Wzór umowy najmu - Forum Prawne

 

Wzór umowy najmu

Niedługo podpisuję akt notarialny i chciałabym od razu wynająć komuś to kupione mieszkanie. Jeszcze nigdy nie wynajmowałam nieruchomości, ale chciałabym to zrobić "z głową", wobec czego mam pytania: gdzie mogę znaleźć wzór umowy najmu, na ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane

Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane - aktualne tematy:

  • § Bezumowne korzystanie z mieszk...
    Witam, Mieszkanie po rozwodzie zostalo przydzielone dla mnie ,jednak do splacenienia bylego w polwie,bez prawa do...
  • § Nieproszony lokator
    Matka mieszkała z konkubentem 4-5 lat w mieszkaniu, które wcześniej kupiła sama i miała tytuł własności...
  • § Budynek gospodarczy do 35m2.
    Witam, z tego co się orientuję w styczniu b.r. weszła ustawa, iż w ramach rozbudowy siedliskowej na terenach...

Odpowiedz
 
25-07-2013, 23:22  
katarzynka67
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie Wzór umowy najmu

Niedługo podpisuję akt notarialny i chciałabym od razu wynająć komuś to kupione mieszkanie.
Jeszcze nigdy nie wynajmowałam nieruchomości, ale chciałabym to zrobić "z głową", wobec czego mam pytania: gdzie mogę znaleźć wzór umowy najmu, na jaki okres ją podpisać, co z okresem wypowiedzenia i potem kaucją? Jakich błędów się wystrzegać???
Będę wdzięczna za wszystkie sensowne podpowiedzi.
katarzynka67 jest off-line  
25-07-2013, 23:53  
Lewanna
Przyjaciel forum
 
Lewanna na Forum Prawnym
 
Posty: 13.389
Domyślnie RE: Wzór umowy najmu

Cytat:
Napisał/a katarzynka67 Zobacz post
chciałabym to zrobić "z głową
Jeśli z głową, to proponuję na początek zapoznać się z poniższą ustawą:

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Wzory umów można znaleźć w sieci i dopasować do własnych potrzeb.
Okres zawarcia umowy, to kwestia do uzgodnienia między stronami.

W razie dalszych pytań - pisz.
Lewanna jest off-line  
29-07-2013, 21:32  
katarzynka67
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: Wzór umowy najmu

Cytat:
UMOWA NAJMU

Dnia ........................ 2013 r. w Warszawie pomiędzy .................................................. ............................, zwaną dalej Wynajmującym, a .................................................. ............., legitymującym się dowodem os. ......................................, zwanym dalej Najemcą, zamieszkałym w .................................................. ............, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem najmu jest mieszkanie przy ul. .................................................. w Warszawie, składające się z: jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o całkowitej powierzchni mieszkalnej ............. m2.
2. Wynajmujący oświadcza, że:
a. Posiada własnościowe prawo do w/w lokalu;
b. Przedmiot najmu nie będzie przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań Wynajmującego wobec osób trzecich;
c. Przedmiot najmu znajduje się w należytym stanie sanitarnym i technicznym.

§ 2.

1. Wynajmujący oświadcza, że oddaje Najemcy wymieniony wyżej przedmiot najmu do wykorzystania na cele mieszkalne;
2. Najemca zobowiązuje się użytkować przedmiot najmu wyłącznie na cele wskazane w punkcie 1 par. 2.
3. Najemca zobowiązuje się użytkować lokal z dbałością o jego stan sanitarny i techniczny, w sposób nieprzekraczający normalnego zużycia, wynikającego z bieżącej eksploatacji. Najemca zobowiązany jest opuścić lokal w dniu wygaśnięcia niniejszej umowy, o ile umowa nie zostanie przedłużona i zwrócić go w stanie nie gorszym od stanu, w którym go zasiedlił po ówczesnym sprzątnięciu mieszkania i umyciu armatury sanitarnej. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za straty w substancji lokalu wynikłe na skutek normalnego zużycia.
4. Najemcę obciążają wszelkie drobne bieżące naprawy zgodnie z art. 681 Kodeksu Cywilnego i obowiązek utrzymania nieruchomości w dobrym stanie, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Najemcę obciążać będą wszelkie zawinione przez niego szkody na nieruchomości.
§ 3.

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, począwszy od dnia ..................................... 2013 r. do dnia ....................................... r. z możliwością jej przedłużenia.
2. Strony przewidują możliwość wypowiedzenia umowy w okresie jej trwania przy zaistnieniu przesłanek do jej wypowiedzenia wskazanych w niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.
3. Najemca nie będzie zabiegał o uzyskanie zameldowania w najmowanym lokalu dla siebie i osoby bliskiej.

§ 4.

1. Czynsz najmu będzie wypłacany w złotych polskich.
2. Strony ustalają miesięczną wysokość czynszu na ……. złotych (słownie: ………………………………….. złotych).
3. Kaucja gwarancyjna w wysokości ..................... złotych (słownie: .................................................. .......... złotych) zostanie zwrócona jeżeli lokal zostanie oddany w nie pogorszonym stanie sanitarnym i technicznym, oraz wszystkie płatności związane z użytkowaniem lokalu zostaną uregulowane.
4. Wynajmującemu przysługuje prawo zastawu na wszystkich rzeczach ruchomych należących do najemcy dla zabezpieczenia płatności czynszu i opłat obciążających najemcę.

§ 5.

1. Strony ustalają, że płatności za bieżące koszty zużycia: energii elektrycznej, gazu, wody i c.o. oraz czynsz najmu będą regulowane z góry miesięcznie i będą dokonywane najpóźniej pierwszego dnia każdego miesiąca będąc opłatą za ten miesiąc.
2. Płatności dokonywane będą gotówką do rąk Wynajmującego w lokalu wynajmowanym.

§ 6.

1. W związku z wynajmem Wynajmujący zobowiązuje się, że:
a) nie rozwiąże umów z dostawcami energii elektrycznej, gazu i wody;
b) będzie ponosić koszty związane z należytym utrzymaniem nieruchomości przez cały okres umowy (czynsz oraz opłaty związane z zarządzaniem nieruchomością). Opłaty te również obejmują koszty remontów;
2. Najemca zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat za bieżące koszty zużycia: energii elektrycznej, gazu, wody i c.o., za cały okres najmu.

§ 7.

Najemca bez pisemnej zgody Wynajmującego nie ma prawa zmienić przeznaczenia przedmiotu najmu, ani jego części oraz nie może go oddać w nieodpłatne użytkowanie, ani zawierać umowy podnajmu. Przedmiot najmu nie może także stanowić przedmiotu zamiany ani sprzedaży.

§ 8.

Wynajmujący może wypowiedzieć najem w trybie natychmiastowym, z zatrzymaniem kaucji gwarancyjnej, jeżeli:
a) Najemca używa przedmiotu najmu w sposób niezgodny z umową lub jego przeznaczeniem, albo powodujący nadmierne jego zniszczenie, przekraczające zwykłe-przeciętne zużycie wynikające z upływu czasu;
b) Najemca dopuszcza się opóźnienia 4 dni we wnoszeniu płatności, do pokrycia których zobowiązał się na mocy niniejszej umowy i mimo wyznaczenia terminu dodatkowego 5 dni nadal zalega z zapłatą;
c) Najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym;
d) Najemca dokona istotnych zmian w lokalu, w szczególności wymiany zamków na inne, bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującymi.

§ 9.

Jeżeli w trakcie trwania stosunku najmu zaistnieje konieczność napraw, które obciążają Wynajmującego, Najemca niezwłocznie powiadomi ich o tym w terminie 2 dni telefonicznie oraz SMSem.
Wszystkie szkody wynikłe z opóźnienia w powiadomieniu obciążać będą Najemcę.
§ 10.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo przeprowadzania w obecności Najemcy okresowych kontroli stanu lokalu. Kontrole mogą być przeprowadzane w dniu płatności czynszu.
§ 11.

W ciągu ostatniego miesiąca najmu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pokazywania lokalu następnym potencjalnym najemcom, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.
§ 12.

Strony zastrzegają pisemną formę, w postaci aneksu, ewentualnych zmian niniejszej umowy w czasie jej obowiązywania pod rygorem nieważności i tylko w wypadku zgody obu stron.
Każda inna forma będzie uznana za nieważną.

§ 13.

Sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, opisujący stan techniczno-użytkowy oraz stopień zużycia lokalu i jego wyposażenia stanowi załacznik do niniejszej umowy.

§ 14.

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 659-692.

§ 15.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Podpis Wynajmującego Podpis Najemcy


………………………….. ………………………………….

Warszawa, ...................................... 2013 roku.


Protokół zdawczo – odbiorczy


Stan licznika elektrycznego …… kWh
Stan licznika gazowego …… m3
Stan wodomierzy:
Cw …… m3
Zw …… m3
C.O. …… GJ

Wyposażenie:
Łazienka - ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………;
Pokój- ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………;
Przedpokój - ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………….;
Kuchnia - ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………….

Wszystkie meble w mieszkaniu znajdują się w dobrym stanie technicznym.

Podpis Wynajmującego Podpis Najemcy

………………………….. ………………………………….

Warszawa, dnia ...................... 2013 roku.
Wg. sugestii Lewanny - ustawę przeczytałam, wzór w/w umowy znalazłam w sieci i dopasowałam go do własnych potrzeb - czy o czymś zapomniałam. Jeśli tak, to proszę o dalsze sugestie, a za wcześniejsze podpowiedzi baaaardzo dziękuję.
katarzynka67 jest off-line  
29-07-2013, 22:37  
Lewanna
Przyjaciel forum
 
Lewanna na Forum Prawnym
 
Posty: 13.389
Domyślnie RE: Wzór umowy najmu

Umowa jest sporządzona na korzyść wynajmującego, ale jednocześnie, na szkodę najemcy...
Ogólne zastrzeżenia i sugestie:

Cytat:
Napisał/a katarzynka67 Zobacz post
Wynajmujący oświadcza, że: a. Posiada własnościowe prawo do w/w lokalu;
Warto przygotować akt notarialny, świadczący o tym, że jesteś jedyną właścicielką lokalu.

Cytat:
Napisał/a katarzynka67 Zobacz post
2. Strony przewidują możliwość wypowiedzenia umowy w okresie jej trwania przy zaistnieniu przesłanek do jej wypowiedzenia wskazanych w niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.
Nie podałaś tych przesłanek, ani terminu wypowiedzenia (chyba, że gdzieś mi umknęło)...


Cytat:
Napisał/a katarzynka67 Zobacz post
3. Najemca nie będzie zabiegał o uzyskanie zameldowania w najmowanym lokalu dla siebie i osoby bliskiej.
Najemca ma prawo dokonać zameldowania, a póki co, to jest to nadal obowiązkiem - zarówno Twoim jak i najemcy.


Cytat:
Napisał/a katarzynka67 Zobacz post
4. Wynajmującemu przysługuje prawo zastawu na wszystkich rzeczach ruchomych należących do najemcy dla zabezpieczenia płatności czynszu i opłat obciążających najemcę.
Musisz mieć jednak pewność, że są to rzeczy najemcy, a nie innych osób.


Cytat:
Napisał/a katarzynka67 Zobacz post
§ 5. 1. Strony ustalają, że płatności za bieżące koszty zużycia: energii elektrycznej, gazu, wody i c.o. oraz czynsz najmu będą regulowane z góry miesięcznie i będą dokonywane najpóźniej pierwszego dnia każdego miesiąca będąc opłatą za ten miesiąc.
Czynsz najmu może być pobrany z góry. Mam jednak zastrzeżenia, co do pobierania z góry opłat, za zużyte media...Nie możesz wiedzieć z góry, jakie będzie zużycie.


Cytat:
Napisał/a katarzynka67 Zobacz post
2. Płatności dokonywane będą gotówką do rąk Wynajmujących w lokalu wynajmowanym.
Wynajmujących? Czyli jest ich więcej?
Płatność do rąk oczywiście jest dopuszczalna. Jednak powinnaś najemcy wystawiać dowody tych wpłat.

Cytat:
Napisał/a katarzynka67 Zobacz post
§ 8. Wynajmujący może wypowiedzieć najem w trybie natychmiastowym, z zatrzymaniem kaucji gwarancyjnej, jeżeli: a) Najemca używa przedmiotu najmu w sposób niezgodny z umową lub jego przeznaczeniem, albo powodujący nadmierne jego zniszczenie, przekraczające zwykłe-przeciętne zużycie wynikające z upływu czasu; b) Najemca dopuszcza się opóźnienia 4 dni we wnoszeniu płatności, do pokrycia których zobowiązał się na mocy niniejszej umowy i mimo wyznaczenia terminu dodatkowego 5 dni nadal zalega z zapłatą; c) Najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym; d) Najemca dokona istotnych zmian w lokalu, w szczególności wymiany zamków na inne, bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującymi.

Takie wypowiedzenie nie może być sprzeczne z art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów. Ten zapis jest bezprawny.
Poza tym, nie ma tu wzmianki, o możliwości wypowiedzenia umowy przez najemcę.


Cytat:
Napisał/a katarzynka67 Zobacz post
§ 9. Jeżeli w trakcie trwania stosunku najmu zaistnieje konieczność napraw, które obciążają Wynajmującego, Najemca niezwłocznie powiadomi ich o tym w terminie 2 dni telefonicznie oraz SMSem.
Wszystkie szkody wynikłe z opóźnienia w powiadomieniu obciążać będą Najemcę.
To powinno być żądanie na piśmie, a nie telefonicznie, czy sms-em.


Cytat:
Napisał/a katarzynka67 Zobacz post
§ 10. Wynajmujący zastrzega sobie prawo przeprowadzania w obecności Najemcy okresowych kontroli stanu lokalu. Kontrole mogą być przeprowadzane w dniu płatności czynszu.
§ 11. W ciągu ostatniego miesiąca najmu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pokazywania lokalu następnym potencjalnym najemcom, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.
Kontrole stanu lokalu w określonym terminie...W porządku.
Jednak pokazywanie lokalu potencjalnym przyszłym najemcom - tylko za zgodą obecnego najemcy!


Cytat:
Napisał/a katarzynka67 Zobacz post
§ 14. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 659-692. § 15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zastosowanie mają przede wszystkim przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów oraz kodeks cywilny.Protokół zdawczy lokalu warto zrobić na oddzielnym piśmie.
Lewanna jest off-line  
29-07-2013, 23:09  
katarzynka67
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: Wzór umowy najmu

QUOTE=Lewanna;2384343]Umowa jest sporządzona na korzyść wynajmującego, ale jednocześnie, na szkodę najemcy...
Ogólne zastrzeżenia i sugestie:Warto przygotować akt notarialny, świadczący o tym, że jesteś jedyną właścicielką lokalu.

OK, jutro podpisuję AN, więc w umowie on będzie.

Nie podałaś tych przesłanek, ani terminu wypowiedzenia (chyba, że gdzieś mi umknęło)...

Wg. mnie - o tym mówi & 8.


Najemca ma prawo dokonać zameldowania, a póki co, to jest to nadal obowiązkiem - zarówno Twoim jak i najemcy.

Ok - ale mam nadzieję, że najemca nie będzie chciał....

Musisz mieć jednak pewność, że są to rzeczy najemcy, a nie innych osób.

Fakt - tego nijak nie udowodnię, więc chyba skasuję ten zapis.


Czynsz najmu może być pobrany z góry. Mam jednak zastrzeżenia, co do pobierania z góry opłat, za zużyte media...Nie możesz wiedzieć z góry, jakie będzie zużycie.

Masz rację - źle sformułowałam ten zapis.


Wynajmujących? Czyli jest ich więcej?

Kolejna pomyłka z mojej strony - literówka

Płatność do rąk oczywiście jest dopuszczalna. Jednak powinnaś najemcy wystawiać dowody tych wpłat.

Znowu się zgadzam - lepiej będzie na konto bankowe.


Takie wypowiedzenie nie może być sprzeczne z art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów. Ten zapis jest bezprawny.
Poza tym, nie ma tu wzmianki, o możliwości wypowiedzenia umowy przez najemcę.

Tutaj Pani nie rozumiem, ale zaraz spróbuję znaleźć art.11 tej ustawy.


To powinno być żądanie na piśmie, a nie telefonicznie, czy sms-em.

Tylko że w mojej spółdzielni remonty czasem dzieją się błyskawicznie i moze nie wystarczyć czasu na "przerzucanie" się pismami.


Kontrole stanu lokalu w określonym terminie...W porządku.
Jednak pokazywanie lokalu potencjalnym przyszłym najemcom - tylko za zgodą obecnego najemcy!

OK-jasne


Zastosowanie mają przede wszystkim przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów oraz kodeks cywilny.Protokół zdawczy lokalu warto zrobić na oddzielnym piśmie.
Dobrze. [/QUOTE]
katarzynka67 jest off-line  
29-07-2013, 23:29  
Lewanna
Przyjaciel forum
 
Lewanna na Forum Prawnym
 
Posty: 13.389
Domyślnie RE: Wzór umowy najmu

Cytat:
Napisał/a katarzynka67 Zobacz post
Nie podałaś tych przesłanek, ani terminu wypowiedzenia (chyba, że gdzieś mi umknęło)...

Wg. mnie - o tym mówi & 8.
Faktycznie. Ale ten zapis jest bezskuteczny.


Cytat:
Napisał/a katarzynka67 Zobacz post
Takie wypowiedzenie nie może być sprzeczne z art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów. Ten zapis jest bezprawny.
Poza tym, nie ma tu wzmianki, o możliwości wypowiedzenia umowy przez najemcę.

Tutaj Pani nie rozumiem, ale zaraz spróbuję znaleźć art.11 tej ustawy.
Nie mów mi PANI. Zasadą forum jest zwracanie się do siebie po Nicku - czyli na TY
Wracając do sprawy... Podałaś swoje powody do wypowiedzenia umowy
w & 8 (zresztą niezgodne z ustawą).
Powinnaś także znaleźć miejsce na możliwość wypowiedzenia umowy przez najemcę (np. utrata pracy lub wyjazd za granicę)


Cytat:
Napisał/a katarzynka67 Zobacz post
To powinno być żądanie na piśmie, a nie telefonicznie, czy sms-em.

Tylko że w mojej spółdzielni remonty czasem dzieją się błyskawicznie i moze nie wystarczyć czasu na "przerzucanie" się pismami.
Sprawa dotyczy konkretnie lokalu, a w lokalu remontów nie dokonuje spółdzielnia, tylko właściciel lokalu.
Lewanna jest off-line  
30-07-2013, 07:30  
katarzynka67
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie

Dziękuję za cenne uwagi i przepraszam, ale zupełnie nie wiem, jak się robi jednocześnie cytaty w kilku miejscach Wracając do meritum - przeanalizowałam rady Lewanny, zmodyfikowałam umowę, ale mam 2 pytania:
1. Czytałam gdzieś na forum, że przy umowach terminowych nie trzeba podawać terminu wypowiedzenia. To działa w 2 strony przy umowie np 3 miesiecznej - jesli Najemca np. nie płaci, to umowa np. po 3 m-cach wygasa, a jeśli Najemcy nie spodoba sie, że np. w lokalu jest za głosno, to również po 3 m-cach sie wyprowadza.
2. Jak zabezpieczyć się na wypadek wzrostu czynszu - w mojej umowie tego nie ma.

Aaa - mam! Umowę terminową można wypowiedzieć tylko w określonych wypadkach (zapisanych w tejże umowie). Brak takich przesłanek powoduje, że umowy wypowiedzieć nie można.
Wg. mnie te określone wypadki są podane w & 8.
katarzynka67 jest off-line  
30-07-2013, 07:48  
kuba435
Stały bywalec
 
Posty: 750
Domyślnie RE: Wzór umowy najmu

Pokaż jak wygląda umowa po zmianach
kuba435 jest off-line  
24-08-2013, 13:44  
katarzynka67
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: Wzór umowy najmu

Cytat:
Napisał/a kuba435 Zobacz post
Pokaż jak wygląda umowa po zmianach
Odświeżam wątek, bo wyjechałam i nie podpisałam umowy. Przeanalizowałam wszystkie dotychczasowe odpowiedzi, przejrzałam forum wydaje mi się, że dość dokładnie i mam teraz w zasadzie 1 pytanie:

Jeśli sformułowałam umowę taką, jak w poście nr 1 ( czyli niekorzystną dla Najemcy - to już wiem i z licznymi błędami - dzięki Lewanna ), a Najemca mimo to na wszystko się zgodzi i taką umowę podpisze, to jak to się ma do KC i UoOPL?
katarzynka67 jest off-line  
24-08-2013, 14:01  
kuba435
Stały bywalec
 
Posty: 750
Domyślnie RE: Wzór umowy najmu

Zapisy które będą sprzeczne z ustawą będą nieskuteczne.
kuba435 jest off-line  
24-08-2013, 14:17  
katarzynka67
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: Wzór umowy najmu

Cytat:
Napisał/a kuba435 Zobacz post
Zapisy które będą sprzeczne z ustawą będą nieskuteczne.
Czyli dla pewności - jeśli np. podpiszę umowę na czas nieokreślony, to zgodnie z Ustawą powinna ona mieć 3 miesięczny okres wypowiedzenia, a umowy okresowej w zasadzie wypowiedzieć nie można (ewent. przy wskazaniu waznych przesanek oczywiście zapisanych w umowie).

Czyli Najemca nie płaci a ja muszę czekać do końca umowy czasowej by Mu wypowiedzieć lub przy um. nieokreślonej wzywam go do zapłaty i też czekam - tylko w tym wypadku 3 m-ce - przecież to jest chore!
To wobec tego umowy z 1 m-nym terminem wypowiedzenia ( takie najczęściej widziałam ) są niezgodne z prawem?
katarzynka67 jest off-line  
24-08-2013, 14:22  
loco1
Przyjaciel forum
 
Posty: 43.015
Domyślnie RE: Wzór umowy najmu

Cytat:
Czyli Najemca nie płaci a ja muszę czekać do końca umowy czasowej by Mu wypowiedzieć lub przy um. nieokreślonej wzywam go do zapłaty i też czekam - tylko w tym wypadku 3 m-ce
Nie - przeczytaj art.11 Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733


Cytat:
To wobec tego umowy z 1 m-nym terminem wypowiedzenia ( takie najczęściej widziałam ) są niezgodne z prawem?
Tak.
loco1 jest off-line  
24-08-2013, 15:06  
katarzynka67
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: Wzór umowy najmu

Cytat:
Napisał/a loco1 Zobacz post
Cytat:
Czyli Najemca nie płaci a ja muszę czekać do końca umowy czasowej by Mu wypowiedzieć lub przy um. nieokreślonej wzywam go do zapłaty i też czekam - tylko w tym wypadku 3 m-ce

Nie - przeczytaj art.11 Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733
Matko - przeczytałam - i tam jest jeszcze o lokalu zastępczym!
Ponadto:
Art. 11.
1. Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w niniejszym artykule, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 4 i 5. (to ta inf. o znalezieniu lokalu zamiennego!)
Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać
przyczynę wypowiedzenia.

2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:
1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu,
czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody właściciela, lub
4) używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.
katarzynka67 jest off-line  
24-08-2013, 18:54  
Lewanna
Przyjaciel forum
 
Lewanna na Forum Prawnym
 
Posty: 13.389
Domyślnie RE: Wzór umowy najmu

Dlatego na początku napisałam, że jeśli chcesz lokal wynająć z głową, to musisz zapoznać się dobrze z ustawą o ochronie praw lokatorów.
Lewanna jest off-line  
24-08-2013, 20:08  
katarzynka67
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: Wzór umowy najmu

Cytat:
Napisał/a Lewanna Zobacz post
Dlatego na początku napisałam, że jeśli chcesz lokal wynająć z głową, to musisz zapoznać się dobrze z ustawą o ochronie praw lokatorów.
Trochę to trwało + poczytałam sporo o podobnych przypadkach na ten temat na forum i doszłam do następujących wniosków:
1. umowa terminowa - niezależnie od różnych sytuacji, które podczas wynajmu mogą się zdarzyć - muszę czekać aż ona się skończy;
2. umowa bezterminowa - tę mogę wypowiedzieć, ale w terminie 3 miesięcznego wypowiedzenia
3. umowa terminowa - z zawarciem określonych przypadków (oczywiście zapisanych w umowie) na podst. których będzie można wypowiedzieć tę umowę w dowolnym (zapisanym w umowie!) terminie.
Dzięki wielkie Lewanno
katarzynka67 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zerwanie umowy najmu przed rozpoczęciem okresu najmu. (odpowiedzi: 1) Witam, bardzo proszę o pomoc. Wraz z małżonką poszukujemy mieszkania do wynajęcia o 1 lipca. Żeby nie załatwiać wszystkiego na ostatnią chwilę...
§ Zerwanie umowy najmu najmu po kilku dniach? (odpowiedzi: 18) Wynajęłam mieszkanie na 3 lata, jednak ci chcą zerwac umowę już po kilku dniach od podpisania umowy. Czy w takim wypadku muszę zwracac im opłatę za 1...
§ Czym się różni wypowiedzenie umowy najmu od rozwiązania umowy najmu ? (odpowiedzi: 23) Proszę o informację.
§ umowa najmu domu i brak umowy najmu działki (odpowiedzi: 1) Witam, mam pytanie, od 1981 roku zamieszkuję na podstawie umowy najmu najpierw z zakładem pracy później z Urzędem Gminy dom jednorodzinny, nie ma...
§ Odstąpienie umowy najmu lokalu, niedotrzymanie warunków umowy. (odpowiedzi: 7) Witam, Mam taki problem, wynajelismy lokal na czas nieokreslony z mozliwoscia wypowiedzenia miesiecznego na koniec kazdego miesiaca kalendarzowego....
§ Wypowiedzenie umowy najmu i umowy współpracy podczas zwolnienia chorobowego. (odpowiedzi: 5) Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i przebywam obecnie na zwolnieniu chorobowym. Pierwszym od 20 paru lat .Firma, z którą miałam podpisaną...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.