Odszkodowanie za grunty pod droge publiczną. - Forum Prawne

 

Odszkodowanie za grunty pod droge publiczną.

Witam serdecznie, prosze o poradę w nastpujacej sprawie. W miejscowości w której posiadam działkę obecnie sporzadzany jest nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Parę dni temu Urząd Miasta wyłożył do publicznego wgladu projekt MPZP. W projekcie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane

Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
15-01-2011, 13:46  
murynek
Użytkownik
 
Posty: 31
Domyślnie Odszkodowanie za grunty pod droge publiczną.

Witam serdecznie,

prosze o poradę w nastpujacej sprawie.

W miejscowości w której posiadam działkę obecnie sporzadzany jest nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Parę dni temu Urząd Miasta wyłożył do publicznego wgladu projekt MPZP. W projekcie około 1/3 mojej działki została przeznaczona na poszerzenie (zapewne w bliżej nieokreslonej przyszłości) istniejącej drogi publicznej (droga główna, ekspresowa), kolejną część równiez ok 1/3 przeznaczono pod zabudowe usługowa oraz pozostała 1/3 części działki pod zabudowe jednorodzinna.

Dodam również, że w obecnym planie zagospodarowania dzaiłka w całości widnieje jako grunt rolny.

Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego art. 36 otrzymam odszkodowanie w wysokości porównywalnej do cen sprzedaży gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w moim rejonie.

Obecnie trwaja prace nad nowelizacja rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości (...)
art. 36 wg projektu z 24 września 2010 r miałby brzmienie:
Cytat:
1.Wartość rynkową nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone lub przejęte z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.2)) określa się przyjmując stan nieruchomości z dnia wydania decyzji, ceny nieruchomości z dnia ustalenia odszkodowania, a przeznaczenie nieruchomości zgodnie z art. 154 ustawy bez uwzględnienia ustaleń decyzji. Nie uwzględnia się nakładów poniesionych na nieruc homości po dniu wydania decyzji.
2. W przypadku, gdy dane z lokalnego i regionalnego rynku nieruchomości są niewystarczające do określenia wartości rynkowej zgodnie z ust. 1, wartość nieruchomości objętej decyzją określa się w podejściu kosztowym.
3. W przypadku, gdy przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, powoduje zwiększenie jej wartości, wartość rynkową nieruchomości określa się w następujący sposób:
1) wartość działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi publiczne albo pod poszerzenie dróg istniejących stanowi iloczyn wartości 1 m2 gruntów, z których wydzielono te działki gruntu, i ich powierzchni,
2) wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne stanowi iloczyn wartości 1 m2 gruntów o przeznaczeniu przewaŜającym wśród gruntów przyległych i ich powierzchni
- powiększony, na podstawie badania rynku nieruchomości, nie więcej niŜ o 50%.
4. W przypadku, gdy na realizację inwestycji drogowej została wywłaszczona lub przejęta z mocy prawa nieruchomość, która na dzień wydania decyzji była przeznaczona pod inwestycję drogową, wartość rynkową określa się przyjmując przeznaczenie nieruchomości przewaŜające wśród gruntów przyległych, chyba Ŝe określenie wartości jest moŜliwe przy uwzględnieniu cen transakcyjnych nieruchomości drogowych. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
5. Przez decyzję, o której mowa w ust. 1, 2 i 4 rozumie się decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję o ustaleniu lokalizacji autostrady, decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej, decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie której ustalona została lokalizacja inwestycji drogowej.
Proszę o informację czy nowelizacja rozporzadzenia zadziała na moja korzyść czy wręcz odwrotnie?
Czy wg nowelizacji za część działki, która w obecnym planie jest ziemią rolną natomiast w przyszłym planie będzie działka przeznaczona na poszerzenie drogi - dostane odszkodowanie wg cen ziemi rolnej czy wg cen gruntów przyległych ?

Czy po zatwierdzeniu nowego planu czekać na nowelizację rozporządzenia czy dzielić działkę i wnioskować o odszkodowanie wg aktualnego rozporządzenia.
murynek jest off-line  
15-01-2011, 14:46  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Odszkodowanie za grunty pod droge publiczną.

Jeżeli wystąpisz o odszkodowanie zanim "grunty przyległe" uzyskają w nowym mpzp status budowlanych, wtedy ryzykujesz tym, ze odszkodowanie zostanie wypłacone po cenie gruntów rolnych. Sama nowelizacja niczego w twojej sytuacji nie zmienia - tak czy inaczej dostaniesz odszkodowanie albo w cenach trans. gr.drog. albo w cenach gr. budowlanych - skoro gunty przyległe takimi są(bedą).
Nb, wątpię żebyć miał jakieś pole manewru w tej kwestii, bo nowelizacja chyba już jest (czekamy tylko na jej formalne ogłoszenie)
 
22-01-2011, 11:21  
murynek
Użytkownik
 
Posty: 31
Domyślnie RE: Odszkodowanie za grunty pod droge publiczną.

Jak długo trwa proces odszkodowania od momentu złożenia wnioseku o odszkodowanie za działki gruntu przejęte pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek jej właściciela.
Prosze równiez o ustawę, w której znajde taki zapis.
murynek jest off-line  
22-01-2011, 11:42  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Odszkodowanie za grunty pod droge publiczną.

Cytat:
Napisał/a murynek Zobacz post
Jak długo trwa proces odszkodowania od momentu złożenia wnioseku o odszkodowanie za działki gruntu przejęte pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek jej właściciela.
Prosze równiez o ustawę, w której znajde taki zapis.
Przepis prawny:
USTAWA
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
Art. 132.
1. Zapłata odszkodowania następuje jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w
którym decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu,


Najlepiej zapoznaj się z całym rozdziałem 5 tej ustawy.
 
22-01-2011, 14:23  
murynek
Użytkownik
 
Posty: 31
Domyślnie RE: Odszkodowanie za grunty pod droge publiczną.

jezeli MPZP zostanie zatwierdzony i zacznie obowiązywać, ja dokonam podziału działki zgodnie z tym planem i wydzielę działkę przeznaczoną w planie pod budowę drogi automatycznie stanie się ona własnością Gminy (z mocy prawa)

1.Czy wywłaszczenie i przejęcie z mocy prawa to te same określenia ?

2.Jak wyglada proces podziału czy wydzielenia takiej działki? czy musze składać jakiś wniosek w urzedzie o zgode na podział (w jakim)? czy wystarczy że dokonam tego sam tzn geodeta przeze mnie wybrany ?

3.
Cytat:
"Zapłata odszkodowania następuje jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu"
jeżeli dokonam podziału działki, składam wniosek o odszkodowanie, czekam na decyzję gminy oraz wyceną rzeczoznawcy a nastepnie gmina ma 14 dni na wypłate odszkodowania ?

4. Ile w praktyce trwa taki proces od złożenia wniosku o odszkodowanie. Ile czeka się na decyzje i wycenę nieruchomości ?

5. czytając ustawe napotkałem na tzn opłtę adnicencką oraz Renta planistyczna. Co to są za opłaty i czy zostanę nimi obciążony ?

6. Czy grożą mi jeszce jakieś opłaty nałożone przez Państwo związane ze zminą przeznaczenia działek w MPZP, podziałem gruntu, procesem odszkodowawczym, wypłatą odszkodowania ?

prosze o odpowiedź na wyżej zadane pytania.
murynek jest off-line  
23-01-2011, 13:56  
Wioletta27
Użytkownik
 
Wioletta27 na Forum Prawnym
 
Posty: 116
Domyślnie RE: Odszkodowanie za grunty pod droge publiczną.

Kiedy państwo może wywłaszczyć właściciela działki?


Budowa drogi (czy też innego obiektu użyteczności publicznej) niejednokrotnie napotyka przeszkodę w postaci prawa przysługującego jakiemuś podmiotowi do nieruchomości, przez którą droga ma przebiegać.

Rozwiązanie tego problemu wymaga zastosowania procedur pozwalających na przejęcie przedmiotowej nieruchomości dla potrzeb użyteczności publicznej w taki sposób, aby osoba dotychczas władająca nieruchomością nie była pokrzywdzona.

Dopuszczalność wywłaszczenia nieruchomości, jako wyjątek od konstytucyjnej zasady ochrony własności, przewiduje art. 21 ust. 2 Konstytucji RP, który stanowi, iż wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.
Zasady wywłaszczenia precyzuje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.04.261.2603). Na jej podstawie może podlegać wywłaszczeniu nieruchomość, która położona jest na obszarze przeznaczonym w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne, jak również nieruchomość, dla której wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Takim samym zasadom podlega wywłaszczenie części nieruchomości, przy czym jeżeli wywłaszczeniem jest objęta jedynie część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe cele, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości ma prawo domagać się od podmiotu przejmującego ową część nieruchomości nabycia także pozostałej części. .
Wywłaszczeniem ustawa nazywa pozbawienie albo ograniczenie, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.

Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. W tym sensie jest więc ono środkiem ostatecznym.

Organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.

Jedynymi podmiotami, na których rzecz wywłaszczenie może nastąpić są Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu, a na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - na wniosek jej organu wykonawczego.

Wszczęcie postępowania z urzędu może także nastąpić na skutek zawiadomienia złożonego przez podmiot, który zamierza realizować cel publiczny.

Najpierw rokowania, potem wywłaszczenie

Postępowanie wywłaszczeniowe obligatoryjnie powinno być poprzedzone rokowaniami o nabycie w drodze umowy prawa do nieruchomości, w trakcie prowadzenia rokowań może być zaoferowana nieruchomość zamienna.

Tylko w wypadku braku porozumienia między stronami, starosta uprawniony jest do wydania decyzji o wywłaszczeniu. Obowiązany jest jednak odczekać jeszcze 2 miesiące, w czasie których osoba dotychczas władająca nieruchomością może jeszcze zdecydować się na zawarcie umowy.

CO POWINNA ZAWIERAĆ DECYZJA:

Ustawa wyszczególnia elementy, swoiste dla decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości. Decyzja powinna zawierać:

1) ustalenie, na jakie cele nieruchomość jest wywłaszczana;
2) określenie przedmiotu wywłaszczenia przez podanie oznaczenia nieruchomości według księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz według katastru nieruchomości;
3) określenie praw podlegających wywłaszczeniu;
4) wskazanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości;

5) wskazanie osoby, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości;
6) zobowiązanie do zapewnienia lokali zamiennych
7) ustalenie wysokości odszkodowania.


Kiedy nieruchomość staje się wywłaszczona

Przejście prawa własności na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego następuje z dniem, w którym decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości stała się ostateczna (podobnie jest z przejściem innych praw).

Jeśli wywłaszczona nieruchomość nie ma być natychmiastowo wykorzystana do celu, na który nastąpiło wywłaszczenie, poprzedni właściciel może złożyć wniosek o oddaniu mu przedmiotowej nieruchomości w dzierżawę.

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdyż podmiot, na którego rzecz nastąpiło wywłaszczenie ma 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna na rozpoczęcie prac związanych z realizacją celu i 10 lat, od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, na zrealizowanie celu określonego w decyzji (po tym okresie nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu).

Przy czym nieruchomość wywłaszczona nie może być użyta na cel inny niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, chyba że poprzedni właściciel lub jego spadkobierca nie złożą wniosku o zwrot tej nieruchomości.

Jak zostało już wyżej zaznaczone, wywłaszczenie nastąpić może jedynie za wypłatą „słusznego odszkodowania". Ową „słuszność" wypłacanej kwoty pieniężnej precyzuje art.128 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadzając wymóg, aby odszkodowanie odpowiadało wartości wywłaszczonej nieruchomości lub wartości tego prawa.

Wysokość odszkodowania ustala starosta na podstawie wartości rynkowej nieruchomości, a tę określa rzeczoznawca majątkowy. Wartość ta ustalana jest według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Odszkodowanie powinno być zapłacone jednorazowo w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu.
Do przejmowania nieruchomości lub ich części na cele związane z budową dróg publicznych zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ((Dz.U.03.80.721; przed dniem 16.12.2006 r. tytuł brzmiał: o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych), która stanowi lex specialis wobec ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Procedury wywłaszczeniowe w niej przewidziane są znacznie prostsze niż przedstawione wyżej, gdyż pominięty został etap rokowań w sprawie odkupu nieruchomości.

Wojewoda (w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich) albo starosta (w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych) na wniosek właściwego zarządcy drogi wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi. Tą decyzją zatwierdza się projekt podziału nieruchomości, przy czym linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi stanowią linie podziału nieruchomości.

Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren stają się z mocy prawa:
1) własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych,
2) własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
- z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.

Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych doręczają decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi wnioskodawcy oraz zawiadamiają o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w prasie lokalnej. Ponadto wysyłają zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji drogi dotychczasowemu właścicielowi na adres określony w ewidencji gruntów.

Również w tym wypadku, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości.

Wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości i jej wartości w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi przez organ I instancji. Do ustalenia wartości nieruchomości mają zastosowanie odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. W odniesieniu do lokali mieszkalnych ustalona wartość odszkodowania nie może pogorszyć warunków mieszkaniowych dotychczasowego właściciela..

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad albo samorządowa jednostka organizacyjna otrzymują z mocy prawa, nieodpłatnie, w trwały zarząd nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi dotycząca tych nieruchomości stała się ostateczna.

Przyspieszona procedura wywłaszczenia na cele budowy dróg i autostrad ma na celu przyspieszenie realizacji inwestycji w tym zakresie, jako że dobrych dróg wciąż w naszym kraju brakuje, a fundusze na ich budowę, w części przekazywane ze środków Unii Europejskiej, muszą zostać wykorzystane w ściśle określonym terminie.

Uregulowanie to budzi jednak wątpliwości, co do prawidłowości zagwarantowania praw właścicieli nieruchomości, którzy mogą zostać zaskoczeni decyzją pozbawiającą ich tytułu prawnego do nieruchomości.

O ile istnieją racje zastosowania środków zmierzających do przyspieszenia postępowania w przypadku głównych arterii komunikacyjnych, takich jak autostrady czy główne drogi krajowe, o tyle w przypadku dróg gminnych i powiatowych słuszniejszym rozwiązaniem wydaje się stosowanie procedury rokowań z właścicielami nieruchomości. Wywłaszczenie powinno być wszak środkiem ostatecznym, a nie regułą postępowania.
Wioletta27 jest off-line  
23-01-2011, 14:16  
Wioletta27
Użytkownik
 
Wioletta27 na Forum Prawnym
 
Posty: 116
Domyślnie RE: Odszkodowanie za grunty pod droge publiczną.

5. czytając ustawe napotkałem na tzn opłtę adnicencką oraz Renta planistyczna. Co to są za opłaty i czy zostanę nimi obciążony ?

Opłata adiacencka, to opłata pobierana przez gminę, miasto w przypadku podziału, scalenia gruntu lub scalenia gruntu )ze względu na nietypowe wymiary pojedynczych działek) i ponownego podziału na działki o typowych wymiarach. W tym przypadku wynosi ona do 30% od wzrostu wartości nieruchomości wskutek tych działań. Kolejny przypadek pobierania tejże opłaty związany jest z budową elementów infrastruktury technicznej "mediami" na drodze publicznej przy której znajduje się Twoja działka. Opłata adiacencka w tym przypadku wynosi do 50% wzrostu wartości nieruchomości i pobrana może zostać w ciągu 3 lat licząc od dnia uchwały przez radę gminy, miasta. Po trzech latach następuje przedawnienie.

Opłata planistyczna, renta planistyczna, to opłata na rzecz gminy, miasta w przypadku zmiany mpzp, jeśli po zmianie tego planu wartość Twojej działki wzrośnie. Wynosi ona do 30% wzrostu wartości nieruchomości i płatna jest w ciągu 5 lat licząc od daty uchwalenia.
Wioletta27 jest off-line  
23-01-2011, 17:35  
murynek
Użytkownik
 
Posty: 31
Domyślnie RE: Odszkodowanie za grunty pod droge publiczną.

Cytat:
Napisał/a murynek Zobacz post
jezeli MPZP zostanie zatwierdzony i zacznie obowiązywać, ja dokonam podziału działki zgodnie z tym planem i wydzielę działkę przeznaczoną w planie pod budowę drogi automatycznie stanie się ona własnością Gminy (z mocy prawa)

1.Czy wywłaszczenie i przejęcie z mocy prawa to te same określenia ?

2.Jak wyglada proces podziału czy wydzielenia takiej działki? czy musze składać jakiś wniosek w urzedzie o zgode na podział (w jakim)? czy wystarczy że dokonam tego sam tzn geodeta przeze mnie wybrany ?

3.
jeżeli dokonam podziału działki, składam wniosek o odszkodowanie, czekam na decyzję gminy oraz wyceną rzeczoznawcy a nastepnie gmina ma 14 dni na wypłate odszkodowania ?

4. Ile w praktyce trwa taki proces od złożenia wniosku o odszkodowanie. Ile czeka się na decyzje i wycenę nieruchomości ?

5. czytając ustawe napotkałem na tzn opłtę adnicencką oraz Renta planistyczna. Co to są za opłaty i czy zostanę nimi obciążony ?

6. Czy grożą mi jeszce jakieś opłaty nałożone przez Państwo związane ze zminą przeznaczenia działek w MPZP, podziałem gruntu, procesem odszkodowawczym, wypłatą odszkodowania ?

prosze o odpowiedź na wyżej zadane pytania.

Czy moge prosić o odpowiedź konkretnie na poszczególne pytanaia ?
murynek jest off-line  
10-03-2011, 11:17  
Rychu87
Użytkownik
 
Rychu87 na Forum Prawnym
 
Posty: 35
Domyślnie RE: Odszkodowanie za grunty pod droge publiczną.

odpowiedzi:

1) są to pojęcia w pewnym stopniu tożsame, w obydwu przypadkach właściciel pozbawiany jest prawa własności. Co do wywłaszczenia to następuje to na podstawie postępowania wywłaszczeniowego a co do przejęcia z mocy prawa to następuje one na wniosek właściciela dzielonej nieruchomości.

2) jeżeli już będziesz chciał podzielić działki to działka pod drogę publiczną zostanie wydzielona jakoby automatycznie. Od strony praktycznej to wybrany przez Ciebie geodeta wszystkim się zajmie.

3) jeżeli działka przechodzi na własność Gminy to najpierw muszą się odbyć negocjacje (są one obligatoryjne) - Gmina zaproponuje Ci jakąś kwotę za ową działkę, jeżeli się nie zgodzisz to wtedy - po 2 m-c - sprawa trafi do Starosty i ten będzie musiał wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania.

4) to zależy - jak szybko zostanie wybrany rzeczoznawcza który to wyceni. Może to trwać dosyć długi czas.
Jeżeli kwota zaproponowana przez Gminę będzie Ciebie satysfakcjonować to wypłata odszkodowania powinna nastąpić szybko - tak do max. miesiąca. Znając życie kwota ta będzie w dużej dysproporcji w stosunku do tego ile warta będzie działka budowlana - u mnie w Gminie wartość działek budowlanych kształtuje się tak od 60-100 zł, za drogi płacą natomiast ok. 10 zł, ale dopóki nie zostanie zmienione rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego nic nie zwojujesz.

5) co do opłaty planistycznej - jest to opłata, która - o ile Ciebie dotyczy - która musi być określona w Uchwale dotyczącej Twojego Planu zagospodarowania przestrzennego. Maksymalnie wynosi ona 30 % różnicy wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem MPZP. I może ona być pobierana przez 5 lat od dnia wejścia w życie MPZP.
Opisowo wygląda to tak: wartość działki przed podziałem wynosi np. 20 zł (jak za ziemie rolną) po podziale wynosi 70 zł (jak za ziemie budowlaną). Opłata wynosić będzie (70-20)*0,3= 15 zł/za mkw.
Naliczana jest ona wyłącznie przy sprzedaży nieruchomości - w ustawie jest określenie zbycie - jednakże jak to stwierdził NSA darowizna na rzecz osoby bliskiej nieruchomości nie może być objęta powyższą opłatą.
co do opłaty adiacenckiej -
Przepis prawny:
Art. 98a. 1. Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 50 % różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Przepisy art. 144 ust. 2, art. 147 i art. 148 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Czyli musisz znaleźć uchwałę Rady Gminy czy Miasta w sprawie tej opłaty i tam będzie określone ile wynosi i za co

5) nie, poza już wcześniej wymienionymi. Jedynie co się zmieni - jeżeli nastąpi zmiana działek z rolnych na budowlane - to podwyżka podatku. Trzeba będzie płacić podatek od nieruchomości - wysokość tejże daniny również jest określona przez RG lub RM w stosownej uchwale.
Rychu87 jest off-line  
16-03-2011, 10:21  
nogia
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Odszkodowanie za grunty pod droge publiczną.

Witam serdecznie!
Bardzo proszę o poradę dotyczącą odszkodowania za grunty pod drogę publiczną.
Mój mąż wraz ze swoją mamą, ojcem i siostrą nabyli /05.05.2005 akt notarialny/ w spadku działkę po zmarłym w 2001 r. bracie.
Przy czym część wydzielona z działki 22.04.2005 r. przeszła na mocy prawa o gospodarce nieruchomościami na rzecz gminy.
Na dzień dzisiejszy właścicielem działki w wyniku spadku, umowy sprzedaży i darowizny jest 1/2 mój mąż i 1/2 osoba z rodziny.
Pytanie brzmi kto i w jakiej formie może się ubiegać o odszkodowanie za zabrany grunt pod drogę publiczną, spadkobiercy czy obecni właściciele.
Czy wniosek każdy pisze oddzielnie, czy wspólnie i według jakich zasad odszkodowanie zostałoby wypłacone z uwagi na fakt kiku właścicieli.
nogia jest off-line  
26-03-2011, 21:23  
markoz7874
Początkujący
 
Posty: 23
Domyślnie RE: Odszkodowanie za grunty pod droge publiczną.

Cytat:
Napisał/a Rychu87 Zobacz post
...
4) to zależy - jak szybko zostanie wybrany rzeczoznawcza który to wyceni. Może to trwać dosyć długi czas.
Jeżeli kwota zaproponowana przez Gminę będzie Ciebie satysfakcjonować to wypłata odszkodowania powinna nastąpić szybko - tak do max. miesiąca. Znając życie kwota ta będzie w dużej dysproporcji w stosunku do tego ile warta będzie działka budowlana - u mnie w Gminie wartość działek budowlanych kształtuje się tak od 60-100 zł, za drogi płacą natomiast ok. 10 zł, ale dopóki nie zostanie zmienione rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego nic nie zwojujesz.
...
Witam
Sprzedałem pozostałą część działki, po wywłaszczeniu na drogę przez gminę.
Cena którą uzyskałem, znacząco się rożni od ceny proponowanej przez gminę.
Wydaje mi się, że faktyczna wycena poprzez sfinalizowanie transakcji jest bardziej wiarygodna, niż cena szacunkowa sporządzona przez rzeczoznawcę.
Czy i jakie mam szanse na uzyskanie od gminy ceny identycznej lub porównywalnej jaka uzyskałem za grunt, z którego mnie nie wywłaszczono, a który nie odbiega niczym, od części przeznaczonej na drogę.
Czy gmina musi zapłacić odsetki za zwłokę w realizacji należności za wywłaszczony grunt?
Od jakiego momentu nalicza się odsetki i w jakiej wysokości?
markoz7874 jest off-line  
21-04-2011, 08:48  
mamagic
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie Odszkodowanie za grunty pod droge publiczną.

Dzień dobry,
Jestem nowym użytkownikiem forum i nie jestem pewien czy w tym miejscu powinienem zadać swoje pytanie - jeśli jednak nie w tym, to poproszę o pomoc moderatora Dziękuję.

Poniżej starałem się dość dokładnie opisać historię działki - a pytanie jest nastepujące: co należaloby zrobić aby w końcu zmusić miasto do odkupienia moich dwóch działek drogowych?

1. 1997r. podpisuję cywilno-prawną umowę przedwstępną kupna od 2.000 m2 do 2.500 m2 z części większej nieruchomości o powierzchni całkowitej 9.000 m2.
2. 1998r. – wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt) dla terenu, w skład którego wchodzi „moja” działka (2.500 m2).
3. 1999r. - akt notarialny kupna działki 2.500 m2.
a. Mam kopię z wypisu z rejestru gruntów – brak klasyfikacji gruntu
b. Wypis z ogólnego planu zagospodarowania – utracił ważność w 2003r (?)
4. 2002r. – występuję o nowe wzizt (stara decyzja utraciła ważność 31.12.1999) – wniosek złożony na mapie geodezyjnej – wtedy pierwszy raz dowiedziałem się o tym, że miasto chce zabrać część z moich 2.500 m2, ale tylko w wyniku uchwalenia planu mpzt, do którego było b. ‘daleko’.
5. W 2003r. wydanie decyzji podziałowej działki 2.500 m2 na dwie o pow.:1100 m2 i 1400 m2. Decyzja jest „warunkowa” – wydana pod warunkiem udzielenia służebności przejazdu pasem do działki położonej dalej od „głównej ulicy dojazdowej”. Na wyrysie z decyzji istnieje opis służebności o szerokości 6m (niezgodny z prawem?) ze wskazaniem na działkę „drogową”-przeznaczona w mpzt pod ulicę osiedlową.
6. W 2005r. wydanie decyzji o wzizt dla działki 2.500 m2 (wniosek złożony w 2002r) – z decyzji wyłączone są części obu działek przeznaczone pod przyszłe ulice osiedlowe – pomimo braku jakiejkolwiek decyzji administracyjnej o podziale lub planu mpzt. Decyzja zawiera niezgodne z prawem – brak podstaw prawnych (?) - zapisy uniemożliwiające inwestycje na działkach dojazdowych (służebność przejazdu).
7. Marzec 2006 – składam pismo do Wydziału Architektury dzielnicy o uwzględnienie powierzchni działek dojazdowych pod przyszłe ulice do współczynnika powierzchni zabudowy działek. Brak zgody – w wzizt bazą do wyliczeń współczynnika zabudowy jest teren bez działek przewidzianych pod przyszłe ulice osiedlowe..
8. Czerwiec 2006r. - wydanie decyzji o wzizt dla obu działek budowlanych - z decyzji wyłączone są części działek przeznaczone pod przyszłe ulice osiedlowe – pomimo braku jakiejkolwiek decyzji administracyjnej o podziale tej działki lub planu mpzt.
9. Styczeń 2007 - wydanie drugiej decyzji podziałowej dla obu działek – wydzielenie części pod przyszłe ulice osiedlowe.
10. Marzec 2007 - wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na obu działkach budowlanych
11. Czerwiec 2007r. – po rodzinnej dyskusji odstępujemy od oryginalnego planu budowy domu i sprzedajemy obie działki budowlane, ale bez dróg dojazdowych – tych nikt nie chce kupić (udzieliłem służebności przechodu i przejazdu).
12. Styczeń 2008 - uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
13. Lipiec 2008r. – wysłałem pismo do burmistrza dzielnicy o wykup obu działek drogowych. Do dziś nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

Uwaga ogólna - aby zapewnić dojazd do drugiej, dlaszej działki wydzielonej w 2003r. niepotrzebna była mi droga zaplanowana przez miasto w mpzt - obie działki dojazdowe służyc będą raczej moim przyszłym sąsiadom, którzy nie mieli dojazdu do drogi publicznej. Ja mogłem posłuzyc się dojazdem wydzielonym w inny sposób i przy dużo mniejszej stracie "gruntu czysto budowlanego".

Co należaloby zrobić aby w koncu zmusić miasto do odkupienia moich dwóch działek drogowych?

Pozdrawiam serdecznie
mamagic jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Odszkodowanie za ziemie pod droge publiczna (odpowiedzi: 10) WITAM WSZYSTKICH ...BARDZO PROSZE O POMOC I ODPOWIEDZ NA KILKA PYTAN W NIZEJ OPISANEJ SYTUACJI... A mianowicie- po długich bataliach spadkowych w...
§ Jak zablokować próbe przekształcenia przez dewelopera małej drogi w droge publiczną (odpowiedzi: 2) Witam Mieszkam na malutkim osiedlu domków jednorodzinnych. Jakiś czas temu deweloper budujący osiedle obok wystąpił o przekształcenie małej drogi w...
§ Wynagrodzenie dla adwokata od odszkodowania za grunty pod droge publ. (odpowiedzi: 1) Witajcie, mam prosbe o wspolne przeanalizowanie sprawy. Moja mama Ustanowila pelnomocnika do reprezentowania w sprawie o odszkodowanie za grunty...
§ odszkodowanie za droge gminna (odpowiedzi: 1) jaka cene gmina powinna zaplacic , za zajety prywatny grunt pod dorge gminna ?.
§ Odszkodowanie za droge (odpowiedzi: 4) Witam Było wiele tematów z tym zwiazanych,ale przypadek mojej znajomej jest dosc trudny, dlatego zwracam sie do specjalistow. Moja znajoma miala...
§ kupiłem droge publiczną i co dalej ????????? (odpowiedzi: 14) Witam Jestem właścicielem drogi gminnej publicznej . Czy mam prawo żądać od gminy opłat za używanie mojego gruntu .


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.