bankructwo spółki z o.o. - Forum Prawne

 

bankructwo spółki z o.o.

Jestem księgową w spółce z o.o. Spółka jest niewypłacalna - ma zadłużenie wobec ZUS, US a także wobec innych spółek - łącznie zadłużenie sięga około 150 tyś. Zarząd próbował ratować spółkę, szukał nowych udziałowców - ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo spółek handlowych


Odpowiedz
 
23-07-2011, 18:43  
aniaolsztyn
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie bankructwo spółki z o.o.

Jestem księgową w spółce z o.o. Spółka jest niewypłacalna - ma zadłużenie wobec ZUS, US a także wobec innych spółek - łącznie zadłużenie sięga około 150 tyś. Zarząd próbował ratować spółkę, szukał nowych udziałowców - niestety te działania nie przyniosły rezultatu i w bieżącej sytuacji dalsze funkcjonowanie spółki nie ma sensu - z każdym dniem rośnie zadłużenie.
Majątek spółki nie wystarczy na spłatę zobowiązań - zwłaszcza że 2 linie technologiczne są zakupione z kredytu bankowego. Zabezpieczeniem kredytu jest nieruchomość zarządu.
Zarząd w obecnej sytuacji nie wie co zrobić - czy ogłosić upadłość, czy sprzedawać majątek i najpierw spłacić kredyt bankowy później zadłużenie wobec ZUS i US. Problemem jest także dofinansowanie z Urzędu Pracy na utworzenie stanowiska pracy co zobowiązuje do zatrudniania dwóch pracowników przez dwa lata (zostało jeszcze 1,5 roku) w przypadku zwolnienia dotacja musi zostać zwrócona.
Z podpowiedzi zarząd usłyszał, że powinien
1. sprzedać spółkę
2. sprzedać udziały, wybrać nowego prezesa i dopiero wówczas sprzedawać majątek
i że te działania pozwolą zminimalizować skutki bankructwa
Proszę o podpowiedzi czy jest rozsądne wyjście z tej sytuacji, jakie przepisy prawne to regulują
aniaolsztyn jest off-line  
23-07-2011, 18:45  
rewt
Stały bywalec
 
rewt na Forum Prawnym
 
Posty: 3.684
Domyślnie RE: bankructwo spółki z o.o.

A co zarząd chce osiągnąć?

Ogólnie to nie jest to raczej temat na forum, sprawa jest zbyt skomplikowana i wielowątkowa.
rewt jest off-line  
23-07-2011, 18:51  
aniaolsztyn
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie RE: bankructwo spółki z o.o.

Zarząd nie chce mieć już kłopotów, chce spłacić kredyt, chociaż cześć długów wobec dłużników i nie prowadzić już działalności.
Wiem że sprawa jest bardzo skomplikowana, wymaga na pewno konsultacji z prawnikiem, sam też chce zapoznać się z odpowiednimi przepisami tak dla własnej wiadomości.
aniaolsztyn jest off-line  
23-07-2011, 19:12  
pelagius
Stały bywalec
 
Posty: 501
Domyślnie RE: bankructwo spółki z o.o.

Jeżeli jest dobra wola ze strony zarządu aby to jeszcze prowadzić, a nie wyprowadzać resztki majątku, to z mojego skromnego punktu widzenia, racjonalnym jest rozważenie złożenia wniosku o upadłość układową (na postępowanie naprawcze już daleko za późno). Legalnie to chyba to jedyna szansa na uratowanie spółki. Poza sprzedażą czy podobnymi działaniami.

Podstawą do upadłości układowej jest uczciwe działanie zarządu, któremu uwierzy sąd oraz zaufanie wierzycieli, że zostaną spłaceni. Sens w układzie upadłościowym jest taki, że jeżeli jest uczciwy dłużnik to wierzyciele szybciej odzyskają jakąkolwiek kasę niż grosze, które może syndyk im wyda za parę lat.
Jak wskazał to rewt temat jest dość złożony - myślę o układzie upadłościowym. Moim zdaniem aby się udało sprawę sprawę musi spilotować dobry radca lub adwokat z uprawnieniami syndyka, który będzie umiał się dogadać z bankiem, zusem i US i wykombinuje taki propozycje, że układ przejdzie na zgromadzeniu wierzycieli.
Z drugiej strony, trzeba też uważać, żeby taka współpraca z panem radcą-syndykiem nie była wejściem w wilczą paszczę, że nawet jak wyjdziecie to rozstanie się z nim będzie dość kosztowne.
pelagius jest off-line  
23-07-2011, 21:22  
corporate'owiec
Przyjaciel forum
 
Posty: 853
Domyślnie RE: bankructwo spółki z o.o.

Cytat:
Napisał/a aniaolsztyn Zobacz post
sama też chcę zapoznać się z odpowiednimi przepisami, tak dla własnej wiadomości.
Poniżej niektóre istotne przepisy.
Przepis prawny:

DZIAŁ III ustawy prawo upadłościowe i naprawcze


Podstawy ogłoszenia upadłości

Art. 10.

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

Art. 11.

1. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

2. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

Art. 14.
1. Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika, ogłasza się upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu.

2. Postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu nie prowadzi się, gdy z uwagi na dotychczasowe zachowanie się dłużnika nie ma pewności, że układ będzie wykonany, chyba że propozycje układowe przewidują układ likwidacyjny.

Art. 15.
W razie gdy brak jest podstaw do ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia
układu, ogłasza się upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika.

Art. 21.
1. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

2. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na każdym, kto ma prawo go reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną
wskutek niezłożenia wniosku w terminie określonym w ust. 1.

4. We wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik, do którego nie ma zastosowania art. 492 ust. 3, może wnosić także o zezwolenie na wszczęcie postępowania naprawczego, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie ma charakteru trwałego, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10 % wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika.
Przepis prawny:

Art. 299 kodeksu spółek handlowych

§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, członkowie zarządu
odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w §1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie
upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku
o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło
nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie
upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł
szkody.

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność
członków zarządu.
corporate'owiec jest off-line  
23-07-2011, 22:36  
pelagius
Stały bywalec
 
Posty: 501
Domyślnie RE: bankructwo spółki z o.o.

Co do układu wybór przepisów:

prawo upadłościowe i naprawcze
Internetowy System Aktów Prawnych

Przepis prawny:

Art. 23. 1. Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, powinien we wniosku dodatkowo określić, czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku. Ponadto do wniosku powinien dołączyć:

1) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

2) bilans sporządzony dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku;

3) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;

4) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

5) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;

6) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;

7) informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika;

informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.

2. Jeżeli dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, powinien ponadto dołączyć do wniosku:

1) propozycje układowe wraz z propozycjami finansowania wykonania układu;

2) rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie dwanaście miesięcy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku.

3. Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.


Art. 51. 1. Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym:

1) wymienia imię i nazwisko, nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę upadłego dłużnika (upadłego);

2) określa sposób prowadzenia postępowania;

3) określa, czy i w jakim zakresie upadły będzie sprawował zarząd swoim majątkiem, jeżeli postępowanie będzie prowadzone z możliwością zawarcia układu;

4) wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż miesiąc i nie dłuższym niż trzy miesiące;

5) wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż miesiąc i nie dłuższym niż trzy miesiące, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

6) wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka albo nadzorcę sądowego, albo zarządcę;

7) oznacza godzinę wydania postanowienia, jeżeli upadły jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4.

2. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 59. 1. W razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, jeżeli sąd nie nałoży na upadłego dalej idących obowiązków, upadły jest obowiązany udzielać sędziemu-komisarzowi i nadzorcy sądowemu wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących jego majątku objętego postępowaniem, jak również umożliwić nadzorcy sądowemu zapoznanie się z przedsiębiorstwem upadłego, a w szczególności z jego księgami rachunkowymi.

2. Wobec upadłego, który nie wykonuje obowiązków określonych w ust. 1, sędzia-komisarz może stosować środki przymusu określone w Kodeksie postępowania cywilnego dla egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Tytuł VI
Układ


Dział I
Przepisy ogólne

Art. 267. 1. Jeżeli sąd ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu, a propozycje układowe nie zostały wcześniej złożone, upadły powinien zgłosić je w terminie miesiąca. Wraz z propozycjami układowymi upadły powinien przedłożyć także rachunek przepływów pieniężnych za okres ostatnich dwunastu miesięcy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku. W tym samym czasie propozycje układowe może złożyć również nadzorca sądowy albo zarządca.

2. Z ważnych powodów sędzia-komisarz może przedłużyć do trzech miesięcy termin do zgłoszenia propozycji układowych oraz przedłożenia danych, o których mowa w ust. 1.

3. W razie niezgłoszenia przez upadłego propozycji układowych w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, upadły traci prawo zarządu masą upadłości, jeżeli prawa takiego wcześniej nie został pozbawiony, a także prawo do składania propozycji układowych.

4. Jeżeli sąd ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu na wniosek wierzyciela, który zgłosił wstępne propozycje układowe, wierzyciel ten może również złożyć propozycje układowe. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 268. Jeżeli sąd ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, propozycje układowe mogą zgłosić upadły, syndyk i rada wierzycieli. Sąd zmieni sposób prowadzenia postępowania na postępowanie z możliwością zawarcia układu, jeżeli są podstawy do takiej zmiany. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Art. 269. Propozycje układowe powinny określać sposób restrukturyzacji zobowiązań upadłego oraz zawierać uzasadnienie.

Art. 270. 1. Propozycje restrukturyzacji zobowiązań upadłego mogą obejmować w szczególności:

1) odroczenie wykonania zobowiązań;

2) rozłożenie spłaty długów na raty;

3) zmniejszenie sumy długów;

4) konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;

5) zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.


2. Propozycje układowe mogą wskazywać jeden lub więcej sposobów restrukturyzacji.

3. Do propozycji układowych przewidujących konwersję wierzytelności na akcje w sposób określony w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nie stosuje się art. 7 ust. 1 tej ustawy oraz art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

Art. 271. 1. Układ może przewidywać również zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego (układ likwidacyjny). Likwidacja przeprowadzana jest według przepisów ustawy o likwidacji masy upadłości, chyba że układ przewiduje przejęcie majątku upadłego przez wierzycieli lub inny sposób likwidacji.

2. Jeżeli układ przewiduje likwidację majątku upadłego według przepisów ustawy, likwidację przeprowadza osoba wyznaczona w układzie, w trybie określonym w jego treści. Likwidacja nie narusza praw oraz skutków ujawnienia praw i roszczeń osobistych, ciążących na składnikach majątku upadłego.

Art. 272. 1. Układ obejmuje wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości dłużnika.

2. 3. Układem obejmuje się także wierzytelności zależne od warunku, jeżeli warunek ziścił się w czasie wykonywania układu.

Art. 273. 1. Układ nie obejmuje:

1) należności alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę;

2) roszczenia o wydanie mienia, o którym mowa w art. 70;

3) 4) wierzytelności, za które upadły odpowiada w związku z nabyciem spadku po ogłoszeniu upadłości, po wejściu spadku do masy upadłości;

5) składek na ubezpieczenia społeczne.

2. Układ nie obejmuje należności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonej na mieniu upadłego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na jej objęcie układem. Zgoda na objęcie wierzytelności układem powinna być wyrażona w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Zgoda może być wyrażona ustnie do protokołu z przebiegu zgromadzenia wierzycieli.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wierzytelności zabezpieczonych przeniesieniem na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa.

Art. 274. Przepisy dotyczące wierzytelności ze stosunku pracy stosuje się odpowiednio do roszczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot z masy upadłości świadczeń Funduszu wypłaconych pracownikom upadłego.

Art. 275. Jeżeli układ przewiduje likwidację majątku upadłego przez przejęcie majątku przez wierzycieli, można określić w układzie wzajemne dopłaty między wierzycielami.

Art. 276. Jeżeli propozycje układowe przewidują spłatę wierzytelności z zysku przedsiębiorstwa upadłego, mogą one określać, jaka część zysku przeznaczona jest na spłatę wierzytelności.

Art. 277. Jeżeli propozycje układowe polegają na zmianie treści stosunków prawnych lub praw, ustanowieniu albo zmianie zabezpieczenia wierzytelności, należy dołączyć w formie prawem przewidzianej bezwarunkowe oświadczenie osób, od których zgody uzależniona jest zmiana stosunku prawnego lub prawa albo zmiana zabezpieczenia wierzytelności.

Art. 278. Po zatwierdzeniu listy wierzytelności sędzia-komisarz może postanowić, że głosowanie nad układem odbędzie się w grupach wierzycieli. W takim przypadku, w celu głosowania nad układem, sporządza on odrębne listy uprawnionych do głosowania wierzycieli, obejmujące poszczególne kategorie interesów. Listy te mogą obejmować w szczególności:

1) wierzycieli, którym przysługują należności ze stosunków pracy i którzy wyrazili zgodę na ich objęcie układem;

2) rolników, którym przysługują wierzytelności z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego;

3) wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na składnikach majątku upadłego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a także przez przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa, i którzy wyrazili zgodę na ich objęcie układem;

4) wierzycieli będących wspólnikami lub akcjonariuszami upadłej spółki kapitałowej, posiadających udziały lub akcje spółki zapewniające co najmniej 5 % głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, chociażby przysługiwały im wierzytelności wymienione w pkt 1-3;

5) pozostałych wierzycieli.

Art. 279. 1. Warunki restrukturyzacji zobowiązań upadłego powinny być jednakowe dla wszystkich wierzycieli, a jeżeli sędzia-komisarz postanowi, że głosowanie nad układem odbędzie się w grupach wierzycieli, jednakowe dla wierzycieli zaliczonych do tej samej grupy, chyba że wierzyciel wyraźnie zgodzi się na warunki mniej korzystne.

2. Korzystniejsze warunki restrukturyzacji zobowiązań można przyznać wierzycielom mającym drobne wierzytelności, a także wierzycielom, którzy po ogłoszeniu upadłości udzielili lub mają udzielić kredytu niezbędnego do wykonania układu.

3. Warunki restrukturyzacji zobowiązań ze stosunku pracy nie mogą pozbawiać pracowników minimalnego wynagrodzenia za pracę.

4. Restrukturyzacja powinna w równym stopniu dotyczyć zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych. Jeżeli jednak wierzyciel przy zgłoszeniu wierzytelności nie wyraził zgody na restrukturyzację swojej wierzytelności jako wierzytelności niepieniężnej albo ze względu na charakter wierzytelności niepieniężnej restrukturyzacja nie jest możliwa, wierzytelność ta zmienia się w wierzytelność pieniężną. Przepisy art. 91 stosuje się odpowiednio.

5. Warunki restrukturyzacji wierzytelności, o których mowa w art. 278 pkt 3, mogą być zróżnicowane stosownie do przysługującego im pierwszeństwa.

Art. 280. 1. Uzasadnienie propozycji układowych powinno zawierać:

1) opis stanu przedsiębiorstwa ze szczególnym określeniem jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, prawnej oraz organizacyjnej;

2) analizę sektora rynku, na którym przedsiębiorstwo upadłego działa, z uwzględnieniem pozycji rynkowej konkurencji;

3) metody i źródła finansowania wykonania układu, z uwzględnieniem przewidywanych wpływów i wydatków w czasie wykonywania układu;

4) analizę poziomu i struktury ryzyka;

5) osoby odpowiedzialne za wykonanie układu (imiona i nazwiska);

6) ocenę alternatywnego sposobu restrukturyzacji zobowiązań;

7) system zabezpieczenia praw i interesów wierzycieli na czas wykonania układu.

2. Sędzia-komisarz może zezwolić na ograniczenie uzasadnienia propozycji układowych, jeżeli z uwagi na wielkość i charakter przedsiębiorstwa upadłego ustalenie wszystkich danych wymienionych w ust. 1 nie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego wykonania układu.


Art. 60. W razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, przepisy art. 57 i art. 58 stosuje się odpowiednio, jeżeli upadły pozbawiony został prawa zarządu swoim majątkiem.

Art. 601. Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorca występuje w obrocie pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia „w upadłości likwidacyjnej” albo „w upadłości układowej”.

pelagius jest off-line  
24-07-2011, 07:51  
aniaolsztyn
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie RE: bankructwo spółki z o.o.

Czyli nie ma innego wyjścia niż upadłość spółki (likwidacja), którą przeprowadza się sądownie. Spółki nie ma sensu dalej prowadzić - koszty produkcji są bardzo wysokie, a osiągnięcie produkcji pokrywającej koszty jest niemożliwe (czyli odpada upadłość z możliwością układu)
Podpowiedzią była min sprzedaż udziałów, po sprzedaży zmiana Zarządu, co niby miałoby uchronić zarząd od odpowiedzialności za długi. Osoba która to podpowiedziała wskazała też by sprzedawać majątek, spłacić tym kredyt bankowy plus część zobowiązań wobec ZUS i US, jednak obawiam się czy nie byłoby tu mowy o wyprowadzaniu majątku.
Czekam na dalsze podpowiedzi.
aniaolsztyn jest off-line  
24-07-2011, 09:30  
pelagius
Stały bywalec
 
Posty: 501
Domyślnie RE: bankructwo spółki z o.o.

Cytat:
Napisał/a aniaolsztyn Zobacz post
Podpowiedzią była min sprzedaż udziałów, po sprzedaży zmiana Zarządu, co niby miałoby uchronić zarząd od odpowiedzialności za długi. Osoba która to podpowiedziała wskazała też by sprzedawać majątek, spłacić tym kredyt bankowy plus część zobowiązań wobec ZUS i US, jednak obawiam się czy nie byłoby tu mowy o wyprowadzaniu majątku.
Czekam na dalsze podpowiedzi.
Postępowanie upadłościowe to rodzaj egzekucji. W przypadku gdy upadłość nie zaspokoi wierzycieli będą oni mogli oni dochodzić dalej swoich należności od upadłego, a na podstawie 299 ksh i 116 ordynacji od zarządu:

Przepis prawny:

Prawo upadłościowe:
Art. 264. 1. Z zastrzeżeniem art. 296, po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela, jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu.

2. Upadły może żądać ustalenia, że wierzytelność objęta listą wierzytelności nie istnieje albo istnieje w mniejszym zakresie, jeżeli nie uznał wierzytelności zgłoszonej w postępowaniu upadłościowym i nie zapadło co do niej jeszcze prawomocne orzeczenie sądowe.

3. Po nadaniu wyciągowi z listy wierzytelności klauzuli wykonalności, zarzut, że wierzytelność objęta listą wierzytelności nie istnieje albo że istnieje w mniejszym zakresie, upadły może podnieść w drodze powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w stosunku do wierzycieli, wobec których upadły nie był dłużnikiem osobistym.

Ordynacja:
Art. 116. § 1. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:

1) nie wykazał, że:

a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo

b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy;

2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

§ 2. Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art. 52 powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu.

§ 3. W przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie posiada zarządu, za zaległości podatkowe spółki odpowiada jej pełnomocnik albo odpowiadają wspólnicy, jeżeli pełnomocnik nie został powołany. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się również do byłego członka zarządu oraz byłego pełnomocnika lub wspólnika spółki w organizacji.


Chociaż przepisy 116 ordynacji i 299 ksh są nieco odmiennej treści to jednak wspólna jest dla nich ochrona wierzycieli jaką normują. Na podstawie 299 ksh, podobnie jak to jest w 116 o.p, odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu, którzy pełnili funkcje gdy istniał obowiązek złożenia wniosku o upadłość. Odpowiadają oni za zaniedbanie w tym zakresie. Im mniejsza spółka tym trudniej członkowi zarządu udowodnić, że nie wiedział, iż kondycja finansowa podmiotu uzasadnia upadłość. Kolejne zmiany zarządy nic tu nie pomogą, a tylko wciągną jakichś ludzi w wir tej sprawy. Z kolei norma jaka wynika z treści 116 § 2 o.p. w sposób niezależny funkcjonuje w obszarze rozliczeń regresowych między członkami zarządu. Oznacza to, że jeżeli by nastąpiła egzekucja z majątku nowych członków zarządu to mogliby oni dochodzić roszczeń o zwrot uiszczonych świadczeń od tych członków zarządu, którzy pełnili funkcję, gdy one powstały i istniały.

Układ upadłościowy może być też likwidacyjny. Jeżeli wierzyciele przystaną na warunki likwidacji majątku jaki oferuje upadły dłużnik lub też ich warunki zostaną uwzględnione, to wykonanie takie układu spowoduje 'uwolnienie się od długów'. Spółka może zostanie zlikwidowana, ale zobowiązania spółki wygasną a członkowie zarządu będą mogli normalnie funkcjonować bez komornika na karku.
W zasadzie wszyscy, za wyjątkiem potencjalnego syndyka, powinni być zadowoleni.
Wydaje mi się, że do układu nie dojdzie też jeżeli członkowie zarządu mają jakiś sensowny majątek a wierzyciele powezmą o tym wiadomość. Wtedy mogą rozważać ewentualne ściąganie długu z jego majątku.
pelagius jest off-line  
24-07-2011, 10:38  
aniaolsztyn
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie RE: bankructwo spółki z o.o.

Art 116 ordynacji mówi o zobowiązaniach podatkowych i odpowiedzialności zarządu za te zobowiązania. A co z zobowiązaniami wobec dostawców (za energię elektryczną i najem) w jaki sposób mogą oni dochodzić swoich należności (np za pomocą komornika) i jakie przepisy to regulują (prawo upadłościowe o którym wspominałeś?)
aniaolsztyn jest off-line  
24-07-2011, 10:52  
aniaolsztyn
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie RE: bankructwo spółki z o.o.

Przepraszam, odpowiedzialność za pozostałe zobowiązania regulują przepisy ksh, które wcześniej przytoczyłeś.
aniaolsztyn jest off-line  
24-07-2011, 10:54  
aniaolsztyn
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie RE: bankructwo spółki z o.o.

A czy spółka może sprzedać swój majątek przed złożeniem wniosku o upadłość (likwidację) - wówczas majątek wystarczyłby na spłatę zobowiązań podatkowych i kredytu bankowego, natomiast nie starczyłoby na pozostałe zobowiązania?
aniaolsztyn jest off-line  
24-07-2011, 11:51  
pelagius
Stały bywalec
 
Posty: 501
Domyślnie RE: bankructwo spółki z o.o.

Na pytania czy coś można - odpowiedź pod kątem prawnym będzie brzmiała 'można', z tym maleńkim niuansem, że czynność może być nieważna, bezskuteczna albo wywoływać inne konsekwencje, w tym karne lub karnoskarbowe.

Jeżeli spłacisz tylko część zobowiązań w tym zobowiązania podatkowe, to za pozostałe zarząd może odpowiadać na podstawie 299 ksh.

Ponadto kolejność zaspokajania wierzycieli może być zakwestionowana w na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, art. 527 i nast.

Przepis prawny:

Tytuł X.
OCHRONA WIERZYCIELA W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA

Art. 527. § 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

§ 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

§ 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.
(...)
Osobą trzecią może być także wierzyciel, jeżeli jest zaspokajany poza kolejnością wynikającą z ustawy lub umowy - w tym wypadku jako, że spółka winna już być upadła, każdy zaspokajany inaczej niż wg kolejności określonej przepisami p.u.n. mógłby ją wnieść. Ponadto art. 527 przysługuje także do ochrony należności publicznoprawnej patrz:
Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 12 marca 2003 r. III CZP 85/2002
'Droga sądowa w sprawie, w której Zakład Ubezpieczeń Społecznych domaga się na podstawie art. 527 kc ochrony należności z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne, jest dopuszczalna.'
pelagius jest off-line  
24-07-2011, 11:58  
aniaolsztyn
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie RE: bankructwo spółki z o.o.

Jeszcze tylko jedno pytanie - w prasie jest duzo ogłoszeń kupię zadłużoną spółkę, zarząd też zastanawia się nad takim posunięciem, a takie firmy kuszą - kupimy i jesteście już po kłopotach. Osobiście jestem pełna obaw do takich transakcji, mogę poprosić Cię o opinie na ten temat.
Dziękuję za dotychczasowe bardzo obszerne wyjaśnienia.
aniaolsztyn jest off-line  
24-07-2011, 12:21  
pelagius
Stały bywalec
 
Posty: 501
Domyślnie RE: bankructwo spółki z o.o.

Nie mam pojęcia na czym polegają takie transakcje, ale zagrożenia dla zarządu już nie usuniesz, bo to oni nie złożyli w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zdrowy rozum jednak podpowiada, że zysk z tej operacji będzie jednostronny. Osobiście chętnie dowiem się na czym polega ich oferta. Gdybym ja prowadził taką działalność, to robiłbym następującą rzecz. Spółka składa wniosek o ogłoszenie upadłości z wnioskiem o układ, w ten sposób, że zostanie przejęta przez mój kombajn spółkowy. Cena za spółkę to jakiś procent wartości spółki, powiedzmy 50%, płatne od razu. Albo wierzyciele biorą co leży na stole, albo będą się nawet i 5,10,15 lat bzykać z syndykiem o podział funduszów masy. Nabywca spółki w drodze takiej upadłości nabywa spółkę już zupełnie bez obciążeń, bo to jest sprzedaż egzekucyjna.

Przepis prawny:

p.u.n.
Art. 313. 1. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

2. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych sędziemu-komisarzowi w terminie określonym w art. 51 ust. 1 pkt 5. W miejsce prawa, które wygasło, uprawniony nabywa prawo do zaspokojenia wartości wygasłego prawa z ceny uzyskanej ze sprzedaży obciążonej nieruchomości. Skutek ten powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek sprzedaży, jest prawomocny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej. Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości.

3. Pozostają w mocy bez potrącania ich wartości z ceny nabycia służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia. Użytkowanie oraz prawa dożywotnika pozostają w mocy, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w tym ostatnim wypadku wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.

4. Na wniosek właściciela nieruchomości władnącej, zgłoszony najpóźniej w zarzutach do planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej, sędzia-komisarz może postanowić, że służebność gruntowa, która nie znajduje pełnego pokrycia w cenie nabycia, zostaje utrzymana w mocy, jeżeli jest dla nieruchomości władnącej konieczna, a nie obniża w sposób istotny wartości nieruchomości obciążonej. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. Jeżeli wniosek o wyłączenie zgłoszony został w zarzutach, podlega rozpoznaniu razem z zarzutami.

5. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego.

Art. 314. 1. W razie zbycia przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą przedmioty obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, wartość składników mienia obciążonych tymi prawami podlega ujawnieniu w umowie sprzedaży, a uzyskana cena podlega podziałowi z uwzględnieniem art. 336 i 340.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

k.p.c.
Art. 879. Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.Co do zasady prywatni wierzycieli będą tym bardziej zainteresowani bo za te 5 lat to może ich nie być na rynku, ale ZUS i US na pewno pod ziemię się nie zapadną, i to są jedni z najważniejszych graczy, choć się jak się wczytasz w przepisy głosowania układu to, ogólnie mówiąc, mniejszość może przegłosować większość, jeżeli sędzia-komisarz odpowiednio podzieli grupy. Nie mniej jednak 2/3 sumy oraz większość trzeba mieć

Przepis prawny:

p.u.n.
Art. 285. 1. Układ zostaje przyjęty, jeżeli wypowie się za nim większość uprawnionych do głosowania wierzycieli, mających łącznie co najmniej dwie trzecie ogólnej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania.
pelagius jest off-line  
24-07-2011, 12:32  
aniaolsztyn
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie RE: bankructwo spółki z o.o.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam
aniaolsztyn jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Bankructwo (odpowiedzi: 6) Witam, Może to i głupie pytanie, ale nigdzie nie mogę znaleźć na nie odpowiedzi. Załóżmy taką sytuację, że firma posiada sprzęt o wartości 500tys...
§ bankructwo a jdg (odpowiedzi: 3) Witam Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może ogłosić niewypłacalność np. tak jak sp. zo.o., na jakie przepisy się powołac i...
§ Bankructwo sp. z o.o. sp. k. (odpowiedzi: 3) Witam, Podczas czytania odnośnie takiego połączenia spółek nasunęło mi się takie pytanie: co w sytuacji upadłości takiej spółki. Komandytariusz nie...
§ Bankructwo spółki z.o.o (odpowiedzi: 2) Witam Jestem pracownikiem firmy "córki" pewnej dużej skandynawskiej firmy. Co zrobić w sytuacji kiedy główna firma w Skandynawii ogłosiła...
§ Bankructwo (odpowiedzi: 4) Witam mam pytanie gdzie mozna uzyskac wnisek o bankructwo jakie dokumenty trzeba przedstawić ,jakie są koszty złorzenia takiego wnoisku jak długo...
§ bankructwo (odpowiedzi: 8) czy osoba prywatna może ogłosić bankructwo . jeżeli tak to w jaki sposób .


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.