Średnia urlopowa a nadgodziny. - Forum Prawne

 

Średnia urlopowa a nadgodziny.

Mam taki problem - pracodawca obowiązany jest wypłacić mi średnią urlopową obliczaną na podstawie trzech ostatnich miesięcy pracy (nie ma mocnych wahań w zarobkach, więc 12 miesięczny okres obliczania odpada - art 172 k.p.). No ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy

Prawo pracy - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
09-01-2009, 13:34  
B737
Użytkownik
 
Posty: 135
Domyślnie Średnia urlopowa a nadgodziny.

Mam taki problem - pracodawca obowiązany jest wypłacić mi średnią urlopową obliczaną na podstawie trzech ostatnich miesięcy pracy (nie ma mocnych wahań w zarobkach, więc 12 miesięczny okres obliczania odpada - art 172 k.p.). No i chce wypłacić tą średnią, nie ma z tym problemu, ale twierdzi, że wypłata powinna nastąpić bez uwzględnienia nadgodzin przepracowanych przeze mnie w okresie ostatnich trzech miesięcy.
Czy ma rację?

Znalazłem tu - http://faq.progman.com.pl/Place/Sred..._i_obsluga.pdf zdanie potwierdzające moją rację, iż godziny nadliczbowe winny być brane pod uwagę. I teraz prośba do Was - proszę o podsunięcie mi jakiegoś orzecznictwa bądź konkretnego przepisu regulującego kwestie włączenia nadgodzin do obliczania średniej.

Niestety w najbliższym okresie nie mam dostępu do Lexa, inaczej bym Wam głowy nie zawrcał.


z jurystycznymi pozdrowieniami
Marcin
B737 jest off-line  
09-01-2009, 15:22  
Luki_attorney
Stały bywalec
 
Posty: 826
Domyślnie

Poczytaj sobie niżej, trochę to pokiełbasione jest.


§*6.*Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, zwane dalej "wynagrodzeniem urlopowym", ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:
1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,
3) gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
5) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
6) dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
7) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
(6) nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
9) odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
10) wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy
- stosując zasady określone w § 7-11.
§*7.*Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.
§*8.*1.*Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem określonych w § 7, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.
2.*W przypadkach znacznego wahania wysokości składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, składniki te mogą być uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.
3.*Wynagrodzenie ustalone według zasad przewidzianych w ust. 1 i 2 stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, zwaną dalej "podstawą wymiaru".
§*9.*1.*(7) Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:
1) dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,
2) mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.
2.*( (uchylony).
§*10.*W razie zmiany w składnikach wynagrodzenia, o których mowa w § 8, lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian.
§*11.*1.*Jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie określone w § 8, przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie.
2.*Jeżeli pracownik przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego otrzymał wynagrodzenie określone w § 8 za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres faktycznie przepracowany.
§*12.*1.*Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc wypłaca się w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy.
2.*Okres urlopu wypoczynkowego w zakresie prawa do deputatu traktuje się na równi z okresem wykonywania pracy.
§*13.*(9) (uchylony).
§*14.*Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, zwany dalej "ekwiwalentem", ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15-19.
§*15.*Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.
§*16.*1.*Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem określonych w § 7, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu tego ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy.
2.*Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez niego w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
3.*Przepis § 11 stosuje się odpowiednio.
§*17.*1.*Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu.
2.*Przepisy § 11 i 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§*18.*(10) Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się:
1) dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych na podstawie § 15-17 przez współczynnik, o którym mowa w § 19, a następnie,
2) dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez 8, a następnie,
3) mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.
§*19.*1.*Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.
2.*(11) Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.
Luki_attorney jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ karta urlopowa (odpowiedzi: 1) Czy obowiązkowe są karty urlopowe dla pracownika w celu potwierdzenia jego urlopu?
§ Procedura urlopowa (odpowiedzi: 1) Prosze o udzielenie wyczerpującej informacji na temat: jak wygląda w pracy (umowa o pracę na czas określony) udzielenie urlopu wypoczynkowego,...
§ dokumentacja urlopowa (odpowiedzi: 2) Witam... muszę mieć do wglądu swoją dokumentację urlopową u byłego pracodawcy. Podobno pracodawca ma obowiązek udostepnic do wglądu takie dokumenty,...
§ Gratyfikacja urlopowa (odpowiedzi: 1) Witam czy jak mam zajęcie komornicze wynagrodzenia i komornik pobiera mi 50 proc. pensji to też może zabrać mi gratyfikację.
§ Średnia (odpowiedzi: 9) Witam.Mam nadzieję,że tutaj jak zawsze otrzymam pomoc.A więc tak jestem w ciąży o którą walczyłam 2 lata i muszę leżeć..,nie tak miało być ale nie...
§ Karta urlopowa (odpowiedzi: 1) Witam serdecznie, Jakiś czas temu wypisałem kartę urlopową. Mam takie pytanie czy mogę z urlopu zrezygnować w każdej chwili, nawet w dniu...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.