Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa pinb - Forum Prawne

 

Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa pinb

Chcę wezwać PINB do usunięcia stanu niezgodności z prawem. Zacznę od początku.... wezwaliśmy PINB do wszczęcia postępowania administracyjnego ws. samowoli sąsiada i prowadzonej w niej uciążliwej działalności. PINB wykluczył nas jako stronę postępowania, ponieważ nie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Odpowiedz
 
22-02-2016, 19:03  
amanna
Użytkownik
 
Posty: 35
Domyślnie Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa pinb

Chcę wezwać PINB do usunięcia stanu niezgodności z prawem.

Zacznę od początku.... wezwaliśmy PINB do wszczęcia postępowania administracyjnego ws. samowoli sąsiada i prowadzonej w niej uciążliwej działalności. PINB wykluczył nas jako stronę postępowania, ponieważ nie mamy interesu prawnego - natomiast działka na której prowadzona jest działalność na nas oddziaływuje. Sprawa zakończyła się w WSA gdzie PINB miał przyznaną rację. Oczywiście Starostwo nie dopatrzyło się, gdzie budynek stoi - a posadowiony jest poza terenem budowlanym.... Następnie powzieliśmy informację i dokumenty dot. działalności i budynku sąsiada - z informacji publicznej - dowody na samowole. Zmobilizowaliśmy PINB "z urzędu" do kontroli - w wyniku której PINB stwierdził odstępstwo w lokalizacji budynku (ustna informacja), natomiast uznał, że Gmina wydała zaświadczenie o zgodności z miejscowym planem i na tym zakończyła się sprawa. Zaświadczenie oczywiście jest niezgodne ze stanem faktycznym. W Gminie odsyłają do PINB a w PINB do Gminy . Wezwaliśmy Gminę do zaprzestania naruszeń miejscowego Planu a Gmina odesłała Pismo do PINB. PING-PONG PYTANIE: Czy mam im konkretnie napisać WZYWAM DO USUNIĘCIA NARUSZEŃ PRAWA? Ponieważ do tej pory były składane tylko i wyłącznie wnioski o wszczęcie postępowania - imienne i drugie "z urzędu".
amanna jest off-line  
23-02-2016, 07:36  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa pinb

Cytat:
Napisał/a amanna Zobacz post
Sprawa zakończyła się w WSA
Prosze o podanie sygnatury akt
voyteg jest off-line  
23-02-2016, 07:58  
amanna
Użytkownik
 
Posty: 35
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa pinb

VII SA/Wa 744/14
amanna jest off-line  
23-02-2016, 08:11  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa pinb

proponuje email do sekretariatu WSA, aby uzupelnili tresc orzeczenia w publicznej bazie, bo na razie nie ma co czytac
voyteg jest off-line  
23-02-2016, 08:44  
amanna
Użytkownik
 
Posty: 35
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa pinb

Niestety dowiedziałam się, że akta są odesłane i nie było wniosków o uzasadnienie.
amanna jest off-line  
23-02-2016, 10:08  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa pinb

Cytat:
Napisał/a amanna Zobacz post
nie było wniosków o uzasadnienie.
Trudno bez tego odniesc sie rzeczowo do tej konkrentej sprawy
voyteg jest off-line  
23-02-2016, 11:32  
amanna
Użytkownik
 
Posty: 35
Domyślnie

Nie posiadaliśmy interesu prawnego do budynku gospodarczego na który Pan XY dostał poz. na budowę wcześniej, niż my kupiliśmy naszą działkę. Na tej podstawie PINB stwierdził, że nie mamy interesu prawnego do budynku gospodarczego.

Jest jeszcze kwestia zaświadczenia jakie wydała Gmina - jest niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym. czy możemy wnioskować do Gminy o wydanie nam zaświadczenia prawdziwego i zgodnego z prawem - do nie swojej działki mając interes prawny z art. 140kc, ponieważ gmina wydając fałszywe zaświadczenie wydała zezwolenie na zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki? Gmina stwierdziła, że budynek jest poza terenem budowlanym (ustna informacja).
amanna jest off-line  
23-02-2016, 16:10  
amanna
Użytkownik
 
Posty: 35
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa pinb

Znalazłam skargę do WSA - może coś rozświetli


Skarga
na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr ...... z dnia 25 lutego 2014 r. (doręczona dnia 3 marca 2014 r.) utrzymującą w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w............... nr ...... z dnia 23 stycznia 2014 r.

Na podstawie art. 52 § 1, art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zaskarżam w całości ww. decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z powodu jej niezgodności z prawem, a w szczególności naruszenia:
- art. 28 kpa poprzez uznanie, że XYZ jako właściciel działki nr...... położonej w miejscowości ........... nie posiada interesu prawnego do występowania jako strona w postepowaniu albo żądania czynności organu dotyczących budynku gospodarczego położonego na działce ewidencyjnej nr....................... w szczególności wszczęcia postepowania kontrolnego czy budynek ten został wybudowany po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia, czy został on zaprojektowany i wybudowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym normami techniczno - budowlanymi i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej przez co uniemożliwiono sprawdzenie czy budynek ten izoluje środowisko i sąsiadów od ujemnych skutków oddziaływania działalności w nim prowadzonej. Błędne ustalenie, że tylko ”bezpośredni sąsiad” może mieć interes prawny do wszczęcia postepowania dotyczącego budynku posadowionego na działce sąsiedniej, odmawiając takiego interesu „niebezpośredniemu sąsiadowi” podczas gdy interes prany zależy od okoliczności konkretnej sprawy.
co doprowadziło w konsekwencji do naruszenia art. 61a § 1 kpa
- art. 7 kpa poprzez naruszenie przez organ administracji publicznej w postaci nie wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, z naruszeniem interesu społecznego i słusznego interesu obywateli w tym nie wszczęcia wnioskowanego postepowania z urzędu, nieustalenia, że prawny interes Skarżącego do wszczęcia postepowania administracyjnego posiada oparcie w art. 140 kc.
- art. 11 kpa poprzez nie wyjaśnienie w decyzji zasadności przesłanek, którymi kierował się organ przy załatwieniu sprawy;
- art. 77 § 1 kpa poprzez nie zebranie przez organ w sposób wyczerpujący materiału dowodowego, w szczególności nie ustalenie czy rzeczywiście zachodzą przesłanki do odmowy przyznania Skarżącemu statusu strony postepowania administracyjnego ;
- art. 107 §3 kpa poprzez nie wskazanie w uzasadnieniu faktyczne faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej,

wnoszę o:
– uchylenie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia ......... r. nr ......... Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w................... z dnia............... r. odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego. W uzasadnieniu obu decyzji wskazano, że skarżący nie posiada interesu prawnego do sprawdzenia prawidłowości wybudowania budynku położonego na terenie działki ewid. Nr..............położonej ....................., w którym prowadzona jest działalność gospodarcza w postaci napraw i konserwacji pojazdów samochodowych gdyż zakres oddziaływania inwestycji nie wpływa na nieruchomość będącą własnością Skarżącego. Organ ustalił, że skarżącemu przysługuje jedynie interes faktyczny, natomiast odmówiono przyznania interesu prawnego wskazując, że nie ma podstawy w prawie materialnym.
Nie można zgodzić się z argumentacją obu organów, podstawę prawną interesu prawnego skarżącego należy wywodzić z normy prawnej wyrażonej w art. 140 kc. Stanowisko takie jest szeroko akceptowane przez orzecznictwo sądowoadministracyjne:
„Wskazać przy tym należy, iż interes prawny* w sprawie budowy lub użytkowania obiektów budowlanych ma właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości sąsiedniej jednakże z tym zastrzeżeniem, że obiekt budowlany ma wpływ na wykonywanie prawa przez właściciela (użytkownika wieczystego)*nieruchomości sąsiedniej.
Właściciel*nieruchomości sąsiedniej ma*interes prawny* wynikający z art. 140 KC do
uczestniczenia jako strona (art. 28 *KPA) w postępowaniach administracyjnych, w wyniku których może zapaść decyzja tak kształtująca stosunki na sąsiedniej nieruchomości (sposób korzystania z niej), iż będzie to miało wpływ na wykonywanie prawa własności przez właściciela sąsiedniej nieruchomości” (wyrok NSA z 8 marca 2005 r., sygn. akt OSK 682/04).


Podobne stanowisko zaprezentowano w Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Gliwicach z dnia 25 marca 2013 r. sygn.: II SA/Gl 1390/12 „Zgodnie z*art. 28 KPA stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny* lub obowiązek. Odnosząc się do postępowania prowadzonego w trybie*art. 51 ustawy Prawo budowlane należy wskazać, że właściciel sąsiedniej nieruchomości jest stroną tego postępowania jeżeli zabudowa na działce sąsiedniej ogranicza go w swobodnym korzystaniu z własnej nieruchomości. Niewątpliwie skarżący ma interes prawny wywodzący się z własności nieruchomości ( art. 140 KC) polegający na ochronie przed zabudową niezgodnie z prawem na sąsiedniej działce jako mogącą wpływać na możliwość zabudowy jego działki (chodzi nie tylko o odległości od granic działki, ale i np. zacienienie istniejącego na działce skarżącego budynku). Ustalenia poczynione w sprawie przez organy nie pozwalają na zakwestionowanie uprawnień skarżącego w niniejszej sprawie, ustalenia te powinny w postępowaniu ponownym być dokonane w pełnym zakresie tak by potwierdzić lub wykluczyć interes skarżącego w postępowaniu prowadzonym na podstawie*art. 51*Prawa budowlanego. Status strony postępowania nie może bowiem wynikać (i nie wynika) z faktycznego traktowania jakiegoś podmiotu jako ……”

Organy także niedostatecznie wyjaśniły w jaki sposób inwestycja rzeczywiście wpływa na nieruchomość skarżącego, bez tych ustaleń nie można rozstrzygnąć kwestii czy Skarżącemu przysługuje interes prawny do zainicjowania postepowania administracyjnego mającego na celu sprawdzenia prawidłowości wybudowania przedmiotowego budynku. Organ nie dokonał dokładnej analizy stanu faktycznego w celu ustalenia czy skarżący posiada interes prawny. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2007 r. VII SA/Wa 2239/06 „Cechami interesu prawnego*jest to, że jest on indywidualny, konkretny, aktualny, sprawdzalny obiektywnie, a jego istnienie znajduje potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, będących przesłankami zastosowania przepisu prawa materialnego. Właściciel nieruchomości sąsiedniej ma*interes prawny* wynikający z art. 140 Kodeksu cywilnego do uczestniczenia jako strona w postępowaniach administracyjnych, w wyniku, których może zapaść decyzja tak kształtująca stosunki na sąsiedniej nieruchomości (sposób korzystania z niej), iż będzie to miało wpływ na wykonywanie prawa własności przez właściciela sąsiedniej nieruchomości.”

Całkowicie niezasadny jest także argument organów jakoby brak bezpośredniego sąsiedztwa pomiędzy przedmiotowymi nieruchomościami przesadzał o braku interesu prawnego Skarżącego, w tej kwestii jednolite stanowisko orzecznicze przedstawia Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 marca 2007 r. „Brak bezpośredniego sąsiedztwa między nieruchomościami nie jest każdocześnie argumentem przesądzającym o braku interesu prawnego podmiotów do udziału w postępowaniu dotyczącym skutków samowoli budowlanej. Charakter inwestycji, skutkujący np. ustanawianiem stref ochronnych, może uzasadniać interes prawny właścicieli działek nawet odległych od terenu nieruchomości. Interes taki musi być jednak każdorazowo stwierdzony w okolicznościach konkretnej sprawy.”

Mając powyższe na uwadze, należy uznać, iż niniejsza skarga jest w pełni uzasadniona i konieczna natomiast postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia ........ r. nr........... jest całkowicie niezasadne i powinno być wyeliminowane z obrotu prawnego
amanna jest off-line  
24-02-2016, 08:10  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa pinb

Cytat:
Napisał/a amanna Zobacz post
Znalazłam skargę do WSA - może coś rozświetli
Rozswietlić by mogła ocena prawna WSA w tej konkretnej sprawie, a dokładnie jej uzasadnienie...
voyteg jest off-line  
24-02-2016, 08:38  
amanna
Użytkownik
 
Posty: 35
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa pinb

ok, rozumiem ale czy w tej sytuacji mam jeszcze możliwość skutecznej interwencji w Pinb, czy już będą stali na stanowisku, że brak interesu prawnego? i nic nie zrobią ze sprawą?
amanna jest off-line  
24-02-2016, 08:44  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa pinb

Jeśli ta sama sprawa i poddana została ocenie WSA, która nie została zaskarżona, to mamy powagę rzeczy osądzonej i po temacie.

Jeśli sprawa inna lub cos istotnego się zminieło, to można probować w takim samym trybie jak poprzednio.
voyteg jest off-line  
24-02-2016, 09:43  
amanna
Użytkownik
 
Posty: 35
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa pinb

W tamtej sprawie wnioskowaliśmy o sprawdzenie legalności tego budynku gospodarczego- nie mając żadnych dokumentów, tylko pewność, że budynek jest poza terenem budowlanym. PINB sprawdził, że Pan ma pozwolenie na budowę i nic nam do budynku gospodarczego sąsiada.

W ubiegłym roku otrzymaliśmy ze Starostwa - na podstawie dostępu do informacji publicznej - sprzeciw starosty do zmiany sposobu użytkowania budynku z bud. gosp. na warsztat blacharski. PINB wszczął postępowanie z urzędu. Przyjechał do Pana na kontrol, stwierdził odstępstwo, ale Pan przedstawił zaświadczenie z gminy, które jest fałszywe - że jest na terenie budowlanym objętym planem dla działek MN3. PINB wystąpił do Starostwa o dokumenty i my wystąpiliśmy o dokumenty......i znalazła się druga teczka!!! W niej było fałszywe zaświadczenie i opinia środowiskowa - nie do tej działki!!! Ale Starosta "nie zauważył". PINB zakończył sprawę bo ma zaświadczenie z Gminy, że jest zgodne z miejscowym planem - PINB wie, że jest to fałszywe.


Kwestia zaświadczenia jakie wydała Gmina - jest niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym. czy możemy wnioskować do Gminy o wydanie nam zaświadczenia prawdziwego i zgodnego z prawem - do nie swojej działki mając interes prawny z art. 140kc, ponieważ gmina wydając fałszywe zaświadczenie wydała zezwolenie na zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki? Gmina stwierdziła, że budynek jest poza terenem budowlanym (ustna informacja).
amanna jest off-line  
24-02-2016, 10:18  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa pinb

Cytat:
Napisał/a amanna Zobacz post
W niej było fałszywe zaświadczenie

fałszywe, czy sfałszowane?
voyteg jest off-line  
24-02-2016, 10:29  
amanna
Użytkownik
 
Posty: 35
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa pinb

Gmina wydała zaświadczenie, że Pan objęty jest MPZP i jest na działce budowlanej. Stan faktyczny jest taki, że Pan jest na działce rolnej i nie jest objęty MPZP. Zaświadczenie z art.217 KPA - "urzędowe potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego" - rozumiem to jako fałszywe zaświadczenie bo zawiera fałszywe fakty.

Urzędnik wystawiając takie zaświadczenie powinien stwierdzić, gdzie Pan faktycznie jest. A jest 8 metrów dalej, niż zostało wydane w pozwoleniu na budowę. ps. mapy architekta są fałszywe- Pan tak wrysował budynek na mapach i dopisał sam "granicę terenów budowlanych", że w Starostwie "nikt się nie zorientował" . Mąż pokazał PALCEM inspektorowi w PINB i ten oniemiał....to tak jak ze sprawą "i/lub czasopisma".
amanna jest off-line  
24-02-2016, 10:41  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa pinb

Można próbować wznowić dane postępowanie w oparciu o art 145 § 1 k.p.a.

wzór II w poradniku http://forumprawne.org/prawo-adminis...ml#post1556177

Cytat:
dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe
,


Problemem jest, że dla orzecznictwa fałszywy = sfałszowany

II SA/Lu 84/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-10-22

Cytat:
Podstawą prawną kwestionowanego rozstrzygnięcia jest art. 145 § 1 pkt 1, a także art. 145 § 2 i 3 k.p.a., które stanowią, że w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe (§ 1 pkt 1). Z tej przyczyny postępowanie może być wznowione również przed stwierdzeniem sfałszowania dowodu orzeczeniem sądu lub innego organu, jeżeli sfałszowanie dowodu jest oczywiste, a wznowienie postępowania jest niezbędne dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody dla interesu społecznego (§ 2). Można wznowić postępowanie także w przypadku, gdy postępowanie przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte na skutek upływu czasu lub z innych przyczyn określonych w przepisach prawa (§ 3).

Przed WSA należałoby wskazać wykładnie językową, że fałszywy to poświadczający nieprawdę (tym nie zajmie sie prokurator), a to nie to samo co sfałszowany (a wtedy można uzyskać potwierdzenie przestępstwa).

Lub też w tą stronę

II OSK 2863/13 - Wyrok NSA z 2015-07-01

Cytat:
Przypomnieć należy, iż nowa okoliczność musi być istotną dla sprawy (art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a.). Należy przez to rozumieć taką okoliczność, która mogła mieć wpływ na odmienne rozstrzygnięcie sprawy, co oznacza, że w sprawie zapadłaby decyzja co do swej istoty odmienna od rozstrzygnięcia dotychczasowego, przy czym wystarczające jest prawdopodobieństwo wydania takiej decyzji (por. wyroki NSA z dnia 8 czerwca 2000 r., V SA 1885/99, LEX nr 50152, dnia 7 lutego 2007 r., I OSK 429/06, LEX nr 348005 oraz dnia 25 czerwca 1985 r., I SA 198/85, ONSA 1985, Nr 1, poz. 35).
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (odpowiedzi: 47) czy takie wezwanie mogę zastosować do PINB .wniosek o podjęcie zawieszonego postanowienia wraz z dowodami że było zawieszone na podstawie ...
§ Czy SKARGA (w rozumieniu kpa) jest WEZWANIEM do usunięcia naruszeń prawa (odpowiedzi: 13) Pytanie jak w tytule. Czy skarga o której mowa w art. 221 k.p.a. jest traktowana jako wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, o którym mowa m.in. w...
§ Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (odpowiedzi: 3) Witam, złożyłem wniosek do urzędu. Otrzymałem pismo w którym urząd domaga się dostarczenia dokumentu na podstawie art 64 kpa, ale bez podania...
§ wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (odpowiedzi: 18) Witam, proszę o rade odnosnie poradnika...
§ Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (odpowiedzi: 1) ...jako narzędzie obrony w sytuacjach gdy nie przysługuje zażalenie czy odwołanie. Zakładam ten wątek gdyż nie udało mi się znaleźć na forum wpisu...
§ Wezwanie do zaniechania naruszeń prawa (odpowiedzi: 1) Witam Proszę o poradę w kwestii uzywania logo firmy X. Otóz prowadze działalnosc gospodarcza współpracowałam z firma X która jest głownym...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.