umowa najmu bez zapewnienia lokalu zastępczego - Forum Prawne

 

umowa najmu bez zapewnienia lokalu zastępczego

Witam, chcielibyśmy z mężem wynająć mieszkanie rodzinie z dzieckiem. Rodzinie zależy na zameldowaniu. w jaki sposób sformułować umowę, żeby była korzystna? myśleliśmy o zawarciu jej na czas określony na okres 6 miesięcy. w związku z ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Odpowiedz
 
02-02-2012, 20:45  
andaluzja1
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie umowa najmu bez zapewnienia lokalu zastępczego

Witam, chcielibyśmy z mężem wynająć mieszkanie rodzinie z dzieckiem. Rodzinie zależy na zameldowaniu. w jaki sposób sformułować umowę, żeby była korzystna? myśleliśmy o zawarciu jej na czas określony na okres 6 miesięcy. w związku z tym meldunek również byłby na 6 miesięcy. jakie znaczenie ma to, czy najemcy są zameldowani w mieszkaniu czy nie?
czy można zastosować zapis, że jako właściciele nie mamy obowiązku zapewnienia lokalu zastępczego?
andaluzja1 jest off-line  
03-02-2012, 08:58  
tcp
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.200
Domyślnie RE: umowa najmu bez zapewnienia lokalu zastępczego

Przepis prawny:
Najem okazjonalny lokalu
Art. 19a. 1. Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
2. Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:
1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2;
2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.
3. W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, najemca jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, pod rygorem wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 19d ust. 5.
4. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu okazjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu.
5. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności właściciela, o których mowa w ust. 4.
6. Umowa najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy sporządzeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).
informacje o jednostce
orzeczenia sądów
tezy z piśmiennictwa
Art. 19b. 1. Właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.
2. Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 19c i 19d ustawy oraz art. 1046 § 41 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.).
Art. 19c. 1. Z tytułu najmu okazjonalnego lokalu, oprócz czynszu, właściciel pobiera jedynie opłaty niezależne od właściciela, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. Właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
Art. 19d. 1. Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy.
2. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela.
3. Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności:
1) oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy;
2) wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego;
3) termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.
4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, o którym mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1. Do wniosku załącza się:
1) żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą;
2) dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela;
3) potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w art. 19b ust. 1.
5. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 19a ust. 3, właściciel lokalu może wypowiedzieć na piśmie umowę najmu okazjonalnego lokalu, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
Art. 19e. W przypadku dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19b ust. 1, do najmu okazjonalnego lokalu przepisów ustawy nie stosuje się, z wyjątkiem: art. 2, art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1-3, art. 11 ust. 2 pkt 1-3, art. 13, art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 19a-19d.


Trochę dużo z tym zachodu, ale najpełniej chroni to Wasze interesy.
tcp jest off-line  
03-02-2012, 09:03  
andaluzja1
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie RE: umowa najmu bez zapewnienia lokalu zastępczego

Niestety z tym jest problem, ponieważ najemcy nie mają mieszkania, do którego mogliby się przenieść. Zgodnie z umową, jeżeli wypowiemy im najem, będą szukali innego mieszkania. Najem okazjonalny nie do końca odpowiada nam finansowo, więc zastanawiam się, czy zastosowanie takiego zapisu, że po wypowiedzeniu umowy najmu nie musimy im zapewnić lokalu zastępczego ma sens?
No i najważniejsze, może to głupie pytanie- czy w momencie, gdy wygaśnie umowa najmu (po 6 miesiącach), a najemcy nie będą się chcieli wyprowadzić, nie można po prostu zmienić zamków w drzwiach?
andaluzja1 jest off-line  
03-02-2012, 09:08  
andaluzja1
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie RE: umowa najmu bez zapewnienia lokalu zastępczego

I w związku z tym mam jeszcze jedno pytanie odnośnie najmu okazjonalnego: co w sytuacji, jeżeli najemca wskaże lokal, do którego miałby się przenieść, ale w trakcie trwania umowy, właściciel tamtego lokalu z jakiegoś powodu się wycofa? Czy jeżeli po ustaniu umowy najmu okaże się, że rodzina jednak nie ma innego lokum, można ich po prostu eksmitować?
Z góry dziękuję za pomoc
andaluzja1 jest off-line  
03-02-2012, 09:09  
tcp
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.200
Domyślnie RE: umowa najmu bez zapewnienia lokalu zastępczego

Cytat:
czy zastosowanie takiego zapisu, że po wypowiedzeniu umowy najmu nie musimy im zapewnić lokalu zastępczego ma sens?
nie, mając zastosowanie przepisy dot. najmu z ustawy o ochronie praw lokatorów.
Cytat:
czy w momencie, gdy wygaśnie umowa najmu (po 6 miesiącach), a najemcy nie będą się chcieli wyprowadzić, nie można po prostu zmienić zamków w drzwiach?
Cytat:
Czy jeżeli po ustaniu umowy najmu okaże się, że rodzina jednak nie ma innego lokum, można ich po prostu eksmitować?
Teoretycznie można. W praktyce to może nie być takie proste...
tcp jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Sprzedaż domu a obowiązek zapewnienia lokalu zastępczego (odpowiedzi: 4) Witam. Chcę kupić dom który obecnie jest zamieszkany (wynajem), a mieszkańcy zalegają z czynszem dość długi czas (około roku). Właściciel...
§ Eksmisja i brak lokalu zastępczego (odpowiedzi: 2) Witam. Sprawa wygląda następująco. 5 lat temu razem z rodzicami wprowadziliśmy się do wynajmowanego mieszkania. Umowa była sporządzona w ten sposób,...
§ eksmisja bez prawa do lokalu zastępczego (odpowiedzi: 2) Witam! Wczoraj 04-05-2011 odbyła się sprawa o eksmisję. Wyrok zapadł Rodzice i brat eksmisja z prawem do lokalu zastępczego mnie już w tym nie...
§ Mieszkanie komunalne - mieszkanie na dziko, obowiązek zapewnienia lokalu zastępczego (odpowiedzi: 1) Podobno jeśli wprowadzę się "na dziko" do mieszkania komunalnego, to nikt mnie nie może wyrzucić, tylko zgodnie z prawem muszą mi zapewnić lokal...
§ nadzór budowlany - sposób aby zmusić gminę do zapewnienia lokalu zastępczego? (odpowiedzi: 1) Witam, mam pewien problem do rozwiązania i może znajdzie się ktoś, kto mi doradzi.. Jestem właścicielem działki o pow. 0,35ha. Stoi na niej...
§ Eksmisja bez prawa zastępczego lokalu... (odpowiedzi: 4) Witam/ Mieszkam w mieszkaniu spółdzielczym - własnościowym z wraz z matka,która jest właścicielka mieszkania i bratem - alkoholikiem ,który...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.