Tajemnica przedsiębiorstwa - Forum Prawne

 

Tajemnica przedsiębiorstwa

Witam, całkiem niedawno zmieniłem pracę. To co sprzedaję w chwili obecnej, w niewielkim stopniu pokrywa się z tym, co sprzedawałem u poprzedniego pracodawcy. Nie tak dawno, zadzwonił on do mnie, z informacją o tym, że ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy


Odpowiedz
 
26-05-2012, 19:28  
l.tomq
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie Tajemnica przedsiębiorstwa

Witam,
całkiem niedawno zmieniłem pracę. To co sprzedaję w chwili obecnej, w niewielkim stopniu pokrywa się z tym, co sprzedawałem u poprzedniego pracodawcy. Nie tak dawno, zadzwonił on do mnie, z informacją o tym, że jeżeli pojawię się z ofertą u kolejnego klienta (sklepu), skieruje on sprawę do prokuratury, o wykradzeniu bazy danych klientów. Zaznaczam, że żadnej bazy klientów w formie pliku, papierowej z firmy nie wykradłem. Mam jedynie to "co w głowie". Są to, mniej więcej adresy sklepów, ogólne warunki handlowe, dostawy. Zdobytą wiedzą z nikim się nie dzieliłem. Czy mógłby ktoś mi naświetlić ten problem? Czy mogę zostać oskarżony?

W aneksie do umowy jest taki zapis:
W związku z wykonywaniem obowiązków wynikających ze stosunku świadczenia pracy, pracownik może powziąć informację na temat pracodawcy, które są tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa może dotyczyć informacji technicznych, intelektualnych, handlowych oraz organizacyjnych nie podanych do wiadomości publicznej. Pracownik zobowiązuje się do nieprzekazywania i nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a mogących stanowić zagrożenie istotnych interesów pracodawcy. Przekazanie, ujawnienie lub udostępnienie informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa traktowane jest jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. W razie przekazania, ujawnienia lub udostępnienia osobom trzecim poufnych informacji, pracodawca może zastosować w stosunku do pracownika sankcje przewidziane w kodeksie pracy.

Nie podpisawałem umowy o zakazie konkurencji.

Serdecznie dziękuję.
l.tomq jest off-line  
27-05-2012, 12:25  
hhapss
Stały bywalec
 
Posty: 506
Domyślnie RE: Tajemnica przedsiębiorstwa

Zakaz konkurencji dotyczy tylko kiedy pracujesz u danego pracodawcy chyba ze był gotowy ci zapłacić za pół roku siedzenia w domu. Jak jeszcze raz zadzwoni powiedz ze to ty zgłosisz nękanie na policje. Na kradzież danych klientów trzeba mieć dowody. A to że kogoś znasz z pracy jeszcze nic nie znaczy.
hhapss jest off-line  
27-05-2012, 12:37  
judge oskar
Użytkownik
 
judge oskar na Forum Prawnym
 
Posty: 277
Domyślnie RE: Tajemnica przedsiębiorstwa

Zakaz konkurencji obowiązuje jeśli nowy pracodawca prowadzi działalność konkurencyjną względem poprzedniego pracodawcy. Zakaz ten może także dotyczyć ważnych informacji, których pracownik nie powinien ujawniać, aby nie narazić pracodawcy na straty. Należy zaznaczyć, że w umowie o zakazie konkurencji musi być określony czas w którym zakaz ten obowiązuje, oraz odszkodowanie (minimum 25% wynagrodzenia) które pracodawca wypłaca pracownikowi po rozwiązaniu stosunku pracy w czasie trwania zakazu konkurencji.

Jeśli nie dostawał Pan takiego odszkodowania to zakaz konkurencji Pana nie obowiązuje.

Przepis prawny:
Kodeks Pracy
Art. 101[2]. § 1. Przepis art. 101[1] § 1 stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3.
§ 2. Zakaz konkurencji, o którym mowa w § 1, przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.
§ 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.


Natomiast to o co chce oskarżyć Pana pracodawca to naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, zgodnie z Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku jest ważne kiedy ustał stosunek pracy z tym pracodawcą, bowiem tajemnica przedsiębiorstwa obowiązuje Pana przez 3 lata od ustania stosunku pracy. Warto dodać, że ujawnianie tajemnic przedsiębiorstwa jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2. Proszę jednak pamiętać, że ujawnione informację musiałyby doprowadzić do poważnych strat poniesionych przez tego przedsiębiorcę, oraz, że przedsiębiorca musi je przed sądem wykazać, oraz udowodnić, że powstały poprzez ujawnione/wykorzystane przez Pana informacje. Jeśli straty nie są duże to zastosowanie ma art. 18, który cytuję niżej.

Przepis prawny:
USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Art. 11. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego - przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

Art. 23. 1. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 18. 1. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
1) zaniechania niedozwolonych działań;
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.
judge oskar jest off-line  
27-05-2012, 13:49  
l.tomq
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Tajemnica przedsiębiorstwa

Witam,
z tego co czytam, to tylko HIPOTETYCZNIE nic mi nie grozi. Stosunek pracy wygasł przed 3 tygodniami. Powierzonych mi informacji w żaden sposób nikomu nie ujawniałem, nie udostępniałem, ani nie wykorzystywałem przeciwko mojemu byłemu pracodawcy, nie wykorzystuję ich też we własnej działalności gospodarczej.

Zakazu konkurencji nie podpisywałem, tak jak wcześniej o tym wspominałem. Rzeczywiście, mogę być oskarżony o naruszenie tajemnicy. Tylko z posiadanej mojej wiedzy na temat warunków na rynku, tego co klienci mówią na temat grup asortymentowych, którymi handluję obecnie, mamy ten sam produkt, tylko, że pod zupełnie różnymi brandami.

Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Nie ukrywam, okazała się ona dla mnie pomocna!! Dziękuję!!
l.tomq jest off-line  
27-05-2012, 13:59  
hhapss
Stały bywalec
 
Posty: 506
Domyślnie RE: Tajemnica przedsiębiorstwa

Bez przesady tak samo jak byś np. był cukiernikiem i wykorzystywał zdobytą wiedzę u innego pracodawcy. Może być nie zadowolony to tyle.
hhapss jest off-line  
27-05-2012, 14:14  
l.tomq
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Tajemnica przedsiębiorstwa

Dowód swojego niezadowolenia dał wysyłając do klientów, których obsługiwałem u niego, czyt u poprzedniego pracodawcy, pismo tej treści. Obyło się to drogą mailową.

"Szanowni Państwo!

W związku z powzięciem informacji o dopuszczeniu się przez Pana (tutaj moje imię i nazwisko) – byłego
pracownika firmy (tutaj nazwa byłego pracodawcy) , czynu niedozwolonego w postaci niezachowania
tajemnicy przedsiębiorstwa oraz nie dotrzymania postanowień umowy o zakazie konkurencji,
a następnie oferowanie konkurencyjnym przedsiębiorstwom nieoficjalnych informacji handlowych
związanych z naszym przedsiębiorstwem (baza klientów, dostawców, szczegółowe warunki współpracy
z nimi) w których wszedł posiadanie, niniejszym nadmieniamy, iż w przypadku gdy powyższa sytuacja
nie ulegnie zmianie będziemy zmuszeni skierować do Prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przez
ww. osobę przestępstwa.
Posiadamy informację, którym podmiotom Pan (tutaj moje imię i nazwisko) oferował lub przekazał
ww. informację handlowe w zamian za dodatkowe korzyści zawodowe. Dlatego też uprzejmie wnosimy
o dobrowolne przekazanie tego typu informacji Kierownictwu firmy (tutaj nazwa byłego pracodawcy)."

Wiem, mogę złożyć pozew o naruszenie dóbr osobistych
l.tomq jest off-line  
27-05-2012, 14:29  
hhapss
Stały bywalec
 
Posty: 506
Domyślnie RE: Tajemnica przedsiębiorstwa

Ja bym wysłał list polecony do byłego pracodawcy zaprzestanie działań na moją szkodę postraszył go policją i sprawę zgłosił do Pip. Ale to moje zdanie
hhapss jest off-line  
27-05-2012, 15:26  
judge oskar
Użytkownik
 
judge oskar na Forum Prawnym
 
Posty: 277
Domyślnie RE: Tajemnica przedsiębiorstwa

Różnicą jest doświadczenie zawodowe zdobyte u poprzedniego pracodawcy, a co innego tajemnica przedsiębiorstwa. Jeśli faktycznie wykorzystywał Pan tylko doświadczenie które Pan zdobył to nie dopuścił się Pan naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że wg. mnie pracodawca dopuścił się wobec Pana zniesławienia. Jeśli pracodawca wstąpi na drogę sądową, a prawdopodobnie tak będzie, jednak jeśli pozwie Pana o złamanie umowy o zakazie konkurencji do sądu pracy to sąd oddali taki pozew, lub Pana uniewinni bowiem taki zakaz Pana nie obowiązuje. Jeśli pracodawca nie będzie podejmował dalszych kroków prawnych, lub jeśli oskarży Pana o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i sąd Pana uniewinni to powinien Pan oskarżyć pracodawcę o zniesławienie.

Przepis prawny:
Kodeks Karny
Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.
judge oskar jest off-line  
27-05-2012, 17:36  
l.tomq
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Tajemnica przedsiębiorstwa

Cytat:
Napisał/a hhapss Zobacz post
Ja bym wysłał list polecony do byłego pracodawcy zaprzestanie działań na moją szkodę postraszył go policją i sprawę zgłosił do Pip. Ale to moje zdanie
Muszę jakoś, póki co, zareagować na obecne pismo, ze strony eks pracodawcy. Noszę się właśnie z zamiarem wysłania jakiekolwiek "prośby" o sprostowanie zaistniałej sytuacji i, oczywiście, przeprosiny. Chcąc, nie chcąc moje dobre imię zostało zniesławione. "Robienie interesów" z taką osobą, może budzić u pt. klientów pewne podejrzenia. Pomimo tego, że reprezentuję inną firmę, zła opinia tak naprawdę idzie za nazwiskiem handlowca.
l.tomq jest off-line  
27-05-2012, 22:15  
judge oskar
Użytkownik
 
judge oskar na Forum Prawnym
 
Posty: 277
Domyślnie RE: Tajemnica przedsiębiorstwa

Proszę liczyć się z tym, że przepraszając przyzna się Pan do winy, co może później obrócić się przeciwko Panu podczas ewentualnej rozprawy.

Powtarzam także - jeśli korzystał Pan jedynie z doświadczenia zdobytego u poprzedniego pracodawcy, a nie z informacji które Pan tam uzyskał to nie złamał Pan prawa.
judge oskar jest off-line  
27-05-2012, 23:46  
l.tomq
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Tajemnica przedsiębiorstwa

W gwoli wyjasnienia, nie ja ich, a oni mnie!
Dziekuje za rzeczowa pomoc.
l.tomq jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Tajemnica przedsiębiorstwa, a struktura zatrudnienia (odpowiedzi: 3) Cześć, poszukuję odpowiedzi na pytanie o strukturę zatrudnienia w domach aukcyjnych w Polsce. Tylko jeden z nich - Abbey House, publikuje...
§ Tajemnica Przedsiębiorstwa (odpowiedzi: 1) Witam mam kilka wątpliwości co do Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Gdy rozpoczynałam pracę podpisałam otrzymane od zarządu zobowiązanie do zachowania...
§ Tajemnica przedsiębiorstwa, a własna działalność gospodarcza (odpowiedzi: 1) Witam Zatrudniając się u pracodawcy podpisałem oświadczenie o zapoznaniu się z tajemnicą przedsiębiorstwa o następującej treści: "Oświadczam,...
§ Tajemnica przedsiębiorstwa Firmy (odpowiedzi: 19) Witam wszystkich forumowiczów. Mam następujący problem. Od jakiegoś czasu pracuję w CC (Call Center) w firmie X i mamy kampanię firmy Y, która...
§ tajemnica przedsiębiorstwa - proszę o pomoc!!! (odpowiedzi: 1) Może streszczę : 1 stycznia 2010 r. otworzyłam działalność gospodarczą. Dziś dostałaM takie pismo od byłego pracodawcy : "dotarły do nas...
§ kara umowna-tajemnica przedsiębiorstwa (odpowiedzi: 1) Pracodawca podsunął mi do podpisania oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że zastałam poinformowana przez Pracodawcę o zakazie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:06.