Skazanie w trybie 335 k.p.k. i Wniosek o skazanie bez p. rozprawy 387 k.p.k. - Forum Prawne

 

Skazanie w trybie 335 k.p.k. i Wniosek o skazanie bez p. rozprawy 387 k.p.k.

Wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy Przepis prawny: Art. 335. § 1. Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne


Zamknięty temat
 
22-03-2017, 21:42  
exceptio
Moderator
 
Posty: 5.400
Domyślnie Skazanie w trybie 335 k.p.k. i Wniosek o skazanie bez p. rozprawy 387 k.p.k.

Wniosek o skazanie
bez przeprowadzenia rozprawy
Przepis prawny:
Art. 335. § 1. Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego
wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Jeżeli zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień,
czynności dowodowych dokonuje się jedyniew niezbędnym do tego zakresie. W każdym jednak wypadku, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, należy przeprowadzić w niezbędnym zakresie
czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby z udziałem biegłego, przeszukania lub czynności wymienionych w art. 74 § 2 pkt 1 w stosunku do osoby podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu. Prokurator, zamiast z aktem oskarżenia, występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających również prawnie chronione interesy pokrzywdzonego. Uzgodnienie może obejmować także
wydanie określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu.
§ 1a. Do wniosku, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące aktu oskarżenia zawarte w rozdziale 40, z wyjątkiem art. 344a.
§ 2. Prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie na
posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających też prawnie chronione interesy pokrzywdzonego, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Do wniosku
stosuje się odpowiednio przepisy § 1 zdanie piąte i § 3 zdanie drugie.
Do aktu oskarżenia nie stosuje się przepisów art. 333 § 1 i 2.
§ 2a. Prokurator, uzgadniając z oskarżonym treść wniosku, o którym mowa w § 1 lub 2, poucza go o treści art. 447 § 5. O pouczeniu zamieszcza się adnotację w aktach sprawy.
§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 1, powinien zawierać dane wskazane w art. 332 § 1. Uzasadnienie wniosku ogranicza się do wskazania dowodów świadczących o tym, że okoliczności popełnienia czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości oraz że cele postępowania zostaną osiągnięte bez przeprowadzenia rozprawy. Przepisy art. 333 § 3 i art. 334 stosuje się odpowiednio. Stronom, obrońcom i pełnomocnikom przysługuje prawo do przejrzenia akt sprawy, o czym należy ich pouczyć.
§ 4. W wypadku gdy sąd, nie uwzględniając wniosku, o którym mowa w § 1,
zwrócił sprawę prokuratorowi, ponowne wystąpienie z takim wnioskiem jest
możliwe, jeżeli zwrot nastąpił z przyczyn wskazanych w art. 343 § 1, 2 lub 3. Zwrot sprawy nie stoi też na przeszkodzie wystąpieniu następnie z wnioskiem, o którym mowa w § 2.


Dobrowolne poddanie się karze w świetle prawa


Instytucja dobrowolnego poddania się karze została uregulowana w art. 335 k.p.k. Skazanie bez rozprawy zawsze wymaga zgody dwóch stron: prokuratora, który kieruje wniosek do Sądu oraz samego oskarżonego. W wyniku tych uzgodnień zapada zawsze wyrok skazujący. Nie ma zatem możliwości, aby w ramach instytucji dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 335 doszło do warunkowego umorzenia postępowania. Nie ma natomiast przeszkód, aby wniosek o skazanie bez rozprawy zawierał propozycję odstąpienia od wymierzenia kary, jeżeli jednocześnie znajdzie się w nim propozycja orzeczenia środka karnego, a także aby kara została nadzwyczajnie załagodzona oraz zawieszona.

Przesłanki do skazania bez przeprowadzenia rozprawy


Aby możliwe było skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, konieczne jest wystąpienie łącznie przesłanek, o których mowa w art. 335 § 1 k.p.k.

przyznanie się do winy i złożenie wyjaśnień (art. 335 § 1 zd. 1),
w świetle złożonych wyjaśnień lub ewentualnie przeprowadzonych dowodów, okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości,
zgoda oskarżonego rozumiana jako akceptacja uzgodnionych z prokuratorem kar lub środków karnych,
zgodność z interesem pokrzywdzonego (zob. art. 335 § 1 zd. 4 in fine, art. 343 § 2),
właściwa postawa oskarżonego, która wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.
W razie spełnienia przesłanek określonych w art. 335 § 1, prokurator, zamiast z aktem oskarżenia, występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków. Ostateczną decyzję o dobrowolnym poddaniu się karze podejmuje ostatecznie zawsze Sąd.

Trzeba również pamiętać, że możliwość skazania bez rozprawy, niezależnie od tego, czy wniosek składany jest w trybie 335 § 1 k.p.k. czy też 335 § 2 k.p.k., obejmuje jedynie wszystkie występki, a więc również czyny zagrożone karą pozbawienia wolności do 12 lat. Niedopuszczalne jest natomiast skazanie bez rozprawy w sprawach o zbrodnie. Jeżeli jeden czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch lub więcej przepisach (kumulatywny zbieg przepisów), żaden z tych przepisów nie może określać czynu zabronionego będącego zbrodnią.

Skazanie bez rozprawy co do zasady wyłączone jest w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego. Po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu, niezależnie od trybu, w jakim toczy się postępowanie, pozostaje jedynie możliwość złożenia przez oskarżonego wniosku o skazanie bez rozprawy na podstawie art. 338a k.p.k.

Konsekwencje dobrowolnego poddania się karze


Często oferta składana przez prokuratora wydaje się dla podejrzanego bardzo korzystna. Jednak bardzo ważne jest, aby podejrzany miał świadomość wszelkich konsekwencji, które związane są z wydaniem przez Sąd wyroku skazującego, a szybkie zakończenie postępowania nie było jedynym kryterium.

Po pierwsze, podejrzany powinien wiedzieć, że wyrażenie zgody na skazanie bez rozprawy oznacza jednocześnie wyłączenie możliwości pełnego odwołania się od wyroku wydanego w tym trybie i znaczne ograniczenie możliwości kwestionowania ustaleń faktycznych i wymiaru kary, co wynika z art. 447 § 5 k.p.k. Po wtóre, nazwisko skazanego pojawia się w rejestrze skazanych i pozostaje tam do momentu zatarcia skazania. Figurowanie w rejestrze skazanych oznacza niemożność zajmowania wielu stanowisk i utrudnienia w znalezieniu pracy, do których konieczne jest przedstawienia zaświadczenia o karalności. Skazanie uniemożliwia także podróż do krajów wymagających zaświadczenia o niekaralności przy składaniu wniosku wizowego.

Trzeba mieć również na uwadze odpowiednie postanowienia kodeksu postępowania cywilnego mówiące o tym, że ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Ma to istotne znaczenie w kontekście ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej, która przez taki wyrok zostaje jednoznacznie ustalona.


Wniosek oskarżonego o skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego


Przepis prawny:
Art 387§ 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.
§ 1a. Przed uwzględnieniem wniosku o wydanie wyroku skazującego sąd poucza oskarżonego o treści art. 447 zakres apelacji § 5.
§ 2. Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku.
§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany. Przepis art. 341 posiedzenie w sprawie warunkowego umorzenia postępowania § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 4. (uchylony)
§ 5. Przychylając się do wniosku, sąd może uznać za ujawnione dowody wymienione w akcie oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez stronę.


Rozpoznając wniosek sąd bierze pod uwagę okoliczności popełnienia przestępstwa, które nie mogą budzić wątpliwości. Gdy wina oskarżonego lub jego rola w popełnieniu przestępstwa są wątpliwe, sąd powinien wniosek oddalić.
Podobnie w sytuacji, gdy zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania. Istotna jest także postawa oskarżonego, który powinnien przekonać sąd, iż cele postępowania karnego zostaną osiągnięte mimo nie przeprowadzenia typowej rozprawy. Sąd może albo zaakceptować treść porozumienia podejrzanego z prokuratorem, albo też uzależnić uwzględnienie wniosku od spełnienia dodatkowych warunków, np. zobowiązanie się oskarżonego do częściowego naprawienia szkody czy zapłacenie nawiązki pokrzywdzonemu. W wypadku uwzględniania wniosku sąd, nie przeprowadza postępowania dowodowego lecz wydaje wyrok o treści zgodnej z wnioskiem oskarżonego.
exceptio jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ wniosek o skazanie bez rozprawy pilne (odpowiedzi: 12) Witam zostałem oskarzony o popełnienie przestepstwa z art. 288 § 1 kk w zw z art. 12kk. Akt oskarzenia został juz przesłany do sadu, do rozprawy...
§ Skazanie bez rozprawy (odpowiedzi: 6) Witam, zgodziłem się na przesłuchaniu na skazanie bez rozprawy, jednak przyszedł mi teraz akt oskarżenia a w nim 1.Lista osób podlegających wezwaniu...
§ Wniosek o skazanie bez rozprawy (odpowiedzi: 1) Mam za zadanie z prawa postępowania karnego napisać wniosek o skazanie bez rozprawy, lecz niestety nigdzie nie mogę znaleźć wzoru na to. Bardzo bym...
§ Wniosek o skazanie bez rozprawy z art 387 (odpowiedzi: 2) Witam, Na wstępie proszę o zbędne komentarze nie dotyczące treści merytorycznych zadanych przeze mnie pytań. Sytuacja ma się tak w skrócie. ...
§ Skazanie bez rozprawy- sąd odrzucił wniosek (odpowiedzi: 4) Witam mam takie pytanie bo sąd odrzucił mi wniosek z art 335 kpk a wszystko było uzgodnione.Prokurator uzgodnił ze mną karę a teraz dostałem wezwanie...
§ Wniosek o skazanie bez rozprawy/zatarcie skazania (odpowiedzi: 8) Mam pytanie. Mój brat jechał w stanie nietrzeźwości, bez uprawnien po drodze publicznej. Gdy został zatrzymany zarzucono mu równiez przestępstwo z...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.