uzytkowanie wieczyste gruntu - Forum Prawne

 

uzytkowanie wieczyste gruntu

Witam, Mogę kupić działkę z domem, gdzie działka jest w wieczystym użytkowaniu. Nie znam się zbytnio na tym dlatego moje pytania są: jak wyglądają opłaty roczne i wykup takiej działki? Słyszałam, że w 2011 mają ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Odpowiedz
 
26-07-2011, 13:28  
ETR
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie uzytkowanie wieczyste gruntu

Witam,
Mogę kupić działkę z domem, gdzie działka jest w wieczystym użytkowaniu. Nie znam się zbytnio na tym dlatego moje pytania są: jak wyglądają opłaty roczne i wykup takiej działki? Słyszałam, że w 2011 mają się zmienić przepisy tylko nie bardzo mogę znaleźć zmiany...
Dodam, iż to jest woj.mazowieckie okolica Warszawy.
Dziekuję za odpowiedzi.
ETR jest off-line  
26-07-2011, 14:44  
ali3n88
Stały bywalec
 
ali3n88 na Forum Prawnym
 
Posty: 1.411
Domyślnie RE: uzytkowanie wieczyste gruntu

ustawa z dnia 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości∞ (Dz.U. 2005 roku, Nr 175, poz. 1459)

Przepis prawny:
Art.*1.*1.*Osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne.
1a.*(1) Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić również osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały:
1) w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
2) na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279).
2.*Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, w prawo własności nieruchomości, mogą również wystąpić:
1) osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;
2) spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.
3.*(2) Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 1 i 1a oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 2.
4.*(3) Przepisy ust. 1a pkt 2 i ust. 2 pkt 1 stosuje się również do osób, które prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po dniu wejścia w życie ustawy.
5.*Osoby, o których mowa w ust. 1-4, mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do dnia 31 grudnia 2012 r.

Art.*2.*W przypadku osób, o których mowa w art. 1 ust. 2, z żądaniem przekształcenia występują wszyscy użytkownicy wieczyści. W razie braku zgody stosuje się odpowiednio art. 199 Kodeksu cywilnego.

Art.*3.*1.*Decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydaje:
1) (4) starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej - w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne;
2) wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa - odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.
1a.*(5) Organem wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest wojewoda.
2.*Prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności nieruchomości z dniem, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.
3.*Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie narusza praw osób trzecich.

Art.*4.*(6) 1.*Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia, z zastrzeżeniem art. 5.
2.*(7) W decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, właściwy organ ustala opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Do ustalenia tej opłaty stosuje się odpowiednio przepisy art. 67 ust. 3a i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.).
3.*Opłatę, o której mowa w ust. 1, rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.
4.*Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty zgodnie z ust. 3, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
5.*Wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a właściwa rada lub sejmik w stosunku do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, mogą wyrazić zgodę na zastosowanie, innej niż określona w ust. 4, stopy procentowej.
6.*Wierzytelność z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 1, podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu, hipoteka przymusowa obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja, o której mowa w art. 3 ust. 1.
7.*( Organ właściwy do wydania decyzji może udzielić bonifikaty od opłaty, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność:
1) Skarbu Państwa - na podstawie zarządzenia wojewody;
2) jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku.
8.*Osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów, organ właściwy do wydania decyzji udziela, na jej wniosek, 90 % bonifikaty od opłaty, o której mowa w ust. 1, jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę.
9.*Osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich następcom prawnym, organ właściwy do wydania decyzji udziela, na ich wniosek, 50 % bonifikaty od opłaty, o której mowa w ust. 1.
10.*W odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, opłatę, o której mowa w ust. 1, obniża się o 50 %.
11.*(9) Organ właściwy do wydania decyzji może udzielić wyższej, niż określona w ust. 8-10 bonifikaty od opłaty, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność:
1) Skarbu Państwa - na podstawie zarządzenia wojewody;
2) jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku.
11a.*(10) W zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku, o których mowa w ust. 7 lub 11, określa się w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych.
12.*(11) W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów, o których mowa w ust. 7-11, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.
13.*Jeżeli nie wcześniej niż w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości była dokonana aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, dla ustalenia opłaty, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się wartość nieruchomości określoną dla celów tej aktualizacji.
14.*Do wpływów osiąganych z opłat z tytułu przekształcenia stosuje się odpowiednio przepis art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
15.*Organ, o którym mowa w art. 3 ust. 1, żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, spółdzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ może odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku.
16.*Waloryzacji, o której mowa w ust. 15, dokonuje się według zasad określonych w art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
17.*(12) W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 15, do wyrażenia zgody przez wojewodę, radę lub sejmik stosuje się odpowiednio przepis art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Art.*5.*(13) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje nieodpłatnie na rzecz:
1) osób fizycznych, o których mowa w art. 1 ust. 1a, lub ich następców prawnych;
2) spółdzielni mieszkaniowych lub ich następców prawnych, będących użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości, które uzyskały użytkowanie wieczyste w sposób określony w art. 1 ust. 1a pkt 1 lub pkt 2.

Art.*5a.*(14) Przepisy niniejszej ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.
Art.*6.*W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z późn. zm.2)) w art. 17b:
1) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
"2a) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych 1 %,";
2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
"4a. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.".

Art.*7.*W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 169, poz. 1420) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.".

Art.*8.*Do spraw wszczętych na podstawie ustaw, o których mowa w art. 9, i niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

Art.*9.*Tracą moc:
1) ustawa z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984);
2) ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 24 i Nr 64, poz. 592).
Art.*10.*Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
ali3n88 jest off-line  
26-07-2011, 14:57  
ETR
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: uzytkowanie wieczyste gruntu

dziękuję,
przeczytałam, ale nadal nie wiem jaką kwotę będę musiała płacić co miesiąc a jaką kwotę do wykupu ....
Proszę o pomoc?
ETR jest off-line  
26-07-2011, 15:00  
ali3n88
Stały bywalec
 
ali3n88 na Forum Prawnym
 
Posty: 1.411
Domyślnie RE: uzytkowanie wieczyste gruntu

kwotę opłaty rocznej dowiesz się w urzędzie, a do wykupu gmina będzie musiała sporządzić operat szacunkowy i wtedy będzie znana cena wykupu
ali3n88 jest off-line  
26-07-2011, 15:09  
ETR
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: uzytkowanie wieczyste gruntu

ale czy to są jakieś ustalone kwoty, nie wiem jak to wygląda w praktyce ...
żeby się nie okazało, że wykup będzie droższy niż zakup działki bezpośrednio
ETR jest off-line  
26-07-2011, 15:11  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 24.246
Domyślnie RE: uzytkowanie wieczyste gruntu

kwota opłaty zależy od wartości gruntu
Agnieszka3M jest off-line  
26-07-2011, 15:12  
ETR
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: uzytkowanie wieczyste gruntu

proszę o oszacowanie dla działki wartej ok. 200.000zł?
wpłata 24.000 zł
ETR jest off-line  
26-07-2011, 15:16  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 24.246
Domyślnie RE: uzytkowanie wieczyste gruntu

a nie łatwiej poprosić sprzedającego o informację w jakiej wysokości uiszcza opłatę
co za wpłata?
Agnieszka3M jest off-line  
26-07-2011, 20:46  
ETR
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: uzytkowanie wieczyste gruntu

to jest wplata do developera, ktoremu my wplacamy taką kwote za działke, która jest w wieczystym uzytkowaniu. a cena rynkowa jest ok 200.000zł
Jak wyiczyć kwoty roczne do zapłaty lub kwotę do wykupu?
dziękuję
ETR jest off-line  
26-07-2011, 20:52  
ali3n88
Stały bywalec
 
ali3n88 na Forum Prawnym
 
Posty: 1.411
Domyślnie RE: uzytkowanie wieczyste gruntu

Zgłoś się do urzędu miasta bo to on ustala stawki, każda gmina może indywidualnie ustalać stawki za użytkowanie wieczyste
ali3n88 jest off-line  
27-07-2011, 08:05  
ETR
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: uzytkowanie wieczyste gruntu

w takim razie tam sie udam
bardzo dziekuje
ETR jest off-line  
15-11-2011, 13:33  
elvis02
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: uzytkowanie wieczyste gruntu

Nawiązując do powyższego wątku, mam takie pytanie: podobno była bonifikata 90% na wykup wieczystego użytkowania do końca października 2011 r. Oczywiście to przegapiłam. Teraz podobno mogę skorzystać z 50% obniżki. Jeśli rocznie płacę 40 zł wieczystego użytkowania, to ile wyniesie mnie taki wykup? Proszę o pomoc.
elvis02 jest off-line  
15-11-2011, 14:01  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: uzytkowanie wieczyste gruntu

Cytat:
Napisał/a elvis02 Zobacz post
Jeśli rocznie płacę 40 zł wieczystego użytkowania, to ile wyniesie mnie taki wykup? Proszę o pomoc.
Opłata za przekształcenie użytkowania we własność to różnica pomiędzy:

wartość nieruchomości - wartość użytkowania wieczystego = x

od wyliczonej w ten sposób wartości x obliczana jest bonifikata

bonifikata może być większa, o ile to uchwali gmina

i tyle można pomóc na podstawie danych przedstawionych w zadaniu
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wieczyste uzytkowanie (odpowiedzi: 5) Witam. Moja mama posiada na wieczyste uzytkowanie dzialke rekreacyjna. Czy mozna wieczyste uzytkowanie na mnie i na mojego meza przepisac w jakis...
§ Uzytkowanie wieczyste (odpowiedzi: 1) Czy prawo uzytkowania wieczystego przechodzi na spadkobiercow ?
§ Wieczyste uzytkowanie (odpowiedzi: 7) Witam Nie wiem czy w tym dziale. Chodzi mi o to, że jest dom, który jest dziedziczony a ziemia wokół niego była w dożywotnim użytkowaniu. Siostra...
§ jak starac sie o uzytkowanie wieczyste? (odpowiedzi: 4) witam mam problem .mieszkam w prywatnym domu budowanym w 54 roku z prywatnych pieniedzy z pozwoleniem na budowe.dzialka skarbu panstwa .dziadek meza...
§ wieczyste uzytkowanie (odpowiedzi: 4) witam. kupilem od poczty polskiej dzilke i budynek mieszkalny. na dzialke jak i na budynek jest akt notarialny . jest to moja wlasnosc , ale musze...
§ Przedawnienie opłaty za UZYTKOWANIE WIECZYSTE (odpowiedzi: 1) Witam. W 2003 roku zmarła moja matka. Do 2002 roku były płacone połaty z tytułu użytkowania wieczystego działki gdzie stoi dom rodzinny. Matka...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:28.