remont stodoły - Forum Prawne

 

remont stodoły

Dokonałem zgłoszenia remontu stodoły z dokładnym opisie polegającym na wymianie ścian drewnianych na murowane z pustaka żużlowego wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych z szkicem odręcznym oraz wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachę wszystko na ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Odpowiedz
 
29-12-2008, 21:41  
tomekgryszu
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie remont stodoły

Dokonałem zgłoszenia remontu stodoły z dokładnym opisie polegającym na wymianie ścian drewnianych na murowane z pustaka żużlowego wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych z szkicem odręcznym oraz wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachę wszystko na istniejących już fundamentach. Po odczekaniu 30 dni zkontaktowałem się z wydziałem architektury aby upewnić się czy nie ma zastrzezeń co do zgłoszenia. Poinformowano mnie ze jest wszystko ok i ze mozna przystąpić do remontu. Remont zacząłem od uzupełnienia ubydków w fundamencie polegającym na uzupełnieniu ubydków od str. zewnętrznej po czym przystąpiłem do budowy murów i reszty robót ponadto dobudowałem ścianę działową wewnątrz budynku na czym sparła się istniejąca konstrukcja dachu. Nowe ściany były murowane w wewnątrz istniejącej już stodoły poniewaz było to łatwiejsze w zamocowaniu o nienaruszeniu istniejącej więżby dachowej. w końcowym etapie remontu pojawił się Inspektor Nadzoru Budowlanego i zakwestionował ten remont poniewaz uznał ze jest to samowola budowlana nie wydając wstrzymana robót. Czy jest samowola budowlana ?? jakie mogę ponieśc z tego tytułu konsekfencję proszę o ewentualną radę.!
tomekgryszu jest off-line  
30-12-2008, 10:52  
fortunat
Stały bywalec
 
Posty: 1.252
Domyślnie

Niestety zakres prac jest bardzo szeroki. Nie ma znaczenia czy fundamenty są. Nie dostał Pan pisma o terminie kontroli? Inspektor sporządził protokół?
fortunat jest off-line  
01-01-2009, 20:01  
tomekgryszu
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie

nie dostałem informacji o terminie kontroli, a inspektor sporządził protokół.
tomekgryszu jest off-line  
01-01-2009, 20:58  
fortunat
Stały bywalec
 
Posty: 1.252
Domyślnie

Inpektor wizytę u Pana potraktował jako kontrolę budowy.
Czyli powinien Pan otrzymać Postanowienie o wstrzymaniu robót budowalanych.
Art . 29 ust 2 ustawy Prawo budowlane ściśle określa katalog robót na które nie jest wymagane pozwolenie budowlane. W Pańskim przypadku punktem wyjścia do rozważań czy popełnił Pan samowolę będzie kwestia ustalenia czy w myśl art 3 Pb dokonał Pan:
remontu - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; czy też :
7a) przebudowy - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji;
fortunat jest off-line  
01-01-2009, 21:24  
tomekgryszu
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie

nie otrzymałem postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych,natomiast dostałem pismo dotyczące konieczności dostarczenia warunków zabudowy z gminy, po dostarczeniu tego sprawa ma być rozstrzygana zgodnie z art. 48 Pb lub art. 49 Pb ( tak było napisane w tym piśmie), czy zgłoszenie, którego dokonałem i które zostało przyjęte w urzędzie nie ma żadnego znaczenia??do zgłoszenia dołączony był cały plan zamierzonych robót, co w tej sytuacji powinienem zrobić??
tomekgryszu jest off-line  
01-01-2009, 22:09  
fortunat
Stały bywalec
 
Posty: 1.252
Domyślnie

Jest Pan w trudnej sytuacji ponieważ Inspektor zakwalifikował to najostrzej jak tylko mógł.
Proszę powiedzieć czy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art 61 Kpa. Poniżej zamieściłem wyjaśnienie do art. i dalszego postępowania proszę przeanalizować oraz powiedzieć czy wyburzał Pan chociażby częściowo budynek. Czy może została konstrukcja drewniana z więzbą na fundamencie a tylko zewnętrzne ściany drewniane zostały usunięte aby w ich miejsce wstawić mur.

Treść tego artykułu 48 brzmi następująco:

Właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, bądź też pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ.

Analizując powyższy zapis należy zauważyć co następuje:

1. Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z dnia 18 marca 1999 r. (akta sygn. IV SA 482/97) stanowi:

Przepis art. 48 Prawa budowlanego jest normą prawną o charakterze represyjnym. Z tych też względów zastosowanie tego przepisu jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy wszystkie wymogi w tym przepisie wskazane, zaistnieją kumulatywnie. Wobec daleko idących skutków dla podmiotów postępowania, każdy element normy prawnej z art. 48 musi być zdefiniowany w sposób wynikający wprost z ustawy i nie jest dopuszczalna rozszerzająca interpretacja terminów w tym przepisie użytych.

Mając powyższe na względzie w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ nadzoru budowlanego badane powinny być następujące fakty:

ustalenie, iż ma (miało) miejsce budowanie obiektu budowlanego;ustalenie, iż ma (miało) miejsce budowanie obiektu budowlanego;
ustalenie, iż prowadzone roboty budowlane stanowią budowę;
czy miało miejsce uzyskanie pozwolenia na budowę (jeżeli jest wymagane);
czy miało miejsce dokonanie zgłoszenia budowy (jeżeli jest wymagane);
czy miało miejsce wniesienia przez organ administracji sprzeciwu w stosunku do dokonanego zgłoszenia.
Dla lepszego zobrazowania problemu niezbędnym będzie przytoczenie definicji poszczególnych elementów art. 48, oto one:

budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego.
obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:
* budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;

* budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;

* obiekt małej architektury.

budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Z tego art wynika też konieczność dostarczenia decyzji o warunkach zabudowy
fortunat jest off-line  
01-01-2009, 23:03  
tomekgryszu
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie

Więc co do konstrukcji to jeszcze wszystko stoi razem z więźbą dachową tylko ze fundament był szeroki i ściana powstała zaraz koło konstrukcji tej drewnianej i więźba dachowa została zamocowana do istniejących ścian lecz w dalszym ciągu konstrukcja stodoły stoi i nic nie wyburzałem
tomekgryszu jest off-line  
02-01-2009, 08:25  
fortunat
Stały bywalec
 
Posty: 1.252
Domyślnie

Teraz jasno Pan powiedział że fundament wychodził poza obrys stodoły a więc nie dokonywał Pan remontu tylko odbudowy. Więc chodzi o legalizację postawionej ściany która nie mieści się w definicji remontu.

NSA stwierdził, że jeśli roboty budowlane polegają na wykonaniu faktycznie nowego obiektu budowlanego, choć z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych pozostałych po innym obiekcie budowlanym, który uległ zniszczeniu, inwestor dokonuje nie remontu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – (Dz. U. 1994 r., Nr 89, poz. 414 ze zm.), lecz odbudowy art. 3 pkt 6 tej ustawy.

Najlepiej wstrzymać roboty do podjęcia decyzji przez nadzór. I kara niestety będzie albo finansowa albo rozbiórka.
fortunat jest off-line  
02-01-2009, 11:27  
tomekgryszu
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie

a jakiej wysokości są te kary ta stodoła jest wymiarów dł. 8m szer. 12m wysokośc scian 3.20 m jaką będe musiał ponieść karę aby ten budynek mozna było uzytkowac i czy będe musiał robic projekt tego budynku ? i jak długo trwają takie wyjasnienia ? i czy ewentualnie nie moge inaczej wyjśc z tej sytuacji ? bez kary
tomekgryszu jest off-line  
02-01-2009, 13:25  
fortunat
Stały bywalec
 
Posty: 1.252
Domyślnie

Art. 49. 1. Właściwy organ, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, bada:
1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 2) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
3) wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane- oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
2. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu. 3. W przypadku stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję, o której mowa w art. 48 ust. 1. Decyzję tę wydaje się również w przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej.
4. W razie spełnienia wymagań, określonych w ust. 1, właściwy organ wydaje decyzję:
1) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót;
2) o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.
5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


Art. 59f. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).
2. Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł.

Na pana miejscu porozmawiałbym w inspektoracie z osobą prowadzącą sprawę. Na pracę w stodole powinna wystarczyć opinia biegłego inżyniera dotycząca prawidłowości i zgodności wykonanych robót z warunkami technicznymi, natomiast to co Pan postawił poza obrysem na starym fundamencie taniej będzie zburzyć i postawić na nowo. Najlepiej dla Pana żeby te sprawy rozpatrywali osobno ponieważ na prace w stodole ma Pan zgłoszenie i mogą to zalegalizować z art 50. /Okno drzwi na to potrzebne jest pozwolenie budowlane/ Wszystko zależy od inspektora prowadzącego sprawę. Sprawa będzie trwać stosunkowo długo to zależy kiedy im Pan zaniesie decyzje o warunkach zabudowy. Najlepiej już teraz poszukać inżyniera który może Panu na miejscu doradzić jak z tego wybrnąć.
fortunat jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Dom ze stodoły (odpowiedzi: 1) Witam, rodzice mieli kiedyś gospodarstwo, a w zeszłym roku sprzedali ziemię i zostawili działkę 3000m . Na terenie tej działki są budynki...
§ Kupno stodoły (odpowiedzi: 5) Witam, Jestem dość niecodziennej sytuacji. Mianowicie na początku marca kupiłem stodołę do rozbiórki w celu pozyskania surowca drzewnego. Sprzedaż...
§ działka ze stodołą (odpowiedzi: 5) Witam! Serdecznie proszę o pomoc kogoś kto zna się na tych wszystkich niuansach i zasadach. Pokrótce opiszę naszą sytuację. Często odwiedzamy...
§ Przebudowa stodoły-co jest potrzebne? (odpowiedzi: 1) Witam serdecznie, Posiadam stodołę murowaną i chciałbym zrobić z niej mieszkanie.Prace jakie chciałbym wykonać to: Wstawić 3 okna,drzwi...
§ Odleglość od stodoły (odpowiedzi: 2) W jakiej odległości od stodoły można postawić budynek mieszkalny. Drewniana stodoła sąsiada jest 10 cm od granicy. Gabaryty działki docelowej to...
§ Ze stodoły - DOM (odpowiedzi: 5) Witam wszystkich Napiszcie proszę jakie warunki trzeba spełnić , żeby ze stodoły zrobić dom - czy muszę mieć pozwolenie na budowę ? czy...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.