W jaki sposób można zatrudnić prezesa spółki z o.o. jako jej pracownika? - Forum Prawne

 

W jaki sposób można zatrudnić prezesa spółki z o.o. jako jej pracownika?

Witam, Spółka ma dwóch udziałowców w tym jeden z udziałowców pełni funkcję prezesa. W jaki sposób można zatrudnić prezesa na umowę o prace? Wiem, że trzeba zwołać zgromadzenie i u stanowić pełnomocnika, ale proszę o ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy

Prawo pracy - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
02-02-2012, 18:33  
bart_wawa
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie W jaki sposób można zatrudnić prezesa spółki z o.o. jako jej pracownika?

Witam,
Spółka ma dwóch udziałowców w tym jeden z udziałowców pełni funkcję prezesa. W jaki sposób można zatrudnić prezesa na umowę o prace?
Wiem, że trzeba zwołać zgromadzenie i u stanowić pełnomocnika, ale proszę o szerszy opis jak to zrobić "krok po kroku" bo nie jest to dla mnie jasne do końca.
Osoba trzecia(pełnomocnik) ma w imieniu spółki zatrudnić prezesa?
Wobec tego jak będzie wyglądała taka umowa o prace?
Proszę o "Know-how" bo jestem zielony w tym temacie.
Z góry dziękuje za pomoc.
bart_wawa jest off-line  
03-02-2012, 08:35  
FraZeolog
Ekspert
 
FraZeolog na Forum Prawnym
 
Posty: 8.156
Domyślnie RE: W jaki sposób można zatrudnić prezesa spółki z o.o. jako jej pracownika?

We wskazanej sytuacji - aby spółka zawarła z członkiem zarządu jakąkolwiek umowę należy:

1. odbyć zgromadzenie wspólników, na którym uchwałą wspólników powołany zostanie pełnomocnik do zawarcia takiej umowy;

2. pełnomocnik powołany przez ZW zawiera w imieniu spółki umowę z członkiem zarządu - umowa wygląda tak jak każda inna, istotne jest tylko wskazanie, że w imieniu spółki nie działa zarząd, tylko pełnomocnik powołany przez ZW.

Natomiast zupełnie oddzielna kwestią jest - czy jedyny członek zarządu w ogóle może być zatrudniony na umowie o pracę.

Oto fragment uzasadnienia Wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 1 czerwca 2010 r. II UK 34/2010, przy czym zaznaczam, że dotyczy on spółki, gdzie był tylko jeden wspólnik, natomiast było dwóch członków zarządu - zatem sytuacja była nieco inna niż w pańskiej sytuacji, są jednak znaczące podobieństwa.

Cytat:
Jednakże nawet jeśli zawarcie umowy o pracę z jedynym wspólnikiem i posiadaczem wszystkich udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz członkiem jej dwuosobowego zarządu nastąpiło z zachowaniem wszelkich wymagań w zakresie reprezentacji spółki i formy czynności prawnej, nie zawsze musi dojść do nawiązania stosunku pracy, jeśli wykreowany umową o pracę stosunek prawny nie posiada cech konstytutywnych wynikających z art. 22 § 1 kp.

Warto podkreślić, że jeśli zadania członka zarządu polegają - jak ma to miejsce w niniejszym przypadku - wyłącznie na wykonywaniu czynności zarządczych, realizowanie tych czynności nie musi automatycznie oznaczać wykonywania ich w reżimie pracowniczym. Członek zarządu spółki kapitałowej może być zatem zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale może realizować swoje obowiązki w ramach stosunków o charakterze cywilnoprawnym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 listopada 2009 r. I UK 15/2009). Decydujące znaczenie dla oceny charakteru łączącego spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z członkiem jej zarządu stosunku prawnego ma więc treść tegoż stosunku i warunki jego realizacji.

Tak w judykaturze, jak i doktrynie prawa pracy podkreśla się, że stosunek pracy, zdefiniowany w art. 22 § 1 kp, jest stosunkiem prawnym starannego działania, którego konstytutywnymi cechami są: dobrowolne, osobiste, odpłatne świadczenie pracy w sposób ciągły, w warunkach podporządkowania pracownika pracodawcy, który ponosi wszelkie ryzyka związane z zatrudnieniem pracownika.

O ile nie budzi wątpliwości, iż wykonywanie przez Wojciecha Krzysztofa J. czynności prezesa zarządu spółki mogło mieć osobisty charakter oraz odbywać się w sposób ciągły i odpłatny, o tyle spornym pozostaje główny element konstrukcyjny stosunku pracy, jakim jest pracownicze podporządkowanie zainteresowanego swemu pracodawcy w procesie świadczenia pracy.

Podporządkowanie pracownika uważane jest za jedyną cechę rzeczywiście odróżniającą stosunek pracy od innych prawnych stosunków świadczenia usług, przesądzającą o gospodarczym i społecznym charakterze zatrudnienia pracowniczego. Prawdą jest, że tradycyjne pojmowanie podporządkowania jako obowiązku wykonywania przez pracownika poleceń pracodawcy ewoluuje w miarę rozwoju stosunków społecznych. W miejsce dawnego systemu ścisłego hierarchicznego podporządkowania pracownika i obowiązku stosowania się do dyspozycji pracodawcy nawet w technicznym zakresie działania, pojawia się nowe podporządkowanie autonomiczne, polegające na wyznaczeniu pracownikowi przez pracodawcę zadań bez ingerowania w sposób ich wykonania. W tymże systemie podporządkowania pracodawca określa godziny czasu pracy i wyznacza zadania, natomiast sposób realizacji tych zadań pozostawiony jest pracownikowi (wyroki Sądu Najwyższego z dnia 7 września 1999 r. I PKN 277/99 OSNAPiUS 2001/1 poz. 18 i z dnia 9 września 2004 r. I PK 659/2003 OSNP 2005/10 poz. 139). Jednakże nawet w opisanym autonomicznym systemie podporządkowania występuje wyraźne oddzielenie pozycji i roli pracodawcy od pozycji i roli pracownika. Kierownicze uprawnienia pracodawcy nie są wprawdzie realizowane w drodze wydawania pracownikowi bezpośrednich poleceń w procesie pracy, ale wyrażają się w określeniu zadań i warunków, w jakich mają być one wykonywane. Trudno przyjąć istnienie tak zdefiniowanego podporządkowania w niniejszej sprawie w sytuacji, gdy w § 1 przedmiotowej umowy o pracę określono rodzaj pracy zainteresowanego Wojciecha Krzysztofa J. ogólnie jako wykonywanie obowiązków wynikających z zajmowanego - i to od chwili utworzenia Spółki - stanowiska Prezesa Zarządu, a w § 2 pkt 1 kontraktu doprecyzowano, iż realizacja tych obowiązków odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Aktu Założycielskiego Spółki i uchwał Władz Spółki. Rzecz w tym, że jedynym twórcą aktu założycielskiego (tj. umowy spółki) i jedynym członkiem Zgromadzenia Wspólników podejmującym uchwały w sprawach dotyczących funkcjonowania Spółki pozostawał sam zainteresowany. W ten oto sposób w ramach zawartej umowy o pracę zainteresowany, działając jako jedyny założyciel, udziałowiec i członek Zgromadzenia Wspólników Spółki, będącej pracodawcą, sam sobie (jako pracownikowi) wyznaczył obowiązki pokrywające się w pełni z zadaniami zarządczymi Prezesa Spółki i w ustanowionym przez siebie akcie założycielskim Spółki oraz uchwałach jej głównego organu władzy określił sposób ich realizacji. Nie sposób zatem nie zauważyć, że nawet przy przyjęciu tak liberalnej konstrukcji podporządkowania pracowniczego mamy do czynienia z sytuacją podporządkowania „pracownika samemu sobie”.

Godzi się podkreślić, że nie tylko brak podporządkowania pracowniczego w rozumieniu art. 22 § 1 kp przemawia przeciwko przyjęciu pracowniczego stosunku zatrudnienia pomiędzy Wojciechem Krzysztofem Janczykiem a PPP „P.” Spółką z o.o. w W. Sprzeciwia się temu także zasadnicza sprzeczność pomiędzy właścicielskim a pracowniczym statusem zainteresowanego, jaka pojawia się w takim przypadku. Koncepcja stosunku pracy opiera się na teorii, według której podstawą ustroju pracy jest wymiana świadczeń między dwoma kontrahentami: właścicielem środków produkcji (podmiotem zatrudniającym) a pracownikiem. Zatrudnienie zainteresowanego na podstawie umowy o pracę na stanowisku prezesa zarządu spółki, w której jest on jedynym udziałowcem, prowadziłoby do ekstremalnej postaci symbiozy pracy i kapitału, sprzecznej z aksjologią prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, opartą zasadniczo na oddzieleniu kapitału i pracy. W doktrynie wyrażany jest pogląd, zgodnie z którym w sytuacji, gdy mamy do czynienia z jedynym wspólnikiem spółki i członkiem jej zarządu, ewentualny status takiej osoby jako wykonawcy pracy byłby zdominowany przez status właścicielski do tego stopnia, że stałby się jego funkcjonalnym elementem, służącym głównie kompleksowej obsłudze kapitału. Uznanie, że jedyny (czy nawet większościowy) udziałowiec w spółce mógłby w takich warunkach pełnić funkcję prezesa zarządu, zatrudnionego w ramach stosunku pracy, byłoby sprzeczne z istotą stosunku pracy i prawa pracy w ogóle (Z. Hajn, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1998 r. II UKN 394/98 OSP 2000/12 str. 592).
FraZeolog jest off-line  
03-02-2012, 10:13  
bart_wawa
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: W jaki sposób można zatrudnić prezesa spółki z o.o. jako jej pracownika?

Dziękuję za odpowiedź.
Wobec tego jaką optymalną formę zatrudnienia przyjąć, żeby umowa była zgodna z literą prawa ?
Chodzi mi o optymalną formę zatrudnienia pod kątem podatków i ubez. społecznych.
bart_wawa jest off-line  
03-02-2012, 10:44  
FraZeolog
Ekspert
 
FraZeolog na Forum Prawnym
 
Posty: 8.156
Domyślnie RE: W jaki sposób można zatrudnić prezesa spółki z o.o. jako jej pracownika?

Ponieważ dalsze pytania dotyczą już stricte prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, to przenoszę wątek do odpowiedniego działu.
FraZeolog jest off-line  
03-02-2012, 15:02  
uriah
Użytkownik
 
Posty: 41
Domyślnie RE: W jaki sposób można zatrudnić prezesa spółki z o.o. jako jej pracownika?

Może to być zaróno umowa o pracę jak i umowa cywilnoprawna. Z doświadczenia wiem, że większość spółek decyduje się an zatrudnienie oparcu o umoe cywwilnoprawną. Oczywiście nie muszę mówic, że przy wyborze decydujący winien być charakter rzeczwyiscie świadczonych przez prezesa obowiązaków na rzecz podmiotu "zatrudniającego/zlecającego" a przede wwszystkim czy wwystępuje element podporządkowania.
uriah jest off-line  
05-02-2012, 02:38  
AnJay
Moderator
 
Posty: 14.457
Domyślnie RE: W jaki sposób można zatrudnić prezesa spółki z o.o. jako jej pracownika?

Najprościej będzie powierzyć prezesowi stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa i zatrudnić dyrektora w formie umowy o pracę.
Pracodawcą będzie spółka, a umowę zawrze w jej imieniu pełnomocnik wskazany przez ZW.
AnJay jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ w jaki sposób pracodawca może uzyskać zadośćuczynienie od zwolnionego pracownika? (odpowiedzi: 7) Witam Czy mogę zgłosić i w jaki sposób ukarać pracownika za niewykonanie obowiązków wynikających z umowy o prace i zakresu jego obowiązków... ...
§ pracodawca na chorobowym może zatrudnić pracownika? (odpowiedzi: 1) Witam, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, obecnie jestem na zwolnieniu chorobowym, a mam zlecenia do wykonania. Czy mogę zatrudnić...
§ czy babcia może zatrudnić mnie jako opiekunkę? (odpowiedzi: 1) witam, czy ktoś może wie czy babcia może zatrudnić mnie jako opiekunkę. Jej emerytura wynosi 1980 zł. Jakie składki musiałaby za mnie odprowadzać np....
§ W jakiej formie zatrudnić pracownika? (odpowiedzi: 3) Szanowni Państwo, Potrzebna jest mi następująca porada. Otóż mam pewien pomysł na biznes. Wiadomo, że w większości przedsiębiorstw państwowych,...
§ Planuję zatrudnić pracownika na umowę o dzieło. (odpowiedzi: 1) Witam, Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą świadczącą usługi instalacyjne (elektryczne, komputerowe, telefoniczne itp.) chciałabym...
§ czy mogę zatrudnić mamę jako pomoc domową? (odpowiedzi: 2) Nie wiem, czy piszę w dobrym dziale. Mama będzie bezrobotna od 1go stycznia. Czy mogę zatrudnić ją jako pomoc domową? Jakie są koszty? Czy musi być...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.