kto powinien zapłacić - Forum Prawne

 

kto powinien zapłacić

Witam. wynajmuję mieszkanie. zgodnie z umową najmu opłacam: czynsz dla właścicielki, prąd i gaz, oraz czynsz "lokalowy?" przy czym na umowie mam wyszczególnioną kwotę - 344 złote. i tyle też płacę. Administracja domów dokonała rozliczenia ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Odpowiedz
 
21-01-2011, 22:22  
mortern
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie kto powinien zapłacić

Witam.
wynajmuję mieszkanie. zgodnie z umową najmu opłacam: czynsz dla właścicielki, prąd i gaz, oraz czynsz "lokalowy?" przy czym na umowie mam wyszczególnioną kwotę - 344 złote. i tyle też płacę. Administracja domów dokonała rozliczenia za koszty i uwaga wyszło im 2000 zł niedopłaty za wodę za rok w którym ja wynajmowałem. aha w mieszkaniu nie ma liczników, rozliczanie jest jakieś ryczałtowe- w bloku jest główny wodomiar, a niektóre inne lokale mają liczniki i jakoś administracja oblicza zużycie. Właściciel mieszkania upiera się, że to ja powinienem zapłacić tą kwotę, czy ma rację?. wg umowy ja miałem opłacać te 344 miesięcznie i to zrobiłem.
mortern jest off-line  
21-01-2011, 23:01  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 24.037
Domyślnie RE: kto powinien zapłacić

proszę zacytować zapis z umowy w zakresie opłat
Agnieszka3M jest off-line  
22-01-2011, 07:56  
mortern
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: kto powinien zapłacić

par 5
1. Oprócz czynszu Najemca zobowiązuje się do pokrywania za okres najmu opłat
- za zużycie energii elektrycznej, gazu + czynsz 344,-
2. Opłaty określone powyżej Najemca będzie umieszczał w wysokości, w miejscach i terminach wskazanych w fakturach wystawianych przez instytucje świadczące usługi w powyższym zakresie, Odsetki i kary umowne za nieterminowe uiszczanie opłat obciążać będą Najemcę. Ewentualnie Wynajmujący będzie opłacał w/w rachunki po otrzymaniu należnej kwoty on Najemcy.
mortern jest off-line  
22-01-2011, 15:20  
mortern
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: kto powinien zapłacić

poniżej treść całej umowy:
UMOWA NAJMU MIESZKANIA
zawarta w dniu _______________ roku w Warszawie, pomiędzy:
• _____________________________________, zamieszkały w ___________ przy ______________________, legitymujący się dowodem osobistym seria ___
numer _____________ PESEL _______________, zwanym dalej "Wynajmującym";
a
• _____________________________________, zamieszkały w ___________ przy ______________________, legitymujący się dowodem osobistym seria ___ numer _____________ PESEL _______________,
• _____________________________________, zamieszkały w
___________ przy ______________________, legitymujący się dowodem
osobistym seria ___ numer _____________ PESEL _______________, zwanymi dalej "Najemcą" o treści następującej:

§1
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości, która stanowi mieszkanie przy
ul ______________________________w Warszawie zwanym dalej "mieszkaniem".

§2
1. Wynajmujący wynajmuje, a Najemca bierze w najem w/w mieszkanie ___ m kw. na
cele mieszkalne na czas określony od dnia _____________ do dnia_____________
wraz z urządzeniami i umeblowaniem w/g załączonego opisu.
2. Strony mogą rozwiązać niniejszą Umowę za wypowiedzeniem na jeden miesiąc naprzód
na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy powinno być dokonane na
piśmie.

§3
Strony zgodnie stwierdzają, że mieszkanie znajduje się w dobrym stanie technicznym, który
pozwala na jego eksploatację bez dokonywania jakichkolwiek prac remontowych.

§4
1. Najemca zobowiązuje się dbać o utrzymanie należnego stanu technicznego i
sanitarnego mieszkania oraz dokonywać na swój koszt napraw wynikających z normalnej eksploatacji mieszkania i urządzeń.
2. Strony postanawiają, że Najemcy nie wolno:
- oddawać całości ani części mieszkania w podnajem lub do bezpłatnego
użytkowania osobom trzecim,
- dokonywać w lokalu jakichkolwiek zmian budowlanych
3. Ubezpieczenie mieszkania od wody i pożaru Wynajmujący dokona na swój koszt i
swoim staraniem.
4. Po zakończeniu okresu najmu Najemca zobowiązuje się do zwrotu Wynajmującemu
mieszkania wraz z urządzeniami i wyposażeniem w stanienie nie pogorszonym,
wynikającym z normalnej eksploatacji.

§5
1. Strony ustalają czynsz najmu w wysokości __________ (słownie: __________ ________________________________________________ miesięcznie.
2. Najemca będzie płacił czynsz z góry w terminie do _______ dnia każdego miesiąca
gotówką do rąk Wynajmującego. W przypadku, gdy w danym miesiącu termin płatności
czynszu będzie upływał w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy,
Najemca zapłaci czynsz za ten miesiąc w terminie do ostatniego powszedniego dnia
poprzedzającego__________ dzień tego miesiąca.
3. Wynajmujący każdorazowo potwierdzi odbiór czynszu odrębnym pokwitowaniem.

§6
1. Oprócz czynszu Najemca zobowiązuje się do pokrywania należnych za okres najmu opłat:
- za zużycie energii elektrycznej, gazu +czynsz 344,-
2. Opłaty określone powyżej Najemca będzie uiszczał w wysokości, w miejscach i terminach
wskazanych w fakturach wystawianych przez instytucje świadczące usługi w powyższym
zakresie. Odsetki i kary za' nieterminowe uiszczanie opłat obciążać będą Najemcę.
Ewentualnie Wynajmujący będzie opłacał w/w rachunki po otrzymaniu należnej kwoty od
Najemcy.

§7
1. Dla zabezpieczenia wszelkich należności z tytułu niniejszej Umowy, Strony ustalają
kaucje w wysokości __________(słownie:______________________________ ______ ).
Wynajmujący podpisując niniejszą mowę potwierdza odbiór w/w kaucji.
2. Po zakończeniu najmu kaucja zostanie Najemcy zwrócona w wysokości pomniejszonej o
ewentualne zaległości w płatnościach oraz koszty usunięcia ewentualnych zniszczeń
lokalu lub znajdujących się w nim urządzeń i wyposażenia. Zwrot lub rozliczenie nastąpi
niezwłocznie po nadejściu faktur za korzystanie ze stacji telefonicznych w końcowym
okresie trwania najmu.
§8
1. Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, jeżeli Najemca:
- dopuści się zwłoki z zapłatą czynszu najmu co najmniej za jeden miesiąc;
- będzie wykorzystywał mieszkanie w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej
Umowy;
- będzie zaniedbywał mieszkanie lub znajdujące się w nim urządzenia i wyposażenie
w stopniu narażającym je na uszkodzenie lub zniszczenie;
- naruszy postanowienia niniejszej Umowy dotyczące podnajmu oraz dokonywania
zmian budowlanych w lokalu.
2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wynajmującego ze skutkiem natychmiastowym,
Najemca zobowiązuje się do zwrotu mieszkania w terminie wskazanym przez Wynajmującego.

§9
Wydanie mieszkania Najemcy nastąpi w dniu____________.

§10
1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy
pisemnej.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

__________________________________ _____________________________
WYNAJMUJĄCY NAJEMCA
mortern jest off-line  
22-01-2011, 17:22  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 24.037
Domyślnie RE: kto powinien zapłacić

wg mnie skoro w umowie określono kwotę "czynszu" 344 zł ( w tym ryczałt za wodę i CO) a dodatkowo tylko energia i gaz to bym nie dopłacała.
Agnieszka3M jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ kto powinien zapłacić??? (odpowiedzi: 3) Przy pracy uszkodziliśmy niechcący szybę. firma chce nas obciążyć finansowo za straty. Czy jest ubezpieczenie od takich wypadków , czy my szarzy...
§ kto powinien zapłacić PCC (odpowiedzi: 6) Witam Minęło 7 lat od śmierci mojej mamy , po której nabyłam spadek 1/6 .Obecnie dogadałam się z siostrą , że przekaże jej moją część -w zamian ma...
§ kto powinien zapłacić (odpowiedzi: 2) Chciałabym część swojego majątku przepisać na siostrę - akt darowizny. Kto ponosi koszty opłaty natarialnej? Siostra twierdzi, że ja.
§ Kto powinien zapłacić za kanalizacje? (odpowiedzi: 1) Kupiliśmy miesiąc temu działkę od pewnej kobiety. Zaręczała że wszystko jest w porządku. Gdy poszliśmy do gminy o warunki zabudowy okazało się że...
§ Kto powinien zapłacić ubezpieczenie OC? (odpowiedzi: 3) Witam Wszystkich, Otóż mój sytuacja przedstawia się tak. Na początku lipca tego roku przedłużałem umowę na ubezpieczenie OC pojazdu, nie zostałem...
§ Kto powinien zapłacić racunek oraz sankcje za brak jego zapłaty? (odpowiedzi: 5) Sytuacja jest następującą: Przyszedł do zapłaty rachunek za gaz, który w tym momencie jest już po terminie, ale mniejsza o to. Problem w tym, że...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.