Budowa budynku za blisko granicy działki POMOCY - Forum Prawne

 

Budowa budynku za blisko granicy działki POMOCY

Witam Proszę o pomoc w następującej kwestii. Moja działka graniczy z działką ZUS w 2004 roku wyraziłem zgodę na rozbudowę budynku ZUS w odległości 1,5m od granicy działki wszystko było ok do czasu kiedy podczas ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane

Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
16-07-2011, 19:48  
Cichy
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie Budowa budynku za blisko granicy działki POMOCY

Witam

Proszę o pomoc w następującej kwestii. Moja działka graniczy z działką ZUS w 2004 roku wyraziłem zgodę na rozbudowę budynku ZUS w odległości 1,5m od granicy działki wszystko było ok do czasu kiedy podczas zimy i obfitych opadów cały śnieg z dachu ZUS spada na moją działkę a jest tego sporo po roztopach na moim podwórku robi się straszne błoto, zmierzyłem i budynek ZUS został zbudowany niezgodnie z udzieloną zgodą jest postawiony 117cm od granicy działki a nie 150 (czyli budynek jest postawiony 33cm za blisko) jak na zgodzie miejscami dach wychodzi za granicę działki i jest po mojej stronie, co zrobić? Na jakie przepis się powołać, czy mogę zgłosić sprawę do Nadzoru Budowlanego czy do Sądu?
Cichy jest off-line  
16-07-2011, 20:04  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.237
Domyślnie RE: Budowa budynku za blisko granicy działki POMOCY

wejdz na moje watek dotyczacy samowoli i przeczytaj.
Cala kwestia jest w tym kiedy sie otym dowiedziales i od kogo.
stach12 jest off-line  
17-07-2011, 01:48  
projekty83@gg.pl
Użytkownik
 
Posty: 117
Domyślnie RE: Budowa budynku za blisko granicy działki POMOCY

1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także do takich części budynku jak,galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa,

§ 28. 1. Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację
umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
2. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej,
dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub
do zbiorników retencyjnych.
§ 29. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren
sąsiedniej nieruchomości jest zabronione.

Jeżeli popełnili błąd to sprawę należy skierować do nadzoru, geodeta wpisany do dziennika budowy będzie mieć przechlapane. A co do dachu nad twoją działką to sprawa jest oczywista.
projekty83@gg.pl jest off-line  
17-07-2011, 07:05  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.237
Domyślnie RE: Budowa budynku za blisko granicy działki POMOCY

to nie jest tylko stwierdzic, ze cos jest zle wybudowane to jest takze isc zgodnie z KPA i dotrzymywac terminow z tym zwiazanych.
Coz z tego ze ty napiszesz ze cos jest zle wybudowane a moze ktos dostal pozwolenie na to a ciebie zapomnieli zawiadomic.
Przeczytaj moj post a zrozumiesz wiele.
stach12 jest off-line  
17-07-2011, 08:04  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.237
Domyślnie RE: Budowa budynku za blisko granicy działki POMOCY

samowola budowlana a urzad
stach12 jest off-line  
17-07-2011, 13:12  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Budowa budynku za blisko granicy działki POMOCY

Cytat:
Napisał/a Cichy Zobacz post
Witam

Proszę o pomoc w następującej kwestii. Moja działka graniczy z działką ZUS w 2004 roku wyraziłem zgodę na rozbudowę budynku ZUS w odległości 1,5m od granicy działki wszystko było ok do czasu kiedy podczas zimy i obfitych opadów cały śnieg z dachu ZUS spada na moją działkę a jest tego sporo po roztopach na moim podwórku robi się straszne błoto, zmierzyłem i budynek ZUS został zbudowany niezgodnie z udzieloną zgodą jest postawiony 117cm od granicy działki a nie 150 (czyli budynek jest postawiony 33cm za blisko) jak na zgodzie miejscami dach wychodzi za granicę działki i jest po mojej stronie, co zrobić? Na jakie przepis się powołać, czy mogę zgłosić sprawę do Nadzoru Budowlanego czy do Sądu?
Tak, PINB powinien wszcząć postępowanie naprawcze aczkolwiek wynik może być różny.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3E6018D7F8

Cytat:
Uwadze organów administracji publicznej orzekających w niniejszej sprawie, jak też Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uszło jednak, iż kwestia odległości budowy od granicy z działką sąsiednią, pomimo że mowa jest o niej w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy - Prawo budowlane w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, w pewnych okolicznościach w ogóle nie ma charakteru przepisów techniczno-budowlanych, lecz dotyczy prawa sąsiedzkiego jako prawa cywilnego. Jeżeliby ze zbliżeniem do granicy z działką sąsiednią wiązały się takie okoliczności, które można by ocenić np. jako wystąpienie zagrożenia dóbr chronionych prawem publicznym np. wprowadzenie groźby pożaru, choroby, uszkodzenia mienia, wówczas rzeczywiście zgoda sąsiada na zbliżenie do granicy nie mogła wpłynąć na osłabienie ochrony publiczno-prawnej wynikającej z przepisów ustawy Prawo budowlane i norm wykonawczych do tej ustawy oraz ewentualnie innych ustaw stanowiących prawo publiczne. Jednakże, jak to wynika ze stanu faktycznego niniejszej sprawy, żadna z tego rodzaju okoliczności nie wystąpiła, zaś pisemna zgoda sąsiada na zbliżenie budynku z otworami wyrażona przez sąsiada inwestora w ramach stosunków wynikających z prawa sąsiedzkiego jako prawa prywatnego, była skuteczna i przesądzała o braku istotnego odstępstwa od warunków pozwolenia na budowę w aspekcie przepisów techniczno-budowlanych. Przywołać wypada dla poparcia tego poglądu zwłaszcza odnoszący się do tej kwestii wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2001 r. sygn. akt P 11/2000, OTK 2001/223, w uzasadnieniu którego Trybunał rozpatrujący pytanie prawne postawione przez skład orzekający NSA w kwestii usytuowania obiektu budowlanego względem granicy działki - przepis ( 12 ust. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 ze zm./, zajął stanowisko, że art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane zawierający upoważnienie do wydania przez właściwego ministra rozporządzenia wykonawczego uprawnia do określenia wyłącznie warunków techniczno-budowlanych, zaś kwestia budowy względem granicy z działką sąsiednią do tej materii nie należy, bowiem wkracza w materię zastrzeżoną dla prawa sąsiedzkiego a więc należącą do dziedziny prawa cywilnego.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji wyroku z mocy art. 185 ( 1 ppsa. O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 203 pkt 1 ppsa.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F62EC29086

Cytat:
Zdaniem Sądu, stanowisko organów administracji, uznać należy za przedwczesne. Organy administracji przy ocenie możliwości doprowadzenia samowolnie zrealizowanego budynku do stanu zgodnego z prawem nie wzięły pod uwagę możliwości uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych.

Instytucja odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych uregulowana jest w art. 9 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Z art. 9 ust. 1 wynika, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno - budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo (art. 9 ust. 2).

Stosując literalną wykładnię art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane można dojść do wniosku, iż możliwość uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych istnieje wyłącznie w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Zdaniem Sądu, przy wykładni wymienionego przepisu należy jednak dać prymat wykładni funkcjonalnej nad wykładnią literalną.

Z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wynika, że projekt budowlany może być zatwierdzony tylko wówczas, gdy jest zgodny z przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi. W sytuacji gdy osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na budowę uzyska zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych, powstaje możliwość zatwierdzenia projektu budowlanego, który nie spełnia wynikających wprost z tych przepisów wymogów. Zgoda na odstępstwo zastępuje wówczas przepis rozporządzenia. Instytucja zgody na odstępstwo jest częścią porządku prawnego.

Można przyjąć, że decyzja legalizująca samowolę budowlaną wydawana w postępowaniu legalizacyjnym jest w istocie odpowiednikiem decyzji o pozwoleniu na budowę.

W postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę organ dokonuje kontroli uprzedniej inwestycji, zaś w postępowaniu legalizacyjnym jest dokonywana kontrola następcza. Dokonując kontroli następczej, organ administracji ocenia czy, gdyby inwestor wystąpił o pozwolenie na budowę, to uzyskałby pozwolenie na taką inwestycję jaką zrealizował, czy też nie. Zasadnicze przesłanki legalizacji samowoli budowlanej wymienione w art. 48 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane są tożsame z przesłankami zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę wymienionymi w art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 tejże ustawy. Jedną z tych przesłanek jest zgodność z przepisami, w tym przepisami techniczno - budowlanymi. Skoro uprzednia ocena inwestycji bierze pod uwagę uzyskaną przez inwestora zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych, to ocena następcza także powinna brać pod uwagę możliwość uzyskania takiej zgody.

W tej sytuacji należy dopuścić taką możliwość aby ocena, czy samowolnie zrealizowany obiekt budowlany nie narusza przepisów techniczno - budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie tego obiektu lub jego części do stanu zgodnego z prawem, uwzględniała instytucję zgody na odstępstwo od tych przepisów, o której mowa w art. 9 ust. 1 - 4 tejże ustawy.

W tym miejscu trzeba wskazać, że celem przepisów pozwalających na legalizację samowoli budowlanej jest umożliwienie pozostawienia w użytkowaniu samowolnie zrealizowanych obiektów budowlanych, jeśli ich konstrukcja i umiejscowienie nie naruszają prawa. Obiekt budowlany umiejscowiony w odległości od granicy sąsiedniej działki niezgodnej z przepisami techniczno - budowlanymi na skutek uzyskania zgody na odstępstwo, przed wydaniem pozwolenia na budowę, jest uznawany za obiekt zrealizowany zgodnie z prawem.

W ocenie Sądu należy stanąć na stanowisku, iż nie ma uzasadnionych podstaw do różnicowania oceny zgodności inwestycji z przepisami techniczno - budowlanymi w zależności od tego, na jakim etapie ta ocena następuje. Przesłanką uzyskania zgody na odstępstwo jest wyłącznie istnienie szczególnie uzasadnionego przypadku uzasadniającego wyrażenie takiej zgody. Istnienie tej przesłanki nie jest uzależnione od terminu złożenia wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo.

Należy wskazać, że określenie zawarte w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, że wniosek do właściwego ministra o udzielenie upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych powinien być złożony przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę nie oznacza, że upoważnienie to może być udzielone wyłącznie na etapie toczącego się postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Z wnioskiem o udzielenie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo może wystąpić także organ administracji prowadzący postępowanie legalizacyjne. Organ ten również po uzyskaniu upoważnia może udzielić zgody na odstępstwo.

Za taką wykładnią art. 9 Prawa budowlanego przemawia również pogląd zaprezentowany przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 grudnia 2007 r. sygn. P 37/06, w którym dopuścił możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na etapie postępowania legalizacyjnego. Takie też stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 września 2008 r. sygn. akt II OSK 300/08. Stosując analogię należy przyjąć, że również postanowienie o odstępstwach określone w art. 9 Prawa budowlanego może być wydane w procesie legalizacyjnym.

Za stosowaniem wykładni funkcjonalnej przemawia również to, że wykładnia literalna uniemożliwiał by uzyskanie odstępstw wobec budowli nie wymagających pozwolenia na budowę.

Oczywiści podkreślić należy, że możliwość udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych w toku postępowania legalizacyjnego nie oznacza oczywiście, że w każdej sprawie organ nadzoru budowlanego ma obowiązek występowania do właściwego ministra z wnioskiem o uzyskanie upoważnienia do wyrażenia takiej zgody. Wystąpienie z tego rodzaju wnioskiem jest uzależnione od istnienia w danej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Oznacza to, iż w każdej konkretnej sprawie organ administracji musi ocenić, czy istnieje jakaś szczególna okoliczność, która uzasadniałaby odstąpienie od wymogu zawartego w przepisie techniczno - budowlanym.

Pomimo tego, że inwestor w rozpatrywanej sprawie nie złożył wniosku o wyrażenie zgody na udzielenie odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych należy przyjąć, że organ administracji może samodzielnie zainicjować czynności niezbędne do uzyskania upoważnienia do udzielenia zgody na tego rodzaju odstępstwo. Wystąpienie do właściwego ministra może być wynikiem zarówno inicjatywy strony postępowania, jak i wynikiem działania organu administracji z urzędu.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, dokonując oceny możliwości legalizacji, samowolnie wybudowanego obiektu weźmie pod uwagę stanowisko Sądu, wyrażone w niniejszym wyroku i rozważy czy w sprawie zachodzą szczególne okoliczności, które by uzasadniały zastosowanie wynikającej z art. 9 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane instytucji zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.

W zależności od poczynionych ustaleń Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego rozstrzygnie zasadność wystąpienia do właściwego ministra z wnioskiem o upoważnienie do udzielenia odstępstwa od wymogu zawartego w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

W zależności od wyników wymienionych wyżej czynności, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego rozstrzygnie czy istnieje możliwość legalizacji samowolnie zrealizowanego, przez wnoszącego skargę, obiektu budowlanego.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/68CEE3B31B
oby_wa_tel jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Budowa w granicy działki (odpowiedzi: 1) Witam, Jestem właścicielem działki budowlanej. Dostałam zawiadomienie o tym, że sąsiad rozpoczyna budowę silosu na kapustę (ok. 350 metrów kw., ok 4...
§ Budowa w granicy działki. (odpowiedzi: 7) Witam mam problem... Chciałem wybudować magazyn do środków produkcji rolnych. Niestety sąsiad (właściciel) nie wyraża zgody na pozwolenie. Stąd...
§ Jak zalegalizować budowę za blisko granicy działki (odpowiedzi: 3) Witam, czytałam forum, ale nigdzie nie znalazłam odpowiedzi na moje pytania, dlatego proszę o pomoc w następującej kwestii, sprawa wygląda tak:...
§ drzewa blisko granicy działki (odpowiedzi: 1) Jestem właścicielem działki, na której przy granicach rosną 15 - letnie drzewa (brzozy, sosny, świerki i modrzewie). Odległość od granic wynosi ok. 1...
§ budowa w granicy działek (odpowiedzi: 1) Mieszkamy w domu jednorodzinnym, na działce o szerokości ok. 20m, usytuowanej w stosunku do ul. pod kątem 45*. Nasza działka budowlana wydzielona...
§ Dom zbyt blisko granicy działki, błędy na mapach (odpowiedzi: 3) Witam, 2 lata temu wybudowałem dom na wąskiej działce.. Ponieważ chciałem mieć go jak najszerszy to dostosowałem go wymiarami tak, by odległość od...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.