Umowa lojalnościowa - Forum Prawne

 

Umowa lojalnościowa

Umowa o skierowanie na naukę w formach pozaszkolnych zawarta w dniu .............. r. w ........... miedzy: 1) „Pracodawca” a 2) „Pracownikiem”, o nastepujacej tresci: § 1 Pracownik zobowiazuje się do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy


Odpowiedz
 
18-11-2008, 21:56  
husain123
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie Umowa lojalnościowa

Umowa o skierowanie na naukę
w formach pozaszkolnych

zawarta w dniu .............. r. w ........... miedzy:

1)
„Pracodawca”

a

2)
„Pracownikiem”,

o nastepujacej tresci:
§ 1

Pracownik zobowiazuje się
do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i w zwiazku z
tym od dnia ....... do dnia ........ bedzie uczestniczył, w ramach kształcenia pozaszkolnego,
w szkoleniu z posługiwania się
programem ............... Celem tej nauki jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie posługiwania się
tym
programem.

§ 2

1.
Pracodawca kieruje Pracownika do odbywania nauki w zakresie okreslonym w § 1 niniejszej
umowy i zobowiazuje się
do opłacenia kosztów szkolenia, po przedstawieniu faktury
wystawionej przez ............. w łacznej kwocie 3000 euro
2.
Pracodawca udziela Pracownikowi na czas szkolenia, o którym mowa w §1, urlopu
szkoleniowego z prawem do wynagrodzenia.
3.
Koszty nauki, łacznie z kosztami transportu i utrzymania Pracownika w okresie szkolenia
bedzie ponosił Pracodawca.
§ 3

1.
Pracownik, po otrzymaniu od Pracodawcy swiadczenia wymienionego w §2 niniejszej
umowy jest zobowiazany do niezwłocznego jego zwrotu, jezeli bez uzasadnionych przyczyn
nie podejmie nauki lub te nauke przerwie.
2.
Jezeli, po otrzymaniu od Pracodawcy swiadczenia, o którym mowa w § 2 niniejszej Umowy,
Pracownik w trakcie nauki oraz w okresie 2 lat po jej ukonczeniu:
a) rozwiaze stosunek pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia,
b) albo Pracodawca rozwiaze stosunek pracy z Pracownikiem za wypowiedzeniem lub bez
wypowiedzenia z winy Pracownika;


to Pracownik bedzie zobowiazany do zwrotu kosztów poniesionych przez Pracodawcę
na
jego nauke, zgodnie z niniejsza umowa, nie pózniej niz w dniu rozwiazania umowy o prace.

3. Pracownik nie ma obowiazku zwrotu kosztów, o których mowa w § 2, mimo rozwiazania
stosunku pracy, jezeli zostało ono spowodowane:
a) szkodliwym wpływem wykonywanej pracy na zdrowie Pracownika, stwierdzonym
orzeczeniem lekarskim, w razie gdy zakład pracy nie przeniósł go do innej pracy
odpowiedniej ze wzgledu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe w terminie
wskazanym w orzeczeniu lekarskim,

b)
brakiem mozliwosci dalszego zatrudnienia ze wzgledu na utratę
zdolnosci do
wykonywania dotychczasowej pracy.

4. Pracownik wyraza zgodą
na potracenie z przysługujacego mu od Pracodawcy wynagrodzenia
naleznej pracodawcy kwoty, w razie zaistnienia zdarzen wskazanych w ust.1 i ust.2.
5. Pracodawca, w razie rozwiazania umowy o pracę
łaczacej go z pracownikiem, wedle własnego
uznania, bedzie mógł zadecydować
o zaniechaniu zadania od Pracownika zwrotu
swiadczenia wskazanego w §2, o ile bedzie to uzasadnione zaistniałymi okolicznosciami.
§ 4

Niniejsza umowa wiaze Strony przez okres 2 lat od dnia rozpoczecia nauki, o której mowa w
§ 1. Ustanie obowiazywania niniejszej Umowy nie bedzie miało wpływu na zobowiazanie
Pracownika wskazane w §3 ust.1 i 2, chyba ze Strony zgodnie postanowią
inaczej.

§ 5

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają
zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 6

Umowa została sporzadzona w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze stron.

------------------------------------------

PYTANIA:

1) Jak ma się do wyżej napisanej umowy lojalnościowej fakt, że pracuje w owej firmie na czas określony 3mc (do połowy stycznia) ??

2) Czy nie podpisanie kolejnej umowy o prace ponosi za sobą jakieś skutki?

3) Czy zwrot kosztów dotyczy samej kwoty za kurs wymienionej w umowie 3000 euro,
czy równiez kosztów zakwaterowania i transportu (kwota nie wymieniona w umowie - nieznana) ?

4) Czy Pracodawca zwalniając mnie bez konkretnego powodu ("dla kaprysu" ) jest w stanie zmusic mnie do poniesienia kosztów j/w ?
husain123 jest off-line  
18-11-2008, 22:34  
gekawk
Przyjaciel forum
 
Posty: 1.276
Domyślnie

Wzór tej umowy jest tak jednostronnie niekorzystny dla pracownika, że nie ma nawet co się zastanawiać nad jej podpisaniem.

Ad. 2 nie ale za pewne pracodawca za nim skieruje Cię na to szkolenie da Ci do podpisania również nową umowę o pracę.
Ad. 3 nie jest to jednoznaczne więc negocjując zapisy umowy również trzeba by było sformułować to w sposób wyraźny
Ad. 4 tak i właśnie dlatego nie powinieneś jej podpisywać

Na marginesie zapis par. 3 ust. 4 jest niezgodny z prawem.
gekawk jest off-line  
18-11-2008, 22:40  
husain123
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie

odesłałem podpisany aneks, za 3 dni wyjeżdzam a nowej umowy nie dostane przed wyjazdem

czy musze podpisać kolejną umowę, a co bedzie jeżeli nie podpisze?
husain123 jest off-line  
18-11-2008, 22:52  
gekawk
Przyjaciel forum
 
Posty: 1.276
Domyślnie

Nikt Cię nie zmusi do podpisania nowej umowy. Stara rozwiąże się w trybie - z upływem czasu na który została zawarta a więc w żadnym z wymienionych w "lojalce". Pracodawca może jednak żądać zwrotu z innego powodu, a mianowicie, że bez uzasadnienia przerwałeś naukę. Kwestia oczywiście jest sporna i wszystko zależy od okoliczności sprawy. Podpisanie tej umowy było - moim zdaniem - bardzo nierozsądne. Szkoda, że pytasz po tzw. herbacie.
gekawk jest off-line  
18-11-2008, 23:00  
husain123
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie

szkolenie trwa 5 dni - wraz z końcem szkolenia kończy się okres nauki, nową umowe mogą podsunąć mi jedynie po ukończeniu kursu, więc po fakcie... w starej umowie nie ma nic na temat lojalki, a w moim przypadku nie podpisanie umowy w takim zapisie było równoznaczne z wyrzuceniem z pracy. W razie problemów w jaki sposób moge to "sprostować" i do kogo z tym sie zgłosić ?
husain123 jest off-line  
19-11-2008, 09:10  
Tagtsher
Użytkownik
 
Posty: 392
Domyślnie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 12 października 1993 r.
w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.

§ 6. 1. Zakład pracy zawiera z pracownikiem, o którym mowa w § 4 ust. 1, umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron.
2. Pracownik, który otrzymał od zakładu pracy świadczenia, o których mowa w § 4, i w trakcie nauki lub po jej ukończeniu w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata:
1) rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem,
2) z którym zakład rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy,
3) którego stosunek pracy wygaśnie wskutek porzucenia pracy
jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez zakład pracy na jego naukę w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki lub czasu pracy w czasie nauki, chyba że zakład pracy odstąpi od żądania zwrotu kosztów w części lub w całości.
3. Pracownik, który otrzymał od zakładu pracy świadczenia, o których mowa w § 4, jest obowiązany, na wniosek zakładu pracy, do zwrotu kosztów tych świadczeń w części lub całości, jeżeli bez uzasadnionych przyczyn przerwie naukę w szkole lub jej nie podejmie.
4. Pracownik nie ma obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2, mimo rozwiązania stosunku pracy, jeżeli zostało ono spowodowane:
1) szkodliwym wpływem wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, stwierdzonym orzeczeniem lekarskim wydanym w trybie odrębnych przepisów, w razie gdy zakład pracy nie przeniósł go do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim,
2) brakiem możliwości dalszego zatrudnienia ze względu na inwalidztwo lub utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy,
3) przeprowadzeniem się pracownika do innej miejscowości w związku ze zmianą miejsca zatrudnienia małżonka,
4) przeprowadzeniem się pracownika do innej miejscowości ze względu na zawarcie związku małżeńskiego z osobą zamieszkałą w tej miejscowości.

Na 99% pracodawca przedłuży z Tobą umowę na co najmniej okres "lojalki". Jeśli nie przedłuży Ci umowy nie ma mowy o konieczności poniesienia przez Ciebie kosztów - chyba, że zwolni Cię z Twojej winy ale koniec umowy zawartej na czas określony nie wchodzi tutaj w grę oczywiście.

Inną sprawą jest konstrukcja umowy - pełna naciągnięć. Pewnie pracodawca ściągnął jakiś wzór z netu i nie ma o błędach pojęcia. Jeżeli umowa ma błędy celowo poczynione (z premedytacją) to już inna sprawa.

W każdym razie nie powinieneś się obawiać niczego jeśli pracodawca jest normalny - a skoro wysyła Cię na szkolenie - widać, że taki jest i ma względem Ciebie plany.
Chyba, że na szkolenie musiał wysłać kogoś w celach poniesienia kosztów (koniec roku niekiedy zmusza do tego).
Tagtsher jest off-line  
19-11-2008, 10:15  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.617
Domyślnie

Zgodnie z art. 91 par. 1 k.p. należności inne niż wymienione w art. 87 par. 1 i par. 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.
Podstawa prawna:

Art. 87 par. 1 i 7, art. 91, art. 282 par. 1, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).


Proszę więc nie pisać, że par. 3 ust. 4 omawianej umowy jest niezgodny z prawem.
Janusz.C.M. jest off-line  
20-11-2008, 20:18  
gekawk
Przyjaciel forum
 
Posty: 1.276
Domyślnie

A czy zgoda pracownika na potrącenie z wynagrodzenia nie powinna dotyczyć ściśle określonej kwoty, a przede wszystkim czy może być zgodą tak daleko wybiegającą w przysłość?
Wydaje mi się że nie do końca jest to takie pewne.
gekawk jest off-line  
09-01-2012, 14:49  
pili5
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Umowa lojalnościowa

Dzień dobry

Chciałbym się dowiedzieć, czy pracodawca może mnie zmusić do podpisania umowy lojalnościowej? Gdyż pracodawca chce mnie wysłać na kurs specjalnie bo planuje niedługo zmiane pracy i chce mnie zatrzymać umową lojalnościową.

Za odpowiedz z góry serdecznie dziękuje
Pozdrawiam
pili5
pili5 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Umowa lojalnościowa (odpowiedzi: 2) Witam, Mam takie zapytanie. Jestem Zootechnikiem ze specjalnością żywienie zwierząt i dietetyka. Pracowałem na pół etatu w firmie zajmującej się...
§ Umowa lojalnościowa. (odpowiedzi: 3) Potrzebuję pomocy :mad: Podpisałem w pracodawcą umowę lojalnościową, on płaci za moje studia (niestacjonarne), w umowie gwarantuje mi wolne na...
§ Umowa lojalnościowa (odpowiedzi: 4) Witam, dostałem od pracodawcy (bank)umowę na szkolenie związane z podjęcie pracy na stanowisku opiekun klienta. Umowa miała okres 2 tygodniowy po...
§ umowa lojalnościowa (odpowiedzi: 4) witam, W ubiegłym roku przy podpisywaniu umowy o pracę mąż został wysłany na "szkolenie" do niemiec i szwajcarii, którego koszt oszacowano na 15...
§ umowa lojalnościowa (odpowiedzi: 1) witam, Mam następujące pytanie: rozpoczynając pracę podpisałam umowę lojalnościową z pracodawcą mówiącą o tym, iż nie zerwę umowy o prace przed...
§ Umowa lojalnościowa (odpowiedzi: 1) Dzień dobry. Mam takie pytanie. Osiem miesięcy temu skończyłem szkolenie w firmie. Podniosło to moje kwalifikacje ale z nich nie korzystam. Przed...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.