Warunkowe umorzenie postępowania - Forum Prawne

 

Warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania karnego. Przepis prawny: Art. 66 § 1. . Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne


Zamknięty temat
 
19-04-2006, 21:26  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.525
Domyślnie Warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Przepis prawny:
Art. 66 § 1.. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
§ 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Art. 67. § 1. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia
się orzeczenia
§ 2. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.
§ 3. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę; sąd może nałożyć na sprawcę obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 1–3, 5–6b, 7a lub 7b, a ponadto orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 lub zakaz prowadzenia pojazdów, wymieniony
w art. 39 pkt 3, do lat 2. Nakładając na sprawcę przestępstwa popełnionego
z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej obowiązek wymieniony w art. 72 § 1 pkt 7b, sąd określa sposób kontaktu sprawcy z pokrzywdzonym.”
§ 4. Przepis art. 74 stosuje się odpowiednio.


Przepis prawny:
Art. 68. § 1. Sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany.
§ 2. Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne niż określone
w § 1 przestępstwo, jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego
obowiązku lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody.
§ 3. Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.
§ 4. Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.Co to jest warunkowe umorzenie postępowania?


Warunkowe umorzenie jest szczególnym środkiem odpowiedzialności karnej, polegającym na poddaniu próbie sprawcy przestępstwa, co zakłada stwierdzenie jego popełnienia, a więc i winy sprawcy. Wyrok warunkowo umarzający postępowanie oznacza zatem przypisanie sprawcy popełnienie przestępstwa, oparte na stwierdzeniu jego winy(tak A. Marek).
O warunkowym umorzeniu postępowania orzeka sąd wyrokiem(art. 342 § 1 kpk, art.341§5 kpk)Jakie są przesłanki warunkowego umorzenia postępowania?


1.Wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, co wymaga ustalenia, że sprawca w ogóle ponosi winę(wyr. SN z 9 I 2002 r. ;III KKN 303/00).
Stopień społecznej szkodliwości należy oceniać zgodnie ze wskazaniami z art.115§2 kk:
„Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.”
Nie mają natomiast wpływu na stopień społecznej szkodliwości np. zachowania sprawcy po dokonaniu czynu(SN V KKN 102/00).

2. Okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości; chodzi tu o to, że zebrane dowody w sposób niezbity powinny świadczyć o sprawstwie podejrzanego oraz o okolicznościach popełnienia czynu. Niewątpliwie sprzyja temu złożenie zgodnych z prawdą, pełnych wyjaśnień przez podejrzanego.

3. Sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne, przy czym nie bierze się pod uwagę skazań, które uległy zatarciu. Nie przekreśla również warunkowego umorzenia wcześniejsze skazanie za przestępstwo nieumyślne.

4. Postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Chodzi tutaj o tzw. pozytywną prognozę odnośnie sprawcy. Sąd na podstawie wspomnianych okoliczności musi dojść do przekonania, że odnośnie tego konkretnego sprawcy wystarczającym będzie warunkowe umorzenie(a nie wyrok skazujący), musi mieć również przekonanie, że sprawca będzie w przyszłości przestrzegał porządku prawnego.

5. Zarzucany oskarżonemu czyn zagrożony jest karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności. Przykładowo można tu wskazać: art.157§ 2 i 3 kk, art.158§ 1 kk, art.177§ 1 kk, art.178a kk, art.208 kk, art.209 § 1 kk, art.233 § 1 kk, art.286§ 3 kk, art.291 § 2 kk, art.292 § 1 kk.

Zgodnie jednak z art. 66 § 3 kk w wypadku gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, warunkowe umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Z tego też względu sąd może( zgodnie z art. 341 § 3 kpk), jeżeli uzna to za celowe ze względu na możliwość porozumienia się oskarżonego z pokrzywdzonym w kwestii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia, odroczyć posiedzenie, wyznaczając stronom odpowiedni termin. Na wniosek oskarżonego i pokrzywdzonego, uzasadniony potrzebą dokonania uzgodnień, sąd zarządza stosowną przerwę lub odracza posiedzenie.
W razie śmierci pokrzywdzonego pojednać się ze sprawcą i zawrzeć stosowną ugodę może osoba dla pokrzywdzonego najbliższa( SN z 30 IX 2003 r. , I KZP 19/03 )


Wszystkie przesłanki muszą wystąpić łącznie. Nie może być zatem mowy o warunkowym umorzeniu np. w takiej sytuacji, jeśli prognoza odnośnie przestrzegania porządku prawnego przez sprawcę jest bardzo korzystna, ale ustalono, ze stopień społecznej szkodliwości czynu jest wysoki.


Jak długo trwa okres próby i na czym on polega?


Okres próby trwa od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Sąd, warunkowo umarzając postępowanie, może nałożyć na sprawcę określone obowiązki, środki karne itp. I tak może:

-oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

-nałożyć obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 1-3, 5 lub 7a( informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, przeproszenia pokrzywdzonego, wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających, powstrzymywania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób), a ponadto orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 oraz zakaz prowadzenia pojazdów, wymieniony w art. 39 pkt 3, do lat 2.


Ponadto warunkowo umarzając postępowanie sąd obligatoryjnie zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości lub w części.

Zgodnie z art.67 § 4 kk, przepis art. 74 kk stosuje się odpowiednio, co pozwala sądowi w okresie próby na zmianę , rozszerzenie lub zwolnienie z obowiązków o których mowa w art. 72 § 1 pkt 1-3, 5 lub 7a kk, jak również na zwolnienie z dozoru lub poddanie dozorowi.

Odnośnie uznania środka karnego-zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany – art.84kk


Kiedy sąd podejmuje postępowanie warunkowo umorzone ?


Jeśli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany, sąd musi podjąć postępowanie karne. Chodzi tutaj o jakiekolwiek przestępstwo umyślne, niekoniecznie podobne.

Sąd może podjąć postępowanie karne, jeśli sprawca w okresie próby:

-rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne niż określone w § 1 art. 68 kk przestępstwo; ocena naruszeń prawa i ich wagi należy do sądu podejmującego decyzję o podjęciu postępowania. Chodzi tutaj o porządek prawny w ogóle, a zatem również rażące naruszenie wynikające z przepisów prawa pracy, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czy prawa wykroczeń. Natomiast przez inne przestępstwo należy rozumieć np. przestępstwo nieumyślne czy też przestępstwo umyślne, za które sprawca nie został jeszcze skazany prawomocnie.

-jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody; przyjmuje się, że uchylanie sie jest działaniem zawinionym, wynikającym ze złej woli( SN z 12 X 1988 r., OSNPG 1989, poz. 44 )

-jeżeli sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.


Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Oznaczą to, że po upływie tego okresu umorzenie staje się definitywne i postępowania nie można podjąć, choćby ujawniono, że w okresie próby sprawca dopuścił sie jakiegoś przestępstwa.

Procesowo kwestie podjęcia warunkowo umorzonego postępowania regulują przepisy art.549-551 kpk.


Czy warunkowe umorzenie postępowania figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym?Tak. Zgodnie z art.1 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym:

” W Rejestrze gromadzi się dane o osobach przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.”

Jednak osoba taka , mimo figurowaniaw KRK , jest osoba niekaraną w rozumieniu przepisów.


Kto kieruje wniosek o warunkowe umorzenie do sądu, kto orzeka o warunkowym umorzeniu, w jakiej formie?


Jeżeli spełnione są przesłanki uzasadniające warunkowe umorzenie postępowania,
prokurator może zamiast aktu oskarżenia sporządzić i skierować do sądu
wniosek o takie umorzenie. Prokurator może wskazać proponowany okres próby, obowiązki, które należy nałożyć na oskarżonego i, stosownie do okoliczności, wnioski co do dozoru(art.336 kpk).

Kwestia warunkowego umorzenia postępowania jest rozpatrywana na posiedzeniu. Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu(a więc mogą, ale nie muszą).
Udział ich jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi. Jeżeli sąd uzna za celowe ze względu na możliwość porozumienia się oskarżonego z pokrzywdzonym w kwestii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia, może odroczyć posiedzenie, wyznaczając stronom odpowiedni termin. Na wniosek oskarżonego i pokrzywdzonego, uzasadniony potrzebą dokonania uzgodnień, sąd zarządza stosowną przerwę lub odracza posiedzenie. Sąd orzekając o warunkowym umorzeniu bierze pod uwagę wyniki porozumienia się oskarżonego z pokrzywdzonym.
W przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania sąd orzeka na posiedzeniu wyrokiem(art.341 kpk).

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie również wtedy, gdy prokurator skierował do sądu akt oskarżenia, a nie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

Oskarżony może sprzeciwić się warunkowemu umorzeniu postępowania i wówczas sąd kieruje sprawę na rozprawę, a wniosek prokuratora o warunkowe umorzenie zastępuje akt oskarżenia. Podobnie dzieje się, gdy sąd uzna, że warunkowe umorzenie byłoby nieuzasadnione.

Odnośnie treści wyroku warunkowo umarzającego postępowanie -art.342 kpk.

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie można zaskarżyć na zasadach ogólnych apelacją.
atmosphere jest off-line  
19-12-2006, 16:31  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.525
Domyślnie

Parę orzeczeń:

[cytat:5ip90llf]wyrok SO z 2004-12-30 II Ka 574/04
Art. 66 KK nie wymaga żadnej szczególnej formy pojednania oskarżonego z pokrzywdzonym, ani zgody pokrzywdzonego na warunkowe umorzenie postępowania.
Orzeka o tym sąd, gdy ustali, że doszło do pojednania, bo istotne jest zażegnanie konfliktu, a nie forma, w jakiej się to dokona.
[/cytat:5ip90llf]

[cytat:5ip90llf]wyrok SN z 2002-01-09 III KKN 303/00
Warunkowe umorzenie postępowania jest immanentnie związane ze stwierdzeniem winy. Jest bowiem oczywiste, że dokonanie oceny czy wina jest znaczna, czy też nie jest znaczna wymaga pierwotnego uznania, że sprawca czynu zabronionego w ogóle ponosi winę.
[/cytat:5ip90llf]
[cytat:5ip90llf]
wyrok SN z 2003-12-04 WA 55/03

W wypadku orzeczenia na podstawie art. 67 § 3 KK świadczenia pieniężnego wymienionego w art. 39 pkt 7 KK, sąd nie wyznacza w żadnej formie terminu jego spełnienia, albowiem wykonanie wyroku w tej części następuje po jego uprawomocnieniu się, w sposób określony w art. 196 § 1 KKW.[/cytat:5ip90llf]

[cytat:5ip90llf]postanowienie SN z 2002-01-29 I KZP 33/01
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji, w której postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone, pozostaje fakultatywny. Przepis art. 67 § 3 in fine KK jest bowiem w zakresie orzekania tego środka karnego przepisem szczególnym w stosunku do art. 42 § 2 KK i wyłącza stosowanie tego ostatniego w zakresie przez siebie objętym, a więc przy warunkowym umorzeniu postępowania.
[/cytat:5ip90llf]

[cytat:5ip90llf]II AKz 300/99
Dla oceny przestrzegania przez skazanego warunków probacji nie ma znaczenia, że prowadzi się przeciw niemu inne postępowanie karne. Dopóki w tym postępowaniu nie zapadnie prawomocny wyrok, nie można wyciągnąć wniosków dla skazanego niekorzystnych stąd tylko, że postępowanie jest prowadzone, bo takowe naruszałyby domniemanie niewinności, wyrażone również w art. 42 ust. 3 Konstytucji RP. Nie stoi to jednak na przeszkodzie samodzielnemu dokonaniu ustaleń przez sąd orzekający co do probacji, także na podstawie owego nowego postępowania. Także ten sąd rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne, które mają dlań znaczenie (art. 8 § 1 k.p.k. w związku z art. 1 § 2 k.k.w.), a nie musi oczekiwać ze swymi ustaleniami na wyrok.
[/cytat:5ip90llf]
atmosphere jest off-line  
08-11-2007, 16:38  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.525
Domyślnie

[cytat:3jo6qm2p]Postanow.SN I KZP 7/00
W trybie przewidzianym w art. 387 k.p.k. dopuszczalne jest tylko wydanie wyroku skazującego, a nie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne.[/cytat:3jo6qm2p]
[cytat:3jo6qm2p]wyrok SN III KK 447/06
Jeśli w sprawie występuje więcej niż jeden pokrzywdzony, warunkiem nieodzownym zastosowania wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania, jest pojednanie się z nim wszystkich pokrzywdzonych i naprawienie każdemu z nich szkody wyrządzonej przestępstwem. Nie może zostać uznane za spełnienie warunku zawartego w dyspozycji art. 66 § 3 k.k. wywiązanie się oskarżonego z tego obowiązku wobec jednego czy części pokrzywdzonych.[/cytat:3jo6qm2p]
[cytat:3jo6qm2p]wyrok SN III KK 398/06
Z uwagi na charakter przestępstw zarzucanych oskarżonym, a tym samym braku szkody, nie może być w ogóle mowy o jej naprawieniu lub uzgodnieniu sposobu takiego naprawienia.
Z tych przyczyn nie było żadnych podstaw do zastosowania art. 66 § 3 k.k., a co za tym idzie, do warunkowego umorzenia postępowania.[/cytat:3jo6qm2p]
atmosphere jest off-line  
18-03-2008, 22:10  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.525
Domyślnie Re: Warunkowe umorzenie postępowania

[cytat:221mu60d]IV KK 390/2004 SN
Art. 290 § 2 k.k. obliguje do orzeczenia nawiązki tylko wówczas, gdy sąd skazuje oskarżonego za wyrąb lub kradzież drzewa, nie stwarza zaś takiej możliwości przy warunkowym umorzeniu postępowania, które nie jest skazaniem.[/cytat:221mu60d]
atmosphere jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Postępowanie i wniosek o warunkowe umorzenie postępowania (odpowiedzi: 12) W jaki sposób można pisemnie odpowiedzieć na wniosek prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania, tak aby doprowadzić do merytorycznego...
§ Warunkowe umorzenie postępowania. (odpowiedzi: 7) Witam, dostałem zawiadomienie z prokuratury, że został przesłany wniosek o warunkowe umorzenie postępowania z art. 286 1kk. Od razu z tym listem...
§ Warunkowe umorzenie postępowania (odpowiedzi: 2) Witam Chciałbym się dowiedzieć czy po upływie okresu warunkowego (we wrześniu dwa lata temu sąd warunkowo umorzył moje postępowanie za posiadanie...
§ Umorzenie przed wszczęciem postępowania przygotowawczego a warunkowe umorzenie postęp (odpowiedzi: 10) Witam Mam problem ponieważ w 2004 roku mając 16 lat złamałem prawo. Wówczas odbyła się tylko jedna rozprawa przed sądem dla nieletnich. O ile...
§ warunkowe umorzenie postępowania (odpowiedzi: 12) witam, pod koniec listopada policja zatrzymała mnie pod wpływem alkoholu. sprawa trafiła do prokuratury. czy jest ktos kto mógłby mi przybliżyć moje...
§ warunkowe umorzenie postępowania (odpowiedzi: 2) Czy jako oskarżona o przestępstwo z art.177 par 2 kk -o nieumyślne naruszenie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym-nie zachowując należytej...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.