Przedawnienie art 101-105 kk - Forum Prawne

 

Przedawnienie art 101-105 kk

Przedawnienie Przedawnienie zostało uregulowane w przepisach kodeksu karnego – art.101 – 105 kk . Instytucja przedawnienia opiera się na założeniu, iż po pewnym, długim upływie czasu nie jest celowym i zasadnym pociąganie do odpowiedzialności osoby, ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne


Zamknięty temat
 
01-02-2016, 15:47  
exceptio
Moderator
 
Posty: 5.400
Domyślnie Przedawnienie art 101-105 kk

Przedawnienie


Przedawnienie zostało uregulowane w przepisach kodeksu karnego – art.101 – 105 kk.

Instytucja przedawnienia opiera się na założeniu, iż po pewnym, długim upływie czasu nie jest celowym i zasadnym pociąganie do odpowiedzialności osoby, która popełniła czyn zabroniony.

Art 101. Przedawnienie karalności :

§ 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:
1) 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa, (art. 148 kk)
2) 20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię, (np art. 280§2 kk)
2a) 15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności
przekraczającą 5 lat, (np art. 280§1 kk)
3) 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności
przekraczającą 3 lata, (np art. 278§1 kk)
4) 5 - gdy chodzi o pozostałe występki. (np art. 190 kk)
5) (uchylony).

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego

§ 2. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

§ 3. W wypadkach przewidzianych w § 1 lub 2, jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.

§ 4. W przypadku:
1) występków przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych na szkodę małoletniego, zagrożonych karą, której górna granica przekracza 5 lat pozbawienia wolności,
2) przestępstw określonych w rozdziale XXV, popełnionych na szkodę małoletniego albo gdy treści pornograficzne obejmują udział małoletniego
– przedawnienie karalności przestępstwa nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 30. roku życia.

Skutek procesowy przedawnienia karalności:
Art. 17. § 1 kpk Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
pkt. 6 - nastąpiło przedawnienie karalności,

Przedłużenie przedawnienia karalności

Art. 102. Jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 101, wszczęto postępowanie, karalność przestępstw określonych w art. 101 § 1 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.
Przepis prawny:
Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny zmieniła art 102 kk. Co więcej ustawa przejściowa mówi jasno że, do czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy o przedawnieniu w brzmieniu nadanym tą ustawą, chyba że termin przedawnienia już upłynął.


Wszczęcie postępowania przeciwko osobie następuje z chwilą postawienia jej zarzutów tj. wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, a nie jego ogłoszenia. Przedstawienie zarzutu może także nastąpić w formie uproszczonej – patrz art. 308 § 2 kpk oraz art. 325 g kpk.

Przedawnienie wykonania kary

Art 103 § 1. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:
1) 30 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą,
2) 15 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat,
3) 10 - w razie skazania na inną karę.
§ 2. Przepis § 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do środków karnych, środków kompensacyjnych oraz przepadku.

-Terminy przedawnienia wykonania kary lub środka karnego biegną od daty uprawomocnienia się wyroku – art. 9 kkw
-Przedawnienie wykonania kary skutkuje umorzeniem postępowania wykonawczego – art. 15§1 kkw

Wstrzymanie biegu przedawnienia


Art 104 § 1. Przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego; nie dotyczy to jednak braku wniosku albo oskarżenia prywatnego.
§ 2. (uchylony).

Należy jednak zwrócić uwagę na przepis kkw:

Art. 15.
§ 2. Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca postępowanie wykonawcze, a w szczególności jeżeli nie można ująć skazanego albo nie można wykonać wobec niego orzeczenia z powodu choroby psychicznej lub innej przewlekłej, ciężkiej choroby, postępowanie zawiesza się w całości lub w części na czas trwania przeszkody.
§ 3. Zawieszenie postępowania wykonawczego nie wstrzymuje biegu przedawnienia, chyba że skazany uchyla się od wykonania kary. Okres wstrzymania biegu przedawnienia nie może przekroczyć 10 lat.

W tym zatem przypadku możliwe jest wstrzymanie biegu przedawnienia na maksymalnie 10 lat.


Wyłączenie przedawnienia


Art 105 § 1. Przepisów art. 101 przedawnienie karalności-103 nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych.
§ 2. Przepisów art. 101 przedawnienie karalności-103 nie stosuje się również do umyślnego przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Wyrok Sądu Najwyższego:
wyrok SN III KK 265/05 z dnia 08.02.2006
Cytat:
Przedawnienie karalności czynów popełnionych przed wejściem w życie Kodeksu karnego z 1997 r. normują przepisy nowego kodeksu, a jedyny wyjątek, gdy przedawnienie karalności ocenia się według przepisów dawnego kodeksu, dotyczy sytuacji, w której termin przedawnienia karalności upłynął przed dniem wejścia w życie tego kodeksu, tzn. przed dniem 1 września 1998 r.
Uchwała Sądu Najwyższego:
uchwała SN I KZP 4/03 z dnia 25.03.2003
Cytat:
Termin przedawnienia wykonania kary pozbawienia wolności biegnie od uprawomocnienia się wyroku skazującego, niezależnie od tego, czy w późniejszym okresie zapadły orzeczenia modyfikujące jej wymiar.
exceptio jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Przedawnienie art 231 kk i art 271 kk (odpowiedzi: 7) Po jakim czasie następuje Przedawnienie przestępstw z art 231 kk i art 271 kk?
§ Art, 280 kk 1 przedawnienie (odpowiedzi: 12) Dzień dobry, mam pytanie w 2002r. jako osoba nieletnia zostałem ukarany za czyn z Art. 280 moje pytanie brzmi, kiedy następuje przedawnienie czynu ?...
§ Przedawnienie czy nie? (odpowiedzi: 1) Krótki opis: W roku 2002 będąc w spółce z przyjacielem dzierżawiliśmy lokal za którego koszta do zapłaty wyniosły 4000zł. Niestety interes nie...
§ Przedawnienie w ZUS (odpowiedzi: 1) Witam wszystkich . Mam pytanie , ale na początek krótka historia ! W grudniu 2002 roku założyłem firmę . Firma funkcjonowała do 01.06 2003 r. ....
§ Przedawnienie? (odpowiedzi: 2) Witam, Od ponad 6-ciu lat nie mieszkam w Polsce. Nie jestem rowniez zameldowany pod starym adresem zamieszkania. Podczas ostatniej wizyty, brat...
§ Przedawnienie (odpowiedzi: 9) Po ilu latach ulega przedawnieniu nakaz zapłaty wydany przez sąd obejmujący świadczenia okresowe takie jak najem lokalu?


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.