Wniosek dowodowy - Forum Prawne

 

Wniosek dowodowy

Wniosek dowodowy [lex:7pha6fnu]Art. 167 kpk Dowody przeprowadza się na wniosek stron, podmiotu określonego w art. 416 albo z urzędu. Art. 168 kpk Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. To samo dotyczy faktów znanych z urzędu, ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne


Zamknięty temat
 
25-12-2006, 21:42  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.525
Domyślnie Wniosek dowodowy

Wniosek dowodowy

[lex:7pha6fnu]Art. 167 kpk
Dowody przeprowadza się na wniosek stron, podmiotu określonego w art. 416 albo z
urzędu.

Art. 168 kpk
Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. To samo dotyczy faktów znanych
z urzędu, należy jednak zwrócić na nie uwagę stron. Nie wyłącza to dowodu przeciwnego.

Art. 169 kpk
§ 1. We wniosku dowodowym należy podać oznaczenie dowodu oraz okoliczności,
które mają być udowodnione. Można także określić sposób przeprowadzenia
dowodu.
§ 2. Wniosek dowodowy może zmierzać do wykrycia lub oceny właściwego dowodu.

Art. 170 kpk
§ 1. Oddala się wniosek dowodowy, jeżeli:
1) przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne,
2) okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia
sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy,
3) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności,
4) dowodu nie da się przeprowadzić,
5) wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania.
§ 2. Nie można oddalić wniosku dowodowego na tej podstawie, że dotychczasowe
dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić.
§ 3. Oddalenie wniosku dowodowego następuje w formie postanowienia.
§ 4. Oddalenie wniosku dowodowego nie stoi na przeszkodzie późniejszemu dopuszczeniu
dowodu, chociażby nie ujawniły się nowe okoliczności.

Art. 315 kpk
§ 1. Podejrzany i jego obrońca oraz pokrzywdzony i jego pełnomocnik mogą składać
wnioski o dokonanie czynności śledztwa.
§ 2. Stronie, która złożyła wniosek, oraz jej obrońcy lub pełnomocnikowi nie można
odmówić wzięcia udziału w czynności, jeżeli tego żądają. Przepis art. 318
zdanie drugie stosuje się.[/lex:7pha6fnu]


Kto może składać wnioski dowodowe?Wnioski dowodowe mogą składać strony postępowania.

W postępowaniu przygotowawczym stronami są podejrzany ( art.71 kpk) oraz pokrzywdzony ( art.49 kpk ).

W postępowaniu sądowym stronami są: oskarżony, prokurator, oskarżyciel posiłkowy ( art.53 kpk
i ns. ), oskarżyciel prywatny (art.59 kpk , art.488 kpk ), powód cywilny ( art.62 kpk i ns. , w szczególności art. 66 kpk )

Wnioski dowodowe może składać ponadto podmiot określony w art.416 kpk ( o tym podmiocie też art. 52 kk ).

Wnioski dowodowe mogą również składać przedstawiciele procesowi wymienionych podmiotów(obrońcy, pełnomocnicy).

Wniosek dowodowy kierujemy do oranu prowadzącego(nadzorującego) postępowanie przygotowawcze , a po wpłynięciu aktu oskarżenia do sądu – do sądu.

Dowody mogą być także przeprowadzane z urzędu .

Wyjątkowo inicjatywa dowodowa przysługuje biegłym – art. 202 kpk
Jak powinien wyglądać wniosek dowodowy?Wniosek dowodowy w formie pisemnej powinien przede wszystkim spełniać wymogi pisma procesowego określone w art.119 kpk:
http://forumprawne.org/o,29760.html

Ponadto wniosek dowodowy zawsze powinien zawierać:

1.Oznaczenie dowodu, który ma być przeprowadzony ( w szczególności chodzi tu o wskazanie źródła dowodowego- np. świadka XY, określonego dokumentu).

2.Oznaczenie okoliczności, która ma być udowodniona – teza dowodowa (czyli wskazujemy np., że zeznania tego świadka mają dowieść, iż nie było osoby Z na miejscu zdarzenia)

Wniosek może ( fakultatywnie ) zawierać sposób przeprowadzenia dowodu (np.: w drodze przesłuchania, w drodze oględzin takiego a takiego miejsca, w drodze eksperymentu ).

Wniosek dowodowy może być złożony także ustnie do protokołu, z tymże także i taki wniosek powinien zawierać elementy wskazane powyżej( oznaczenie dowodu i teza dowodowa ).Oddalenie wniosku dowodowego.Katalog przyczyn wskazanych w art.170 kpk ma charakter zamknięty, tylko na ich podstawie można wydać postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego.

„Oddalenie wniosku dowodowego może nastąpić tylko w razie zaistnienia ustawowego powodu oddalenia.” ( SN V KKN 196/98 )


Podstawy:


1.Przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne.

Chodzi tu o okoliczności, które w ogóle nie mogą być przedmiotem dowodu m.in. prawo krajowe (co do zasady), okoliczności objęte zakazem dowodowym ( np. wniosek o przesłuchanie duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi , wniosek o odczytanie zeznań świadka, który skorzystał na podstawie art.182 kpk z prawa do odmowy składania zeznań).


2. Okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia
sprawy .


Chodzi tu o wniosek dowodowy, który zmierza do ustalenia okoliczności, która nie ma żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia( czy to w przedmiocie winy, kary, szkody etc. etc. ).


3.Okoliczność, która ma być udowodniona, jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy.

Dotyczy sytuacji, gdy sąd ( prokurator ) okoliczność, którą zamierzamy udowodnić( o którą wnioskujemy), uważa już za udowodnioną zgodnie z naszym stanowiskiem.

Niedopuszczalne jest zatem oddalenie wniosku dowodowego tylko dlatego, że „materiał dowodowy dostatecznie wyjaśnia sprawę” , jeżeli w następstwie tego sąd dokonuje ustaleń niezgodnych z tezą dowodową oddalonego wniosku. ( SN V KRN 180/81)

„Skoro sąd przyjął za udowodnioną okoliczność zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy, to nie miał potrzeby przeprowadzać dowodu na jej potwierdzenie.”(SN II KK 330/03)4. Dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności .

Czyli gdy za pomocą danego dowodu nie da się udowodnić jakiejś okoliczności (np. przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku celem ujawnienia śladów w sytuacji, gdy ma to miejsce w rok po zdarzeniu; wniosek o przesłuchanie świadka na okoliczność wyglądu pojazdu, gdy świadek ten jest niewidomy).


5.Dowodu nie da się przeprowadzić.

Tu np: wniosek o przesłuchanie świadka, który zmarł; wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy, gdy brak jest materiału porównawczego lub dowodowego; wniosek o przesłuchanie świadka, który znajduje sie w stanie śpiączki i nie wiadomo, kiedy wyjdzie z tego stanu; wniosek o oględziny pojazdu, gdy pojazd ten został "skasowany".6.Wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania .

Chodzi tu o sytuację, gdy celem wniosku samym w sobie jest zbędne przedłużenie postępowania,a nie zachodzą przyczyny wskazane powyżej.Co organ może zrobić z wnioskiem dowodowym?Organ może uwzględnić nasz wniosek dowodowy, może też wydać postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego wraz z uzasadnieniem.
Na takie postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Jednakże oddalenie wniosku dowodowego nie stoi na przeszkodzie późniejszemu dopuszczeniu
dowodu, chociażby nie ujawniły się nowe okoliczności. Czyli sąd (prokurator) po jakimś czasie może jednak przeprowadzić dowód, który wcześniej oddalił.Zakaz antycypacji.Nie można oddalić wniosku dowodowego na tej podstawie, że dotychczasowe
dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić.

Nie można zatem oddalić wniosku dowodowego na tej podstawie, że "dotychczas przesłuchani świadkowie, jako obiektywni i bezstronni, przedstawili przestępne zachowanie oskarżonego"(SN Rw 680/75 ) .

"Niedopuszczalne jest oddalenie wniosku dowodowego z uwagi na uznanie dowodu za niewiarygodny, gdyż oznacza to ocenę dowodu przed jego przeprowadzeniem."(SN IV KR 116/88 )

Nie może nastąpić negatywna ocena wartości dowodu przed jego przeprowadzeniem.Ważne informacje:1.Przedmiotem dowodu sa przede wszystkim fakty. Wyjatkowo przedmiotem dowodu może być w bardzo ograniczonym zakresie prawo krajowe( dotyczy to szczegółowych norm typu technicznego, niepublikowanych w Dzienniku Ustaw czy Monitorze Polskim ), jak również prawo międzynarodowe lub obce.

2.Wniosek dowodowy może zmierzać także do wykrycia lub oceny dowodu. Np.wniosek
o dokonanie przeszukania celem ujawnienia dowodu, wniosek o odczytanie zeznań świadka złożonych w postępowaniu przygotowawczym celem wykazania rozbieżności w tych zeznaniach.

3.Nie wymagaja dowodu fakty powszechnie znane - notoryjność powszechna.

Chodzi tu o "relacje o pewnych zdarzeniach, w tym także politycznych, które w sposób zgodny z zasadami metodologii naukowej, wykorzystującej różne źródła, ujawnione zostału przez historyków"(SN WRN 8/93). Notoryjność to także powszechna wiedza nieograniczonej liczby osób w środowisku i miejscu, w którym toczy się proces ( np: powódź w danym mieście ).

Odmianą notoryjności powszechnej jest oczywistość-powszechna i bezsporna znajomość faktu(np. istnienie praw przyrody).

Nie wymagają również dowodu fakty znane sądowi(prokuratorowi) z urzędu, należy jednak zwrócić na nie uwagę stronom – notoryjność sądowa.
Chodzi tu o wiedzę, jaką organ uzyskał dzięki swojej działalności urzędowej( np. wykonywanie określonych ekspertyz tylko w instytucie Y ).

Notoryjność nie wyklucza dowodu przeciwnego.


4.Zgodnie z treścia art. 321 § 5 kpk wnioski dowodowe strony mogą składać również w terminie 3 dni od końcowego zaznajomienia się podejrzanego z materiałami postępowania.


5.Wnioski dowodowe można umieścić także w pisemnej odpowiedzi oskarżonego na akt oskarżenia (art.338 § 2 kpk).


6."Poza wynikami chemicznego badania krwi na zawartość alkoholu, ustaleniu nietrzeźwości mogą służyć inne źródła dowodowe, m.in. zeznania świadków."(SN II KRN 55/95)


7.Stronie, która złożyła wniosek o dokonanie czynności śledztwa(dochodzenia) nie można odmówić wzięcia udziału w tej czynności, jeśli tego żąda ( art.315§ 2 kpk ).

Jeśli zatem wnioskujemy o dokonanie jakiejś czynności i chcemy wziąć w niej udział, musimy złożyć odrębe żądanie o dopuszczenie do udziału w owej czynności. Żądanie to może być zawarte we wniosku dowodowym; powinno być wyraźne.

W takim przypadku odmowa dopuszczenia jest wykluczona, z tym wyjątkiem, że jeśli wnioskodawcą i żądającym jest podejrzany pozbawiony wolności, nie sprowadza się go, jeżeli spowodowałoby to poważne trudności.

8."Uzasadnienie oddalenia wniosku dowodowego musi zawierać podstawę prawną takiej decyzji przez powołanie konkretnego punktu z § 1 art. 170 kpk „ (SN III KK 1/05)

9.”Decyzja sądu I instancji oddalająca wnioski dowodowe obrońców oskarżonych o wezwanie na rozprawę i przesłuchanie biegłych lekarzy psychiatrów i psychologa na okoliczność stanu zdrowia psychicznego oskarżonych, wpływu alkoholu na ograniczenie lub wyłączenie ich winy stanowi obrazę przepisu art. 170 § 1 KPK oraz narusza prawo do obrony. „(SA Białystok II AKa 345/04)

10."Strona może składać wnioski dowodowe w każdym czasie, aż do zakończenia przewodu sądowego.”(SN III KKN 547/00)


WZÓR WNIOSKU:

http://www.prokuratura.walbrzych.pl/!wnio_do.htm


Na podstawie:
1."Kodeks postępowania karnego.Komentarze zakamycza 2005." T.Grzegorczyk
2."Proces karny." S.Waltoś
3."Proces karny" R.Kmiecik, E.Skrętowicz
4.Orzecznictwo
atmosphere jest off-line  
10-03-2007, 17:31  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.525
Domyślnie

[cytat:3me7tad2]III KK 456/05

1. Przepis art. 170 § 1 k.p.k. w odniesieniu do dowodu z opinii biegłego może mieć zastosowanie jedynie przy rozpoznawaniu pierwszego w sprawie wniosku o powołanie ekspertów, których dotąd nie powołano, albo wniosku o powołanie biegłego odnośnie do zupełnie innego przedmiotu opinii niż ten, którego dotyczy złożona już ekspertyza.

2. Strona przedstawiająca wniosek o wezwanie eksperta w celu jego przesłuchania powinna wykazać, w jakim zakresie złożona na piśmie opinia jest niepełna lub niejasna czy wewnętrznie sprzeczna, albo na czym polega jej sprzeczność z inną opinią wydaną w tej sprawie, a więc uprawdopodobnić zaistnienie sytuacji wskazanych w art. 201 k.p.k. Samo ogólne stwierdzenie, że wnioskodawca chce uzyskać informacje odnośnie do określonych okoliczności, o których mowa w opinii, nie spełnia wymogów uwzględnienia takiego wniosku i wezwania biegłego lub biegłych na rozprawę.

[/cytat:3me7tad2]
atmosphere jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ wniosek dowodowy (odpowiedzi: 1) 1.Sporządź decyzję w przedmiocie rozpoznania wniosku dowodowego pokrzywdzonego Marka P. o przesłuchanie księdza proboszcza kościoła w Rzeszowie,...
§ wniosek dowodowy (odpowiedzi: 10) Witam. Mam takie pytanie. Nie wystąpiłam w terminie 7 dni o bycie oskarzycielem posiłkowym. Sprawa odbędzie się za kilka dni. Czy w takiej sytuacji...
§ art. 51 KW wniosek dowodowy (odpowiedzi: 1) Witam. Za dwa tygodnie odbędzie się rozprawa przed sądem okręgowym w sprawie wykroczenia z art. 51 KW. Występuję w tej sprawie jako oskarżyciel...
§ 207 k.k - wniosek dowodowy (odpowiedzi: 2) Witam Znajoma wytoczyła sprawę za psychiczne i fizyczne znęcanie się męża nad nią. Jednocześnie się z nim rozwodzi. Oskarżony to były wojskowy...
§ wniosek dowodowy (odpowiedzi: 6) Został złożony wniosek dowodowy 2xpisemnie sad zaprotokołowal i na tym koniec... Można zgłosić naruszenie postępowania? którego art.?
§ Wniosek dowodowy (odpowiedzi: 2) Zwracam się z prośba o pomoc w napisaniu mi wniosku dowodowego do sprawy w sądzie.Dwa dni temu miałam sprawe w sadzie ze strony meza w sprawie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.