Skazanie bez rozprawy - art.335 kpk - Forum Prawne

 

Skazanie bez rozprawy - art.335 kpk

Przepis prawny: Art.335 kpk § 1. Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne

Prawo karne - aktualne tematy:

  • § Myśliwy - groźby karalne?
    Witam Byłem na spacerze z psem (pies na smyczy) w lesie z rana. Około godziny 5.30 - 6.00. Spotkałem w lesie...
  • § Czy to już groźba
    Witam. Mam pytanie odnośnie groźby karalnej. Spotkała mnie ostatnio sytuacja gdzie krytykując działania zarządu...
  • § Pomówienia i zniewagi
    Pytania: 1. Czy sprawczyni zniesławienia, która uroiła sobie i pomawia mnie o to, że robię jej zdjęcia i za nią...

Zamknięty temat
 
08-04-2006, 20:04  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.525
Domyślnie Skazanie bez rozprawy - art.335 kpk

Przepis prawny:
Art.335 kpk
§ 1. Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Jeżeli zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień, czynności dowodowych dokonuje się jedynie w niezbędnym do tego zakresie. W każdym jednak wypadku, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, należy przeprowadzić w niezbędnym zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby z udziałem biegłego, przeszukania lub czynności wymienionych w art. 74 prawa i obowiązki oskarżonego § 2 pkt 1 w stosunku do osoby podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu. Prokurator, zamiast z aktem oskarżenia, występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających również prawnie chronione interesy pokrzywdzonego. Uzgodnienie może obejmować także wydanie określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu.
§ 2. Prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających też prawnie chronione interesy pokrzywdzonego, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, a oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami. Do wniosku stosuje się odpowiednio § 1 zdanie piąte i § 3 zdanie drugie. Do aktu oskarżenia nie stosuje się przepisów art. 333 dodatkowe elementy aktu oskarżenia § 1 i 2.
§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 1, powinien zawierać dane wskazane w art. 332 elementy aktu oskarżenia § 1 pkt 1–5. Uzasadnienie wniosku ogranicza się do wskazania dowodów świadczących o tym, że okoliczności popełnienia czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości oraz że cele postępowania zostaną osiągnięte bez przeprowadzenia rozprawy. Z wnioskiem przekazuje się do sądu materiały postępowania przygotowawczego. Stronom, obrońcom i pełnomocnikom przysługuje prawo do przejrzenia akt sprawy, o czym należy ich pouczyć.
§ 4. W wypadku gdy sąd, nie uwzględniając wniosku, o którym mowa w § 1, zwrócił sprawę prokuratorowi, ponowne wystąpienie z takim wnioskiem jest możliwe, jeżeli zwrot nastąpił z przyczyn wskazanych w art. 343 uwzględnienie wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy § 1, 2 lub 3. Zwrot sprawy nie stoi też na przeszkodzie wystąpieniu następnie z wnioskiem, o którym mowa w § 2.Artykuł 335 kodeksu postępowania karnego przewiduję instytucję tzw. skazania bez rozprawy( można spotkać również inne nazwy tego rozwiązania, w szczególności:”dobrowolne poddanie się karze” i „postępowanie skrócone”). Jest to forma konsensualnego zakończenia procesu karnego, polegająca na porozumieniu co do kary pomiędzy podejrzanym i prokuratorem.

Niezbędne przesłanki:

Aby doszło do porozumienia w trybie art.335 kpk, muszą być spełnione określone warunki:

1)okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości;chodzi tu o to, że zebrane dowody w sposób niezbity powinny świadczyć o sprawstwie podejrzanego oraz o okolicznościach popełnienia czynu. Nie można zatem stosować instytucji z art. 335 kpk, jeśli nie ma pewności, że czyn popełniła określona osoba.

2)postawa oskarżonego musi wskazywać, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Chodzi tu o cele postępowania karnego, wskazane w art. 2§1 kpk.
Kto uzgadnia karę?

Prokurator może, ale nie musi zaproponować dobrowolne poddanie się karze. Inicjatywa w tym zakresie należy w zasadzie do prokuratora, ale również i podejrzany może wyjść z propozycją zastosowania tej instytucji. Wniosek prokuratora zawsze musi być uzgodniony z podejrzanym(nie może być wniosku prokuratora bez zgody podejrzanego), przy czym zgoda obu stron porozumienia jest całkowicie dobrowolna; w szczególności nikt nie może zmuszać podejrzanego do dobrowolnego poddania się karze.
Jeśli podejrzany nie zgadza się z propozycja prokuratora albo prokurator nie zgadza się na kare zaproponowaną przez podejrzanego - do porozumienia nie dochodzi.

Co się dalej dzieje ze sprawą?

Jeśli dojdzie do porozumienia pomiędzy podejrzanym a prokuratorem, ten ostatni kierując do sądu akt oskarżenia umieszcza w nim wniosek o skazanie podejrzanego bez przeprowadzenia rozprawy.
Sąd przed wydaniem wyroku bada sprawę pod kątem zaistnienia przesłanek z art.335 kpk. Jeśli uzna, że z jakiś powodów nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, wówczas sprawa jest rozpoznawana na zasadach ogólnych(art.343§7 kpk). Na marginesie trzeba dodać, że są to niezwykle rzadkie sytuacje.
Jeśli sąd nie ma zastrzeżeń, wówczas odbywa sie posiedzenie( a nie rozprawa), na którym sąd wydaje wyrok. Obecność oskarżonego na takim posiedzeniu nie jest obowiązkowa, chyba że sąd(prezes sądu) zarządzi inaczej. Wyrok wydany na posiedzeniu oskarżony otrzymuje pocztą.

Dlaczego jest to rozwiązanie korzystne?

-istnieje możliwość zawieszenia wykonania kary, nadzwyczajnego złagodzenia kary oraz orzeczenia wyłącznie środka karnego z pominięciem reguł wskazanych w kodeksie karnym(art.343§1 i 2 kpk);
-postępowanie toczy się krócej,
-nie odbywa się rozprawa przed sądem;
-kara uzgodniona z prokuratorem może być niższa niż ta, którą w normalnym trybie na rozprawie orzekłby sąd.

Ważne info:


1.W przypadku tej instytucji nie jest wymagana zgoda pokrzywdzonego.
2.Prokurator nie wydaje wyroku, wyrok wydaje sąd.
3.Podejrzany może cofnąć swoją zgodę na skazanie bez rozprawy, w zasadzie do momentu wydania wyroku przez sąd.
4.Z wnioskiem do sądu o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w żadnym wypadku nie może wystąpić podejrzany ani jego obrońca. Wniosek do sądu skierować może wyłącznie prokurator.
5.Uzgodnieniu pomiędzy prokuratorem a podejrzanym podlega kara oraz środki karne, a nie kwalifikacja czynu.
6.Sąd nie może uwzględnić wniosku prokuratora częściowo. Sąd albo uwzględnia wniosek w całości albo nie uwzględnia go w ogóle.
7. Czym innym jest skazanie bez rozprawy w trybie art.335 kpk, czym innym skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego(również zwane dobrowolnym poddaniem się karze) w myśl art.387 kpk.
atmosphere jest off-line  
27-02-2007, 00:14  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.525
Domyślnie

Orzeczenia:

I KZP 10/05
Przedmiotem kontroli dokonywanej w trybie art. 337 § 1 k.p.k. są warunki formalne aktu oskarżenia, także te określone w art. 335 § 1 k.p.k., a więc wskazanie uzgodnionych z oskarżonym kar lub środków karnych i ich wymiaru. Jeżeli natomiast akta sprawy wskazują na braki postępowania przygotowawczego związane bezpośrednio z wnioskiem określonym w art. 335 § 1 k.p.k., to sąd przekazuje sprawę prokuratorowi w trybie art. 345 § 1 k.p.k., chyba że wykonanie niezbędnych czynności przez sąd nie powodowałoby znacznych trudności.

WKN 16/2000
Sąd jest związany treścią wniosku prokuratora złożonego w trybie określonym w art. 335 § 1 k.p.k. w tym sensie, że potrzeba dokonania jakiejkolwiek zmiany jego treści musi powodować rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych (art. 343 § 5 k.p.k.).

WK 24/05
Jeżeli prokurator w uzgodnionym z oskarżonym wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k., domaga się orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów w ruchu lądowym (art. 42 § 1 k.k.), to sąd w trybie określonym w art. 343 k.p.k., bez odpowiedniej i zgodnej modyfikacji wniosku przez strony, nie może orzec tego środka w innej postaci, także łagodniejszej, jakim jest zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w tymże ruchu (art. 42 § 2 k.k.).
atmosphere jest off-line  
08-01-2008, 15:10  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.525
Domyślnie

III KK 129/07 wyrok SN
Konieczność nieuwzględnienia wniosku z art. 335 k.p.k. i w konsekwencji rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych będzie więc miało miejsce w szczególności wówczas, gdy sąd poweźmie wątpliwości co do okoliczności faktycznych popełnionego przestępstwa, gdy w wyniku analizy zebranych dowodów uzna, że oskarżony nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa, gdy zauważy potrzebę zmiany kwalifikacji prawnej czynu, i nie ma wówczas znaczenia czy byłaby to zmiana w kierunku łagodniejszym, czy też surowszym. Występowanie wątpliwości, dotyczących okoliczności dokonania czynu, będzie podstawą nieuwzględnienia przez sąd wniosku prokuratora także w razie stwierdzenia popełnienia innego przestępstwa, niż to, które zostało zarzucone w akcie oskarżenia.

II KK 39/07 wyrok SN
Związanie sądu treścią wniosku prokuratora złożonego w trybie określonym w art. 335 § 1 k.p.k. nie jest bezwzględnie w tym sensie, że sąd dostrzegając potrzebę uzupełnienia, bądź zmiany takiego wniosku, może wystąpić wobec stron z taką inicjatywą, uprzedzając je, że w proponowanym kształcie nie może być on uwzględniony. O ile uzyska co do tego - na wyznaczonym w trybie art. 343 § 5 k.p.k. posiedzeniu - ich zgodę, to wówczas, uwzględniając ów wniosek w tak zmodyfikowanej jego treści, może wydać wyrok bez przeprowadzenia rozprawy. W przeciwnym razie powinien postąpić zgodnie z nakazem określonym w przepisie art. 343 § 7 k.p.k.

V KK 421/06 wyrok SN
Zgodnie z art. 335 § 1 k.p.k. uzgodnienie pomiędzy prokuratorem a oskarżonym może dotyczyć jedynie kar i środków karnych, nie zaś kosztów i opłat. W konsekwencji, nawet wówczas, gdy porozumienie obejmuje te kwestie, sąd nie narusza prawa procesowego, orzekając co do nich odmiennie.
atmosphere jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ skazanie bez rozprawy a areszt (odpowiedzi: 6) Witam moj konkubent ktory przebywa w aś jutro ma posiedzenie na ktorym zostanie skazany jak uzgadnial z prokuratorem na 1,5 roku pozbawienia...
§ Skazanie bez rozprawy a rozprawa główna (odpowiedzi: 7) Witam. Mam taki problem i nie wiem o co chodzi. 25 maja dostałem zawiadomienie o posiedzeniu sądu na którym miało odbyć się skazanie mnie bez...
§ Skazanie bez rozprawy na podstawie 335 kpk (odpowiedzi: 11) Dobrowolnie poddałem się karze, jestem podejrzany o czyn z art. 178a 1kk, miałem 0,49mg/l stężenia alko w wydychanym powietrzu + obrażenia ciała...
§ Skazanie bez rozprawy - art. 355 kpk (odpowiedzi: 14) Witam. Jestem pokrzywdzonym. Otrzymałem pismo z Prokuratury o przesłaniu aktu oskarzenia - wniosku na podst. art. 335kpk. - skazanie bez rozprawy....
§ Skazanie bez rozprawy (odpowiedzi: 6) Witam. Chciałbym zaproponować samo skazanie bez rozprawy,jak to zrobić? Prosił bym o podanie jak to zrobić krok po kroku ponieważ jestem zielony w...
§ skazanie bez rozprawy (odpowiedzi: 22) Mój chłopak dostał wyrok w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności, ten wyrok był przez długi okres odraczany przez sąd i z tego co wiem dzięki...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.