Jak zobligować urząd do ustalenia spadkobierców - poradnik? - Forum Prawne

 

Jak zobligować urząd do ustalenia spadkobierców - poradnik?

Poradnik poniżej prezentuje skuteczny sposób w jaki możemy od urzędu gminy domagać się ustalenia spadkobierców odziedziczonej nieruchomości. Na forum mamy też inny poradnik http://forumprawne.org/prawo-spadkow...poradnik.html- przydatny, na okres późniejszy - gdy przyjmiemy spadek. Ten natomiast jest ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo spadkowe


Zamknięty temat
 
17-07-2014, 08:02  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie Jak zobligować urząd do ustalenia spadkobierców - poradnik?

Poradnik poniżej prezentuje skuteczny sposób w jaki możemy od urzędu gminy domagać się ustalenia spadkobierców odziedziczonej nieruchomości.

Na forum mamy też inny poradnik http://forumprawne.org/prawo-spadkow...poradnik.html- przydatny, na okres późniejszy - gdy przyjmiemy spadek.

Ten natomiast jest pomocny w sytuacji, gdy chcemy ustalić nieznanych spadkobierców lub nie wiemy, gdzie oni zamieszkują.

Gdy odziedziczymy nieruchomość, to albo wszystko musimy ustalić sami, albo też zobligować urząd do działania.

Druga opcja jest przydatna, gdy nie znamy pozostałych współspadkobierców, albo też nie potrafimy ustalić ich miejsca zamieszkania.

Zatem mamy wybór:
- albo sami poszukujemy nieznanych spadkobierców, ustalamy ich miejsce zamieszkania, pozyskujemy akty urodzeń, zgonów itp. (czasem wymaga to umiejętności detektywistycznych)
- albo korzystamy z poradnika poniżej i czynimy to skrupulatnie oraz konsekwentnie wypełniając i wysyłając zredagowane pisma (niczym przechodząc po kolejnych polach gry planszowej).

Co roku właściwy Urząd Gminy wydaje decyzję administracyjną dotyczącą podatku od nieruchomości.


Jeśli umrze właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, to praktyka jest taka, że często urzędnicy tym się nie przejmują i wydają decyzję wobec osoby zmarłej.

Jest to rażące naruszenie prawa i posłużymy się tu wykładnią WSA:


III SA/Po 459/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-08

Cytat:
Decyzja podatkowa może być bowiem wydana jedynie w wyniku postępowania, w którym istnieje strona – podmiot dysponujący interesem prawnym w rozumieniu art. 133 Ordynacji podatkowej. Skoro w dacie wydawania decyzji jeden jej adresat nie żył, a postępowanie toczyło się wobec osoby zmarłej, to były podstawy do przyjęcia, iż decyzje obu instancji wydano z rażącym naruszeniem prawa, albowiem jest oczywiste, iż wobec osoby zmarłej nie można wydać decyzji administracyjnej, regulującej jej prawa czy obowiązki (zob. m. in. wyrok NSA z 24 listopada 2010 r., sygn. akt I OSK 147/10, lex nr 745035). Rzeczą organu było ustalenie kręgu osób będących stronami tego postępowania, bowiem nie mogła być stroną osoba nieżyjąca, a tylko jej następcy prawni.
Zwróćmy uwagę, że obowiązkiem organu podatkowego – którym jest tu urząd gminy – jest również ustalenie stron postępowania, którymi są następcy prawni zmarłego. Oczywiście po to, aby im doręczyć decyzję, a więc obowiązkiem organu jest też ustalenie aktualnego adresu żyjącej strony w tym celu.


Uwaga – to są obowiązki organu administracji, niezależnie czy my posiadamy taką wiedzę, czy nie.

Oczywiście dla własnej wygody często urzędnicy próbują przerzucać te obowiązki na stronę postępowania wysyłając pisma, że „w przypadku braku podania wskazanych danych podanie zostanie odrzucone”.


Gdybyśmy otrzymali takie pismo, to pozostawiamy je w domowym archiwum i postępujemy konsekwentnie dalej zgodnie z tym poradnikiem.

Przyjmujemy następujące założenia dla skutecznego zastosowania tego poradnika
1. Osoba zmarła była właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.
2. Po dacie śmierci tej osoby została wydana decyzja administracyjna określająca podatek od nieruchomości.

Teraz mamy dwie możliwości postępowania, zależnie od aktualnej sytuacji:

1. Decyzja podatkowa nie jest jeszcze prawomocna. Czyli otrzymaliśmy ją i nie upłynęło 14 dni od jej otrzymania. W takim razie odwołujemy się. W naszym poradniku przechodzimy do wpisu #2

2. Decyzja podatkowa jest już prawomocna. W takim przypadku składamy do SKO wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji, jako wydanej z naruszeniem prawa. W naszym poradniku przechodzimy do wpisu #3
voyteg jest off-line  
17-07-2014, 08:19  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak zobligować urząd do ustalenia spadkobierców - poradnik?

Odwołanie od decyzji – w przypadku, gdy ta nie jest jeszcze prawomocna

Organem wyższej instancji jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze i do tego organu wysyłamy pismo o treści poniżej:


Cytat:
Nasze dane
<imię i nazwisko, adres wnoszącego podanie>
<miejscowość, data>


<Samorządowe Kolegium Odwoławcze, adres>

za pośrednictwem

<nazwa i adres urzędu niższej 1-szej instancji, który wydał decyzję podatkową>

Odwołanie od decyzji <znak> z dnia <data> w sprawie podatku od spadku

Na podstawie art. 220 § 1 Ordynacji podatkowej (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.)składam odwołanie od Decyzji <nr decyzji> z dnia <data> wydanej przez <nazwa urzędu, który wydał decyzję> w sprawie <tu opisujemy krótko czego dotyczy sprawa>, który to akt administracyjny otrzymałem dnia <data>

Zaskarżony akt administracyjny został wydany z naruszeniem art. 133 o.p., ponieważ w dacie wydania tej decyzji jej adresat <imie i nazwisko> nie zył. Jak zauważył WSA w Wyroku z dnia 8 lutego 2012 (sygn. akt III SA/Po 459/11) „Decyzja podatkowa może być bowiem wydana jedynie w wyniku postępowania, w którym istnieje strona – podmiot dysponujący interesem prawnym w rozumieniu art. 133 Ordynacji podatkowej. Skoro w dacie wydawania decyzji jeden jej adresat nie żył, a postępowanie toczyło się wobec osoby zmarłej, to były podstawy do przyjęcia, iż decyzje obu instancji wydano z rażącym naruszeniem prawa, albowiem jest oczywiste, iż wobec osoby zmarłej nie można wydać decyzji administracyjnej, regulującej jej prawa czy obowiązki (zob. m. in. wyrok NSA z 24 listopada 2010 r., sygn. akt I OSK 147/10, lex nr 745035). Rzeczą organu było ustalenie kręgu osób będących stronami tego postępowania, bowiem nie mogła być stroną osoba nieżyjąca, a tylko jej następcy prawni.”
Podpis
Nasze odwołanie lub zażalenie wraz z załącznikami te wysyłamy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru bezpośrednio na adres organu, który wydał decyzję lub postanowienie lub zanosimy osobiście do kancelarii tego urzędu, a na kopii podania uzyskujemy wtedy potwierdzenie wpływu.

Należy pamiętać, że mamy na to tylko 14 dni od otrzymania decyzji.
Jeśli przekroczymy ten termin, to nasze odwołanie zostanie odrzucone z przyczyn formalnych, nawet jeśli jest w pełni uzasadnione.
Dni liczymy od odebrania przez nas decyzji lub postanowienia, a nie od daty zredagowania znajdującej się na piśmie.

Gdyby tak się stało (przekroczyliśmy termin na odwołanie) to oczywiście korzystamy z opcji numer 2, czyli składamy wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji - czyli przechodzimy do wpisu #3 w tym poradniku
.


W tej sytuacji SKO obligatoryjnie powinno uznać nasze odwołanie, jednak:

1. Może się okazać, że urzędnikom w SKO „nie spieszy się”. W takim przypadku stosujemy poradnik i składamy skargę do WSA wskazując opieszałe prowadzenie postępowania odwoławczego przez SKO. http://forumprawne.org/sady-administ...go-do-wsa.html

2. Może się okazać, że wbrew powyższej wykładni urzędnik w SKO się pomyli i uzna, że decyzja wydana wobec osoby zmarłej jest poprawna. W takim przypadku zaskarżamy ją do WSA stosując ten poradnik. Uzupełniając argumentację skargi możemy dosłownie przekleić argumentację z odwołania zredagowanego powyżej. http://forumprawne.org/sady-administ...-poradnik.html

Gdy otrzymamy uchyloną przez SKO, to przechodzimy do przechodzimy do wpisu #4 w naszym poradniku
voyteg jest off-line  
17-07-2014, 08:25  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak zobligować urząd do ustalenia spadkobierców - poradnik?

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji – w przypadku, gdy ta już jest prawomocna


Organem wyższej instancji właściwym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji naszego Urzędu Gminy jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze i do tego organu wysyłamy pismo o treści poniżej:


Cytat:
Nasze dane
<imię i nazwisko, adres wnoszącego podanie>
<miejscowość, data>


<Samorządowe Kolegium Odwoławcze, adres>Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji <znak> z dnia <data> w sprawie podatku od nieruchomości wydanej przez <nazwa i adres urzędu niższej 1-szej instancji, który wydał decyzję podatkową>

Na podstawie art. 247 § 1 Ustawy Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 z późn. zmianami) wnoszę o stwierdzenie nieważności decyzji <nr decyzji> z dnia <data> wydanej przez <nazwa urzędu, który wydał decyzję> w sprawie podatku od nieruchomości <jej adres> ponieważ została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa.

Wskazany akt administracyjny został wydany z naruszeniem art. 133 o.p., ponieważ w dacie wydania tej decyzji jej adresat <imie i nazwisko> nie zył. Jak zauważył WSA w Wyroku z dnia 8 lutego 2012 (sygn. akt III SA/Po 459/11) „Decyzja podatkowa może być bowiem wydana jedynie w wyniku postępowania, w którym istnieje strona – podmiot dysponujący interesem prawnym w rozumieniu art. 133 Ordynacji podatkowej. Skoro w dacie wydawania decyzji jeden jej adresat nie żył, a postępowanie toczyło się wobec osoby zmarłej, to były podstawy do przyjęcia, iż decyzje obu instancji wydano z rażącym naruszeniem prawa, albowiem jest oczywiste, iż wobec osoby zmarłej nie można wydać decyzji administracyjnej, regulującej jej prawa czy obowiązki (zob. m. in. wyrok NSA z 24 listopada 2010 r., sygn. akt I OSK 147/10, lex nr 745035). Rzeczą organu było ustalenie kręgu osób będących stronami tego postępowania, bowiem nie mogła być stroną osoba nieżyjąca, a tylko jej następcy prawni.”Podpis


Składamy pismo wraz z załącznikami w kancelarii urzędu , a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu lub wysyłamy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
W tej sytuacji SKO obligatoryjnie powinno stwierdzić nieważność tamtej decyzji, jednak:


1. Może się okazać, że urzędnikom w SKO „nie spieszy się”. W takim przypadku stosujemy poradnik i składamy skargę do WSA wskazując opieszałe prowadzenie postępowania nieważnościowego przez SKO. http://forumprawne.org/sady-administ...go-do-wsa.html


2. Może się okazać, że wbrew powyższej wykładni urzędnik w SKO się pomyli i uzna, że decyzja wydana wobec osoby zmarłej jest poprawna. W takim przypadku zaskarżamy ją do WSA stosując ten poradnik. Uzupełniając argumentację skargi możemy dosłownie przekleić argumentację z odwołania zredagowanego powyżej. http://forumprawne.org/sady-administ...-poradnik.html

Gdy otrzymamy wydaną przez SKO decyzje o stwierdzeniu nieważności tamtej decyzji, to przechodzimy do przechodzimy do wpisu #4 w naszym poradniku.
voyteg jest off-line  
17-07-2014, 08:40  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak zobligować urząd do ustalenia spadkobierców - poradnik?

Załóżmy teraz ze posiadamy uchyloną przez SKO decyzje podatkową wydaną wobec osoby zmarłej lub też SKO stwierdziło nieważność tej decyzji.

Sprawa wraca znów do naszego urzędu gminy, który jest zobowiązany wydać poprawną decyzję po ustaleniu następców prawnych zmarłego.

Niestety – jak to w życiu bywa – sprawa jest odłożona „na półkę”, bo zrozumiałe jest, że urzędnikowi się nie chce wykonać dużo pracy w celu pozyskania nieznacznej kwoty podatku. Ewentualnie wysyła do spadkobierców pisma obligujące ich do wykonania określonych czynności próbując przerzucić własne obowiązki na podatnika. Oczywiście jeśli chcemy, możemy to robić, ale nie musimy, bo to obowiązek urzędu.


Zatem na wstępie najczęściej spotykane oczekiwania urzędów i weryfikacja ich przez WSA:

1. Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej
I SA/Gd 336/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-10-23

Cytat:
W myśl art. 6 ust. 3 cyt. ustawy jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Przepis art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odnosi się do takiej sytuacji, w której w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana charakteru nieruchomości, mająca wpływ na wysokość stawek podatku. W niniejszej sprawie sytuacja taka nie miała miejsca.
Jak wynika z powyższej wykładni, skoro nie nastąpiła zmiana charakteru nieruchomości, to obowiązku złożenia deklaracji nie ma, bo nie zmienił się charakter tej nieruchomości, tylko zmarł właściciel/współwłaściciel.

2. Obowiązek wskazania wszystkich spadkobierców
III SA/Po 459/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-08

Cytat:
Rzeczą organu było ustalenie kręgu osób będących stronami tego postępowania, bowiem nie mogła być stroną osoba nieżyjąca, a tylko jej następcy prawni.
Zatem to obowiązek organu, a nie spadkobierców.

3. Obowiązek wszczęcia postępowania w sądzie przez spadkobierców
II SA/Bk 9/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-09-12

Cytat:
Przy czym należy podkreślić, że w sytuacji gdyby spadkobiercy, pomimo stosownego wezwania, nie wykazali inicjatywy we wszczęciu takiego postępowania, organ stosując art. 100 § 1 kpa może sam wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej stronie.
Tak więc organ administracji posiada uprawnienia, by takie postępowanie wszcząć z urzędu.

Mając wskazaną powyżej korzystną wykładnie WSA przystąpimy do odpowiedniego ponaglania naszego Urzędu Gminy do załatwienia tej sprawy. Bo faktycznie oznacza to dla nas ustalenie i pozostałych spadkobierców oraz ich adresów zamieszkania przez urząd.

W tym celu należy kolejno:

1. Złożyć ponaglenie do SKO na opieszałe prowadzenie postępowania przez Urząd Gminy – wpis #5 w poradniku

2. Złożyć skargę na opieszałe prowadzenie postępowania przez Urząd Gminy do WSA – wpis #6 w poradniku
voyteg jest off-line  
17-07-2014, 08:56  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak zobligować urząd do ustalenia spadkobierców - poradnik?

Ponaglenie z powodu opieszałego prowadzenie postępowania przez Urząd Gminy


Organem wyższej instancji właściwym w sprawie ponaglenia naszego Urzędu Gminy jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze i do tego organu wysyłamy pismo o treści poniżej:


Cytat:
Nasze dane
<imię i nazwisko, adres wnoszącego podanie>
<miejscowość, data>


Samorządowe Kolegium Odwoławcze,

<adres>

Ponaglenie do załatwienia sprawy przez Urząd Gminy, <adres>

Na podstawie art. 141 § 1 ordynacji podatkowej składam ponaglenie do załatwienia sprawy przez <nazwa i adres tego organu I niższej instancji>, ponieważ postępowanie prowadzone jest w sposób opieszały i nieefektywny.

Dnia <data> SKO uchyliło decyzję (lub stwierdziło nieważność) numer <numer decyzji> z dnia <data> w sprawie podatku od nieruchomości <adres> Do dnia dzisiejszego organ nie wydał w tej sprawie ponownie decyzji administracyjnej, czym naruszył zasadę zapisaną w art. art. 125 § 1 ordynacji podatkowej.

Jak zauważył WSA w Wyroku z dnia z dnia 21 stycznia 2013 (sygn. akt I SAB/Sz 5/12)" Przewlekłość związana jest z obowiązkiem załatwiania spraw przez organy bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego lub Ordynacji podatkowej. Przewlekłość oznacza nie tylko brak działania, kiedy wciąż nie upłynął termin na załatwienie sprawy lub sprawa miała być załatwiona niezwłocznie, ale także podejmowanie terminowo działań, lecz nieefektywnych, bezcelowych lub w sposób nadmiernie przedłużony w czasie, a jednak niepozwalających uczynić organowi zarzutu bezczynności. Przewlekłość postępowania zachodzi, gdy jest ono długotrwałe i rozwlekłe, a trwa ponad konieczność wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych niezbędnych do końcowego rozstrzygnięcia sprawy, pozostającym w związku z przyczynowym z działaniem lub bezczynnością organu"

W mojej ocenie taki stan faktyczny ma miejsce w niniejszej sprawie.
<teraz pozostawiamy te wpisy poniżej, które w naszej sytuacji mają miejsce><jeśli Urząd Gminy domaga się złożenia deklaracji podatkowych>
Organ administracji domaga się złożenia deklaracji podatkowych, tymczasem WSA w Wyroku z dnia 23 września 2008 (sygn. akt I SA/Gd 336/08 ) zauważył: „W myśl art. 6 ust. 3 cyt. ustawy jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Przepis art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odnosi się do takiej sytuacji, w której w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana charakteru nieruchomości, mająca wpływ na wysokość stawek podatku. W niniejszej sprawie sytuacja taka nie miała miejsca.” W tej sytuacji również nie nastąpiła zmiana charakteru nieruchomości, tylko zmarł jej właściciel, a zatem wszystkie dane niezbędne to wydania decyzji podatkowej są znane organowi administracji „z urzędu”.<jeśli Urząd Gminy Obowiązek wskazania wszystkich spadkobierców i ich adresów>
Organ administracji domaga się wskazania pozostałych spadkobierców i podania ich adresu, tymczasem WSA w Wyroku z dnia 8 lutego 2012 (sygn. akt III SA/Po 459/11) zauważył:” Rzeczą organu było ustalenie kręgu osób będących stronami tego postępowania, bowiem nie mogła być stroną osoba nieżyjąca, a tylko jej następcy prawni.” Zatem jest to obowiązek organu administracji, a nie stron postępowania.


<jeśli Urząd Gminy domaga się przeprowadzenia postępowania spadkowego przed sądem powszechnym>
Organ administracji domaga się przeprowadzenia postępowania spadkowego przed sądem powszechnym, tymczasem WSA w Wyroku z dnia 12 grudnia 2013 (sygn. akt II SA/Bk 9/13) zauważył: „Przy czym należy podkreślić, że w sytuacji gdyby spadkobiercy, pomimo stosownego wezwania, nie wykazali inicjatywy we wszczęciu takiego postępowania, organ stosując art. 100 § 1 kpa może sam wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej stronie.” Tym samym organ administracji dysponuje odpowiednimi narzędziami prawnymi, aby załatwić sprawę bez przerzucania obowiązków na stronę.

Na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz 173) w związku z art 141 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm) wnoszę o orzeczenie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa


Podpis
Składamy pismo wraz z załącznikami w kancelarii SKO , a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu lub wysyłamy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.


W tej sytuacji SKO obligatoryjnie powinno wydać postanowienie, w którym uzna lub nie uzna naszego stanowiska zawartego w ponagleniu.


Cytat:
W przypadku, gdy zostanie uznane rażące naruszenie prawa, powstają uprawnienia do http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html

Takie rozpoznanie naszego ponaglenia przez SKO jest niezbędne, byśmy byli uprawnieni do złożenia skargi na bezczynność Urzędu Gminy do WSA, w przeciwnym razie sąd odrzuci naszą skargę z przyczyn formalnych, nawet jeśli będzie w pełni uzasadniona.


I FSK 588/05 - Wyrok NSA z 2006-02-14
Cytat:
Samo wniesienie do właściwego organu podatkowego ponaglenia w trybie art. 141 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ nie jest wystarczającą przesłanką dla wniesienia do Sądu administracyjnego skargi na bezczynność. Wobec treści art. 52 par. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ wniesienie skargi na bezczynność organu w postępowaniu podatkowym uzależnione jest bowiem od rozpatrzenia ponaglenia złożonego w trybie art. 141 par. 1 Ordynacji podatkowej. Ponaglenie to winno być załatwione, stosownie do art. 139 par. 2 Ordynacji podatkowej, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jego wniesienia.
Dlaczego zależy nam na wniesieniu skargi na bezczynność Urzędu Gminy do WSA?


Praktyka pokazuje, że nawet jeśli SKO podzieli argumentację zawartą w ponagleniu i zobowiąże Urząd Gminy do załatwienia sprawy, to i tak ten organ niższej instancji z tego sobie nic nie robi. Dopiero wniesienie skargi do WSA prowadzi do aktywności Urzędu Gminy, ponieważ istnieją środki prawne aby wyrok sądu egzekwować od organu.


Może się jednak okazać, że urzędnikom w SKO „nie spieszy się” aby rozpoznać nasze ponaglenie. W takim przypadku stosujemy poradnik i składamy skargę na bezczynność SKO do WSA wskazując opieszałe rozpoznanie ponaglenia przez SKO. Korzystamy z tego poradnika http://forumprawne.org/sady-administ...go-do-wsa.html


Do zredagowanej w tym drugim poradniku treści skargi możemy wkleić odpowiednio taką treść na początku:


Cytat:
SKARGA
na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Na podstawie art.3 §2 pkt.8, art.50 §1, art.52 §2 i art. 54 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę skargę na bezczynność Samorządowe Kolegium Odwoławczego zarzucając naruszenie art. 121§1, art.125 § 1 art. 139 § 3 i art. 140 §1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) przez nierozpoznanie ponaglenia złożonego w trybie art. 141 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa i wnoszę o:
1) zobowiązanie Samorządowe Kolegium Odwoławczego do wydania Postanowienia zgodnie z art. 216 § 1 i 2 w związku z art. 141 §1 pkt 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi,
2) skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym na podstawie art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)
I stosujemy wszystko, co zawarte w tamtym poradniku – to jakby podsprawa, która musi być kompletnie załatwiona, aby ruszyć dalej.

Praktyka uczy, że zwykle po złożeniu takiej skargi w SKO, organ ten niemal na drugi dzień rozpoznaje nasze ponaglenie i wydaje postanowienie, które upoważnia nas do złożenia skargi na opieszałe prowadzenie postępowania przez Urząd Gminy do WSAMoże się zatem zdarzyć, że będzie taka kolejność zdarzeń:


1. Skarga na bezczynność SKO do WSA
2. Wydanie przez SKO Postanowienia, które uzna lub nie nasze ponaglenie
3. Skarga na opieszałe prowadzenie postępowania przez Urząd Gminy do WSA
voyteg jest off-line  
17-07-2014, 09:00  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak zobligować urząd do ustalenia spadkobierców - poradnik?

Załóżmy, że otrzymaliśmy wydane przez SKO Postanowienie, które uznaje lub nie – nasze ponaglenie zredagowane zgodnie z wpisem #5 tego poradnika.


Tym samym jesteśmy uprawnieni do złożenia skargi na opieszałe prowadzenie postępowania przez Urząd Gminy do WSA , ponieważ Sąd w wyroku może zobligować Urząd Gminy do odpowiedniego załatwienia tej sprawy. Tym samym możemy osiągnąć częściowo lub w całości cel, jakim jest ustalenie pozostałych spadkobierców oraz ich miejsca zamieszkania.


Redagując tę skargę dosłownie możemy przekleić uzasadnienie zawarte w naszym ponagleniu zredagowanym wcześniej zgodnie z wpisem #5 tego poradnika do treści skargi znajdującej się w kolejnym poradniku http://forumprawne.org/sady-administ...go-do-wsa.html i dalej postępujemy zgodnie z nim.
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Jak pociągnąć do odpowiedzialności materialnej urzędnika ? - poradnik (odpowiedzi: 4) Niejednokrotnie ma miejsce sytuacja, gdy na skutek niekompetencji lub opieszałego działania urzędnika, interesant ponosi szkodę, czy pozbawiony jest...
§ Pytania po lekturze poradnika "Jak zobligować urząd do ustalenia spadkobierców" (odpowiedzi: 2) Witam serdecznie, Chciałbym prosić o pomoc w rozjaśnieniu wątpliwości po lekturze "Przewodnika", a dotyczących konkretnej sprawy. W styczniu...
§ Jak zobligować UOKIK do aktywności? - poradnik (odpowiedzi: 5) Poradnik ten omawia jak skutecznie domagać się od UOKiK podjęcia działań w przypadku stwierdzenia, że dany przedsiębiorca przykładowo sklep,...
§ Jak ponaglić skutecznie urząd do załatwienia sprawy? - poradnik (odpowiedzi: 3) Jakie prawa ma interesant w urzędzie, który złożył podanie, a w odpowiedzi dowiedział się, że „trzeba długo poczekać”? Na wstępie należy wyjaśnić,...
§ Jak pisać skuteczne pisma do urzędu - poradnik (odpowiedzi: 2) Częstym i powszechnym błędem pośród interesantów zwracających się do urzędu jest redagowanie wielowątkowych wypracowań, w przekonaniu iż urzędnik...
§ Wydanie warunków zabudowy a wezwanie do ustalenia spadkobierców (odpowiedzi: 1) Witam, mam następujący problem i spróbuję go opisać: W listopadzie zeszłego roku wystąpiłam o wydanie warunków zabudowy na mojej działce, dostałam...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.