Przerwa w odbywaniu kary - Forum Prawne

 

Przerwa w odbywaniu kary

[cytat="RPO"]Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności Użyte skróty: k.k.w. - Kodeks karny wykonawczy k.p.k. - Kodeks postępowania karnego k.k. - Kodeks karny 1. Kto może skorzystać z przerwy? O przerwę ubiegać się może skazany na ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo karne wykonawcze


Zamknięty temat
 
07-02-2006, 13:28  
Niuans
Moderator w spoczynku
 
Niuans na Forum Prawnym
 
Posty: 350
Domyślnie Przerwa w odbywaniu kary

[cytat="RPO"]Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności
Użyte skróty:
k.k.w. - Kodeks karny wykonawczy
k.p.k. - Kodeks postępowania karnego
k.k. - Kodeks karny
1. Kto może skorzystać z przerwy?

O przerwę ubiegać się może skazany na karę pozbawienia wolności, także zastępczą karę pozbawienia wolności. Dotyczy to skazanego, który już rozpoczął odbywanie tej kary, to znaczy został przyjęty do zakładu karnego.

2. Kto udziela przerwy?

O udzieleniu przerwy decyduje sąd penitencjarny (art. 153 § 1 i § 2 w związku z art. 3 § 2 k.k.w.), czyli sąd okręgowy, w którego okręgu skazany przebywa.

3. Kiedy sąd musi udzielić skazanemu przerwy?

Sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary do czasu ustania przeszkody (art. 153 § 1 k.k.w.). Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym jego dalszy pobyt w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.
W wypadku, gdy skazany w sposób świadomy godzi we własne zdrowie, dokonując samouszkodzenia albo powstrzymując się od zalecanego sposobu leczenia i przez to doprowadza się do stanu ciężkiej choroby, może on zostać umieszczony w szpitalu więziennym.

4. Kiedy sąd może udzielić skazanemu przerwy?

Sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary, jeżeli przemawiają za tym ważne względy zdrowotne, rodzinne lub osobiste (art. 153 § 2 k.k.w.).
Względy te to np. choroba skazanego (inna niż wymieniona w art. 153 § 1 k.k.w.) lub choroba członka jego rodziny, potrzeba udzielenia rodzinie okresowej pomocy w zdobyciu środków do życia, potrzeba uregulowania ważnych spraw zawodowych, materialnych lub osobistych skazanego.

5. Kto może złożyć wniosek o udzielenie skazanemu przerwy?

Skazany, jego obrońca, prokurator, zawodowy kurator sądowy, administracja zakładu karnego, komisja lekarska. Wniosek ten podlega opłacie (art. 15 ustawy o opłatach w sprawach karnych).

6. Co powinien zawierać wniosek o udzielenie przerwy składany przez skazanego?

We wniosku należy podać:
- imię, nazwisko i adres osoby, która składa wniosek,
- oznaczenie organu, do którego jest skierowany wniosek (np. Sąd Okręgowy w ...., Wydział VI Penitencjarny),
- treść (np. Proszę o udzielenie mi dwumiesięcznej przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w ..., sygnatura akt ...),
- uzasadnienie (podanie motywów),
- datę i podpis składającego wniosek,
- załączniki (np. zaświadczenie lekarskie).

7. Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie przerwy w odbywaniu kary skazany przesyła do sądu penitencjarnego właściwego miejscowo ze względu na położenie jednostki penitencjarnej, w której przebywa. Skazany może również przekazać wniosek administracji zakładu karnego, która przekaże go do wymienionego sądu dołączając opinię o skazanym. Złożenie wniosku za pośrednictwem administracji zakładu znacznie skraca okres jego rozpatrywania.

8. Kiedy można wystąpić z wnioskiem o udzielenie przerwy?

a) Jeżeli skazany ubiega się o pierwszą przerwę, to może z uzasadnionym wnioskiem wystąpić w każdym czasie.
Jeżeli skazany przebywając jeszcze na wolności złożył wniosek o odroczenie wykonania kary, a przed rozpoznaniem tego wniosku został przyjęty do zakładu karnego, to jego wniosek zostanie przekazany sądowi penitencjarnemu i potraktowany jako wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary.

b) Jeżeli skazany skorzystał już z przerwy, to następną przerwę może uzyskać dopiero po upływie jednego roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego (bez względu na to, przez jak długi okres przebywał na przerwie), chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy (art. 153 § 3 k.k.w.).
W tych trzech sytuacjach przerwa może być udzielona bezpośrednio po odbyciu poprzedniej przerwy, nawet bez konieczności powrotu skazanego do zakładu karnego. Chorobą uzasadniającą udzielenie przerwy jest tylko taki stan zdrowia skazanego, który uniemożliwia jego skuteczne leczenie w warunkach więziennej służby zdrowia.

Wypadek losowy to zdarzenie nagłe, o charakterze wyjątkowym, które dotknęło skazanego lub jego najbliższych, np. śmierć, powódź, pożar lub inna klęska żywiołowa. Do udzielenia przerwy nie wystarczy np. sam fakt pożaru. Skazany mógłby otrzymać przerwę, jeżeli w związku z pożarem zaistniałaby konieczność przebywania przez skazanego w domu czy też potrzeba opieki nad pozostałymi członkami rodziny. Nie można uznać za wypadek losowy np. urodzenia dziecka, ślubu najbliższego członka rodziny, nasilenia prac polowych, "klęski" urodzaju (w tej sytuacji skazany może ubiegać się o zezwolenie na kilkudniowe opuszczenie zakładu karnego).

c) Co się stanie, gdy skazany, któremu odmówiono udzielenia przerwy złoży ponowny wniosek, bez podania nowych okoliczności?
Wniosek taki należy pozostawić bez rozpoznania i zawiadomić o tym skazanego, bez podejmowania nowego postępowania.

9. Jak długo może trwać przerwa?

a) Przerwa udzielona na podstawie art. 153 § 1 k.k.w. (tzw. przerwa obligatoryjna) może trwać do czasu ustania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie kary pozbawienia wolności. Kodeks karny wykonawczy nie określa jej maksymalnej długości.
Natomiast z przerwy udzielonej na podstawie art. 153 § 2 k.k.w. (tzw. przerwa fakultatywna) skazany może korzystać kilkakrotnie, jednakże łączny okres jej trwania nie może być dłuższy niż 1 rok. Kodeks dopuszcza przekroczenie tego okresu, ale tylko wówczas, gdy osobą korzystającą z przerwy w odbywaniu kary jest kobieta ciężarna lub matka w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki (art. 151 § 3 k.k.w.).

b) Czas trwania konkretnej przerwy zależy od decyzji sądu.
Sąd udzielając skazanemu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności powinien określić datę (dzień, miesiąc, rok) powrotu skazanego do zakładu karnego. Jeżeli skazany bez usprawiedliwionej przyczyny nie powróci do zakładu karnego najpóźniej w ciągu trzech dni po upływie wyznaczonego terminu, to popełnia przestępstwo zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Początek przerwy w odbywaniu kary liczy się od dnia zwolnienia z zakładu karnego.

10. Jakie obowiązki mogą zostać nałożone na skazanego, który korzysta z przerwy?

Na podstawie art. 153 § 4 k.k.w. sąd udzielając przerwy w wykonaniu kary może zobowiązać skazanego do:
- utrzymywania w okresie tej przerwy kontaktu z sądowym kuratorem zawodowym w miejscu pobytu,
- niezmieniania bez zgody tego kuratora miejsca pobytu,
- podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej,
- meldowania się we wskazanej jednostce Policji.
Na postanowienie w tej kwestii przysługuje skazanemu zażalenie.

11. Przerwa a warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary (art. 155 k.k.w.)

Skazany, któremu udzielono przerwy może zostać przez sąd penitencjarny zwolniony w każdym czasie z odbycia reszty kary, jeżeli łącznie istnieją 4 przesłanki:
a) skazany korzystał z przerwy przez okres co najmniej roku (to znaczy skazany przebywał na wolności nieprzerwanie co najmniej 1 rok, chociażby sąd penitencjarny orzekał w sprawie kilkakrotnie; obojętne są powody, dla których udzielono przerwy),
b) skazany odbył przed udzieleniem przerwy co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności ("w całości" - 6 miesięcy od razu lub "w częściach" - w sumie 6 miesięcy),
c) wobec skazanego orzeczono karę nie przekraczającą 3 lat pozbawienia wolności,
d) postawa skazanego, jego właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa (art. 77 § 1 k.k.).
Sąd powinien również uwzględnić zachowanie się skazanego w czasie przerwy w odbywaniu kary.

Z warunkowego zwolnienia na wyżej przedstawionych zasadach mogą korzystać również recydywiści.
Zwolnienie może nastąpić zarówno wtedy, gdy skazany korzystając z przerwy przebywa na wolności, jak również gdy skazany po przerwie powrócił do zakładu karnego.

Wniosek o zwolnienie należy złożyć do tego sądu penitencjarnego (okręgowego), w którego okręgu skazany przebywa (art. 3 § 2 k.k.w.). Nie ma znaczenia okoliczność, który sąd udzielił skazanemu przerwy.
12. Kiedy skazany nie może skorzystać ze zwolnienia?

Przedterminowe warunkowe zwolnienie na uprzywilejowanych zasadach (czyli w związku z przerwą trwającą co najmniej 1 rok) nie może zostać zastosowane wobec skazanego, jeżeli sąd w wyroku, na podstawie art. 77 § 2 k.k., wyznaczył surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia.

13. Kto może odwołać przerwę w wykonaniu kary?

O odwołaniu przerwy orzeka sąd penitencjarny, który przerwy udzielił, bez względu na to, czy skazany przebywa w okręgu tego sądu (art. 156 § 2 k.k.w.). Na postanowienie o odwołaniu przerwy przysługuje skazanemu zażalenie.
W razie stwierdzenia drobnych uchybień sąd może wysłać skazanemu pisemne upomnienie, ostrzegając go o możliwości natychmiastowego odwołania przerwy.
Jeżeli skazany ukrywa się, sąd penitencjarny może wydać list gończy w celu poszukiwania skazanego (art. 279 § 1 k.p.k. w związku z art. 1 § 2 k.k.w.).

14. Kiedy sąd może odwołać przerwę w wykonaniu kary?

Przerwę w wykonaniu kary sąd może odwołać w razie:
a) ustania przyczyny, dla której została ona udzielona,
b) gdy skazany nie korzysta z przerwy w celu, w jakim została ona udzielona (cel powinien wynikać z uzasadnienia postanowienia),
c) gdy skazany rażąco narusza porządek prawny (np. popełni przestępstwo lub wykroczenie),
d) niewykonywania przez skazanego nałożonych na niego obowiązków (art. 156 § 1 i § 2 k.k.w.).
Odwołanie przerwy może nastąpić także wtedy, gdy skazany nie wykonał obowiązków bez własnej winy.

15. Kiedy następuje automatyczne zakończenie przerwy?

Jeżeli w czasie przerwy w odbywaniu kary skazany popełnił przestępstwo, w związku z którym zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie, kara pozbawienia wolności, której odbywanie zostało przerwane, podlega wykonaniu z mocy prawa (art. 156 § 3 k.k.w.).
Zastosowanie tymczasowego aresztowania nie przerywa wykonywania prawomocnie orzeczonej kary. Jeżeli po zatrzymaniu osoba aresztowana ma do odbycia karę pozbawienia wolności, nadal ją odbywa, niezależnie od tego, w jakich okolicznościach została zatrzymana.

16. Czy skazany może wcześniej zakończyć przerwę?

Tak. Skazany powinien stawić się do zakładu karnego, w którym przebywał przed udzieleniem mu przerwy. Przyjęcie skazanego do zakładu karnego następuje na podstawie pisemnego oświadczenia, że dobrowolnie zgłasza się do odbycia pozostałej części kary, pomimo że okres przerwy jeszcze nie upłynął.

17. Przerwa w związku z ułaskawieniem

Na zasadzie art. 568 k.p.k. sąd wydający opinię w sprawie ułaskawienia oraz Prokurator Generalny mogą zarządzić przerwę w wykonaniu kary do czasu ukończenia postępowania o ułaskawienie, jeżeli uznają, że szczególnie ważne powody przemawiają za ułaskawieniem.
Skazany może więc uzyskać przerwę, gdy on lub inna uprawniona osoba złoży wniosek o ułaskawienie. Zarządzenie przerwy w tym trybie jest niezależne od tego, czy spełnione są warunki określone w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego. Udzielenie przerwy może być uzasadnione np. krótkim okresem pozostałej do odbycia kary.
Na postanowienie sądu o zarządzeniu przerwy zażalenie nie przysługuje (porównaj: postanowienie sądu apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 1998 r., II AKz 412/98, OSA 2000/4/30).

[/cytat]Źródło...
Niuans jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ przerwa w odbywaniu kary (odpowiedzi: 21) witam,mam takie pytanie,wczoraj mój brat trafił do aresztu,otrzymał karę 10 miesiecy pozbawienia wolności,dzis złozyłam wniosek o dozór...
§ przerwa w odbywaniu kary (odpowiedzi: 5) witam. wiem juz co powinnam kto i na jakiej podstawie wydaje przerwe w karze ale chcialabym uzyskac odpowiedz dotyczacej konkrtenie mojej sytuacji....
§ Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności-zawieszenie reszty kary. (odpowiedzi: 9) Zostałem skazany przez Sąd trzema wyrokami nie podlegającymi karze łącznej w wysokości 1 rok 6 m-cy, 1 rok 8 m-cy i 3 m-ce. ...
§ Przerwa w odbywaniu kary (odpowiedzi: 1) Witam, konkubent mojej siostry, z którym ma dziecko, został skazany z art.148 par.2 na 15 lat.Jest to jego pierwszy wyrok, w więzieniu traci zdrowie...
§ przerwa w odbywaniu kary (odpowiedzi: 1) Witam... zacznę może od tego,że mój narzeczony ma do odbycia kare dwóch lat pozbawienia wolności z Tym,że w kwietniu tego roku został mu ten wyrok...
§ przerwa w odbywaniu kary (odpowiedzi: 3) Witam. Czy mogę prosić o informację czy moze ktoś z was miał do czynienia z taką sytuacją i jakie są szanse na pozytywne załatwienie sprawy, a...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:10.