budowa domku z antresolą na zgłoszenie - Forum Prawne

 

budowa domku z antresolą na zgłoszenie

Witam serdecznie Proszę o informację czy domek letniskowy z antresolą można wybudować na zgłoszenie ? Chciałabym wybudować domek letniskowy z antresolą do 35 m2 na zgłoszenie. Złożyłam do Starostwa wniosek o zgłoszenie budowy i dostałam ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Odpowiedz
 
29-10-2019, 15:41  
Pakuchna
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie budowa domku z antresolą na zgłoszenie

Witam serdecznie
Proszę o informację czy domek letniskowy z antresolą można wybudować na zgłoszenie?

Chciałabym wybudować domek letniskowy z antresolą do 35 m2 na zgłoszenie. Złożyłam do Starostwa wniosek o zgłoszenie budowy i dostałam odmowę (potrzebne jest pozwolenie na budowę). Odmowę dostałam, gdyż Starostwo uważa, że dom z antresolą nie jest budynkiem parterowym, a tylko takie można budować na zgłoszenie. Ich uzasadnienie: "Przepis art.29 ust. 1 pkt2a ustawy Prawo budowlane stanowi, że pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywania robót budowlanych, polegających - w szczególności - na budowie wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnych, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500m2 powierzchni działki. Jednoczesnie przepis 30 ust. 1 pkt ustawy stanowi, że wykonywanie takich robót wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Budowa obiektów - o których mowa w cytowanym przepisie art.29 ust.1 pkt 2a ustawy - podlega zwolnieniu z obowiązku pozwolenia na budowę - na mocy tego przepisu - 0 ile spełnia ona jednocześnie wszystkie zawarte w nim warunki zwolnienia. Jednak w przypadku przedmiotowego zgłoszenia - w ocenie Starosty Kościerskiego po przeanalizowaniu dołączonych do zgłoszenia rysunków - projektowany budynek nie jest parterowy, gdyz posiada antresolę. Zatem jego budowa wymaga pozwolenia na budowę."
Chciałabym się odwołać do Wojewody Pomorskiego, ale nie wiem na które przepisy prawa lub wyroki Sądów Apelacyjnych itp. powinnam się powołać. Osoby, które wiedzą jak udowodnić, że domek z antresolą nadal pozostaje domkiem parterowym proszę o kontakt.


moderacja
Pakuchna jest off-line  
29-10-2019, 15:48  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: budowa domku z antresolą na zgłoszenie

II OSK 2792/12
Wyrok
Naczelny Sąd Administracyjny
2014-04-15

Cytat:
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego przedłożony przez inwestora wniosek wraz z niezbędnym projektem architektoniczno-budowlanym, jak zasadnie uznał to Sąd pierwszej instancji, pozwalał przyjąć, iż sporny obiekt został zaprojektowany jako (5) pięciokondygnacyjny, a więc proponowane rozwiązania nie odpowiadały warunkom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który w tym obszarze ogranicza wysokość zabudowy do czterech kondygnacji nadziemnych. Niewątpliwie, co trafnie przyznano, zaprojektowane w budynku antresole nie odpowiadają definicji antresoli określonej w § 3 pkt 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, lecz stanowią kolejną kondygnację.

Stosownie do treści § 3 pkt 16 i 19 cytowanego rozporządzenia ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- kondygnacji - należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie, a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia (pkt 16),

- antresoli - należy przez to rozumieć górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona (pkt 19).

Generalnie antresola, jak powszechnie się przyjmuje, to tzw. półpiętro. Przede wszystkim antresola, która nie stanowi osobnej kondygnacji, powstaje w pomieszczeniach wysokich, wysokich kondygnacjach gdzie jest wymagana nie tylko efektywność wykorzystania przestrzeni, ale również skorygowanie pomieszczeń, które są zbyt wysokie i wąskie. Antresola to górna część kondygnacji lub pomieszczenia mieszkalnego wydzielona z jednej przestrzeni.

Mając na uwadze treść § 3 pkt 19 powołanego rozporządzenia wyjaśnić należy, że - jak trafnie przyjął to Sąd pierwszej instancji - norma ta wskazuje na dwa różne przypadki, w których występuje pojęcie antresoli. Pierwszy przypadek dotyczy tego gdy antresola wydzielona jest z jednoprzestrzennego pomieszczenia o znacznej wysokości zaś drugi przypadek występuje, gdy antresola wydzielona jest z jednoprzestrzennej kondygnacji o znacznej wysokości.

W świetle powołanego § 3 pkt 19 cytowanego rozporządzenia antresola musi być nadto oddzielenia od pomieszczenia lub kondygnacji stropem pośrednim, którego powierzchnia koniecznie musi być mniejsza od tego pomieszczenia lub kondygnacji, nad którą się znajduje i nie może być zamknięta przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona.

W niniejszej sprawie organy administracji ustaliły, co zostało następnie trafnie zaakceptowane przez Sąd pierwszej instancji, że czwarta kondygnacja planowanego budynku nie jest jednoprzestrzenna, gdyż występują tam stałe przegrody (ściany). Natomiast antresola kondygnacji musi mieć jednoprzestrzenny układ, niezamknięty stałymi przegrodami (ścianami). Nie mamy więc w tej sprawie do czynienia z antresolą kondygnacji jak chciałby tego skarżący kasacyjnie. Zasadnie także przyjęto w tej sprawie stanowisko, że górne przestrzenie przypisane do mieszkań nr 19, 21, 22, oraz 60, 61 i 63 nie są antresolami pomieszczenia, gdyż część ich powierzchni wykracza poza obrys pomieszczania, z którego zostały wydzielone. Powierzchnie, które w projekcie zostały przypisane do antresoli są większe od powierzchni pomieszczeń, z których zostały wydzielone, a przede wszystkim nie znajdują się bezpośrednio nad tymi pomieszczeniami. Powyższe oznacza, że w budynku zaprojektowano mieszkania dwupoziomowe znajdujące się na czwartej i piątej kondygnacji, co narusza ustalenia planu miejscowego dopuszczającego realizację budynków o wysokości do czterech kondygnacji nadziemnych.

Uwzględniając powyższe w pełni zasadnie uznały organy administracji, a za nimi Sąd pierwszej instancji, iż wydzielone z czwartej kondygnacji powierzchnie nazwane antresolą, nie mogą być za nie uznane, gdyż nie spełniają wszystkich omówionych wyżej wymogów kwalifikacyjnych przewidzianych dla antresoli. Powierzchnie te stanowią samodzielną, odrębną kondygnację o wysokości przewidzianej dla kondygnacji stosownie do § 3 pkt 16 cyt. rozporządzenia. Bez znaczenia przy tym jest, że zaprojektowana w przestrzeni poddasza użytkowego kondygnacja w istocie nie podwyższa wysokości budynku liczonej w metrach. Plan miejscowy określa bowiem dopuszczalną wysokość budynków odwołując się do pojęcia kondygnacji, a nie wysokości liczonej w metrach. Prezentowana natomiast przez skarżącego kasacyjnie, a nie odpowiadająca prawu, wykładnia pojęcia antresoli przy uwzględnianiu przedstawionych rozwiązań projektowych w tej sprawie nie mogła doprowadzić do uchylenia zaskarżonego wyroku.

Tym samym, w świetle przedstawionej argumentacji, nieusprawiedliwione pozostają zarzuty skargi kasacyjnej wadliwej wykładni § 3 pkt 16 i 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i błędnego uznania, iż ujęta w projekcie budowlanym jako rozwiązanie techniczne antresola jest kondygnacją, co prowadzi do uznania braku zgodności z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jedynie dodatkowo zauważyć należy, iż zarzut ten z niezrozumiałych względów powołuje się na sprzeczność planowanych rozwiązań z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która przecież nie była wydawana w sprawie. Zarówno organ administracji jak i Sąd pierwszej instancji jednoznacznie wskazują na sprzeczność proponowanych rozwiązań z prawem miejscowym tj. obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta L.
 
29-10-2019, 16:15  
wostal
Użytkownik
 
Posty: 184
Domyślnie RE: budowa domku z antresolą na zgłoszenie

Czy tam faktycznie jest antresola, czy kondygnacja nazwana antresolą dla niepoznaki?
wostal jest off-line  
29-10-2019, 21:16  
Pakuchna
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: budowa domku z antresolą na zgłoszenie

Regand bardzo dziękuję za odpowiedź.
Pakuchna jest off-line  
29-10-2019, 21:19  
Pakuchna
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: budowa domku z antresolą na zgłoszenie

Tak tam faktycznie jest antresola, to ten projekt ***mod***
Pakuchna jest off-line  
05-11-2019, 14:15  
Pakuchna
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: budowa domku z antresolą na zgłoszenie

Czy ktoś może wie co oznacza "jednoprzestrzenność"w kontekście antresoli ? Wyczytałam, ze jesli antresola ma byc uznana za antresolę kondygnacji to musi spełniac m.i. warunek jednoprzestrznności. Moja antresola położona jest nad salonem i 20 cm zachodzi na łazienkę (czyli zachodzi na 2 pomieszczenia). Czy to może byc powodem, że Starosta odrzucił mój projekt domku na zgłoszenie i uznał, że antresola jest osobną kondygnacją?
Pakuchna jest off-line  
05-11-2019, 14:29  
Shocked
Stały bywalec
 
Posty: 14.537
Domyślnie RE: budowa domku z antresolą na zgłoszenie

Jednoprzestrzenność oznacza, że antresola ma być przestrzenią otwartą i połączoną z parterem.
Zalinkowany projekt spełnia warunki obiektu na zgłoszenie (o ile nie był modyfikowany).
Shocked jest off-line  
05-11-2019, 14:35  
Pakuchna
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: budowa domku z antresolą na zgłoszenie

No właśnie nie był modyfikowany, dlatego nie wiem dlaczego Starosta go odrzucił Napisał tylko, że domek z antresolą nie jest domkiem parterowym.
Pakuchna jest off-line  
05-11-2019, 14:46  
Shocked
Stały bywalec
 
Posty: 14.537
Domyślnie RE: budowa domku z antresolą na zgłoszenie

Pouczono Cię o procedurze odwoławczej? Odwołuj się zatem.
Shocked jest off-line  
05-11-2019, 14:49  
Pakuchna
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: budowa domku z antresolą na zgłoszenie

No własnie próbuję to zrobić ale jednak chyba Starosta ma rację, bo właśnie znalazłam że: "Podkreślić należy, że kondygnacja lub pomieszczenie (w zależności od rodzaju antresoli) powinny mieć układ jednoprzestrzenny, czyli niezamknięty stałymi przegrodami (ścianami). Skoro, w powyższym przykładzie, przestrzeń określona jako antresola znajduje się nad kilkoma (co najmniej dwoma) pomieszczeniami, to w rozumieniu przepisu § 3 pkt 19 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, nie jest to antresola kondygnacji, tylko dodatkowa kondygnacja."
Pakuchna jest off-line  
05-11-2019, 14:50  
Shocked
Stały bywalec
 
Posty: 14.537
Domyślnie RE: budowa domku z antresolą na zgłoszenie

Nie przestrzeń pod antresolą ma być jednoprzestrzenna ale przestrzeń nad stropem pośrednim czyli antresola ma być jednoprzestrzenna.
Starosta nie ma racji.
Shocked jest off-line  
05-11-2019, 15:08  
Pakuchna
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: budowa domku z antresolą na zgłoszenie

i nie ma znaczenia,że znajduje się nad kilkoma pomieszczeniami ?
Pakuchna jest off-line  
05-11-2019, 18:52  
wostal
Użytkownik
 
Posty: 184
Domyślnie RE: budowa domku z antresolą na zgłoszenie

Nie wiem dlaczego tak się Pani wzbrania przed tym odwołaniem, to nic nie kosztuje, tyle co znaczek na list i koperta, nie trzeba tego też jakoś specjalnie motywować, ale warto przelać na papier swoje przemyślenia, zarzuty i zacytować ww. wyrok. Może złapie, ale sytuacji na pewno nie pogorszy.
wostal jest off-line  
06-11-2019, 17:29  
Pakuchna
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: budowa domku z antresolą na zgłoszenie

Nie wzbraniam się przed odwołaniem tylko chciałabym napisać je dobrze i być pewna,że prawo jest po mojej stronie. Niestety jednak w ogóle się na tym nie znam i nie do końca rozumiem to co czytam Jesli ktoś może mi pomóc napisać takie odwołanie (oczywiście za opłatą) proszę o kontakt.
Pakuchna jest off-line  
22-11-2020, 20:11  
Urs_ula
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: budowa domku z antresolą na zgłoszenie

Witam @Pakuchna!

Czy można prosić o informacje jak się zakończyła sprawa?

Mam identyczny problem z moim projektem i zastanawiam się jak napisać odwołanie. Czy można dostać jakąś podpowiedź?

Pozdrawiam
Urs_ula jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Budowa domku w lesie (odpowiedzi: 13) Witam. Chciałbym w te wakacje spełnić swoje marzenie z dzieciństwa, a chodzi o bazę choć teraz przerodziło się to w drewniany domek ukryty w lesie....
§ budowa domku nad jeziorem (odpowiedzi: 1) Witam, Moi rodzice prowadzą działalność gospodarczą (agroturystyka) posiadają siedlisko oraz działki rolne nad jeziorem. Polskie prawo nakazuje...
§ budowa budynku gospodarczego 25m2 z piwnicą i antresolą.. (odpowiedzi: 14) Witam, Mam pytanie w sprawie budowy na zgłoszenie podpiwniczonego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 25 m2. Mam 7,5 a nieużytku w...
§ Budowa małego domku drewnianego (odpowiedzi: 3) Witam chciałbym zbudować niewielki domek drewniany taki do 30-35 m2. Czy będzie mi potrzebne pozwolenie? Nigdy nic nie budowałem więc się nie znam....
§ Budowa małego domku ogrodowego (odpowiedzi: 2) Witam, wybudowałem sobie na działce wokół domu mały domek ogrodowy na narzędzia o wym 1,5m x 1,5m i wys 2,5 m. Jest on usytuowany tuż obok siatki...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.