Przedawnienie - Forum Prawne

 

Przedawnienie

Przedawnienie. Przedawnienie zostało uregulowane w przepisach kodeksu karnego – art.101 – 105 kk . Instytucja przedawnienia opiera się na założeniu, iż po pewnym, długim upływie czasu nie jest celowym i zasadnym pociąganie do odpowiedzialności osoby, ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne


Zamknięty temat
 
28-04-2007, 16:44  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.525
Domyślnie Przedawnienie

Przedawnienie.

Przedawnienie zostało uregulowane w przepisach kodeksu karnego – art.101 – 105 kk.

Instytucja przedawnienia opiera się na założeniu, iż po pewnym, długim upływie czasu nie jest celowym i zasadnym pociąganie do odpowiedzialności osoby, która popełniła czyn zabroniony.


Przedawnienie karalności.

Przedawnienie karalności przestępstwa jest uzależnione od jego wagi i tak:

Art. 101 kk
§ 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:


1)30- gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

2)20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
/ inna zbrodnia to np. art. 197§3 kk, art. 280§2 kk, art.310§1kk /

2a) 15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności
przekraczającą 5 lat,
/ tu np. art.153 kk, art.156§1 kk, art.158§2 i 3 kk, art. 177§2 kk, art. 197§1 kk, art. 200 kk, art. 207§2 kk, art. 279 kk, art. 280§1 kk, art. 286§1 kk /

3) 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności
przekraczającą 3 lata,
/ tu np. art. 149-151 kk, art. 155 kk, art. 157§1 kk, art. 189§1 kk, art. 207 §1 kk, art. 270 kk /

4) 5 - gdy chodzi o pozostałe występki.
/ np. art. 158§1 kk, art. 177§1 kk, art. 208 kk, art.209 kk /

5) (uchylony).

W przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego kodeks karny stanowi , że:

§ 2. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem
roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa,
nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

Bieg przedawnienia co do zasady rozpoczyna się „ od czasu popełnienia przestępstwa”.

Zgodnie zaś z art. 6 kk :


”Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał
lub zaniechał działania, do którego był obowiązany.”
Wyjątek od tej zasady przewiduje § 3 art. 101 kk:

„W wypadkach przewidzianych w § 1 lub 2( o których mowa wyżej), jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna
się od czasu, gdy skutek nastąpił.”

Skutkiem procesowym przedawnienia karalności przestępstwa jest umorzenie postępowania – art. 17§6 kpk

§ 4. W przypadku:
1) występków przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych na szkodę małoletniego, zagrożonych karą, której górna
granica przekracza 5 lat pozbawienia wolności,
2) przestępstw określonych w rozdziale XXV, popełnionych na szkodę małoletniego albo gdy treści pornograficzne
obejmują udział małoletniego
– przedawnienie karalności przestępstwa nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 30. roku życia.


Przedłużenie przedawnienia karalności.Art. 102 kk Jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 101, wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność
popełnionego przez nią przestępstwa przedawnia się z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

Wszczęcie postępowania przeciwko osobie następuje z chwilą postawienia jej zarzutów tj. wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, a nie jego ogłoszenia. Przedstawienie zarzutu może także nastąpić w formie uproszczonej – patrz art. 308 § 2 kpk oraz art. 325 g kpk.

W wypadku przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego za wszczęcie postępowania przeciwko osobie należy uważać wniesienie przez pokrzywdzonego do sądu prywatnego aktu oskarżenia, jak również złożenie przez niego przeciwko określonej osobie skargi do prokuratora lub na policję wyrażającej wolę jej ścigania i ukarania (tak Marek w komentarzu Zakamycza 2005, wskazując tamże orzecznictwo).

Przepisy wprowadzające.

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi , do przepisów o przedawnieniu nie stosuje się art. 4 kk (o stosowaniu ustawy względniejszej dla sprawcy).
Więcej tu:
http://forumprawne.org/o,38306.html


Przedawnienie wykonania kary.

Art. 103 kk
§ 1. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego
upłynęło lat:
1) 30 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5
lat albo karę surowszą,
2) 15 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą
5 lat,
3) 10 - w razie skazania na inną karę.
§ 2. Przepis § 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do środków karnych, środków kompensacyjnych oraz przepadku.

-Terminy przedawnienia wykonania kary lub środka karnego biegną od daty uprawomocnienia się wyroku – art. 9 kkw
-Przedawnienie wykonania kary skutkuje umorzeniem postępowania wykonawczego – art. 15§1 kkw
-Przedawnienie wykonania kary pozbawienia wolności nie biegnie w czasie odbywania tej kary ( uchwała SN z z 18 VII 1996 r )Spoczywanie biegu przedawnienia.

Art. 104 kk
§ 1. Przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub
dalsze prowadzenie postępowania karnego; nie dotyczy to jednak braku wniosku
albo oskarżenia prywatnego.
§ 2. uchylony
Jak wynika z § 1 cytowanego przepisu, zawieszenie biegu przedawnienia następuje tylko w przypadku wystąpienia przyczyn o charakterze prawnym.
Ustawodawca jednak wyraźnie podkreślił, iż brak wniosku o ściganie (art.12kpk) czy oskarżenia prywatnego nie powoduje spoczywania biegu przedawnienia.

Należy jednak zwrócić uwagę na przepis kkw:

[lex:2l6k0nsi]Art. 15.
§ 2. Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca postępowanie wykonawcze, a w szczególności jeżeli nie można ująć skazanego albo nie można wykonać wobec niego orzeczenia z powodu choroby psychicznej lub innej przewlekłej, ciężkiej choroby, postępowanie zawiesza się w całości lub w części na czas trwania przeszkody.
§ 3. Zawieszenie postępowania wykonawczego nie wstrzymuje biegu przedawnienia, chyba że skazany uchyla się od wykonania kary. Okres wstrzymania biegu przedawnienia nie może przekroczyć 10 lat.[/lex:2l6k0nsi]
W tym zatem przypadku możliwe jest wstrzymanie biegu przedawninia na maksymalnie 10 lat.
Wyłączenie przedawnienia.


[lex:2l6k0nsi]Art. 105. kodeksu karnego
§ 1. Przepisów art. 101-103 nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości
i przestępstw wojennych.
§ 2. Przepisów art. 101-103 nie stosuje się również do umyślnego przestępstwa:
zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub
pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego
przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.[/lex:2l6k0nsi]
atmosphere jest off-line  
24-01-2008, 21:48  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.525
Domyślnie

[cytat:1wuap57g]2006.02.08 wyrok SN III KK 265/05

Przedawnienie karalności czynów popełnionych przed wejściem w życie Kodeksu karnego z 1997 r. normują przepisy nowego kodeksu, a jedyny wyjątek, gdy przedawnienie karalności ocenia się według przepisów dawnego kodeksu, dotyczy sytuacji, w której termin przedawnienia karalności upłynął przed dniem wejścia w życie tego kodeksu, tzn. przed dniem 1 września 1998 r.[/cytat:1wuap57g]

[cytat:1wuap57g]2003.03.25 uchwała SN I KZP 4/03

Termin przedawnienia wykonania kary pozbawienia wolności biegnie od uprawomocnienia się wyroku skazującego, niezależnie od tego, czy w późniejszym okresie zapadły orzeczenia modyfikujące jej wymiar.[/cytat:1wuap57g]
atmosphere jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Przedawnienie art 231 kk i art 271 kk (odpowiedzi: 7) Po jakim czasie następuje Przedawnienie przestępstw z art 231 kk i art 271 kk?
§ Art, 280 kk 1 przedawnienie (odpowiedzi: 12) Dzień dobry, mam pytanie w 2002r. jako osoba nieletnia zostałem ukarany za czyn z Art. 280 moje pytanie brzmi, kiedy następuje przedawnienie czynu ?...
§ Przedawnienie czy nie? (odpowiedzi: 1) Krótki opis: W roku 2002 będąc w spółce z przyjacielem dzierżawiliśmy lokal za którego koszta do zapłaty wyniosły 4000zł. Niestety interes nie...
§ Przedawnienie w ZUS (odpowiedzi: 1) Witam wszystkich . Mam pytanie , ale na początek krótka historia ! W grudniu 2002 roku założyłem firmę . Firma funkcjonowała do 01.06 2003 r. ....
§ Przedawnienie? (odpowiedzi: 2) Witam, Od ponad 6-ciu lat nie mieszkam w Polsce. Nie jestem rowniez zameldowany pod starym adresem zamieszkania. Podczas ostatniej wizyty, brat...
§ Przedawnienie (odpowiedzi: 9) Po ilu latach ulega przedawnieniu nakaz zapłaty wydany przez sąd obejmujący świadczenia okresowe takie jak najem lokalu?


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.