Umowa najmu a podnoszenie czynszu najmu - Forum Prawne

 

Umowa najmu a podnoszenie czynszu najmu

Od 4 miesięcy wynajmuję z koleżanką kawalerkę. Umowa jest spisana tylko na mnie, gdyż właściciel nie miał przygotowanej umowy dla dwóch osób, więc została podpisana umowa dla jednej osoby, a reszta uzgodniona polubownie. No i ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Odpowiedz
 
06-10-2011, 11:21  
Kaisah
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie Umowa najmu a podnoszenie czynszu najmu

Od 4 miesięcy wynajmuję z koleżanką kawalerkę. Umowa jest spisana tylko na mnie, gdyż właściciel nie miał przygotowanej umowy dla dwóch osób, więc została podpisana umowa dla jednej osoby, a reszta uzgodniona polubownie. No i teraz, po 4 miesiącach zaczęły się przysłowiowe 'jaja', kiedy poprosiłyśmy właściciela o przerobienie umowy na dwie osoby, co i tak było nieuniknione, bo właściciel pomylił nr pesel w pierwszej umowie. Umowa wygląda następująco:

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

Zawarta w dniu 12 kwietnia 2011 roku w ------ pomiędzy 1. ------, legitymującym się dowodem osobistym nr -------, wydanym przez --------, NIP ----------, PESEL --------, zamieszkałym w ---------- zwanym w treści umowy "Wynajmującym", a 2. --------, legitymującą się dowodem osobistym nr -------- wydanym przez ------, NIP -------, PESEL ------, zamieszkałą w -------- zwaną w treści umowy "Najemcą", o następującej treści:

§ 1.
1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem mieszkania położonego na parterze w budynku znajdującym się w -------, a składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz przedsionka, o łącznej powierzchni ----- m2.

§ 2.
1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy cały wymieniony w § 1. lokal wraz z urządzeniami z dniem 1 czerwca 2011 roku.
2. Wykaz urządzeń wymienionych w pkt. 1 oraz opis stanu technicznego ww. lokalu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, który podpisany zostanie przez strony umowy w dniu 1 czerwca 2011 roku.
3. Obejmując przedmiot najmu Najemca nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.
4. Stan lokalu opisany w załączniku nr 1, będzie stanowił podstawę przy rozliczaniu stron po zakończeniu umowy najmu i po wydaniu lokalu przez Najemcę.

§ 3.
1. Czynsz najmu strony ustalają w wysokości ----zł (słownie: -------- złotych 00/100) miesięcznie.
2. Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia 15 każdego miesiąca do rąk Wynajmującego (przelewem na jego konto osobiste), nr rachunku -------.

§ 4.
1. Strony ustalają, iż wszelkie koszty i świadczenia (czynsz do spółdzielni mieszkaniowej, woda, prąd, gaz, centralne ogrzewanie) związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, przez czas trwania umowy, ponosić będzie Najemca.

§ 5.
Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

§ 6.
1. Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego

§ 7.
1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.
2. Najemca wpłaca kaucję w wysokości ----- złotych (słownie ----- złotych 00/100), która podlega zwrotowi po przekazaniu lokalu w stanie niepogorszonym Wynajmującemu.
3. Najemca przekaże kaucję Wynajmującemu w dniu 1 czerwca 2011 roku do rąk własnych za pokwitowaniem.

§ 8.
1. Umowa niniejsza zawarta została na czas określony od dnia 1 czerwca 2011 roku do dnia 31 sierpnia 2013 roku i po upływie tego okresu przestaje obowiązywać, bez uprzedniego wypowiedzenia.

§ 9.
1. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem najmu za trzy pełne kresy płatności.
2. Wynajmujący może wypowiedzieć Najemcy, bez zachowania terminów wypowiedzenia, umowę również wtedy, gdy Najemca przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących się w jego sąsiedztwie.
3. Wynajmujący może też wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli stwierdzi, że Najemca używa przedmiotów wymienionych w załączniku nr 1 niezgodnie z ich przeznaczeniem, bądź też dewastuje je.

§ 10.
1. Po rozwiązaniu umowy najmu Najemca zobowiązuje się do wydania Wynajmującemu lokalu w stanie niepogorszonym. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie lokalu będące efektem prawidłowej eksploatacji.
2. W przypadku stwierdzenia w lokalu uszkodzeń, koszty napraw poniesie najemca.
3. Wynajmujący może żądać przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego, jeżel najemca poczynił w nim zmiany bez pisemnej zgody wynajmującego.
4. Jeżeli po opuszczeniu lokalu przez najemcę w lokalu tym pozostaną rzeczy wniesione przez najemcę, wynajmujący ma prawo przenieść je w inne miejsce na koszt i ryzyko najemcy.

§ 11.
1. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego niezwłocznie o konieczności przeprowadzenia napraw i innych czynności, które zgodnie z obowiązującymi przepisami obciążają Wynajmującego.
2. Najemca jest zobowiązany do dokonywania na własny koszt konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym.

§ 12.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu.

§ 13.
1. Koszty zawarcia umowy Najemca.

§ 14.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 15.
1. Umowę sporzadzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

---------------------------------------------------------------
I teraz tak.. Dwa dni przed przerobieniem umowy Właściciel poinformował nas, że w wyniku przerobienia umowy na dwie osoby musi podnieść czynsz najmu o 100zł (po 50 od każdej Najemczyni). Odpowiedziałyśmy, że nas na to nie stać i w takim razie proponujemy pozostać przy starej umowie. W rezultacie Właściciel zgodził się na spisanie umowy na dwie osoby bez podnoszenia czynszu najmu, z zastrzeżeniem, że druga nie może się zameldować (i tutaj też nie wiemy co ma piernik do wiatraka). Pytania są następujące:

- Czy za 3 miesiące może podnieść nam czynsz i czy musimy się na to zgodzić?
- Czy jeśli umowa nie reguluje faktu możliwości podnoszenia czynszu najmu przez Właściciela to mamy prawo ją zerwać gdy tego zażąda?
- Czy jeśli przerobiona umowa będzie posiadała dodatkowe aneksy lub znajdziemy w niej jakieś poprawki czy modyfikacje nie związane z drugą osobą, a np. z możliwością podnoszenia czynszu to czy możemy odmówić jej podpisania i pozostać przy starej?
Chcemy przerobić umowę ponieważ na chwilę obecną pozwolenie na użytkowanie lokalu przez dwie osoby pozostaje umową słowną z Właścicielem, a teraz, znając Jego podejście, chciałybyśmy się zabezpieczyć (ustęp dot. podnajmowania § 5.)
Liczymy na szybką odpowiedź, jutro spotykamy się z Właścicielem. Z góry dziękujemy.
Kaisah jest off-line  
06-10-2011, 11:46  
Lewanna
Moderator globalny
 
Lewanna na Forum Prawnym
 
Posty: 15.352
Domyślnie RE: Umowa najmu a podnoszenie czynszu najmu

Cytat:
Napisał/a Kaisah Zobacz post
- Czy za 3 miesiące może podnieść nam czynsz i czy musimy się na to zgodzić?
- Czy jeśli umowa nie reguluje faktu możliwości podnoszenia czynszu najmu przez Właściciela to mamy prawo ją zerwać gdy tego zażąda?
- Czy jeśli przerobiona umowa będzie posiadała dodatkowe aneksy lub znajdziemy w niej jakieś poprawki czy modyfikacje nie związane z drugą osobą, a np. z możliwością podnoszenia czynszu to czy możemy odmówić jej podpisania i pozostać przy starej?
- może
- umowa nie musi zawierać zapisów odnośnie podnoszenia czynszu. Tę kwestię reguluje ustawa i na jej podstawie właściciel ma prawo podnieść opłaty.
- właściciel zawsze ma prawo zmienić jakiś zapis w umowie w formie aneksu. Trudno gdybać na ten temat nie mając konkretnych przykładów.


Cytat:
Napisał/a Kaisah Zobacz post
a teraz, znając Jego podejście, chciałybyśmy się zabezpieczyć (ustęp dot. podnajmowania § 5.)
I to jest słuszne, bo w obecnej chwili wygląda to na podnajem. Ustne ustalenia nie mają żadnej wartości dowodowej.
Lewanna jest off-line  
06-10-2011, 13:54  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Umowa najmu a podnoszenie czynszu najmu

proponuję lekturę ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. co do podnoszenia czynszu, najemca ma prawo się na to nie zgodzić (zakwestionować jego podwyżkę) a właściciel (wynajmujący) może ponieść czynsz tylko o konkretny wskaźnik wskazany w ustawie i podając racjonalne uzasadnienie podwyżki.

aktualnie obowiązująca treść ustawy znajduje się tutaj (tekst ujednolicony):

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServl...WDU20010710733
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Umowa najmu okazjonalnego bez aktu notarialnego jest ważna umową najmu ? (odpowiedzi: 3) Witam mam pytanie czy umowa najmu okazjonalnego jest ważna bez aktu notarialnego?:?: Czy taka umowa staje sie zwykła umowa najmu?:?: Sytuacja...
§ Umowa najmu lokalu mieszkalnego w trybie najmu okazjonalnego (odpowiedzi: 1) Witam serdecznie, jestem uczennicą i dostałam zadanie na temat najmu okazjonalnego. Sporządziłam umowę, ale nie jestem pewna czy ona jest prawidłowo...
§ Egzekucja z czynszu najmu a zbycie przedmiotu najmu (odpowiedzi: 3) Komornik zajął czynsz najmu (art 895 kpc) od najemcy z powodu wyroku przeciwko Wynajmującemu. Wobec tego czynsz był wpłacany bezpośrednio na konto...
§ umowa najmu; żądanie zapłaty czynszu (odpowiedzi: 7) Szanowni forumowicze, mam wątpliwość, która dotyczy umowy najmu. Stan faktyczny jest następujący. Najemca nieskutecznie wypowiedział umowę...
§ Umowa najmu lokalu na czas określony, wypowiedzenie najmu a kaucja (odpowiedzi: 20) Witam Chciałem się zapytać jak się ma kaucja do umowy najmu mieszkania na czas określony, w którym strony zastrzegły sobie prawo do wcześniejszego...
§ umowa najmu domu i brak umowy najmu działki (odpowiedzi: 1) Witam, mam pytanie, od 1981 roku zamieszkuję na podstawie umowy najmu najpierw z zakładem pracy później z Urzędem Gminy dom jednorodzinny, nie ma...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.