustania przyczyny, dla której zostało udzielone
- niewykorzystywania przez skazanego odroczenia dla celu, dal którego zostało udzielone
- rażącego naruszania przez skazanego porządku prawnego w okresie odroczenia
Yossarian jest off-line  
28-11-2007, 12:42  
Yossarian
Moderator
 
Yossarian na Forum Prawnym
 
Posty: 2.085
Domyślnie

Kilka orzeczeń:

Cytat:
postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 lutego 2006r. II AKzw 91/06

1. Skazany, wobec którego odwołano warunkowe przedterminowe zwolnienie, może ubiegać się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności na zasadach ogólnych, a nie o udzielenie przerwy w odbywaniu kary, która - co wynika z istoty przerwy - może być udzielona tylko wobec osoby, co do której kara jest faktycznie wykonywana, wskutek czego następuje "przerwanie" tego wykonywania.
2. Złożenie przez skazanego wniosku o odroczenie wykonania kary nie sprzeciwia się podjęciu czynności zmierzających do osadzenia skazanego celem odbycia kary pozbawienia wolności.
Cytat:
postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 listopada 2005r. II AKzw 616/05

1. Zawsze pierwsze postanowienie o odroczeniu wykonania skazanemu kary pozbawienia wolności będzie inicjować początek biegu okresu odroczenia, w tym również łącznego okresu odroczenia, o którym mowa w art. 151 § 3 k.k.w. Implikuje to wniosek, że data końcowa udzielanych, również kilkakrotnie, odroczeń nie może wykroczyć poza okres roku kalendarzowego, liczony od dnia wydania pierwszego postanowienia o odroczeniu.
Do roku, o którym mowa w przepisie art. 151 § 3 k.k.w., należy wliczyć czas po upływie okresu na jaki udzielono poprzedniego odroczenia, a datą kolejnego postanowienia w tym przedmiocie.
2. Wskazane w przepisie art. 152 k.k.w. wymaganie korzystania przez skazanego z odroczenia wykonania kary przez okres roku uznać będzie należało za spełnione również w sytuacji, gdy sąd, udzielając dalszego odroczenia wykonania kary, wskaże jako końcową datę odroczenia datę po upływie roku kalendarzowego od daty wydania pierwszego postanowienia w przedmiocie odroczenia, zaliczając równocześnie na poczet tego odroczenia czas pomiędzy wydaniem poszczególnych postanowień w tym przedmiocie, w którym skazany pozostawał na wolności bez wyraźnej podstawy prawnej.
Cytat:
postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 października 2004r. AKzw 688/04 KZS 2004/11/20

Odwlekanie wykonania kary, w tym także poprzez przerwy w karze czy odraczanie jej wykonania bez dostatecznie poważnych powodów, jest sprzeczne z zasadą osądzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 45 ust. 1 Konstytucji) czy rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie (art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) oraz z powinnością bezzwłocznego wykonania wyroku (art. 9 § 1 k.k.w.). Choć zgodne z doraźnym życzeniem skazanego odwlekanie kary sprawia, że po latach staje się ona dolegliwością abstrakcyjną, odczuwaną przez skazanego i jego bliskich bardziej jako krzywda niż jako odpłata za skrzywdzenie innej osoby.
Cytat:
postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 października 2004r. II AKzw 837/04

Brak możliwości kontynuowania nauki może być uznany za "ciężki skutek" w myśl art. 151 § 1 k.k.w., tylko wówczas, gdy natychmiastowe wykonanie kary powoduje przerwanie edukacji, której koniec lub wyodrębniony jej fragment (klasa, semestr) jest nieodległy. Inaczej natomiast należy ocenić sytuację, w której skazany podejmuje dalszą naukę w trakcie toczącego się postępowania karnego, a termin zakończenia nauki znacznie przekracza okres, na jaki - stosownie do art. 151 § 3 k.k.w. - możliwe jest odroczenie wykonania kary.
Cytat:
postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 września 2000r. II AKz 344/00 KZS 2000/9/44

Trudności w prowadzeniu gospodarstwa rolnego nie uzasadniają przerwania (odroczenia) wykonania kary pozbawienia wolności. Gospodarstwo rolne jest rodzajem zakładu gospodarczego, który można prowadzić i przez osoby najemne bądź zaniechać prowadzenia go, gdy nie ma po temu możliwości.
Cytat:
postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 lutego 2000r. II AKz 71/00 OSA 2000/10/77

Łączny okres odroczenia kary pozbawienia wolności, na który powołuje się przepis art. 151 § 3 k.k.w., to okres liczony od dnia wydania pierwszego postanowienia o odroczeniu, powiększony o czas faktycznego, bezprawnego pozostawania skazanego na wolności wbrew temu, co wynika z wydanego w tym przedmiocie orzeczenia sądu.
Cytat:
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 października 2007 r. sygn. akt V KK 270/2007

Artykuł 151 § 2 k.k.w. określa rozpoczęcie biegu okresu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonego w pierwszym postanowieniu wydanym w tym przedmiocie. Jeżeli natomiast, dochodzi do wydania kolejnych postanowień o dalszym odroczeniu wykonania kary (art. 151 § 3 k.k.w.), to w ich następstwie, niezależnie od daty wydania, przedłuża się okres odroczenia biegnący nieprzerwanie od dnia wydania pierwszego postanowienia, co ma znaczenie przy ubieganiu się skazanego o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na podstawie art. 152 k.k.w.
Yossarian jest off-line  
11-12-2008, 17:39  
Yossarian
Moderator
 
Yossarian na Forum Prawnym
 
Posty: 2.085
Domyślnie

kolejne orzeczenia:
Cytat:
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2008 r. sygn. akt I KZP 15/08, OSNKW 2008/7/54, Biul.SN 2008/6/21, Prok.i Pr. 2008/10/26

Termin udzielonego na podstawie art. 151 k.k.w. odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności rozpoczyna bieg z dniem wydania postanowienia w tym przedmiocie (art. 151 § 2 k.k.w.) i o ile skazany lub jego obrońca złoży kolejny wniosek przed zakończeniem okresu wskazanego w tym postanowieniu, a sąd go uwzględni, biegnie nieprzerwanie do dnia wskazanego w ostatnim postanowieniu w tym przedmiocie, przy czym - zgodnie z art. 151 § 3 k.k.w. - nie może on przekroczyć roku.
Do sumowania poszczególnych okresów odroczeń wykonania kary, bez uwzględnienia czasu pomiędzy dniem zakończenia orzeczonego wcześniej odroczenia a datą kolejnego postanowienia przedłużającego odroczenie, dochodzi tylko wówczas, gdy skazany lub jego obrońca złoży kolejny wniosek już po upływie okresu wskazanego we wcześniejszym orzeczeniu o odroczeniu i sąd go uwzględni.
Natomiast dla potrzeb art. 152 k.k.w. rozumieć i stosować należy "odroczenie wykonania kary" pozbawienia wolności tak, jak zostało ono ukształtowane w art. 151 k.k.w. Dotyczy to również sposobu obliczania terminów tego odroczenia, a zatem jeżeli łączny czas odroczenia udzielanego na podstawie art. 151 § 3 k.k.w. wynosił co najmniej rok kalendarzowy liczony od dnia wydania pierwszego postanowienia o odroczeniu, to stwarza to dla skazanego uprawnienie do ubiegania się o warunkowe zawieszenie wykonania kary, która nie przekracza 2 lat pozbawienia wolności.
Cytat:
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2007 r. sygn. akt V KK 271/07

Norma zawarta w art. 151 § 2 k.k.w. określa rozpoczęcie biegu okresu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonego w pierwszym postanowieniu wydanym w tym przedmiocie. Jeżeli natomiast, w trybie art. 151 § 3 k.k.w. dochodzi do wydania kolejnych postanowień orzekających o dalszym odroczeniu wykonania kary, to w ich następstwie, niezależnie od daty wydania, przedłuża się okres odroczenia biegnący nieprzerwanie od dnia wydania pierwszego postanowienia. Tak, więc czas pomiędzy dniem zakończenia orzeczonego wcześniej odroczenia, a datą kolejnego postanowienia przedłużającego odroczenie, nie zostaje pominięty przy sumowaniu łącznego okresu odroczenia, mającego znaczenie przy ubieganiu się skazanego o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na podstawie art. 152 k.k.w.
Cytat:
postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 stycznia 2009 r. sygn. akt II AKzw 1114/08

Jeśli skazany domaga się odroczenia wykonania kary, będąc jeszcze na wolności, a następnie - jeszcze przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiocie jego żądania - zostanie przyjęty do zakładu karnego, wówczas rozpoznanie jego wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności staje się bezprzedmiotowe. Rozpoczęcie przez niego odbywania kary pozbawienia wolności, stanowi przyczynę wyłączającą prowadzenie postępowania w przedmiocie odroczenia wykonania kary i powinno skutkować umorzeniem postępowania
Yossarian jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Odroczenie kary pozbawienia wolności (odpowiedzi: 4) Witam. Pół roku temu udało mi się odroczyć kare pozbawienia wolności na 6 miesięcy. Jednak odroczenie kończy się do końca października. Przy ostatnim...
§ Odroczenie kary pozbawienia wolności (odpowiedzi: 1) Witam mam problem w ubiegłym roku za jazdę po pijaku zostałam skazana wyrokiem pozbawienia wolności 6 miesięcy na 2 lata było to w lipcu 2011r w...
§ odroczenie kary pozbawienia wolności (odpowiedzi: 3) Witam. Dostałem odroczenie wyroku w styczniu 2011 roku,teraz przyszlo mi sie wstawic w pazdzierniku 2011 roku na kolejne posiedzenie...
§ 3 odroczenie kary pozbawienia wolności (odpowiedzi: 13) Witam, pod wpływem alkoholu kierujac samochodem dostałem 3 miesiące pozbawienia wolności, 2 razy się odwoływałem i wszystko wporządku, i...
§ Odroczenie kary pozbawienia wolności (odpowiedzi: 3) Mam zasądzony wyrok pozbawienia wolności na ores 10-ciu miesięcy. Złożyłem wniosek o odroczenie wykonania kary na okres 6-ciu miesięcy. 9.01.2008 r...
§ odroczenie kary pozbawienia wolności (odpowiedzi: 3) Witam. Kilka lat temu mój ojciec został skazany za jazde po pijanemu samochodem. zatrzymano prawo jazdy, zasądzono grzywne i karę wiezięnia rok i...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.