Odmowa wypłaty (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) - Forum Prawne

 

Odmowa wypłaty (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

Pracodawca nie wypłacaił mi zaległego wynagrodzenia za okres 5 miesięcy. Złożyłem wniosek do sądu, później komornik itd. Trwało to kilka miesięcy. Nie udało sie nic wyegzekwować. Następnie złożyłem wniosek do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy

Prawo pracy - aktualne tematy:

  • § Staż a dotacja na własną dział...
    Witam serdecznie , moje pytanie dotyczy działalności gospodarczej. Jestem 33 letnią osobą bezrobotną...
  • § Staż z pup
    N8sdlugo konczy mi się staż, pracodawca powiedzial ze zatrudni mnie na miesiac , wczesnej bylo ustalone ze na 3...
  • § podstawa wynagrodzenia chorobo...
    pracownik pracuje od 01.09 w okresie od 28.09 do obecnej chwili przebywa na zwolnieniu lekarskim za okres 28.09-30.09...

Odpowiedz
 
10-05-2011, 10:08  
lorence
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie Odmowa wypłaty (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

Pracodawca nie wypłacaił mi zaległego wynagrodzenia za okres 5 miesięcy. Złożyłem wniosek do sądu, później komornik itd. Trwało to kilka miesięcy. Nie udało sie nic wyegzekwować.
Następnie złożyłem wniosek do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i po 3 miesiącach otrzymałem ODMOWĘ
poniżej dokument jaki otrzymałem od funduszu.
W skrócie chodzi o to że firma istnieje, nie ogłosiła upadłości. Nie ma z firma żadnego kontaktu.

Dla mnie, dla szarej osoby ta odmowa jest zupełnie niezrozumiała !! Pracowałem w firmie, pracodawca nie płacił, w sądzie wygrałem sprawę, komornik nie był wstanie wyciągnąć od firmy pieniędzy. Złożyłem wniosek o GWARANTOWANE świadczenia i odmowa z takiego powodu ...

Nie wiem co mam teraz robić. Tzn wiem że muszę pozwać fundusz tylko zastanawiam sie czy przyniesie to skutek i czy jest sens :/ Już prawie rok to trwa...

Z góry dziękuje za pomoc.


lorence jest off-line  
10-05-2011, 10:38  
Kamziel
Użytkownik
 
Posty: 65
Domyślnie RE: Odmowa wypłaty (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

Poniżej przesyłam Tobie przepis, z którego wynika, w jakiej sytuacji uruchamiany jest FGŚP.

Warunkiem wypłaty świadczeń przez FGŚP z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych jest wystąpienie niewypłacalności pracodawcy.
Niewypłacalność pracodawcy nie jest tu rozumiana jako nie wypłacenie zaległych roszczeń pracownikowi przez pracodawcę ale - zgodnie z art. 3-8 ustawy - niewypłacalność zachodzi gdy:

Art. 3. 1. Niewypłacalność pracodawcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi, gdy sąd upadłościowy, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, wyda postanowienie o:
1) ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika;
2) ogłoszeniu upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu;
3) zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika;
4) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
5) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.
2. Datą niewypłacalności jest data wydania postanowienia sądu upadłościowego o ogłoszeniu upadłości pracodawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, data postanowienia sądu upadłościowego o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, data uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
Art. 4. 1. Niewypłacalność pracodawcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi również w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego, postępowania układowego lub innego podobnego postępowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wobec instytucji kredytowych i zakładów ubezpieczeń mających siedziby w tych państwach.
2. Niewypłacalność pracodawcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi również w przypadku, gdy sąd zagraniczny wyda orzeczenie, zgodnie z którym nie zostaje wszczęte postępowanie upadłościowe z uwagi na stwierdzenie definitywnego zamknięcia przedsiębiorstwa albo z powodu niewystarczalności aktywów na zaspokojenie kosztów tego postępowania.
3. Datą niewypłacalności jest data wydania przez sąd zagraniczny orzeczenia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 albo w ust. 2.
Art. 5. 1. Niewypłacalność pracodawcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi również w przypadku wydania, zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego dotyczącymi międzynarodowego postępowania upadłościowego, przez sąd upadłościowy postanowienia o uznaniu głównego zagranicznego postępowania upadłościowego wszczętego wobec przedsiębiorcy zagranicznego z Danii lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2. Niewypłacalność pracodawcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi także w przypadku, gdy sąd zagraniczny wyda orzeczenie, zgodnie z którym nie zostaje wszczęte postępowanie upadłościowe z uwagi na stwierdzenie definitywnego zamknięcia przedsiębiorstwa albo z powodu niewystarczalności aktywów na zaspokojenie kosztów tego postępowania.
3. Datą niewypłacalności jest data wydania przez sąd upadłościowy postanowienia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego, o którym mowa w ust. 1, albo data wydania przez sąd zagraniczny orzeczenia, o którym mowa w ust. 2.
Art. 6. 1. Niewypłacalność pracodawcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi również, gdy:
1) w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego z państw członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem Danii - organ sądowy lub każdy inny właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej uprawniony do wszczęcia postępowania upadłościowego wyda, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000, orzeczenie o wszczęciu wobec przedsiębiorcy zagranicznego postępowania upadłościowego, o którym mowa w art. 2 lit. a lub lit. c tego rozporządzenia, oraz powoła zarządcę albo
2) organ sądowy lub każdy inny właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyłączeniem Danii, uprawniony do wszczęcia postępowania upadłościowego wyda, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000, orzeczenie, zgodnie z którym nie zostaje wszczęte postępowanie upadłościowe z uwagi na stwierdzenie definitywnego zamknięcia przedsiębiorstwa albo z powodu niewystarczalności aktywów na zaspokojenie kosztów tego postępowania, albo
3) sąd upadłościowy wyda, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000, orzeczenie o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy zagranicznego, mające skutki ograniczone do majątku dłużnika znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Datą niewypłacalności jest data wydania orzeczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, data wydania orzeczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, albo data wydania przez sąd upadłościowy postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
Art. 7. W przypadkach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, zarządca, w rozumieniu art. 2 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000, obwieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wydaniu orzeczenia o wszczęciu postępowania upadłościowego, o wydaniu orzeczenia o powołaniu zarządcy oraz dane o osobie zarządcy. Obwieszczenie zawiera istotną treść orzeczenia o wszczęciu postępowania oraz orzeczenia o powołaniu zarządcy, informacje o osobie zarządcy oraz informację, że właściwość sądu wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000.
Art. 8. 1. Niewypłacalność pracodawcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi również, gdy w postępowaniu krajowym w razie niezaspokojenia przez pracodawcę roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych:
1) na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego sąd upadłościowy wyda postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego, jeżeli:
a) majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
b) wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty;
2) organ założycielski podejmie decyzję o wdrożeniu postępowania likwidacyjnego wobec przedsiębiorstwa państwowego, o ile likwidacja nie jest skutkiem przekształcenia, łączenia lub podziału tego przedsiębiorstwa;
3) sąd orzeknie rozwiązanie spółki handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);
4) minister właściwy do spraw gospodarki wyda, na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej, wykonywanej na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy polscy, przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach utworzonego oddziału z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) minister właściwy do spraw gospodarki wyda, na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, decyzję o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego, w ramach utworzonego przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) zgodnie z przepisami art. 7-7i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.) lub przepisami o swobodzie działalności gospodarczej organ ewidencyjny wykreśli pracodawcę będącego osobą fizyczną z Ewidencji Działalności Gospodarczej w wyniku zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej lub stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez pracodawcę działalności gospodarczej.
2. Datą niewypłacalności jest data uprawomocnienia się postanowienia sądu upadłościowego o umorzeniu postępowania upadłościowego w przypadku pracodawców, o których mowa w ust. 1 pkt 1, data wydania decyzji w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 5, data uprawomocnienia się orzeczenia sądu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, albo data dokonania wykreślenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.


Jesli firma nie zgłosiła upadłości, to znaczy że jest wypłacalna. Jeśli masz wyrok z Sądu Pracy, do którego Pracodawca się nie poczuł, to teraz wyegzekwować powinien dla Ciebie pieniążki Komornik Sądowy. Podejrzewam co przeżywasz, ale znając podobne przypadki muszę Ciebie pocieszyć, że pieniądze za zaległe wynagrodzenia Komornicy Sądowi odzyskują. Na twoim miejscu, bym się często im przypominała....
Kamziel jest off-line  
10-05-2011, 10:44  
lorence
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie RE: Odmowa wypłaty (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

Komornik Sądowy nic nie wyegzekwował.
Postanowienia:
1. Postępowanie egzekucyjne w niniejszej sprawie umorzyć wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.
Egzekucja z ruchomości, wierzytelności i kont bankowych dłużnika okazała sie bezskuteczna. Nie odnaleziono siedziby dłużnej spółki. Informacje uzyskane z US oraz z ZUS pozostają bez wpływu na skuteczność postępowania. Dłużna spółka nie jest właścicielem pojazdów mechanicznych. Wobec powyższego komornik umorzył postępowanie na zasadzie art.824 $1 pkt.3 kpc - pkt 1 postanowienia.


po otrzymaniu takiej decyzji zwróciłem sie z sprawą do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...
Firma formalnie na papierze istnieje ale fizycznie jej nie ma, usunięte wszystkie strony www, brak siedziby firmy, brak kontaktu telefonicznego.
i co w takim przypadku mogę zrobić ?
lorence jest off-line  
10-05-2011, 11:36  
Kamziel
Użytkownik
 
Posty: 65
Domyślnie RE: Odmowa wypłaty (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

Sprawa komornicza przedawnia się po 10 latach.

Komornik ma obowiązek podejmowania czynności egzekucyjnych przewidzianych prawem ale tylko tych zawnioskowanych przez wierzyciela.

Na tym etapie postępowania egzekucyjnego możesz zwrócić się do Prezesa Sądu Rejonowego przy którym, działa komornik ze skargą na jego w tym przypadku bezczynność.

Skargę możesz złożyć jeśli została naruszona lub zagrożona przez komornika poprzez jego działanie lub zaniechanie twoja sprawa . Skarga ta musi wskazywać czynność, której zaniechano, jak również wniosek o dokonanie tych czynności wraz z uzasadnieniem.

Odpis skargi przesyłasz przez sąd do komornika, a on w terminie 3 dni na piśmie powinien sporządzić uzasadnienie przyczyn zaniechania czynności oraz przekazać je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględni.
W tej sytuacji jest obowiązany o tym zawiadomić sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.
Koleja skarga może dotyczyć stwierdzenia przez Ciebie przewlekłości postępowania. Skarga ta jest stosowana gdy na skutek działania lub bezczynności komornika doszło do naruszenia prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej.
Nieuzasadniona zwłoką ma miejsce, gdy postępowanie trwa dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej (np. długotrwałe zaniechania komornika, podejmowanie przez niego pozornych czynności).

Skargę tę można złożyć gdy postępowanie egzekucyjne znajduje się w toku, to znaczy gdy nie zostało prawomocnie zakończone. Skargę wnosisz do sądu okręgowego w okręgu, którego prowadzona jest egzekucja. Skarga ta powinna i zawierać, żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, żądanie wydania komornikowi zalecenia podjęcia w wymienionym terminie odpowiednich czynności, żądanie zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej (maksymalnie 10 tys. zł) od komornika. To może Tobie zająć sporo czasu, ale może warto w ten sposób spróbować, jesli inne zawodzą...
Kamziel jest off-line  
10-05-2011, 19:18  
lorence
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie RE: Odmowa wypłaty (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

a nie lepiej w tym przypadku napisać pozew przeciwko Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ??
lorence jest off-line  
10-05-2011, 19:21  
akuma_Nakago
Przyjaciel forum
 
Posty: 1.519
Domyślnie RE: Odmowa wypłaty (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

A na jakiej podstawie? FGŚP zachował się zgodnie z prawem.
akuma_Nakago jest off-line  
10-05-2011, 19:37  
lorence
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie RE: Odmowa wypłaty (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

bardzo podobna sprawa:
http://www.bhpekspert.pl/index.php?n...&theme=Printer

Na takiej podstawie że komornik nic nie wyegzekwuje firma nie istnieje, z tego co sie dowiedziałem jeden z właścicieli jest w więzieniu. I co mam czekać 10 lat aż sie sprawa przedawni ??
lorence jest off-line  
11-05-2011, 07:41  
Kamziel
Użytkownik
 
Posty: 65
Domyślnie RE: Odmowa wypłaty (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

Cytat:
Napisał/a lorence Zobacz post
bardzo podobna sprawa:
http://www.bhpekspert.pl/index.php?n...&theme=Printer

Na takiej podstawie że komornik nic nie wyegzekwuje firma nie istnieje, z tego co sie dowiedziałem jeden z właścicieli jest w więzieniu. I co mam czekać 10 lat aż sie sprawa przedawni ??
Przepis stanowi konkretnie, więc nie za bardzo rozumiem Twoje kombinacjie co do wypłaty z FGŚP.

Wypłata z FGŚP jest możliwa wówczas, gdy firma będzie miała status uadłościowy.
Aby do tego doszło, potrzebna jest krótka procedura. Po pierwsze sąd musi ogłosić upadłość firmy. Następnie sprawą zajmuje sie syndyk lub likwidator.
W ciągu 30 dni musi on przekazać wykaz niezapłaconych transakcji, m.in. zaległych płac, do oddziału FGŚP i wtedy nastąpi wypłata "zaliczkowa" pracownikom, którym pracodawca zalega wynagrodzenia.
Kamziel jest off-line  
11-05-2011, 09:01  
lorence
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie RE: Odmowa wypłaty (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

komornik nic NIE wyegzekwuje, wiec jaki jest sens przerabiać jeszcze raz to samo ??
lorence jest off-line  
11-05-2011, 09:20  
Kamziel
Użytkownik
 
Posty: 65
Domyślnie RE: Odmowa wypłaty (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

Cytat:
Napisał/a lorence Zobacz post
komornik nic NIE wyegzekwuje, wiec jaki jest sens przerabiać jeszcze raz to samo ??
A czy jesteś pewien, że pracodawca nie zgłosił wniosku o upadłość? Możesz to w KRS sprawdzić.

Swoją drogą w tym przypadku jesteś wierzycielem, więc mógłbyś jako wierzyciel wystąpić o upadłość firmy.
Kamziel jest off-line  
11-05-2011, 09:27  
lorence
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie RE: Odmowa wypłaty (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

Jakby ogłosił upadłość to z FGŚP nei było by problemów.
lorence jest off-line  
11-05-2011, 09:36  
Kamziel
Użytkownik
 
Posty: 65
Domyślnie RE: Odmowa wypłaty (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

Cytat:
Napisał/a lorence Zobacz post
Jakby ogłosił upadłość to z FGŚP nei było by problemów.
No dokładnie tak, jak pisałam wczesniej.
Pieniądze byś w części odzyskal z FGŚP.
Ale musi być upadłość.
Kamziel jest off-line  
11-05-2011, 09:45  
lorence
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie RE: Odmowa wypłaty (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

tutaj jest kolejny problem, pytałem sie w FGŚP czy jeżeli firma ogłosi upadłość to czy moge znowu ubiegać sie o środki z funduszu. Odpowiedzieli że NIE !!? jak dla mnie cały ten fundusz to jedna wielka kpina.
lorence jest off-line  
11-05-2011, 10:13  
Kamziel
Użytkownik
 
Posty: 65
Domyślnie RE: Odmowa wypłaty (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

Cytat:
Napisał/a lorence Zobacz post
tutaj jest kolejny problem, pytałem sie w FGŚP czy jeżeli firma ogłosi upadłość to czy moge znowu ubiegać sie o środki z funduszu. Odpowiedzieli że NIE !!? jak dla mnie cały ten fundusz to jedna wielka kpina.
Po zgłoszeniu upadłości jeśli do Funduszu nie występuje syndyk ani likwidator, to sam składasz wniosek do kierownika terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Powinieneś zgłosić się do FGŚP w ciągu dwóch tygodni, licząc od dnia, w którym upłynął termin złożenia takiego wniosku przez syndyka lub likwidatora. Wniosek składasz w dwóch egzemplarzach, a wzór wniosku jest dostępny na stronie Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i w każdym biurze terenowym. Terenowe oddziały FGŚP znajdują się w miastach wojewódzkich. Krajowe Biuro FGŚP mieści się w Warszawie, ul. Żurawia 22, tel.022 43-89-313.
Nic innego Tobie w tym temacie nie pomogę, bo dla mnie podstawa prawna jest najważniejsza, teraz należy złożyć odpowiednie wnioski (pisemnie za potwierdzeniem odbioru.) i czekać na odpowiedź.
Kamziel jest off-line  
11-05-2011, 10:32  
lorence
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie RE: Odmowa wypłaty (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

Tylko że firma nie ogłosiła upadłości.
Moim zdaniem fundusz nie działa jak należy. Sprawa w sądzie została wygrana, komornik nie może nic z firmy ściągnąć, nie może nawiązać jakiegokolwiek kontaktu. Sprawa komornicza umorzona. Fundusz powinien w takim wypadku wypłacić Gwarantowane Świadczenia, wkońcu po to został stworzony. To że firma nie ogłosiła upadłości i dlatego wg ich regulaminu nie mogą wypłacić świadczeń jest jak dla mnie totalna bzdurą i szukaniem dziury w całym.

Zamierzam pozwać fundusz. Ktoś może mi podpowiedzieć jak taki pozew powinien wyglądać ??
lorence jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Fundusz Gwarantowanych Swiadczeń Pracowniczych (odpowiedzi: 1) Dzień dobry, chciałam się zapytać czy jeśli składam wniosek do Funduszu o przyznanie zaległych wypłat przez pracodawcę, który jest moim dłużnikiem i...
§ Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - ile wypłaca? (odpowiedzi: 6) Witam serdecznie, ponieważ spotkałam się z różnymi interpretacjami chciałam upewnić się jaką maksymalną kwotę można uzyskać z Funduszu? Czy jeśli...
§ Upadłość -> Fundusz Świadczeń Gwarantowanych (odpowiedzi: 1) Dzień dobry, będę wdzięczna za pomoc z następującym problemem. Pracodawca (Sp.z o.o.; właściel - Anglik mieszkający w UK) nie płaci pracownikom...
§ Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - termin 9 msc a artykuł 8a (odpowiedzi: 13) Czy można domagac się świadczeń z FGŚP, o ile sprawa o upadłośc nie zakończy się w ciągu 9 miesięcy od ustania stosunku pracy? Firma nie działa od...
§ Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych a termin 9 miesięcy (odpowiedzi: 1) Witam, proszę o pomoc w pewnej kwestii. Pracodawca od 9 miesięcy nie daje znaku życia, siedziba zamknięta a on uciekł. Mam następujące pytanie-- ...
§ Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (odpowiedzi: 5) Witam Art. 12. 1. W razie niewypłacalnosci pracodawcy niezaspokojone roszczenia pracownicze, zwane dalej "roszczeniami", podlegaja zaspokojeniu ze...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.