umowa najmu pokoju - Forum Prawne

 

umowa najmu pokoju

Witam, poniewaz nie znam sie kompletnie na tym, czy móglby mi ktos przejrzec umowę, żebym nie wpadła w jakas pułapke? UMOWA NAJMU §1. 1.Wynajmujący oddaje Najemcy do użytkowania w lokalu mieszkalnym nr 12 w nieruchomości ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Odpowiedz
 
30-09-2014, 21:49  
kasissa
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie umowa najmu pokoju

Witam, poniewaz nie znam sie kompletnie na tym, czy móglby mi ktos przejrzec umowę, żebym nie wpadła w jakas pułapke?

UMOWA NAJMU


§1.
1.Wynajmujący oddaje Najemcy do użytkowania w lokalu mieszkalnym nr 12 w nieruchomości położonej przy .............z przeznaczeniem na cele wyłącznie mieszkalne pomieszczenie nazwane jako pokój nr 2 oraz udostępnia do współużytkowania z innymi osobami zamieszkującymi lokal w sposób zgodny z przeznaczeniem pomieszczenia: korytarz, sanitariaty oraz kuchnię. Wymienione pomieszczenia wraz ze sposobami ich użytkowania zwane są dalej przedmiotem najmu.
2.Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu jest wolny od obciążeń i praw osób trzecich. mogących utrudnić lub uniemożliwić Najemcy wykonanie uprawnień wynikających z niniejszej umowy.
3.Wynajmujący oddaje Najemcy w najem przedmiot najmu w stanie technicznym i wyposażeniem opisanym szczegółowo w protokole przekazania, który stanowi załącznik nr l do niniejszej umowy. Protokół ten wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez strony w dniu zwrotu Wynajmującemu przedmiotu najmu przez Najemcę, stanowić będzie podstawę do rozliczenia po okresie najmu kaucji wniesionej przez Najemcę przed wydaniem mu przedmiotu najmu. Kaucja stanowi zabezpieczenie utrzymywania przedmiotu najmu w stanie technicznie nie pogorszonym oraz wywiązywania się przez Najemcę z postanowień określonych w umowie. Wysokość czynszu i kwota kaucji określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
4.Wynajmujący zapewnia Najemcy w czasie obowiązywania umowy nieograniczony dostęp do przedmiotu najmu oraz do użytkowania korytarza, sanitariatów oraz kuchni wspólnie z innymi osobami zamieszkującymi lokal, na zasadzie równego udziału.
5.Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od dnia 1 października 2014 do dnia 30 czerwca 2015r
§2.
1.Najemca oświadcza, że będzie wykorzystywał przedmiot najmu wyłącznie do celów mieszkalnych.
2.Najemca nie może bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie podnająć lub użyczyć całości względnie części przedmiotu najmu, a także dokonać zmiany sposobu jego użytkowania. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy bez zwrotu kaucji w przypadku stwierdzenia naruszenia tego postanowienia przez Najemcę.
3.Najemca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wyrządzone osobiście lub przez gości Najemcy szkody w mieniu lub innych dobrach Wynajmującego lub osób trzecich.
4.W części współużytkowanej przedmiotu najmu Najemca przyjmuje na siebie pełną solidarną odpowiedzialność wraz z innymi współużytkownikami za zniszczenia w mieniu lub innych dobrach Wynajmującego lub osób trzecich wynikające ze wspólnego użytkowania przedmiotu najmu.
5.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania umowy w majątku ruchomym Najemcy.
§3.
1.Najemca zobowiązuje się utrzymywać przedmiot najmu we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części wspólne lokalu i nieruchomości a także jej otoczenie oraz podporządkować się postanowieniom regulaminu obowiązującego we wspólnocie mieszkańców nieruchomości a w szczególności obowiązkowi zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 wieczorem do 6.00 rano.
2.Najemca przyjmuje jednocześnie na siebie obowiązek utrzymania sprawności działania urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej oraz dokonywania na swój koszt drobnych napraw i usuwania usterek, związanych z bieżącą eksploatacją przedmiotu najmu i jego całego wyposażenia w okresie umowy.
3.W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania zapobiegające powiększaniu szkody oraz wezwać niezwłocznie właściwe służby (pogotowie wod-kan-gaz-co, pogotowie energetyczne, straż pożarna, Policja itp.) oraz powiadomić Wynajmującego.
4.Jeżeli awaria powstała w lokalu Najemcy, Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego udostępnienia pomieszczeń właściwym osobom bądź służbom celem usunięcia awarii.

§4.
1.Strony uzgadniają, że przedmiot najmu zostanie wydany Najemcy w pierwszym dniu najmu, pod warunkiem dokonania pierwszych opłat przez Najemcę określonych w załączniku 1.
2.Najemca zobowiązuje się do opłacania czynszu i innych opłat wymienionych w §5 z góry, w terminie i w sposób jak określono w załączniku nr 1w całym okresie trwania umowy. Od płatności opóźnionych naliczane będą odsetki w wysokości ustalonych odsetek ustawowych z zwłokę.

§5.
1.Wraz z datą przekazania i przyjęcia przedmiotu najmu, Najemca zobowiązuje się do punktualnego i pełnego uiszczania:
1)czynszu;
2)opłat za lokal mieszkalny obowiązujących we wspólnocie mieszkaniowej, nałożonych aktualną uchwałą właścicieli;
3)kosztów zużycia i dostawy energii elektrycznej, gazu, wody zimnej oraz podgrzania wody zimnej i odprowadzenia ścieków.
2.Wysokości czynszu i opłat oraz zasady ich wnoszenia i zmian ustalone są załącznikiem nr 1.
3.Najemca zobowiązuje się ponadto do udostępniania Wynajmującemu przedmiotu najmu bez ograniczeń, celem umożliwienia dokonania okresowych i doraźnych przeglądów jego stanu technicznego oraz lustracji.
§6.
1.Z zastrzeżeniem treści art. 667 k.c. i pod rygorem określonym w §7, Najemca nie może bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie dokonywać zmian w przedmiocie najmu, a zwłaszcza naruszających ściany, podłogi, sufity i stolarkę budowlaną.
2.Z upływem okresu najmu, Najemca zobowiązuje się dokonać obciążających go napraw i zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu najpóźniej do ostatniego dnia obowiązywania umowy - w stanie nie gorszym, niż określony w zał. nr l, bądź też zapłacić Wynajmującemu odszkodowanie w kwocie równej kosztom przywrócenia do takiego stanu, wg cen obowiązujących w dniu zakończenia okresu najmu.
§7.
1.Wynajmujący może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1)Zalegania Najemcy z wniesieniem opłat określonych w §5 za jeden pełny okres płatności lub dłużej.
2)Użytkowania przedmiotu najmu w sposób inny niż określony w umowie.
3)Nie wywiązywania się Najemcy z obowiązków określonych w §2, §3, §4, §5, §6,
2.Oświadczenie Wynajmującego do wiadomości Najemcy o rozwiązaniu umowy z wyznaczeniem terminu opuszczenia przedmiotu najmu będzie sporządzone na piśmie.
§8.
Z datą wygaśnięcia umowy najmu bądź terminu opuszczenia przedmiotu najmu wyznaczonego przez Wynajmującego, Najemca i osoby z nim zamieszkujące zobowiązane będą opuścić przedmiot najmu wraz z całym swoim majątkiem ruchomym. Po tej dacie Wynajmujący będzie mógł dysponować przedmiotem najmu bez ograniczeń, a ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w nim pozostawionych ponosić będzie wyłącznie Najemca, bez prawa do odszkodowania.
§9.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu na piśmie, pod rygorem nieważności.
§10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązywać będą przepisy kodeksu cywilnego a wszelkie spory powstałe na tle wykonania jej postanowień rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd w .........
§11.
Umowa niniejsza zawiera jedenaście paragrafów i została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
kasissa jest off-line  
30-09-2014, 22:33  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: umowa najmu pokoju

O co konkretnie pytasz?
 
30-09-2014, 22:35  
kasissa
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie RE: umowa najmu pokoju

np. umawiałam się na okres miesięcznego wypowiedzenia umowy, a tu nic takiego nie ma prawda?
kasissa jest off-line  
30-09-2014, 22:37  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: umowa najmu pokoju

To umowa terminowa, nie ma wypowiedzenia.
Cytat:
5.Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od dnia 1 października 2014 do dnia 30 czerwca 2015r
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Umowa najmu pokoju (odpowiedzi: 11) W 2009 r podpisałem umowę z człowiekiem, który podał mnie do sądu oraz 11 innych osób, które tą umowę podpisali. Stworzyłem photobloga w którym...
§ Umowa/Oświadczenie najmu pokoju (odpowiedzi: 2) Witam, Półtora tygodnia temu podpisałam oświadczenie najmu pokoju. Chciałabym się jednak z niego wycofać. Oświadczenie to podpisałam z lokatorem,...
§ umowa najmu pokoju w mieszkaniu (odpowiedzi: 17) Witam. proszę o szybką pomoc. Dziewczyna ktorej wynajmuje pokoj podpisała mi umowę na miesiąc tylko tj do 1.11.2014 siedziała dalej i płaciła czynsz...
§ umowa słowna najmu pokoju (odpowiedzi: 17) witam mam nastepujace pytanie zawarlem umowe slowna dotycznaca najmu mieszkania zadzwonilem Do pana X od ktorego chcialem najac pokuj powiedzial cene...
§ Umowa najmu pokoju - stancja (odpowiedzi: 3) Witajcie, zwracam się do Was z problemem, który wyniknął niedawno i jest trochę pilna. Zacznę od opisania historii, która do ów problemu prowadzi....
§ umowa najmu-wynajecie pokoju (odpowiedzi: 4) Zamierzam wynająć pokój 1-osobowy. W umowie, którą otrzymałam interesują mnie 2 punkty: 1. "Najemcę obciążają inne opłaty związane z eksploatacją...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.