Odszkodowanie za gospodarstwo rolne za brak moźliwości zabudwoy - Forum Prawne

 

Odszkodowanie za gospodarstwo rolne za brak moźliwości zabudwoy

Witam , sprawa jest taka, że jesteśmy posiadaczami dużej działki rolnej 8 ha, posiadamy drogę, którą wywalczyliśmy sądownie , a miasto miedzy czasie wprowadziło plan zieleni i wypoczynku publicznego i to tyczy się naszej działki, ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Odpowiedz
 
06-04-2021, 19:49  
nowyurzytkownik1975
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie Odszkodowanie za gospodarstwo rolne za brak moźliwości zabudwoy

Witam , sprawa jest taka, że jesteśmy posiadaczami dużej działki rolnej 8 ha, posiadamy drogę, którą wywalczyliśmy sądownie , a miasto miedzy czasie wprowadziło plan zieleni i wypoczynku publicznego i to tyczy się naszej działki, bo jest też w planie , z wyjątkiem uprawiania ziemi rolnej, bo taka mamy i możemy zaorać i coś posiać, ale my chcemy wybudować tam siedlisko tak jak było to 30 lat temu . Lecz plan zabrania zabudowy .
Dlatego czy należy nam się odszkodowanie, czy wywalczyć w sądzie jednak to siedlisko , żebyśmy mieli zaplecze na plany rolne i maszyny rolnicze ?.
Czy każdy adwokat poradzi sobie tą sprawą ? . Jakie są koszty sądowe i dla adwokata ,może być około jakieś sumy
nowyurzytkownik1975 jest off-line  
06-04-2021, 20:13  
honefoss
Przyjaciel forum
 
Posty: 5.413
Domyślnie RE: Odszkodowanie za gospodarstwo rolne za brak moźliwości zabudwoy

Napisz kiedy uchwalono obecnie obowiązujący plan zagospodarowania i czy zanim go uchwalono obowiązywał inny plan. Jeśli tak, to dowiedz się jakie było przeznaczenie działki w tym wcześniejszym planie. Napisz też jakie dokładnie jest obecne przeznaczenie działki w planie zagospodarowania (dokładnie czyli takie jakie zapisano a nie własnymi słowami).
honefoss jest on-line  
07-04-2021, 05:14  
nowyurzytkownik1975
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Odszkodowanie za gospodarstwo rolne za brak moźliwości zabudwoy

Szukam
nowyurzytkownik1975 jest off-line  
07-04-2021, 07:33  
nowyurzytkownik1975
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Odszkodowanie za gospodarstwo rolne za brak moźliwości zabudwoy

Działka została zakupiona w 1964 r. Bez drogi i zabudowy gospodarczej sama ziemia rolna (nieruchomość gruntowa).
Wcześniejszy Plan zagospodarowania 2006 r. Przylesie - Bołtucia: przeznaczenie to:teren rekreacji i sportu brak możliwości zabudowy kubaturowej .
Aktualny planie zagospodarowania z 2020 r. obejmuje około 90 ha, są trzy oznaczenia 1.ZL 2.ZN 3.ZP

Szczegółowe ustalenia planu
§ 16. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.ZL, ustala się:
1) przeznaczenie - lasy;
2) zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) obowiązuje zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie gospodarki leśnej,
b) obsługę transportową zapewnia teren przyległej drogi (droga poza granicami planu).
§ 17. Dla terenu oznaczonego symbolem 2.ZN ustala się:
1) przeznaczenie - teren zieleni objęty formą ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) wymagane zachowanie i ochrona mozaikowatości krajobrazu strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej,
w tym poprzez:
᠆ kształtowanie różnorodnych form użytkowania gruntów,
Podpisany Strona 4᠆ zachowanie zadrzewień śródpolnych,
᠆ zakaz zalesiania,
᠆ zakaz wprowadzania obcych gatunków roślin,
᠆ dopuszczenie kształtowania zieleni, w tym wycinki drzew i krzewów, w celach: sanitarnych,
kompozycyjnych, ochrony siedlisk, bezpieczeństwa ludzi i mienia, budowy i utrzymania infrastruktury
technicznej,
᠆ zachowanie i utrzymanie cieków wodnych/rowów oraz zbiorników wodnych, z dopuszczeniem
rozbudowy i regulacji ich przebiegów oraz zwiększania powierzchniowej retencji wodnej,
b) do urządzania i regulacji cieków wodnych/rowów i budowy zbiorników wodnych, należy stosować
rozwiązania i wykorzystywać materiały naturalne lub zbliżone do naturalnych, a celem takich działań
powinna być: retencja wody i wykorzystywanie jej do zasilania terenów zieleni, zwiększenie
bioróżnorodności oraz jako elementu zagospodarowania terenu pełniącego funkcje estetyczne i rekreacyjne,
c) obowiązuje urządzenie co najmniej wskazanych na rysunku planu, ciągów pieszych i pieszo- rowerowych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
d) w miejscach przecięcia ciągów pieszo- rowerowych z ciekami wodnymi dopuszcza się budowę obiektów
inżynierskich w postaci kładek/ mostków,
e) w granicach terenu wyznacza się, zgodnie z rysunkiem planu, strefę ochrony konserwatorskiej, obejmującą
Miejsce Pamięci Narodowej- Dolina Śmierci, dla której obowiązują ustalenia §6 pkt 3,
f) dopuszcza się sytuowanie podziemnych sieci infrastruktury technicznej,
g) dla części terenu obowiązuje zachowanie jej ogólnodostępnego charakteru, na cele rekreacyjnowypoczynkowe, zgodnie z granicami określonymi na rysunku planu,
h) obowiązuje zakaz budowy dojazdów do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi
związanych, które znajdują się poza granicami terenu,
i) obsługę transportową zapewniają tereny dróg publicznych (poza granicami planu), poprzez tereny zieleni.
§ 18. Dla terenu oznaczonego symbolem 3.ZP ustala się:
1) przeznaczenie - teren zieleni urządzonej;
2) zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) obowiązuje zachowanie ogólnodostępnego charakteru terenu,
b) wymagane zachowanie i ochrona mozaikowatości krajobrazu strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej,
w tym poprzez:
᠆ zakaz zalesiania,
᠆ zakaz wprowadzania obcych gatunków roślin,
᠆ dopuszczenie kształtowania zieleni, w tym wycinki drzew i krzewów, w celach: sanitarnych,
kompozycyjnych, ochrony siedlisk, bezpieczeństwa ludzi i mienia, budowy i utrzymania infrastruktury
technicznej,
᠆ zachowanie i utrzymanie cieków wodnych/rowów oraz zbiorników wodnych, z dopuszczeniem
rozbudowy i regulacji ich przebiegów oraz zwiększania powierzchniowej retencji wodnej,
c) do urządzania i regulacji cieków wodnych/rowów i budowy zbiorników wodnych, należy stosować
rozwiązania i wykorzystywać materiały naturalne lub zbliżone do naturalnych, a celem takich działań
powinna być: retencja wody i wykorzystywanie jej do zasilania terenów zieleni, zwiększenie
bioróżnorodności oraz jako elementu zagospodarowania terenu pełniącego funkcje estetyczne i rekreacyjne,
d) obowiązuje urządzenie, co najmniej wskazanego na rysunku planu, ciągu pieszo- rowerowego, wraz
z infrastrukturą towarzyszącą,
e) dopuszcza się sytuowanie podziemnych sieci infrastruktury technicznej,
f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu: 75%.
I. Podpisany Strona 5g) obowiązuje zakaz budowy dojazdów do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi
związanych, które znajdują się poza granicami terenu,
h) obsługę transportową zapewniają tereny przyległych dróg publicznych, bezpośrednio lub poprzez przyległe
tereny zieleni.
§ 19. Dla terenu oznaczonego symbolem 4.MN, ustala się:
1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) obowiązuje budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej,
b) obowiązuje urządzenie miejsc do parkowania samochodów osobowych dla obsługi zabudowy, w granicach
działki budowlanej, na której usytuowana jest obsługiwana zabudowa,
c) możliwe sposoby urządzenia miejsc do parkowania:
᠆ na powierzchni terenu,
᠆ w kondygnacji budynku,
d) obsługę transportową zapewnia teren przyległej drogi publicznej 5.KDD,
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) intensywność zabudowy od 0,5 do 1,4,
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej –
30%,
c) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nie większa niż 40%,
d) wysokość zabudowy nie większa niż 14,0m,
e) geometria dachów i kolorystyka pokrycia dachowego: obowiązuje budowa dachów dwu- lub
wielospadowych, o kącie pochylenia połaci dachowych od 25o
do 45o
, w kolorystyce brązu i czerwieni,
f) minimalna liczba miejsc do parkowania samochodów osobowych- 1 przypadające na 1 mieszkanie.
§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem 5.KDD, ustala się:
1) przeznaczenie terenu – teren drogi publicznej ulica klasy dojazdowej;
2) zasady i parametry zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejsza
niż: 11,0 m.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 21. Traci moc Uchwała Nr LII/918/98 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 1998r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Nie mam żadnej dokumentacji, że na działce stał dom, ale są stare fundamenty i stajni konnej.
nowyurzytkownik1975 jest off-line  
07-04-2021, 11:32  
honefoss
Przyjaciel forum
 
Posty: 5.413
Domyślnie RE: Odszkodowanie za gospodarstwo rolne za brak moźliwości zabudwoy

W tej sytuacji nie ma żadnych szans na uzyskanie odszkodowania. Nowy plan z roku 2020 nie zmienił przeznaczenia nieruchomości - zgodnie z wcześniejszym przeznaczeniem były to tereny zielone bez prawa zabudowy i takie same są obecnie. Uchwalenie planu nie spowodowało powstania szkody czyli odszkodowanie nie przysługuje. Nawet jeśli przed rokiem 2006 działka miała charakter rolny z możliwością zabudowy siedliskowej i ten charakter utraciła po uchwaleniu planu, to roszczenie odszkodowawcze które być może wówczas powstało przedawniło się w roku 2016.
honefoss jest on-line  
07-04-2021, 12:58  
nowyurzytkownik1975
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Odszkodowanie za gospodarstwo rolne za brak moźliwości zabudwoy

Bardzo dziękuje, a jak można wykorzystać tę działkę, żeby mieć zysk albo najlepiej sprzedać deweloperowi, na co by się taka działka przydała ?
nowyurzytkownik1975 jest off-line  
07-04-2021, 13:31  
honefoss
Przyjaciel forum
 
Posty: 5.413
Domyślnie RE: Odszkodowanie za gospodarstwo rolne za brak moźliwości zabudwoy

Można taką działkę wykorzystywać rolniczo (jeśli w planie zagospodarowania nie ma zakazu upraw) lub sprzedać komuś kto chce ją uprawiać. Deweloper tego nie kupi.
honefoss jest on-line  
07-04-2021, 13:41  
nowyurzytkownik1975
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Odszkodowanie za gospodarstwo rolne za brak moźliwości zabudwoy

Jeszcze będę miał jedno pytanie, bo czegoś zapomniałem
nowyurzytkownik1975 jest off-line  
07-04-2021, 14:08  
nowyurzytkownik1975
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Odszkodowanie za gospodarstwo rolne za brak moźliwości zabudwoy

Działka miała plan zagospodarowania 2006 r. rekreacji i sport na jednym hektarze na płaskim terenie a reszta 7 ha byłą bez planu zagospodarowania aż do 2020 r. Czy to ma jakieś teraz znaczenie, żeby starać się o odszkodowanie ?

Co powinniśmy zrobić i w którym roku , żebyśmy mieli możliwość zabudowy gospodarstwa .
nowyurzytkownik1975 jest off-line  
07-04-2021, 14:56  
honefoss
Przyjaciel forum
 
Posty: 5.413
Domyślnie RE: Odszkodowanie za gospodarstwo rolne za brak moźliwości zabudwoy

Cytat:
Napisał/a nowyurzytkownik1975 Zobacz post
Działka miała plan zagospodarowania 2006 r. rekreacji i sport na jednym hektarze na płaskim terenie a reszta 7 ha byłą bez planu zagospodarowania aż do 2020 r. Czy to ma jakieś teraz znaczenie, żeby starać się o odszkodowanie ?
Moim zdaniem nie ma. Działka nie była objęta planem a więc nie można domagać się odszkodowania za wyłączenie jej z możliwości zabudowy skoro wcześniej nie było planu który by to dopuszczał.
Cytat:
Napisał/a nowyurzytkownik1975 Zobacz post
Co powinniśmy zrobić i w którym roku , żebyśmy mieli możliwość zabudowy gospodarstwa .
Możecie składać wnioski o zmianę przeznaczenia działki w przyszłym planie.
honefoss jest on-line  
07-04-2021, 15:39  
nowyurzytkownik1975
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie

Czyli chodzi o przekształcenia działki rolnej w budowlaną i uzyskanie warunków zabudowy. Wtedy jest plan zagospodarowania terenu i przeznaczenie działki np. na cele budowlane na 8 ha.

......

....
nowyurzytkownik1975 jest off-line  
07-04-2021, 17:24  
honefoss
Przyjaciel forum
 
Posty: 5.413
Domyślnie RE: Odszkodowanie za gospodarstwo rolne za brak moźliwości zabudwoy

Tak - jeśli kiedyś dojdzie do zmiany planu zagospodarowania i w nowym planie działka uzyska przeznaczenie pod zabudowę.
Nie sposób ocenić jak duże są na to szanse, ale na pewno musisz się uzbroić w cierpliwość. Planu uchwalonego w 2020 tak prędko nie zmienią - być może nigdy się to nie stanie a działka zawsze pozostanie terenem zielonym.
honefoss jest on-line  
07-04-2021, 18:11  
nowyurzytkownik1975
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Odszkodowanie za gospodarstwo rolne za brak moźliwości zabudwoy

Dzięki
nowyurzytkownik1975 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Gospodarstwo rolne a grunty rolne zabudowane? (odpowiedzi: 0) Witam. Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić jaka jest różnica pomiędzy gospodarstwem rolnym a gruntem rolnym zabudowanym? Czy w obu przepadkach można być...
§ gospodarstwo rolne (odpowiedzi: 0) Witam, jestem właścicielką 2,1 ha przeliczeniowych. Z tego powodu (wg mojej wiedzy) nie przysługuje mi możliwość rejestracji w urzędzie pracy. Ziemia...
§ gospodarstwo rolne (odpowiedzi: 12) Czy jest możliwy sądowy podział gospodarstwa rolnego o łącznej wielkości 1,5 ha, w taki sposób żeby z każdy ze spadkobierców (jest ich czterech)...
§ Gospodarstwo rolne 9,4ha czy 1/8 z 9,4ha (odpowiedzi: 2) Gospodarstwo rolne o pow. 9,4ha po zmarłej Annie w 1972r. nabyło ośmioro dzieci. W tym mój ojciec Stefan, który zmarł w 1988 roku. Chcę wystąpić do...
§ gospodarstwo rolne (odpowiedzi: 1) witam i bardzo proszę ,jeżeli ktoś móglby mi doradzić Od 6 lat prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne ,a tak naprawdę nie wiem na czym stoimy?:roll:...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.