Czy muszę zapłacić 15000? Umowa najmu w centrum handlowym - Forum Prawne

 

Czy muszę zapłacić 15000? Umowa najmu w centrum handlowym

Błagam o pomoc, Podpisałam umowę najmu stoiska pasażowego w Centrum handlowym na czas nieokreślony z 6-cio miesięcznym okresem wypowiedzenia.... Nurtuje mnie tylko pytanie czy jest ona prawomocna jeżeli są następujące zapisy 1. Powierzchnia najmu zostanie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Odpowiedz
 
19-10-2010, 19:20  
justynamaj78
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie Czy muszę zapłacić 15000? Umowa najmu w centrum handlowym

Błagam o pomoc,

Podpisałam umowę najmu stoiska pasażowego w Centrum handlowym na czas nieokreślony z 6-cio miesięcznym okresem wypowiedzenia.... Nurtuje mnie tylko pytanie czy jest ona prawomocna jeżeli są następujące zapisy

1. Powierzchnia najmu zostanie przekazana protokołem zdawczo odbiorczym podpisanym przez obie strony w dacie przekazania załącznik nr 3 do umowy

2. Umowa najmu zostaje zawarta na czas nieoznaczony "OKRES NAJMU" z 6-cio miesięcznym okresem wypowiedzenia . Okres najmu rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

3.przez okres najmu najemca będzie płacił czynsz.

4.Strony mogą rozwiązać umowę najmu w każdym czasie w drodze pisemnego zawiadomienia z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia (czy to nie sprzeczność z punktem 2 ???)

Stoisko zostało zainstalowane (za ustną zgodą administratora), jednak ponieważ nie został podpisany protokół zdawczo odbiorczy (załącznik umowy) a wynajmujący przez kilka dni nie dostarczył tego załącznika i nie podpisał go zdemontowałam stoisko ponieważ miejsce do handlu nie zostało mi przekazane. Obawiałam się czy nie zostanę oskarżona o postawienie stoiska samowolnie ew posądzona o zniszczenie np posadzki lub inne szkody. Nie nastąpiła żadna działalność handlowa - ponieważ nie zostało oddane mi miejsce wykonywania działalności.

Najemca zobowiązuje mnie do zapłaty czynszu zgodnie z okresem wypowiedzenia. Nie wiem czy dobrze rozumiem ale czynsz jest płacony za okres najmu a okres najmu się nie rozpoczął ponieważ nie został podpisany protokół zdawczo - odbiorczy. Dodatkowo po dzień dzisiejszy nie ma protokołu zdawczo odbiorczego mimo iż stoisko stało na pasażu przygotowane do pracy a protokół miał być spisany przed montażem stoiska.

Nie jestem specjalistą w tej materii dlatego bardzo proszę o pomoc jakąś "mądrą głowę". Nie wiem co o tym wszystkim myśleć i jak wycofać się z tej umowy w sposób możliwe najmniej obciążający finansowo o ile to w ogóle możliwe

Proszę pomóc....
justynamaj78 jest off-line  
19-10-2010, 21:50  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 24.208
Domyślnie re: Czy muszę zapłacić 15000? Umowa najmu w centrum handlowym

proszę załączyć całą umowę
Agnieszka3M jest off-line  
19-10-2010, 22:02  
justynamaj78
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie re: Czy muszę zapłacić 15000? Umowa najmu w centrum handlowym

Jestem niezmiernie wdzięczna za szybka reakcję z Pani strony. Sytuacja jest dla mnie mocno patowa nie wiem jak sobie radzić z interpretcją a co ważniejsze co robic i jak ewentualnie wypowiedzieć umowę.
Poniżej tekst umowy
Dziękuję


UMOWA NAJMU

Niniejsza umowa najmu („Umowa Najmu”) zawarta w dniu 09-09-2010 r.
w ............... pomiędzy:

zwanego dalej „Wynajmujący”,
a,
„Najemca”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.
Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON Najemcy stanowi Załącznik nr 1.


Artykuł 1. Przedmiot Umowy Najmu i Okres Najmu

1. Wynajmujący przekaże i odda w najem Najemcy powierzchnię („Powierzchnia Najmu”) zlokalizowaną („Centrum Handlowe”) celem umieszczenia na nim stoiska handlowego („Stoisko”). Wstępna lokalizacja Powierzchni Najmu jest wskazana w Załączniku Nr 2 do niniejszej Umowy Najmu. Dokładne położenie Powierzchni Najmu zostanie wskazane Najemcy przez Zarządcę Centrum Handlowego.
2. Stoisko zostanie przygotowane przez Najemcę na jego koszt, według wcześniej zatwierdzonego przez Wynajmującego Projektu. Najemca zobowiązany jest dostarczyć do Wynajmującego wyżej wymieniony projekt w celu akceptacji.
3. Powierzchnia Najmu zostanie przekazana Najemcy protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez obie Strony w „Dacie Przekazania”, stanowiącym Załącznik Nr 3 („Protokół Przekazania”) do niniejszej Umowy Najmu.
4. Umowa Najmu zostaje zawarta na czas nieoznaczony („Okres Najmu”) z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Okres najmu rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa powyżej.
5. Instalacja Stoiska nastąpi po Dacie Przekazania. Dokładny dzień i godzina instalacji Stoiska zostaną uzgodnione z Zarządcą Centrum Handlowego, jednakże nie może ona nastąpić w trakcie godzin otwarcia Centrum Handlowego. Najemca ma prawo do rozpoczęcia działalności na Powierzchni najmu nie wcześniej niż 15-10-2010 r.

Artykuł 2. Czynsz

1. Przez Okres Najmu Najemca będzie płacił Wynajmującemu miesięczny czynsz w wysokości 2000,00 zł netto (słownie: dwa tysiące zł).(„Czynsz”).
2. Płatność Czynszu będzie dokonywana przez Najemcę miesięcznie z góry na rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawianej przez Wynajmującego, do 10 (dziesiątego) dnia danego miesiąca. Za dzień płatności uznaje się dzień zaksięgowania płatności na koncie bankowym Wynajmującego. W przypadku opóźnienia Wynajmującemu należne będą odsetki w wysokości ustawowej. Czynsz najmu płatny będzie od dnia 15-12-2010 r.
3. Opłata za energię elektryczną płatna będzie od dnia 15-10-2010 r., ryczałtem w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt) netto lub wg rzeczywistego zużycia, na podstawie refaktury w zależności od decyzji Wynajmującego.

Artykuł 3. Obowiązki Najemcy

1. Najemca zobowiązuje się prowadzić na Powierzchni Najmu działalność handlową w zakresie – Mydlarnia. Najemca nie będzie korzystał z Powierzchni Najmu oraz ze Stoiska w żadnym innym celu poza prowadzeniem działalności handlowej określonej powyżej.
2. Najemca zobowiązuje się utrzymać Powierzchnię Najmu, Stoisko oraz ich najbliższe otoczenie w należytym porządku i czystości. W razie niezastosowania się do niniejszego zapisu, sprzątanie zostanie przeprowadzone przez firmę obsługująca Centrum Handlowe, a Najemca zostanie obciążony kosztami takiego sprzątania.
3. Najemca będzie stosował się do wskazówek Zarządcy Centrum Handlowego i zasad ogólnego porządku i funkcjonowania Centrum Handlowego oraz będzie przestrzegał regulaminu Centrum Handlowego.
4. Najemca nie ma prawa przenosić, podnajmować czy dzielić się prawem posiadania lub zajmowania Powierzchni Najmu lub jej części i zobowiązuje się nie zbywać swojego przedsiębiorstwa, ani jego części bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego.
5. Przez cały Okres Najmu Wynajmujący będzie miał prawo nakazać zmianę lokalizacji Stoiska na wskazaną przez Zarządcę Centrum Handlowego na czas imprez okolicznościowych lub promocyjnych w Centrum Handlowym.
6. Najemca nie będzie miał prawa do wystawiania towaru oraz/lub dostawiania dodatkowych konstrukcji na powierzchniach wspólnych wokół Stoiska. Niezastosowanie się do tego postanowienia będzie stanowiło naruszenie Umowy Najmu.
Artykuł 4. Ubezpieczenia i odpowiedzialność za szkodę

1. Najemca na własny koszt uzyska i będzie utrzymywał w mocy przez cały Okres Najmu ubezpieczenie Stoiska oraz znajdującego się na nim mienia (obejmującego wszystkie ryzyka związane z mieniem) w wysokości wg własnego uznania oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez Najemcę osobom trzecim na terenie Centrum Handlowego w wysokości minimum 200 tys. zł. Najemca przedstawi Wynajmującemu kopie tych polis ubezpieczeniowych do Daty Przekazania.
2. Najemca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w Stoisku, wynikłe z kradzieży lub wypadków, pod warunkiem, że strata lub szkoda nie wynika z rażącego niedbalstwa lub umyślnej winy Wynajmującego. Najemca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody na terenie Centrum Handlowego spowodowane przez Najemcę, jego pracowników oraz przedstawicieli. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenia Stoiska i znajdującego się na nim mienia zarówno podczas godzin pracy Centrum Handlowego jak i poza nimi.
3. Wynajmujący nie odpowiada za jakiekolwiek szkody i utrudnienia poniesione przez Najemcę, jego pracowników lub klientów spowodowane przez jakiekolwiek osoby trzecie, w tym klientów i innych najemców oraz spowodowane jakimikolwiek innymi zakłóceniami w świadczeniu usług, chyba że zakłócenia te zostały spowodowane winą umyślną lub niedbalstwem ze strony Wynajmującego

Artykuł 5. Zabezpieczenie

1. Najemca przekaże Wynajmującemu, nie później niż do dnia 01-12-2010 r. depozyt w kwocie stanowiącej równowartość Czynszu za 1 (jeden) miesiąc, powiększoną o odpowiednią stawkę podatku VAT („Kwota Zabezpieczenia”). Jeżeli w jakimkolwiek czasie w Okresie Najmu Najemca nie dokona jakiejkolwiek płatności należnej na podstawie niniejszej Umowy Najmu, w tym w szczególności kar umownych lub odsetek ustawowych, Wynajmujący ma prawo skorzystać ze środków stanowiących depozyt. Jeżeli w jakimkolwiek czasie Wynajmujący skorzysta z prawa wypłaty środków z depozytu, Najemca przywróci depozyt do jego pełnej wysokości (tj. do wysokości równowartości Kwoty Zabezpieczenia) w terminie 7 (siedmiu) dni od wypłaty takich środków.
2. Depozyt zostanie zwrócony Najemcy po upływie 30 (trzydziestu) dni po wygaśnięciu Umowy Najmu i uregulowaniu wszystkich pozostających do zapłaty kwot.

Artykuł 6. Zwrot Powierzchni Najmu

1. W dniu rozwiązania lub wygaśnięcia („Dzień Rozwiązania”) niniejszej Umowy Najmu, Najemca dokona demontażu Stoiska oraz posprząta Powierzchnię Najmu oraz powierzchnię bezpośrednio do niej przylegającą i pozostawi ją w stanie nienaruszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Wynajmujący będzie miał prawo do usunięcia wszelkich szkód i zniszczeń powstałych na Powierzchni Najmu lub powierzchni bezpośrednio do niej przylegającej na koszt Najemcy. Po Dniu Rozwiązania Umowy, Najemcy nie będzie przysługiwało prawo do zajmowania Powierzchni Najmu na podstawie Umowy Najmu.
2. W Dniu Rozwiązania Umowy Najmu lub w dniu następnym Strony sporządzą i podpiszą pisemny protokół z przekazania Powierzchni Najmu, opisujący szczegółowo jego stan w Dniu Rozwiązania Umowy Najmu.
3. Jeżeli Najemca nie opuści Powierzchni Najmu zgodnie z powyższymi postanowieniami (o ile nie będzie kontynuował korzystania z Powierzchni Najmu na podstawie innego porozumienia z Wynajmującym), bez uszczerbku dla prawa Wynajmującego do wyeksmitowania Najemcy z powierzchni i dochodzenia odszkodowania w kwocie przewyższającej karę umowną, Najemca będzie zobowiązany zapłacić Wynajmującemu karę umowną w wysokości 200% (dwustu procent) czynszu należnego za okres każdego miesiąca zajmowania Powierzchni Najmu po Dniu Rozwiązania. Kara umowna będzie należna i płatna proporcjonalnie, za każdy dzień niedozwolonego zajmowania Powierzchni Najmu przez Najemcę, do momentu faktycznego jego opuszczenia. Kara umowna winna zostać zapłacona najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Wynajmujący przekaże Najemcy wezwanie do zapłaty, jednak nie później niż w dniu, w którym Najemca opuści Powierzchnię Najmu.

Artykuł 7. Rozwiązanie Umowy Najmu

1. Strony mogą rozwiązać Umowę Najmu w każdym czasie w drodze pisemnego zawiadomienia z zachowaniem 7 (siedmio) dniowego terminu wypowiedzenia.
2. Wynajmującemu przysługuje prawo do 3-miesiecznego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
a. w przypadku opóźnienia Najemcy w zapłacie Czynszu przekraczającego 14 dni, mimo przesłania Najemcy wezwania do zapłaty i udzielenia dodatkowego trzydniowego terminu;
b. w przypadku, gdy Najemca nie zainstaluje Stoiska zgodnie postanowieniami art. 1 ust. 5;
c. w przypadku naruszenia postanowień art. 3 pkt. 1 utrzymującego się przez ponad 3 (trzy) dni;
d. w przypadku naruszania postanowień regulaminu Centrum Handlowego;
e. w przypadku gdy Najemca nie utrzymuje ważnego ubezpieczenia wskazanego w art. 4 Umowy Najmu;
f. w przypadku, gdy Najemca nie dostarczy lub nie będzie utrzymywał zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami art. 5 Umowy Najmu;
g. w przypadku naruszenia ograniczeń w zakresie podnajmowania, wprowadzania zmian lub w przypadku zmiany użytkowania Stoiska, niedozwolonego przeniesienia praw i obowiązków z niniejszej Umowy Najmu lub niedozwolonego zbycia przez Najemcę przedsiębiorstwa lub jego części, jeżeli Najemca nie usunie takiego naruszenia w terminie 3 (trzech) dni.
h. w przypadku naruszenia przez Najemcę postanowienia art. 3 ust. 6.
3. W przypadku rozwiązania Umowy Najmu z powodu wystąpienia okoliczności określonych powyżej Najemca zapłaci na rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości odpowiadającej równowartości w złotych polskich Kwoty Zabezpieczenia, natomiast wszelkie pozostałe kwoty należne którejkolwiek ze Stron zostaną zapłacone w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Najmu.


Artykuł 8. Pozostałe postanowienia

1. Niniejsza Umowa Najmu podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie kwestie nie uregulowane w Umowie Najmu podlegają Kodeksowi cywilnemu i innym przepisom prawa polskiego.
2. Ilekroć w niniejszej Umowie Najmu mowa jest o jej Stronach, należy przez to rozumieć Strony niniejszej Umowy Najmu oraz wszelkich dozwolonych cesjonariuszy tych stron.
3. Najemca niniejszym wyraża zgodę na przelew całości lub części praw i obowiązków Wynajmującego wynikających z niniejszej Umowy Najmu na rzecz banku, instytucji finansowej lub podmiotu finansującego Wynajmującego. Najemca oświadcza, że w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania od Wynajmującego zawiadomienia o dokonaniu przelewu całości lub części zobowiązań Wynajmującego wynikających z niniejszej Umowy Najmu, potwierdzi przyjęcie tego faktu do wiadomości.
4. Od kary umownej należnej na podstawie niniejszej Umowy Najmu, która nie zostanie zapłacona w terminie, będą naliczane odsetki w wysokości ustawowej. Żądanie zapłaty kary umownej na podstawie niniejszej Umowy nie wyłącza możliwości żądania odszkodowania za szkody przewyższające wysokość kary umownej. Zapłata kary umownej powinna nastąpić w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wezwania do zapłaty.
5. Wszelkie zawiadomienia i pozostała korespondencja, o których mowa w niniejszej Umowie będzie miała formę pisemną i będzie uznawana za doręczoną we właściwym trybie, jeżeli zostanie przekazana osobiście za potwierdzeniem odbioru albo wysłana za pośrednictwem uznanej poczty kurierskiej lub listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru na adresy Stron wymienione na wstępie niniejszej Umowy Najmu lub na inne adresy, jeżeli Strona zawiadomi na piśmie drugą Stronę o zmianie swojego adresu. Do momentu przesłania we właściwym trybie zawiadomienia o zmianie adresu, wszystkie pisma przesyłane na poprzedni adres będą uważane za przekazane we właściwym trybie.
Strony podają adresy korespondencyjne:6. Wynajmujący ma prawo wyznaczyć Zarządcę Centrum Handlowego i przekazać mu wszystkie lub część swych prawa i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Najmu.
7. Wszelkie spory majątkowe wynikłe pomiędzy Stronami w zakresie realizacji niniejszej Umowy lub jej poszczególnych postanowień będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego.
8. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy Najmu i Załączników do niej dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
9. Załączniki stanowią integralną część Umowy Najmu. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy postanowieniami Załączników, a Umową Najmu, postanowienia Umowy Najmu będą wiążące.
10. Niniejszą Umowę Najmu sporządzono dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


W imieniu Wynajmującego: W imieniu Najemcy:
justynamaj78 jest off-line  
19-10-2010, 22:15  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 24.208
Domyślnie re: Czy muszę zapłacić 15000? Umowa najmu w centrum handlowym

umowa została zawarta, proponuję wysłać wypowiedzenie z terminem 7 dniowym.
A co strony miały na myśli, może w tym pkt 4 chodziło o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Może ktos się jeszcze wypowie
Agnieszka3M jest off-line  
19-10-2010, 22:25  
justynamaj78
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie re: Czy muszę zapłacić 15000? Umowa najmu w centrum handlowym

Nie sądzę aby rozwiązanie za porozumieniem stron wchodziło w rachubę, gdyż zarządca jasno wyraził się że moge rozwiązać umowę ale zapłacę za okres wypowiedzenia.
Raczej skłaniałabym się do tego iż umowa nie jest "kompletna" brak protokołu zdawczo - odbiorczego który wg umowy powinien być podpisany przez obie strony. co więcej ja postawiłam tam stoisko - mam świadków a taki protokół powinien być podpisany PRZED postawieniem stoiska. Stoisko było montowane przez kilka dni a administracja nie dostarczyła mi tego dokumentu więc złożyłam stoisko w obawie że jest tam zupełnie bezpodstawnie (nie został podpisany integralny załącznik umowy!!!) Nie miałam gwarancji że ktoś nie zajmie tego stoiska i towaru jako swojej własności.
justynamaj78 jest off-line  
19-10-2010, 22:30  
justynamaj78
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie re: Czy muszę zapłacić 15000? Umowa najmu w centrum handlowym

Z resztą OKRES UMOWY zaczyna się wg umowy od momentu podpisania protokolu zdawczo - odbiorczego i art 8 punkt 9 wskazuje ze załączniki stanowią integralną część umowy. Czy można rozumieć że nie podpisany załącznik unieważnia umowę???. Naprawdę nie wiem jak interpretować
justynamaj78 jest off-line  
19-10-2010, 22:34  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 24.208
Domyślnie re: Czy muszę zapłacić 15000? Umowa najmu w centrum handlowym

umowa najmu to umowa realna dochodzi do skutku z chwilą porozumienia, ponadto sama Pani przyznała ze postawiła stoisko za ustną zgodą.
Agnieszka3M jest off-line  
19-10-2010, 22:43  
justynamaj78
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie re: Czy muszę zapłacić 15000? Umowa najmu w centrum handlowym

Pani Agnieszko,
Tak za ustną umową a umowa nakazuje zachować formę pisemną (podpisaną przez obie strony) Ja zawierzyłam ze taki protokół zostanie przedłożony jednak nie został. Jaka mam gwarancję że za chwilę administracja nie pociągnie mnie do odpowiedzialności za np uszkodzenia których nie spowodowałam a tam były. Umowa została podpisana wcześniej, na miejsce montażu (oddalone 400 km od mojego zamieszkania) przybyłam z wiarą ze zostanie mi przekazana powierzchnia najmu zgodnie z umową - a tego zarządca nie uczynił. Jak miałam rozpocząć działalność? Proszę o opinię
justynamaj78 jest off-line  
19-10-2010, 22:50  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 24.208
Domyślnie re: Czy muszę zapłacić 15000? Umowa najmu w centrum handlowym

to Pani jest przedsiębiorcą, w chwili podpisywania umowy nie miała Pani zastrzeżeń co do okresu wypowiedzenia czy innych zapisów?
Agnieszka3M jest off-line  
19-10-2010, 22:59  
justynamaj78
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie re: Czy muszę zapłacić 15000? Umowa najmu w centrum handlowym

Umowa została podpisana to bezsprzeczne, jednak fakt miał miejsce 09 września a działalność miała się rozpocząć 15 października. Gdy przybyłam na miejsce nie podpisano ze mną protokołu zdania powierzchni handlowej, liczników. Na miejscu byłam przez kilka dni, byłam skłonna podpisać ten protokół ale w momencie gdy zarządca nie dał załącznika umowy uznałam że coś jest nie tak. Mogą refakturować należność za prąd - na jakiej podstawie. Ja miałam dobre intencje - tak jak wspomniałam na mocy utnego przyzwolenia zaczęlam montować stoisko - ale jak prowadzić działalnośc bez protokołu przekazania powierzchni, spisania liczników itd...?
justynamaj78 jest off-line  
04-05-2012, 21:01  
DanielloC
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: umowa najmu bez protokołu zdawczo odbiorczego ???

Witam!

Czy uporala sie Pani z problemem? Czy umowa bez protokolu zdawczo-odbiorczego okazala sie nie zobowiazujaca?

Bede wdzieczny za odpowiedz.

Pozdrawiam
DanielloC jest off-line  
06-05-2012, 08:45  
justynamaj78
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: umowa najmu bez protokołu zdawczo odbiorczego ???

Witam,

Cudem - ale się udało. Grunt to udać się do osoby kompetentnej z umową (prawnika) tak jak to uczyniłam. Dzięki temu udało mi sie uniknąć wszelkich konsekwencji podpisanej już umowy. Prawnik pomógł mi napisać rozwiązanie umowy - tym bardziej że umowa była skonstruowana bardzo dwuznacznie. Ja nie zwróciłabym uwagi na wiele szczegółów, które prawnik wychwycił natychmiast. Po pierwsze okres najmu miał się zacząć z momentem podpisania protokołu zdawczo odbiorczego - a takowy nie został podpisany. Po drugie w umowie były dwa sprzeczne terminy rozwiązania umowy (6-cio miesięczny i 3- miesięczny). Naprawdę serdecznie polecam spotkanie z prawnikiem i porozmawianie o niuansach jak się okazuje w umowie bo dzięki temu można bardzo wiele zyskać. Koszt porady prawnej to naprawdę kilakadziedsiąt złotych a ulga z pozytywnie załatwionej sprawy - bezcenna Jak się okazuje nawet pisemne rozwiązanie umowy nie jest proste dla laika jak my - bo rozwiązanie a wypowiedzenie to też różnica, która niesie za sobą poważne konsekwencje. Proszę jak najszybciej udać się do prawnika zajmującego się poradami gospodarczymi.
Pozdrawiam
justynamaj78 jest off-line  
21-09-2013, 08:01  
tiger059
Początkujący
 
Posty: 11
Domyślnie RE: umowa najmu bez protokołu zdawczo odbiorczego ???

Witam i też błagam o pomoc.
Wynająłem lokal od osoby prywatnej z przeznaczeniem na działalność gosp.
od osoby prywatnej bez protokołu zdawczo odbiorczego.
Lokal znajdował się w stanie gorszym niż surowy więc nie było tam nic do spisania.
Teraz jednak przy rozwiązaniu umowy najemca rości sobie prawo do posiadania wyposażenia łazienki oraz drzwi wewnętrznych które to rzeczy kupiłem sam i mam na to stosowne faktury.
Czy jeśli nie został sporządzony takowy protokół to należy przyjąć że wszystkie te przedmioty tam były?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam
tiger059 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Problemy z centrum handlowym (odpowiedzi: 2) Witam Czuje sie po woli bez radny dlatego szukam u Państwa pomocy. Wynajmuje powierzchnie handlową w małym centrum handlowym. Podczas...
§ Wypadek w Centrum Handlowym (odpowiedzi: 1) Witam, Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w poniższym temacie. 6 grudnia moja Mama wchodząc do centrum handlowego niefortunnie się...
§ Praca w Święto w centrum handlowym - umowa o pracę (odpowiedzi: 5) Witam! Jestem zatrudniona w jednym ze sklepów w centrum handlowym na podstawie umowy o pracę na czas określony. Został mi jeszcze rok. Dzisiaj...
§ Regulamin najmu lokalu w centrum handlowym (odpowiedzi: 1) Witam, Jestem najemcą lokalu w centrum handlowym. Właściciel wprowadził regulaminem orgomne kary za nieotwieranie lokalu w godzinach otwarcia...
§ zerwanie umowy najmu na lokalu w centrum handlowym (odpowiedzi: 7) Witam serdecznie Moje pytanie dotyczy podstawy do naliczania czynszu i zerwania umowy najmu. W czerwcu 2011 podpisałem umowę najmu lokalu o...
§ Problem w Centrum Handlowym (odpowiedzi: 3) Witam serdecznie! Nie jestem do końca pewna czy to odpowiedni dział na tego typu problem. Mam jednak nadzieję, że uzyskam jakąś odpowiedź :)...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:12.