Skomplikowana sprawa, dwa pozwy, jedno umorzenie i brak zwrotu opłaty sądowej - Forum Prawne

 

Skomplikowana sprawa, dwa pozwy, jedno umorzenie i brak zwrotu opłaty sądowej

Witam, Mam pewien problem. Omyłkowo złożyłem pozew o zniesławienie do złego sądu, wniosłem od razu opłatę sądową. Po pewnym czasie otrzymałem decyzję o odmowie w związku z niewłaściwością sądu. Brak było jakichkolwie informacji o tym, ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne


Odpowiedz
 
06-05-2019, 14:26  
grego69
Użytkownik
 
Posty: 30
Domyślnie Skomplikowana sprawa, dwa pozwy, jedno umorzenie i brak zwrotu opłaty sądowej

Witam,
Mam pewien problem. Omyłkowo złożyłem pozew o zniesławienie do złego sądu, wniosłem od razu opłatę sądową. Po pewnym czasie otrzymałem decyzję o odmowie w związku z niewłaściwością sądu. Brak było jakichkolwie informacji o tym, że pozew został przesłany do innego sądu. W obawie przed przedawnieniem złożyłem drugi wniosek do właściwego sądu. Po pewnym czasie dowiedziałem się w rozmowie telefonicznej, że jednak sąd przesłał mój wniosek do innego sądu, do tego samego do którego wniosłem mój drugi wniosek. Niestety ten drugi wniosek został również opłacony. W nieświadomości wystąpiłem do sądu o umorzenie tego drugiego postępowania, sądząc, że zostanie mi zwrócona opłata. A dzisiaj otrzymałem informację o umorzeniu i o braku zwrotu z powodu braku ugody między mną a pozwanym.
Czy coś w takiej sytuacji mogę zrobić? Jak odzyskać te 300 zł, dla mnie to nie taka mała kwota.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam,
Grzegorz
grego69 jest off-line  
12-05-2019, 19:44  
emtec0589
Użytkownik
 
Posty: 56
Domyślnie RE: Skomplikowana sprawa, dwa pozwy, jedno umorzenie i brak zwrotu opłaty sądowej

idź do prawnika bo z tego co piszesz wnioskuję że mylisz podstawowe pojęcia.
Jak przeciwnik wynajmie pełnomocnika i polegniesz to będziesz musiał za niego zapłacić.

a to zależy głównie od: sprawy, liczby terminów rozprawy, mnożnika (od 1 do 6)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do.../D20151800.pdf

przykłady (na sprawę karną bo w takim dziale napisałeś i te 300 zł to chyba zryczałtowane wydatki):
tu jeszcze stare stawki
II AKa 248/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2015-01-15

Cytat:
obrona w postępowaniu III K 240/12 - 600 zł, oraz 20 % za każdy kolejny, poza pierwszą, rozprawą termin, w którym obrońca brał udział, a więc za 2 terminy rozprawy, tj. 240 zł. Wyliczenie to daje kwotę 840 zł powiększoną o należne 23% podatku VAT w kwocie 193,20 zł, a więc w sumie 1402,20 zł (300+600+240+ 23 % podatku VAT).
nowe stawki
V K 196/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Giżycku z 2018-09-19

Cytat:
Zgodnie z treścią art. 627 kpk Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego P. L. kwotę 2.520 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu poniesionych w związku z ustanowieniem pełnomocnika. Wysokość kosztów procesu ustalono zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015r. poz. 1800 ze zm.). Zgodnie z §11 ust.2 pkt 3 stawki minimalne za obronę wynoszą przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym 840 zł. Przepis ten stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (§11 ust. 7). Stosownie do §15 ust. 3 opłatę w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki. Mając na uwadze nieskomplikowany charakter sprawy, niewielki materiał dowodowy, okoliczność, że rozprawa zakończyła się na jednym terminie, z drugiej zaś strony stopień zaangażowania pełnomocnika w wyjaśnienie okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, Sąd uznał, że uzasadnionym będzie zwrot pełnomocnikowi posiłkowemu kosztów procesu za ustanowienie pełnomocnika w kwocie stanowiącej trzykrotność stawki minimalnej za obronę.
V K 148/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Giżycku z 2018-08-02

Cytat:
Zgodnie z treścią art. 627 kpk Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego J. M. kwotę 1.680 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu poniesionych w związku z ustanowieniem pełnomocnika. Wysokość kosztów procesu ustalono zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015r. poz. 1800 ze zm.). Zgodnie z §11 ust.2 pkt 3 stawki minimalne za obronę wynoszą przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym 840 zł. Przepis ten stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (§11 ust. 7). Stosownie do §15 ust. 3 opłatę w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki jeśli uzasadnia to:

- niezbędny nakład pracy adwokata, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie,

- wkład pracy adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie, rodzaj i zawiłość sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy,

- obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.

Mając na uwadze nieskomplikowany charakter sprawy, niewielki materiał dowodowy, okoliczność, że rozprawa zakończyła się na jednym terminie, zaś pełnomocnik nie przyczynił się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy nie wykazując inicjatywy dowodowej, Sąd uznał, że uzasadnionym będzie zwrot pełnomocnikowi posiłkowemu kosztów procesu za ustanowienie pełnomocnika w kwocie stanowiącej dwukrotność stawki minimalnej za obronę.
emtec0589 jest off-line  
12-05-2019, 20:20  
emtec0589
Użytkownik
 
Posty: 56
Domyślnie RE: Skomplikowana sprawa, dwa pozwy, jedno umorzenie i brak zwrotu opłaty sądowej

i jeszcze jeden przykład z obszernym koment.

IV Ka 504/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2018-07-05

Cytat:
Odnosząc się z kolei do kwestii zasądzonej przez Sąd Okręgowy wysokości zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym na rzecz J. N. w pierwszej kolejności wskazać należy, że Sąd Odwoławczy dostrzega, iż w judykaturze sądów powszechnych wyłoniły się dwa odmienne poglądy dotyczące zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego należnych stronom od Skarbu Państwa lub przeciwnika procesowego. Zgodnie z pierwszym z nich Sąd procedujący w takim przedmiocie nie jest uprawniony do weryfikowania umowy łączącej klienta z pełnomocnikiem, a w szczególności ustalonej między nimi stawki za udzieloną pomoc prawną i w przypadku, gdy mieści się ona w sześciokrotności stawki minimalnej określonej obecnie przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1800, ze zm.), to koniecznym jest jej zasądzenie w takiej właśnie wysokości – oczywiście po uprzednim wykazaniu poniesienia tych należności przez stronę. Natomiast zgodnie z drugim poglądem, Sąd w takim przypadku jest w pełni uprawniony do weryfikowania określonej stawki wynagrodzenia, w szczególności przez pryzmat takich kwantyfikatorów jak: niezbędny nakład pracy adwokata, wkład pracy adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie, czy wreszcie rodzaj i zawiłość sprawy.

Sąd Odwoławczy w niniejszym składzie w pełni podziela i aprobuje drugi ze wskazanych poglądów, albowiem jest on zgodny nie tylko z większością stanowisk wyrażonych przez sądy powszechne, ale przede wszystkim znalazł potwierdzenie także na gruncie stanowiska Sądu Najwyższego. Należy bowiem w tym miejscu odwołać się do postanowienia składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2011 roku (I KZP 1/11), w którym wskazano m.in.: „ ponadto ustalając wysokość żądanych kosztów, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy obrońcy lub pełnomocnika, a także charakter sprawy i wkład pracy zastępcy prawnego w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia”. Orzeczenie to zapadło wprawdzie na gruncie poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.), jak i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.), niemniej jednak znajduje pełne odzwierciedlenie także w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1800, ze zm.), albowiem akty te zawierają tożsame rozwiązania prawne odnoszące się do limitowania wysokości wynagrodzenia pełnomocnika ( vide: § 2 ust. 2 rozporządzeń z 2002 roku oraz § 15 ust. 3 rozporządzenia z 2015 roku).

W dalszej kolejności przyjąć należało za utrwalony w orzecznictwie pogląd (vide: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 lutego 2015 roku, II AKa 134/12), zgodnie z którym zwrot oskarżonemu wyłożonych przez niego kosztów tytułem wynagrodzenia obrońcy z wyboru powinien być uwarunkowany obowiązkiem wykazania poniesienia rzeczywistych wydatków z tego tytułu. Konstatacja ta w pełni przekłada się także na roszczenie J. N..

Udokumentowanie to możliwe jest np. poprzez złożenie umowy, o której mowa w art.16 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze, ewentualnie faktury, rachunku lub innego dokumentu potwierdzającego, że określona należność została na rzecz adwokata uiszczona. Warunek ten J. N. w niniejszej sprawie spełnił, albowiem przedłożył umowę świadczenia usług prawnych z dnia 11 czerwca 2018 r., z której wynika, iż uiścił na rzecz adwokata M. M. kwotę 4 920 złotych.

Oczywistym bowiem jest, że dochodzone kwoty należy wykazać, albowiem na skutek uniewinnienia Sąd zwraca faktycznie poniesione koszty ustanowienia pełnomocnika z wyboru, a nie ryczałt w postaci, np. sześciokrotności stawki minimalnej. Judykatura, o czym wspomniano już powyżej, w pełni dopuszcza bowiem miarkowanie kosztów zastępstwa procesowego, uznając, że umowa pełnomocnika z jego klientem jest wiążąca dla jej stron, ale nie dla Sądu. Nie można z niej wywodzić obowiązku Sądu zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w wysokości ustalonej przez strony umowy, ani zabraniać Sądowi badania tej umowy. Treść łączącej adwokata ze stroną umowy oznacza tylko, że pełnomocnik może żądać od swego klienta całości wynagrodzenia określonego w umowie, ale żaden z nich nie może skutecznie domagać się, by treść tej umowy była podstawą orzeczenia o kosztach zastępstwa procesowego, a Sąd ma prawo rozważyć, czy in concreto zachodzą okoliczności przemawiające za takim orzeczeniem ( vide: postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 września 2013 roku w sprawie II AKz 217/13 oraz z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie II AKz 283/16).

Podkreśla się nadto, że zasądzając zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego, Sąd ma prawo do określenia ich w wysokości innej niż wynikająca z umowy o świadczenie usług prawnych zawartej pomiędzy adwokatem a jego klientem, w szczególności przez miarkowanie ich do kwoty uzasadnionej charakterem sprawy i wkładem pracy zastępcy prawnego. Bezkrytyczne przyjmowanie kwot żądanych budzi obawę o nadużycia bądź dysproporcje w zasądzanych kwotach, gdy w sprawie nieskomplikowanej strony ustalą wynagrodzenie w maksymalnej dopuszczalnej przepisami wysokości ( vide: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie II AKz 290/14). Opisane stanowisko Sąd Okręgowy w Poznaniu – w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę – w pełni podziela i aprobuje.

Przechodząc więc dalej stwierdzić trzeba, że stawki minimalne za postępowanie karne w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1800, ze zm.) uregulowane zostały w § 11. W jego ust. 2 pkt 4 wskazano, że wynagrodzenie za obronę przed sądem okręgowym jako drugą instancją wynosi 840 złotych.

Następnie przypomnieć należy, że w myśl § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia opłaty stanowiące podstawę zasądzania kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich ustala się z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych powyżej, z tym, że (§ 15 ust. 3 pkt 1 – 4) opłatę w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki, ani wartości przedmiotu sprawy, jeśli uzasadnia to:

1. niezbędny nakład pracy adwokata, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;

2. wartość przedmiotu sprawy;

3. wkład pracy adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie;

4. rodzaj i zawiłość sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.

W niniejszej sprawie J. N., występujący jednocześnie w roli oskarżonego i oskarżyciela prywatnego reprezentowany był przez swojego obrońcę/pełnomocnika w toku postępowania odwoławczego przed Sądem Okręgowym. Analiza akt sprawy pozwala na stwierdzenie, że obrońca ten obecny był na terminie rozprawy apelacyjnej przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w dniu 22 czerwca 2018 r., jak również sporządził odpowiedź na apelację oskarżonego R. C..

Zdaniem Sądu Okręgowego J. N. należało przyznać zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości wynoszącej dwukrotność stawki minimalnej, tj. w kwocie 1 680 złotych, uznając, iż brak było podstaw do uwzględnienia dalej idącego żądania J. N.. Jak już bowiem wcześniej wspomniano w § 15 ust. 3 ww. rozporządzenia wprowadzono ograniczenie, zgodnie z którym wysokość opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości zasądzone przez Sąd nie mogą przekroczyć sześciokrotności stawki minimalnej (i to niezależnie od poniesionych faktycznych wydatków przez stronę). Jej wysokość uwzględniać musiała jednak wydatki poniesione w rzeczywistości i wykazane przez oskarżonego, wynik sprawy oraz okoliczności określone w § 15 ust. 3 pkt 1 – 4 ww. rozporządzenia, które zostały wyliczone enumeratywnie powyżej. Te ostatnie odnosiły się więc przede wszystkim do nakładu pracy adwokata, czasu niezbędnego na przygotowanie, charakteru i rodzaju sprawy, jej zawiłości, obszerności materiału dowodowego liczby stawiennictw w sądzie, wkładu pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. Tymczasem analiza akt niniejszej sprawy prowadzi do jednoznacznego wniosku, że sprawa w toku postępowania odwoławczego nie była skomplikowana, ani pod względem stanu faktycznego, ani pod względem zagadnień prawnych, a zaangażowanie i nakład pracy obrońcy/pełnomocnika nie odbiegały w żaden sposób o przeciętnej sprawy prowadzonej przed Sądem Okręgowym. Praca adwokata ograniczała się do sporządzenia jednego pisma procesowego, a mianowicie odpowiedzi na apelację oskarżonego R. C. oraz udziału w jednej rozprawie przed Sądem Okręgowym w dniu 22 czerwca 2018 r. Z tych względów w ocenie Sądu Odwoławczego nie było podstaw do zasądzenia na rzecz J. N. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie stanowiącej blisko sześciokrotność stawki minimalnej.
emtec0589 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Skomplikowana sprawa dot. zwrotu przesyłki (odpowiedzi: 2) Witam. Nie wiem, czy trafiłem we właściwy dział forum, jeśli nie proszę adminów o przeniesienie wątku we właściwe miejsce. Rzecz dotyczy firmy...
§ skomplikowana sprawa, zabranie prawa jazdy, brak uprawnień (odpowiedzi: 1) Witam, mam parę pytań, sprawa jest dość mocno skomplikowana Mam prawo jazdy na kategorię B1, niestety zgubiłem niedawno portfel a wraz z nim...
§ umorzenie postępowania a brak zwrotu tyt. wykonawczego (odpowiedzi: 1) Witam! Moja sprawa wyglada nastepujaco: Posiadam wyrok sądu zaopatrzony w klauzule wykonalnosci z dnia 12.09.2003 r. (nalezność główna +...
§ Skomplikowana sprawa spadkowa. Jakie pozwy? (odpowiedzi: 5) Witam! Aktualnie jestem po przeprowadzeniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu, który, decyzją sądu, dzierżę pół na pół z matką-małżonką...
§ Skomplikowana sprawa spadku - jedno z rodzeństwa zajmuje dom i unika rozmów (odpowiedzi: 7) Witam! w maju tego roku zmarła nasza mama, która nie zostawiła testamentu. Jest nas czworo rodzeństwa i mama była wdową, więc teoretycznie spadek...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.