opłaty notarialne przy zakupie działki budowlanej - Forum Prawne

 

opłaty notarialne przy zakupie działki budowlanej

Naliczono mi ostatnio maksymalną stawkę taksy przy zakupie działki budowlanej. Notariusz wyjaśnił pokrętnie, że nie może zastosować połowy taksy, ponieważ działka jest budowlana ale położona w strefie mieszkaniowo-usługowej zgodnie MPZP (a nie mieszkaniowej). Czy można ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Odpowiedz
 
04-10-2010, 13:01  
Bronislav
Użytkownik
 
Posty: 43
Domyślnie opłaty notarialne przy zakupie działki budowlanej

Naliczono mi ostatnio maksymalną stawkę taksy przy zakupie działki budowlanej. Notariusz wyjaśnił pokrętnie, że nie może zastosować połowy taksy, ponieważ działka jest budowlana ale położona w strefie mieszkaniowo-usługowej zgodnie MPZP (a nie mieszkaniowej). Czy można zgodzić się z takim wyjaśnieniem i naliczoną taksą? Dla mnie bzdura.

Ponadto, notariusz naliczył ekstra 200 zł za czynności notarialne. (Za czynności nie objęte rozporządzeniem z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej maksymalna stawka wynosi 200zł.) Pierwszy raz spotykam się z czymś takim. Jedyne co przychodzi mi do głowy, to że opłata dotyczy złożenia wniosku do Sądu o wpis własności w KW (opłata sądowa 200 zł została pobrana swoją drogą). Złożenie wniosku to ustawowy obowiązek notariusza, a nie dodatkowa usługa. Czy może za to naliczać opłatę??ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

§ 3. (1) Maksymalna stawka wynosi od wartości:
5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł.

§ 6. Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
17) (6) umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
- maksymalna stawka wynosi połowę stawki przewidzianej w § 3.


USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
12) „działce budowlanej” - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.


Czy działka nie jest budowlana w rozumieniu powyższej definicji z racji tego, że MPZP dopuszcza na niej zabudowę mieszkaniowo-usługową?? Co ma do rzeczy rodzaj zabudowy?

Poniżej stanowisko Krajowej Rady Notarialnej.

„w § 6 pkt 17) obniżoną o połowę maksymalną stawkę taksy notarialnej przewidziano dla umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 12 pkt 12) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z przepisu tego wynika, że przez działkę budowlaną należy rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Z definicji tej płyną następujące wnioski:
1) po pierwsze, z całą pewnością chodzi tutaj o działkę niezabudowaną; wskazują na to użyte w definicji słowa, że działka budowlana powinna spełniać wymogi realizacji obiektów budowlanych, co oznacza, że obiekty te jeszcze nie istnieją i dopiero mają powstać; wszędzie tam, gdzie ustawodawca za działkę budowlaną uważa także działkę zabudowaną, przesądza o tym wprost w konkretnym przepisie np. w art. 4 pkt 3a) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, gdzie działkę budowlaną zdefiniowano jako zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce; z porównania tych dwóch definicji wyraźnie widać, że w art. 2 pkt 12) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zdefiniowano działkę niezabudowaną,
2) po drugie, ze wskazanej wyżej definicji działki budowlanej, zawartej w art. 2 pkt 12) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że działka budowlana musi spełniać wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego; w związku z powyższym, działka gruntu jest działką budowlaną w rozumieniu tego przepisu tylko wówczas, gdy następuje koniunkcja dwóch wskazanych wyżej warunków, to jest ustalenia budowlanego charakteru nieruchomości zgodnie z odrębnymi przepisami i aktami prawa miejscowego; aktami prawa miejscowego są uchwały podejmowane odpowiednio przez rady gmin, rady powiatu i sejmiki województwa, podlegające ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i stanowiące zgodnie z art. 87 pkt 2) Konstytucji RP – na obszarze działania organów, które je ustanowiły – źródło powszechnie obowiązującego prawa; w szczególności aktem prawa miejscowego, zgodnie z art. 14 ust. 8 cytowanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; aktem prawa miejscowego nie są natomiast np. decyzje o warunkach zabudowy wydane dla konkretnej działki lub działek,
3) po trzecie wskazanie w powołanej wyżej definicji działki budowlanej, że jej wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniać muszą wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego oznacza, że działka będąca przedmiotem umowy musi samodzielnie spełniać wszystkie wskazane wyżej wymogi do realizacji na niej określonego obiektu lub obiektów budowlanych.
Odesłanie zatem w § 6 pkt 17) rozporządzenia do definicji działki budowlanej omówionej wyżej, oznacza w praktyce, że obniżoną maksymalną stawkę taksy notarialnej stosować należy do umowy sprzedaży niezabudowanych działek budowlanych, położonych na obszarze, który objęty jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i w sytuacji, gdy działka taka spełnia samodzielnie wymogi do realizacji na niej obiektu lub obiektów budowlanych.”
Bronislav jest off-line  
06-10-2010, 16:08  
Bronislav
Użytkownik
 
Posty: 43
Domyślnie RE: opłaty notarialne przy zakupie działki budowlanej

Prośba o opinie. Jeśli nie w powyższej złożonej sprawie, to może upraszczając:

Czy działka o której piszę jest działką budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu?
Bronislav jest off-line  
14-01-2013, 11:15  
kotek13
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: opłaty notarialne przy zakupie działki budowlanej

Działka jest budowlana. Położona w strefie mieszkaniowo-usługowej. Notariusz zachował się nieuczciwie. Sam planuję kupić działkę budowlaną znajdującą się na "Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz wielorodzinnej z usługami".

Na podstawie § 9 ust. 4 ROZPORZĄDZENIa MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który brzmi "W zależności od specyfiki i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz literowych i cyfrowych" tak więc oznaczenie działki, którą chcę kupić jest "MN" (Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) oraz "MW" (Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) oraz "U" (Tereny zabudowy usługowej).
Wikipedia:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miejsco...przestrzennego

Najważniejsze jest to, aby taka działka miała wydaną decyzję o warunkach zabudowy, czyli w decyzji będzie napisane, że działka ma dostęp do drogi publicznej, że ma np. dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i że na takiej działce można wybudować taki rodzaj budowy np. dom jednorodzinny itp.

Rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. z 2004 nr 148 poz. 1564 • Brzmienie od 26 maja 2012.

§ 6. Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
17) umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm. ).

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
12) „działce budowlanej” - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Jeżeli notariusz uzna, że mam mu zapłacić maksymalną stawkę taksy to go wykpię i zadzwonię po policję bo jest niezgodne z prawem. Taka działka jest po prostu działką budowlaną i na podstawie przepisów prawa notariusz może pobrać maksymalnie połowę maksymalnej stawki taksy notarialnej.

Podsyłam kalkulator taksy notarialnej:

https://www.notariuszwarszawacentrum...dex.php/oplaty
lub
http://www.infor.pl/kalkulatory/nier...tml#wynikiform

dodatkowo link do całej zebranej taksy:
http://prawo.rp.pl/temat/84071.html
kotek13 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Koszty notarialne przy zakupie domu-jakie widełki (odpowiedzi: 1) Witam Znajomi być może kupią dom od developera. Zastanawiamy się jakie są koszty notarialne z tego tytułu. Developer wspomniał, że ponosi połowę...
§ Opłaty notarialne przy zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego (odpowiedzi: 1) Witam, w ubiegłym tyg podpisaliśmy umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego. Wartość nieruchomości 164 000 zł, za umowę przedwstępną...
§ Umowa przedwstępna przy zakupie działki (odpowiedzi: 6) Witam, Sprzedaje działkę, podpisałem z kupującym umowę przedwstępną, Ja za swojej strony spełniłem wszystkie warunki w.w. umowy(przedstawiłem...
§ podatek przy zakupie działki (odpowiedzi: 6) Witam. Bardzo nurtuje mnie następująca sprawa: Mój chłopak mając pełnomocnictwo swojej matki przed jej śmiercią przepisał jej mieszkanie na siebie...
§ akty notarialne przy zakupie mieszkania od dewelopera (odpowiedzi: 17) witam serdecznie,mam pytanie ; 1.czy ministerstwo sprawiedliwości uchwaliło ustawę o obniżeniu stawki za akt notarialny o połowę dla kupującego i...
§ opłaty sądowe i notarialne przy zakupie miesz (odpowiedzi: 1) :help: Witam, Proszę o podpowiedz. Jestem w trakcie zakupu mieszkania o wartości 410.000,00 PLN, wybieram się do notariusza podpisać akt notarialny....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:53.