Proszę o sygnatury akt - Forum Prawne

 

Proszę o sygnatury akt

Witam Proszę o podanie sygnatur akt w których sądy nakazały matkom przeprowadzającym się do innej miejscowości aby odwoziły dzieci ojcom. Wiem że takie wyroki już zapadały. Potrzebne mi są te sygnatury do podparcia się nimi ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo rodzinne i opiekuńcze


Odpowiedz
 
18-12-2012, 20:58  
dukeaecc
Zbanowany
 
Posty: 770
Domyślnie Proszę o sygnatury akt

Witam
Proszę o podanie sygnatur akt w których sądy nakazały matkom przeprowadzającym się do innej miejscowości aby odwoziły dzieci ojcom. Wiem że takie wyroki już zapadały. Potrzebne mi są te sygnatury do podparcia się nimi podczas pisania wniosku do Sądu. Mój email: xxxx
Dziękuję
Pozdrawiam
duke
dukeaecc jest off-line  
19-12-2012, 09:31  
rubbermaid
Stały bywalec
 
rubbermaid na Forum Prawnym
 
Posty: 5.134
Domyślnie RE: Proszę o sygnatury akt

Przepis prawny:
III CZP 75/08, OSNC 2009/1/12
Postanowienie regulujące kontakty rodziców z dzieckiem, nakazujące wydawanie dziecka przez rodzica, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, oraz zobowiązujące drugiego rodzica do odprowadzania dziecka, podlega wykonaniu w postępowaniu unormowanym w art. 5981 i nast. k.p.c.
rubbermaid jest off-line  
19-12-2012, 19:14  
dukeaecc
Zbanowany
 
Posty: 770
Domyślnie RE: Proszę o sygnatury akt

Dziękuję, jednak nie o to chyba mi chodziło. Była żona po raz kolejny zamierza się przeprowadzić do kolejnego miasta. Przez ostatnie dwa lata po to tylko, aby widywać się z synem przejeżdżałem rocznie 12500 km co w połączeniu z kwotą alimentów powoduje znaczne spustoszenie w moim budżecie. Już niedługo przeprowadzą się do kolejnego miasta a wtedy ilość przejechanych przeze mnie kilometrów przeznaczonych tylko na kontakty z synem wzrośnie o jakieś 7000 rocznie. Przestanie mnie po prostu na to stać i kontakt z dzieckiem zamieni się w wyczerpujący finansowo koszmar.
Wiem że zapadały już takie wyroki w których matki były zobowiązywane przez sąd do podwożenia dziecka na kontakty.
Pozdrawiam
duke
dukeaecc jest off-line  
19-12-2012, 23:07  
lucy_21
Początkujący
 
Posty: 28
Domyślnie RE: Proszę o sygnatury akt

K.P.C.
Art. 5821. § 1. W sprawach o kontakty z dzieckiem przepis art. 582 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Sąd opiekuńczy w celu zapewnienia wykonywania kontaktów może w szczególności:

1) zobowiązać osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem lub osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do pokrycia kosztów podróży i pobytu dziecka lub także osoby towarzyszącej dziecku, w tym kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu,

2) zobowiązać osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do złożenia na rachunek depozytowy sądu odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu pokrycia wydatków uprawnionego związanych z wykonywaniem kontaktu na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę zobowiązaną obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach; nie dotyczy to rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

3) odebrać od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, przyrzeczenie określonego zachowania.
lucy_21 jest off-line  
20-12-2012, 09:16  
rubbermaid
Stały bywalec
 
rubbermaid na Forum Prawnym
 
Posty: 5.134
Domyślnie RE: Proszę o sygnatury akt

Kodeks Postępowania Cywilnego - Komentarz - Andrzej Zieliński
Art 5821
1. Przepis został dodany ustawą z 6.11.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny 1
i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1431) i wszedł
w życie z dniem 13.6.2009 r.
2. Komentowany przepis w § 1 nadaje kontaktom z dzieckiem walor istotnych spraw dziecka poprzez odpowiednie stosowanie art. 582 KPC. Odpowiednie stosowanie tego ostatniego przepisu oznacza, że rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem powinno być poprzedzone oświadczeniami złożonymi przez rodziców, chyba że ich wysłuchanie byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami.
Przepis ten będzie miał zastosowanie odpowiednio również do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem (por. art. 1136 KRO).
3. W § 2 przepis określa trzy sposoby zabezpieczenia wykonywania kontaktów z dzieckiem, co jest zgodne ze standardami międzynarodowymi.
4. Przepis § 2 wymienia nie zamknięty (przykładowy) katalog zabezpieczeń wykonywania przez uprawnionego rodzica kontaktów z dzieckiem (dziećmi). Zastosowanie sankcji przewidzianych w komentowanym przepisie może nastąpić dopiero po umożliwieniu
rodzicom złożenia oświadczeń, chyba że ich wysłuchanie byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami (art. 582 w zw. z art. 5821 § 1).
5. Przepis § 2 pkt 2 ma na celu ułatwienie uprawnionemu zaspokojenia roszczenia odszkodowawczego z sumy złożonej na rachunek depozytowy. Egzekucję z tej sumy może uprawniony prowadzić dopiero po uzyskaniu wyroku zasądzającego odszkodowanie.
6. Zabezpieczenia i gwarancje mające zapewnić wykonanie orzeczenia sądu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem (dziećmi), określone w § 2 stanowią realizację postanowień w tym zakresie, zawartych w art. 10 Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, przyjętej w Strasburgu 15.5.2003 r., ratyfikowanej przez Polskę ustawą z 23.4.2009 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 576).
Konwencja w art. 10 przewiduje jeszcze inne sposoby zapewnienia wykonywania kontaktów z dzieckiem, a mianowicie:
– nadzór nad kontaktami;
W celu zabezpieczenia i gwarancji dla zapewnienia powrotu dziecka lub zapobieżenia jego bezprawnemu wywiezieniu można też stosować:
– gwarancje finansowe,
– zabezpieczenia na majątku,
– zobowiązanie osoby realizującej kontakt z dzieckiem, do regularnego zgłaszania się wraz z dzieckiem przed właściwy organ, taki jak urząd ds. młodzieży, posterunek policji – w miejscu, gdzie kontakt ma być realizowany i in.,
– złożenie paszportów lub dokumentów tożsamości i – jeśli to właściwe – dokumentu wskazującego, że osoba ubiegająca się o kontakt powiadomiła właściwą władzę konsularną o takim przekazaniu w czasie kontaktu.
Wymienione powyżej sposoby zabezpieczenia i gwarancji dotyczące kontaktów z dzieckiem, jak również inne sposoby stosowne do okoliczności, mogą być stosowane również przez sąd opiekuńczy.
rubbermaid jest off-line  
20-12-2012, 09:42  
dukeaecc
Zbanowany
 
Posty: 770
Domyślnie RE: Proszę o sygnatury akt

rubbermaid - była żona nie robi mi problemów w kontaktach z synem. Odbieram go z domu lub ze szkoły w wyznaczone dni. Natomiast problemem dla mnie jest odległość jaką muszę pokonać aby się z nim widywać. W chwili obecnej jest to do zniesienia ale od sierpnia 2013 roku już przestanie. Była żona przeprowadza się do kolejnego partnera jeszcze dalej niż teraz i dzieci będą chodziły do szkoły w nowym mieście oddalonym od mojego o 35 km. Jeden dzień kontaktów to 140 przejechanych kilometrów. Przeliczając trzy kontakty w tygodniu wychodzi nam 420 km a w ciągu roku wzrasta do 21840 km. Licząc średnie spalanie w granicach 8l/100 km a koszt benzyny to 5,50 zł/litr wychodzi, iż rocznie wydam ca 9600 zł na same dojazdy do syna nie licząc oczywiście kosztów eksploatacji samochodu. Wychodzi na to, iż rocznie dla kontaktów z synem będę przejeżdżał więcej niż statystyczny Polak generalnie. Chciałbym aby po przeprowadzce w jakiś sposób zmusić byłą żonę do choć częściowej partycypacji w tych kosztach.
Pozdrawiam
duke
dukeaecc jest off-line  
21-12-2012, 10:04  
rubbermaid
Stały bywalec
 
rubbermaid na Forum Prawnym
 
Posty: 5.134
Domyślnie RE: Proszę o sygnatury akt

Cytat:
Napisał/a dukeaecc Zobacz post
rubbermaid - była żona nie robi mi problemów w kontaktach z synem. [...] W chwili obecnej jest to do zniesienia ale od sierpnia 2013 roku już przestanie. Była żona przeprowadza się do kolejnego partnera jeszcze dalej niż teraz i dzieci będą chodziły do szkoły w nowym mieście oddalonym od mojego o 35 km.
Jak to nie robi skoro bez ugody przeprowadza się do miejscowości odległej o 35 kilometrów? W takich okolicznościach przysługuje Ci roszczenie o zwrot uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu z art 59817 kpc
Przepis prawny:
Art. 59817. § 1.Jeżeli do kontaktu nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy przyzna od tej osoby uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu, w tym kosztów, o których mowa w art. 5821 § 2 pkt 1.
§ 2.Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli uprawniony do kontaktu z dzieckiem narusza obowiązki dotyczące kontaktu wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem.
§ 3.Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 4.Prawomocne postanowienie sądu jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.


Odpowiednią uchwałę SN masz parę postów wyżej
rubbermaid jest off-line  
07-11-2013, 20:16  
dukeaecc
Zbanowany
 
Posty: 770
Domyślnie RE: Proszę o sygnatury akt

Po pięciu miesiącach od złożenia wniosku o zmianę sposobu kontaktów z dziećmi sąd wydalił z siebie odpowiedź. Odrzucił mianowicie mój wniosek o zabezpieczenie tychże kontaktów na czas trwania rozprawy pod pozorem - cytuję
"Nadto należy mieć na uwadze, iż kontakty wnioskodawcy z dziećmi nie są niemożliwe, lecz jedynie utrudnione, zaś postępowanie o ich ewentualną zmianę nie trwa długo zatem uciążliwość związana z dłuższymi dojazdami ma dla wnioskodawcy jedynie charakter tymaczasowy" W piśmie tym sąd terminu rozprawy nie wyznaczył.
Ręce mi dzisiaj opadły........
Jaki jest termin na złożenie zażalenia?
Pozdrawiam
duke
dukeaecc jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Proszę o pomoc w rozpoznaniu sygnatury (odpowiedzi: 13) Dostałam pismo z sądu z wydziału karnego z sygnaturą akt VII Kp "..."/16/N 5 ds. "..."/08 Czy ktoś z państwa mogłby mi napisać z czym niej więcej...
§ Sygnatury akt e-sad. (odpowiedzi: 4) Witam, byłem dziś w sądzie rejonowym u mnie w mieście, dostałem pełnomocnictwo od matki - chora, w szpitalu. I sprawy się tyczą tzw. e-sądów. Nie...
§ Sygnatury akt (odpowiedzi: 3) Witam, jakiś czas temu trafiła mi się praca w kancelarii komorniczej, od razu na dzień dobry pracownica przyniosła mi kilka plików zwrotek: D...
§ Sygnatury akt (odpowiedzi: 1) Złożyłem do SOKiK 3 pozwy o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone. Jeden pozew (wysłany jako drugi) jest jakoś tam procedowany (na...
§ Sygnatury akt sądowych (odpowiedzi: 6) Dręczy mnie zagadnienie dotyczące sygnatury akt sądowych, a konkretnie: wszystkie oznaczenia sygnatur w sądach powszechnych są opisane w zarządzeniu...
§ Sygnatury wezwania (odpowiedzi: 3) Witam, Dzisiaj dostałem wezwanie w charakterze świadka. Na wezwaniu nie ma nic napisane o powodach wezwania, jest jedynie sygnatura wezwania "We-Kr...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.