Odstąpienie od umowy najmu przed przekazaniem lokalu - Forum Prawne

 

Odstąpienie od umowy najmu przed przekazaniem lokalu

Witam, Najemca zanim się wprowadził do mojego mieszkania odstąpił od umowy Poniżej szczegóły Umowa zawarta 03.04.2014 (przesłano skan mailem - brak oryginału ponieważ wszystko odbyłowało się drogą mailową) Czas trwania umowy 1 rok od 28.04.2014 ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Odpowiedz
 
08-04-2014, 13:26  
wynajmujacy385
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie Odstąpienie od umowy najmu przed przekazaniem lokalu

Witam,
Najemca zanim się wprowadził do mojego mieszkania odstąpił od umowy
Poniżej szczegóły

Umowa zawarta 03.04.2014 (przesłano skan mailem - brak oryginału ponieważ wszystko odbyłowało się drogą mailową)
Czas trwania umowy 1 rok od 28.04.2014
Odstąpienie od umowy 08.04.2014 - przesłano skan mailem
W umowie zawarty jest okres wypowiedzenia umowy przeze mnie z zachowaniem 1 miesiąca kalendarzowego (w różnych przypadkach)
oraz z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia przez obie strony bez podania przyczyny.
Brak zapisu od możliwości odstąpienia od umowy.

Czy mam w ogóle prawo do jakich roszczeń w stosunku do najemcy?

Czy najemca może odstąpić od powyższej umowy? (najemca w mailu powołał się, że może odstąpić od umowy ponieważ nie doszło do przekazania mieszkania) - ale jest to z jego winy
Czy mam prawo do czynszu w okresie wypowiedzenia umowy, czyli od 10.02.2014 do końca czerwca? - 2 miesięczny okres wypowiedzenia
Czy mam prawo do odszkodowania z tytułu poniesionych strat:
- firma transportowa spakowała i musiała rozpakować moje rzeczy oraz został odwołany transport
- koszty kolejnych ogłoszeń o wynajmie mieszkania
- koszt rezygnacji z firmy sprzątającej mieszkanie przed wynajmem
wynajmujacy385 jest off-line  
08-04-2014, 14:14  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy najmu przed przekazaniem lokalu

Masz prawo żądać opłat do końca trwania umowy - przez rok czasu.
Ale widzę możliwe problemy dowodowe w związku ze sposobem 'zawarcia' umowy.
 
08-04-2014, 14:29  
wynajmujacy385
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy najmu przed przekazaniem lokalu

Są sms'y, maile i skany - nie wiem czy to wystarczy....?

Czyli w moim przypadku nie ma zastosowania "odstąpienie od umowy"
Żądać mogę opłat przez 1 rok, ale chyba do czasu kiedy najemca pójdzie po rozum do głowy i wypowie umowę zachowując 2-miesięczny okres wypowiedzenia?
P.S
Czy mogę wynając mieszkanie komuś innemu, jesli najemca nie stawi się w dniu przekazania mieszkania - tym samym niedopełniu warunków umowy, ale nie rozwiąze umowy zachowując 2-miesięczny okres wypowiedzenia?
I jeśli wynajmę (o ilę mogę ?- umowa ciągle trwa) mieszkanie komuś innemu, to czy ciągle moje roszczenia do całego roku są podstawne?
Co z pozostałymi rozczeniami (transport itd.)?

Jak generalnie teraz postąpić?
Poczekać aż minie dzień stawienia się po odbiór mieszkania i wysłać polecony z moimi rozczeniami?
wynajmujacy385 jest off-line  
08-04-2014, 14:32  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy najmu przed przekazaniem lokalu

Cytat:
Żądać mogę opłat przez 1 rok, ale chyba do czasu kiedy najemca pójdzie po rozum do głowy i wypowie umowę zachowując 2-miesięczny okres wypowiedzenia?
Takiej umowy nie można w zasadzie wypowiedzieć.
Cytat:
Czy mogę wynając mieszkanie komuś innemu, jesli najemca nie stawi się w dniu przekazania mieszkania - tym samym niedopełniu warunków umowy,
Pokaż umowę.
 
08-04-2014, 14:57  
wynajmujacy385
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy najmu przed przekazaniem lokalu

Poniżej umowa
P.S.
Proszę zobaczcie §4 ust. 1. - kaucji nie było. Miała być przekazana podczas odbioru mieszkania i wykonaniu protokołu przekazania mieszkania oraz mieliśmy sobie przekazać orginały umów, których skany sobie przesłaliśmy cześniejUmowa najmu lokalu mieszkalnego
Umowa zawarta w dniu ...................... r. W ................ pomiędzy: ........................., zamieszkałym w .................................................. legitymującym się dowodem osobistym numer ................................... zwanym dalej Wynajmującym, a
.................................................. , zamieszkałym w ...............................................
...........................................legitym ującym się dowodem osobistym nr
...........................................zwanym dalej Najemcą.
§1
1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr .............. w budynku nr ................. przy ulicy .............................. w mieście ...........................

2. Lokal mieszkalny, o którym mowa w ustępie pierwszym składa się z .................................................. ..................

3. W skład wyposażenia mieszkania wchodzą:
.................................................. ............................................
§2
Wynajmujący oddaje najemcy do używania w celach mieszkaniowych cały lokal mieszkalny, o którym mowa w §1 umowy, na okres 1 roku z dniem .......................
§3
1. Najemca zobowiązany jest opłacać czynsz w wysokości .................. (słownie: .................................................. ) miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy nr .................................................. ...................w banku .....
2. Ponadto Najemca zobowiązany jest do uiszczania w terminie wszelkich opłat wynikających z eksploatacji mediów w mieszkaniu bezpośrednio na rachunek bankowy Wynajmującego podany w pkt. 1 § 3 na podstawie dostarczanych rachunków przez dostawców mediów (energia elektryczna). Jeżeli koszty z tego tytułu poniesie Wynajmujący, Najemca zobowiązany jest do ich zwrotu w ciągu 10 dni od otrzymania stosownego żądania wraz z odsetkami wynikającymi z umowy z dostawcami mediów.
3. Czynsz za lokal mieszkalny do Spółdzielni Mieszkaniowej opłaca Wynajmujący
4. W ramach czynszu za lokal mieszkalny Wynajmujący opłaca m.in. opłaty z tytułu centralnego ogrzewania, zużycia zimnej i ciepłej wody. W przypadku niedopłaty wynikającej ze zużycia mediów podanych w pkt. 4 § 3 wynajmujący podwyższa o kwotę niedopłaty czynsz najmu dla Najemcy w miesiącu wskazanym w piśmie dotyczącym rozliczenia opłat, o których mowa w pkt. 4 § 3.
§4
1. W momencie zawarcia umowy Najemca przekazuje Wynajmującemu kwotę ................ (słownie: .................................................. .) tytułem kaucji zabezpieczającej ewentualne przyszłe roszczenia Wynajmującego wobec Najemcy związane z niniejszą umową.

2. Wynajmujący zobowiązany jest zwrócić całą kaucję Najemcy w ciągu 10 dni od wygaśnięcia niniejszej umowy po potrąceniu odpowiednich kwot należnych Wynajmującemu z tytułu roszczeń przysługujących mu w dniu opuszczenia mieszkania przez Najemcę, a w szczególności z tytułu niezapłaconego czynszu, odsetek za nieterminowe płatności czynszu oraz wyrządzonych przez Najemcę szkód w mieszkaniu.
§5
Najemca nie ma prawa oddawać do bezpłatnego używania, ani podnajmować mieszkania, ani jego części osobom trzecim.
§6
1. Najemca może dokonywać zmian lub adaptacji budowlanych w mieszkaniu wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Wynajmującego i w zakresie przez niego zaakceptowanym.
2. Jeżeli Najemca dokona zmian lub adaptacji budowlanych bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, Wynajmujący może zażądać od Najemcy przywrócenia stanu poprzedniego lokalu mieszkalnego oraz zapłaty kary umownej w wysokości 150 procent jednego czynszu.
§7
Nakłady wynikające ze zwykłego użytkowania mieszkania obciążają Najemcę. Są to w szczególności: niewielkie naprawy podłóg, drzwi i okien, instalacji i urządzeń technicznych; malowanie ścian, konserwacja podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych lokalu.


§8
Najemca ma obowiązek udostępnić mieszkanie Wynajmującemu i odpowiednim służbom w celu usunięcia powstałej awarii powodującej szkodę, lub bezpośrednio grożącej powstaniu szkody.
§9
Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu na piśmie w terminie jednego miesiąca na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli Najemca:
1. mimo pisemnego upominania ciągle używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, albo zaniedbuje obowiązki dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców bloku, albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, utrudniając innym mieszkańcom korzystanie z innych lokali, lub
2. zwleka z zapłatą czynszu lub uiszczaniem innych opłat za używanie lokalu co najmniej za jeden pełny miesiąc.
3. wynajął, podnajął albo oddał do używania lokal lub jego część bez pisemnej zgody Wynajmującego.
§10
Wynajmujący i Najemca ma prawo wypowiedzieć umowę najmu na piśmie w terminie dwóch miesięcy na koniec miesiąca kalendarzowego, bez podania przyczyny.
Najemca niniejszym wskazuje poniżej adres lokalu, pod który wyprowadzi się w przypadku rozwiązania umowy przez Wynajmującego:
.................................................. .................................................. .........................
§ 11
Wynajmujący w dniu ........................... przekaże Najemcy: 2 komplety kluczy do mieszkania, .................................................. .................................................. ........................
§ 12
.................................................. .................................................. .....................
§ 13

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawarte przez najemcę.

§ 14
Najemca ma prawo wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeśli mieszkanie ma wady zagrażające zdrowiu Najemcy lub jego domowników.
§ 15
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., nr 31, poz. 266 ze zm.).
3. Umowę sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

(Podpis Wynajmującego) (Podpis Najemcy)
wynajmujacy385 jest off-line  
08-04-2014, 15:01  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy najmu przed przekazaniem lokalu

Cytat:
Czy mogę wynając mieszkanie komuś innemu, jesli najemca nie stawi się w dniu przekazania mieszkania - tym samym niedopełniu warunków umowy,
Przy założenie, że umowa jest ważna(a mam wątpliwości) - nie możesz.
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Odstąpienie od umowy najmu lokalu użytkowego (odpowiedzi: 3) Witam, 2 dni temu zawarłem w imieniu mojej spółki umowę najmu lokalu użytkowego z galeria handlową. Umowa nie była podpisywana ani potwierdzana...
§ Odstąpienie od umowy najmu lokalu mieszkalnego (odpowiedzi: 35) Witam! Nurtuje mnie pewna sprawa , mianowicie : czy jest uzasadnione, że właściciel lokalu mieszkalnego, po podpisaniu umowy, która ma skutkować...
§ odstąpienie od umowy najmu lokalu (odpowiedzi: 1) czy mogę odstąpić od umowy wynajmu lokalu użytkowego? została spisana wczoraj, obowiązuje 3m-y okres wypowiedzenia, wszystko działo się za...
§ Odstąpienie umowy najmu lokalu, niedotrzymanie warunków umowy. (odpowiedzi: 7) Witam, Mam taki problem, wynajelismy lokal na czas nieokreslony z mozliwoscia wypowiedzenia miesiecznego na koniec kazdego miesiaca kalendarzowego....
§ odstąpienie od umowy najmu lokalu (odpowiedzi: 5) witam, proszę o poradę i pomoc. mam pytanie czy mogę odstąpić od wynajmu mieszkania jeśli właścicielka chce mi podnieść opłaty z tytułu...
§ Odstąpienie od umowy najmu przed wejściem do lokalu (odpowiedzi: 1) Witam, Podpisałem umowę najmu lokalu z datą wejscia do lokalu przewidzianą na za około 3 tyg. Wynikły pewne sprawy, w których chcę zrezygnować z...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.