Apelacja - Forum Prawne

 

Apelacja

APELACJA Krótki przewodnik: 1.W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku występujemy z pisemnym wnioskiem o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku. 2.Od momentu doręczenia uzasadnienia wyroku mamy 14 dni na wniesienie apelacji. 3.Apelację wnosimy na ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne


Zamknięty temat
 
26-11-2007, 17:03  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.525
Domyślnie Apelacja

APELACJA

Krótki przewodnik:
1.W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku występujemy z pisemnym wnioskiem o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku.
2.Od momentu doręczenia uzasadnienia wyroku mamy 14 dni na wniesienie apelacji.
3.Apelację wnosimy na piśmie do Sądu Odwoławczego za pośrednictwem Sądu, który wyrok wydał.
Przepis prawny:
Art. 422 KPK
§ 1. W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku strona, podmiot określony
w art. 416, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie,
wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie
na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia
z urzędu nie zwalnia strony, wymienionego podmiotu oraz pokrzywdzonego
od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się
na piśmie. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien wskazywać tego
z oskarżonych, którego dotyczy.
§ 2. Dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i nie był obecny
podczas ogłoszenia wyroku, termin wymieniony w § 1 biegnie od daty doręczenia
mu wyroku.
§ 3. Prezes sądu odmawia przyjęcia wniosku złożonego przez osobę nieuprawnioną
lub po terminie. Na zarządzenie prezesa przysługuje zażalenie.

-Wnosimy zatem ? w terminie 7 dniowym ? o sporządzenie na piśmie i doręczenia uzasadnienia wyroku. Wniosek taki kierujemy do Sądu, który wyrok wydał. Nasz wniosek powinien spełniać wymogi pisma procesowego wskazane w art. 119 kpk ? patrz: http://forumprawne.org/prawo-karne/2...procesowe.html ;

-Zasadą jest, że uzasadnienie powinno być sporządzone w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku, jednak termin ten może być przedłużony na dalszy czas oznaczony (art.423 kpk);

-Złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku przed jego ogłoszeniem jest prawnie nieskuteczne (WA 53/02);

-Termin do złożenia wniosku biegnie od daty ogłoszenia wyroku, nie zaś jego doręczenia;

-Jedyny wyjątek przewiduje art.422 § 2 kpk. Dlatego zasadnym jest, by pojawiać się w Sądzie, gdy wyrok jest ogłaszany;

-Termin do złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu (art. 341 § 5 k.p.k.), biegnie od daty jego ogłoszenia (art. 422 § 1 k.p.k.), a nie doręczenia (art. 100 § 3 k.p.k.), chyba że zaistniały okoliczności określone w art. 422 § 2 k.p.k.(I KZP 46/03);

-Uzasadnienie powinno zawierać elementy wskazane w art.424 kpk.Przepis prawny:
Art. 444 KPK
Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, a
pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na
posiedzeniu, przysługuje apelacja, chyba że ustawa stanowi inaczej.


-Dla potrzeb opracowania najważniejszym jest, że apelacja przysługuje stronom od wyroku Sądu I instancji;

-Od orzeczeń wydanych przez Sąd Odwoławczy na skutek odwołania nie przysługuje
środek odwoławczy
(art.426§1 kpk);

-Nie jest stroną postępowania sądowego pokrzywdzony, chyba że jest równoczesne np. powodem cywilnym, oskarżycielem posiłkowym.


Przepis prawny:
Art. 445 KPK
§ 1. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego
od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.
§ 2. Apelacja wniesiona przed upływem terminu złożenia wniosku o sporządzenie
uzasadnienia wywołuje skutki określone w art. 422 i podlega rozpoznaniu;
apelację taką można uzupełnić w terminie określonym w § 1.


-Po otrzymaniu uzasadnienia orzeczenia, mamy zatem 14 dni na wniesienie apelacji;

-Podkreślić trzeba, że termin 14 dniowy nie przysługuje od momentu ogłoszenia wyroku, a od momentu doręczenia uzasadnienia. Konsekwencja jest zatem fakt, iż jeśli wniesiemy apelację np. 11 dnia po ogłoszeniu wyroku (wcześniej nie zwracając się o uzasadnienie), apelacja będzie wniesiona po terminie(skutki - art.429, 430 kpk).


Przepis prawny:
Art. 446 KPK
§ 1. Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi od prokuratora lub
osoby wymienionej w art. 88 § 2 i 3, powinna być sporządzona i podpisana
przez adwokata.
§ 2. Do apelacji sporządzonej przez prokuratora, obrońcę lub pełnomocnika dołącza
się odpowiednią liczbę odpisów dla stron przeciwnych; do apelacji wnoszonej
do sądu apelacyjnego dołącza się dodatkowo jeden odpis.


-Zatem jeśli wyrok wydał Sąd Okręgowy, apelację sporządza i podpisuje adwokat;

-Do apelacji należy dołączyć jej odpisy w liczbie odpowiadającej stronom przeciwnym;


Przepis prawny:
Art. 425 KPK
§ 2. Orzeczenie można zaskarżyć w całości lub w części. Można także zaskarżyć
samo uzasadnienie orzeczenia.
§ 3. Odwołujący się może skarżyć jedynie rozstrzygnięcia lub ustalenia naruszające
jego prawa lub szkodzące jego interesom. Ograniczenie to nie dotyczy oskarżyciela
publicznego.
§ 4. Oskarżyciel publiczny ma prawo wnieść środek odwoławczy także na korzyść
oskarżonego.

-Apelacją możemy skarżyć wyrok w całości albo w jakiejś części. Należy to w apelacji oznaczyć. Czyli np. że nie zgadzamy się z wyrokiem w części dotyczącej kwalifikacji prawnej czynu, z okresem zakazu prowadzenia pojazdów, z całością rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych lub w całości;

-Apelację co do winy uważa się za zwróconą przeciwko całości wyroku(art. 447§1kpk);
-Apelację co do kary uważa się za zwróconą przeciwko całości rozstrzygnięcia
o karze i środkach karnych(art. 447§2kpk);

-Można skarżyć jedynie te rozstrzygnięcia i ustalenia, które naruszają nasze prawa lub szkodzą naszym interesom( tzw gravamen). Oskarżony nie może zatem wnieść apelacji od wyroku uniewinniającego domagając się skazania.

-Środek odwoławczy wniesiony przez obrońcę na niekorzyść oskarżonego jest niedopuszczalny z mocy ustawy i nie podlega rozpoznaniu (IV KKN 326/96);
-Nie jest działaniem na niekorzyść oskarżonego zaskarżenie przez obrońcę orzeczenia jedynie w tej części, która odnosi się do jego wynagrodzenia, należnego mu, jako obrońcy z urzędu, od Skarbu Państwa (I KKN 192/2000);

-Można również skarżyć samo tylko uzasadnienie wyroku;


Przepis prawny:
Art. 427 KPK
§ 1. Odwołujący się powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie, a
także podać, czego się domaga.
§ 2. Jeżeli środek odwoławczy pochodzi od oskarżyciela publicznego, obrońcy lub
pełnomocnika, powinien ponadto zawierać wskazanie zarzutów stawianych
rozstrzygnięciu oraz uzasadnienie.
§ 3. Odwołujący się może również wskazać nowe fakty lub dowody.
Art. 428 KPK
§ 1. Środek odwoławczy wnosi się na piśmie do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie.
§ 2. Strona może złożyć pisemną odpowiedź na środek odwoławczy.

-Apelacja powinna przede wszystkim spełniać wymogi pisma procesowego, wskazane w art.119 kpk - http://forumprawne.org/o,29760.html ;

-Nadto w apelacji powinno się wskazać, czy zaskarżamy orzeczenie w całości czy w części. Jeśli zaś w części ? to w jakiej. Ważnym jest, byśmy precyzyjnie określili od jakiego wyroku apelujemy, z jakimi rozstrzygnięciami się nie zgadzamy;

-Ustawa nakłada na nas także obowiązek określenia, czego się domagamy czyli wskazania tzw. petitum. Chodzi tu ogólnie rzecz ujmując o to, czy domagamy się zmiany orzeczenia ( w jaki sposób) czy też jego uchylenia (i np. umorzenia postępowania lub przekazania sprawy do ponownego rozpoznania). Sąd Odwoławczy naszym petitum nie jest związany;

-Dobrze, by apelacja zawierała uzasadnienie. Należy w nim opisać, dlaczego nie zgadzamy się z wyrokiem, co wg nas sąd zrobił niewłaściwie, jakie popełnił błędy, co pominął etc;

-Strona nieprofesjonalna nie ma obowiązku wskazywania w apelacji precyzyjnie zarzutów wobec wyroku. Niemniej jednak, jeśli uważamy, że Sąd naruszył jakąś normę prawa procesowego, materialnego, błędnie ustalił stan faktyczny czy wydał wyrok rażąco surowy ? warto odnieść się do tej kwestii w uzasadnieniu;

-Zmiana lub uchylenie wyroku możliwe jest ze względu na podstawy wskazane w art.438, 439, 440 kpk;

-W apelacji można wskazywać nowe fakty i dowody;

-W treści apelacji jako adresata wskazujemy np. Sąd Okręgowy w X za pośrednictwem Sądu Rejonowego w X. Apelację ? o czym była już mowa ? składamy w Sądzie, który wyrok wydał.


Przepis prawny:
Art. 431 KPK
§ 1. Środek odwoławczy można cofnąć.
§ 2. Oskarżony może cofnąć wniesiony na jego korzyść środek odwoławczy, chyba
że wniósł go oskarżyciel publiczny lub zachodzi wypadek przewidziany w art.
79.
§ 3. Środka odwoławczego wniesionego na korzyść oskarżonego nie można bez jego
zgody cofnąć.
Art. 432KPK
Cofnięty środek odwoławczy sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania, chyba że
zachodzi jedna z przyczyn wymienionych w art. 439 lub art. 440.


-Obrońca oskarżonego nie może bez zgody oskarżonego cofnąć środka odwoławczego wniesionego na korzyść oskarżonego. Zgoda na cofnięcie przez obrońcę środka odwoławczego wniesionego na korzyść oskarżonego powinna być wykazana jego niebudzącym wątpliwości oświadczeniem woli( V KRN 163/73);
-Cofnięcie środka odwoławczego jest skuteczne dopiero z chwilą wydania przez sąd odwoławczy postanowienia o pozostawieniu środka bez rozpoznania( IV KRN 25/75);Przepis prawny:
Art. 434 KPK
§ 1. Sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego tylko wtedy, gdy
wniesiono na jego niekorzyść środek odwoławczy, a także tylko w granicach
zaskarżenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli środek odwoławczy pochodzi
od oskarżyciela publicznego lub pełnomocnika, sąd odwoławczy może
orzec na niekorzyść oskarżonego ponadto tylko w razie stwierdzenia uchybień
podniesionych w środku odwoławczym lub podlegających uwzględnieniu z
urzędu.
§ 2. Środek odwoławczy wniesiony na niekorzyść oskarżonego może spowodować
orzeczenie także na korzyść oskarżonego.
§ 3. Określonego w § 1 zakazu orzekania na niekorzyść oskarżonego nie stosuje się
w wypadkach określonych w art. 60 § 3 i 4 Kodeksu karnego lub w art. 36 § 3
Kodeksu karnego skarbowego oraz w wypadkach skazania z zastosowaniem
art. 343 lub art. 387 Kodeksu postępowania karnego albo art. 156 Kodeksu
karnego skarbowego.-Przepis ten opisuje zasadę ?reformationis in peius? - zakaz pogarszania sytuacji oskarżonego w procesie, gdy orzeczenie nie zostało zaskarżone na niekorzyść oskarżonego;

-W braku środka odwoławczego na niekorzyść oskarżonego jego sytuacja w postępowaniu odwoławczym nie może ulec pogorszeniu w jakimkolwiek punkcie(V KKN 4/96);

-Jeżeli w środku wniesionym na niekorzyść oskarżonego co do winy nie podniesiono zarzutu rażącej niewspółmierności kary, to niedopuszczalne jest zaostrzenie kary, gdy sąd odwoławczy nie uzna za zasadne zarzutów dotyczących orzeczenia o winie (Rw 365/81);

-Zakaz reformationis in peius nie obowiązuje w przypadkach wskazanych w art. 60 § 3i 4 kk (tzw. mały świadek koronny), art.36§3 kks oraz w przypadku skazania przy zastosowaniu art. 343, 387 kpk albo art. 156 kks;
-Najczęściej spotykane sytuacje dotyczą skazania z zastosowaniem art. 343 (tzw. skazanie bez rozprawy, patrz: http://forumprawne.org/prawo-karne/2...t-335-kpk.html ) oraz 387 kpk ( patrz: http://forumprawne.org/prawo-karne/2...sie-karze.html ). W tych sytuacjach zakaz w ogóle nie obowiązuje, czyli w razie złożenia apelacji przez oskarżonego Sąd może wydać orzeczenie surowsze, takie samo lub łagodniejsze;
-Pośredni zakaz reformationis in peius ? patrz art.343 kpk;

-Wniesienie środka odwoławczego na niekorzyść oskarżonego może spowodować także orzeczenie na jego korzyść : Sąd odwoławczy ma prawo i obowiązek zbadania sprawy pod względem merytorycznym i prawnym nie tylko w granicach środka odwoławczego, ale także z urzędu, niezależnie od tych granic - w celu stwierdzenia, czy nie zachodzi potrzeba orzeczenia na korzyść oskarżonego, chociaż środek odwoławczy wniesiono na jego niekorzyść, i to na każdej z podstaw określonych w art. 438 ( V KRN 118/73);


Więcej informacji, wzory .:
http://www.zielona-gora.po.gov.pl/cieka ... hp?idt=158
http://www.we-dwoje.pl/apelacja;od;wyro ... ,2174.html
http://www.kobietaiprawo.pl/index.php?m ... &pageid=98
Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Okręgowy w Krakowie
Sąd Okręgowy w Częstochowie
atmosphere jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Apelacja (odpowiedzi: 10) Mam kilka pytań dotyczacych wniesienia apelacji W pouczeniu termin 14dni,są to dni robocze czy kalendarzowe? Apelację od wyroku Sądu okregowego...
§ Apelacja (odpowiedzi: 12) Witam, dostałem wyrok na 119 dni pozbawienia wolności. Sąd poinformował mnie, że mogę się odwoływać do sądu okręgowego. W tej chwili czekam na...
§ Apelacja (odpowiedzi: 3) wygrałem sprawe o eksmisię 2 lokatorów apelacje złązył tylko 1 z nich to co się dzieje wtedy z 2 lokatorem czy wyrok wzgledem niego się uprawomocnił
§ apelacja (odpowiedzi: 2) Witam! mam takie pytano odnośnie apelacji.. Jeżeli została złożona apelacja do Sądu Okręgowego, oczywiście już opłacona... to czy zostanie przysłane...
§ apelacja (odpowiedzi: 1) proszę o odpowiedz, gdy jak dostane wyrok skazujacy to czy od razu przy wyroku mozna wnieść o uzasadnienie wyroku czy dopiero potem wnosi sie o...
§ Apelacja (odpowiedzi: 1) Witam ,proszę o doradę-otrzymałam pisemne uzasadnienie wyroku -wg mnie jest ono inne niż to które usłyszałam na rozprawie .W pisemnym uzasadnieniu...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.