Prawo upadłościowe - Forum Prawne

 

Prawo upadłościowe

czy ktoś mógłby mi pomóc w rozwiązaniu kazusu?? Gmina Ełk zawarła dnia 3 lutego 2010 r. z wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo spółek handlowych


Odpowiedz
 
10-06-2014, 09:23  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Prawo upadłościowe

czy ktoś mógłby mi pomóc w rozwiązaniu kazusu??


Gmina Ełk zawarła dnia 3 lutego 2010 r. z wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w

trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych „EURO” spółką z o.o. (zwaną

dalej upadłym) umowę nr 1/10, na podstawie której zleciła wykonanie inwestycji „Kompleksowa

sanitacja Gminy Ełk poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przydomowych”, (zwanej

dalej Inwestycją). Umowa zawierała następujące istotne postanowienia:

1) termin wykonania Inwestycji – 30.11.2010 r.

2) wynagrodzenie 4.198.278 zł + VAT 923.621,24 zł = 5.121.899,60zł

3) kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w

zakończeniu Inwestycji oraz 5% za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie

upadłego.

Do końca sierpnia 2010 r. roboty zostały wykonane w 15 %, a w związku z tym zaawansowanie

jednoznacznie wskazywało, że upadły nie zdoła na czas wykonać całej Inwestycji, co wiązało się także

z ryzykiem cofnięcia finansowania udzielonego Gminie. Już w tym okresie roboty realizowane były

co najmniej z udziałem „Ekomel” spółki z o.o. (zwanej dalej podwykonawcą), przy czym w okresie

od lutego do lipca 2010 r. praktycznie nic nie zostało wykonane. Upadły, który pismem z dnia 27

września 2010 r. zwrócił się do Gminy o wyrażenie zgody na wprowadzenie podwykonawcy, co miało

pozwolić na zwiększenie tempa robót. Upadły tłumacząc opóźnienie powoływał się na złe warunki

atmosferyczne, które przeszkodziły w terminowym wykonywaniu poszczególnych etapów robót.

Pismem z dnia 11 października 2010 r. Gmina wyraziła zgodę na:

- powierzenie części robót podwykonawcy - Ekomel spółce z o.o.,

- przedłużenie terminu wykonania robót na 30.06.2011 r.

- zmianę kierownika budowy,

- dokonanie cesji wierzytelności przyszłych, które będą przysługiwać upadłemu wobec pozwanej

Gminy z tytułu wykonanych robót na rzecz podwykonawcy jako sposób zapłaty za wykonane roboty.

Dnia 25 października 2010 r. Gmina otrzymała od upadłego dokumenty zawartych 22

października 2010 r. pomiędzy upadłym a podwykonawcą umowy podwykonawczej oraz cesji.

Umowa podwykonawcza (zawarta między upadłym a podwykonawcą) przewidywała jako sposób

zapłaty za wykonane przez podwykonawcę roboty - cesję wynagrodzenia należnego upadłemu od

Gminy. Gmina wyraziła na to zgodę.

Na podstawie powyższych dokumentów Gmina oraz upadły podpisali aneks do umowy z dnia

03.02.2010 r. m.in. przedłużający termin wykonania umowy na czerwiec 2011 r. Aneks przewidywał:

- płatność podwykonawcy na podstawie cesji wartości 99,95%wynagrodzenia

- płatność upadłemu wartości 0,05% wynagrodzenia tytułem nadzoru upadłego.

Podwykonawca wykonał objęte umową roboty budowlane o wartości kolejnych 615.505,61 zł

netto. Dnia 6 grudnia 2010 r. nastąpił odbiór częściowy robót wykonanych do dnia 30 listopada 2010

r. W ślad za protokołem odbioru robót upadły wystawił Gminie fakturę VAT na kwotę 750.916,84 zł

brutto. Gmina otrzymała także od podwykonawcy fakturę VAT nr PR/2A/XII/2010 z dnia 7 grudnia

2010 r. wystawioną przez podwykonawcę upadłemu za wykonane na rzecz Gminy do 30.11.2010 r.

roboty.

Dnia 27 grudnia 2010 r. Gmina dokonała przelewu za wykonane do dnia 30.11.2010 r. roboty

budowlane na rzecz podwykonawcy Ekomel spółki z o.o. oraz 0,05% wartości wykonanych robót

na rzecz upadłego, który - zgodnie z oświadczeniem podwykonawcy - w robotach będących

przedmiotem faktury VAT nr 99/W/2010 (wykonanych do dnia 30.11.2010 r.) w ogóle nie

uczestniczył.

Pismem doręczonym Gminie dnia 30 grudnia 2010 r. Syndyk masy upadłości powiadomił o

ogłoszeniu upadłości „EURO” spółki z o.o. informując jednocześnie, że cesja praw wynikających z

kontraktu na budowę kanalizacji jest bezskuteczna względem masy upadłości. Pismem tym Syndyk

masy upadłości podważył zatem skuteczność cesji wierzytelności przysługującej powodowi wobec

Gminy na rzecz podwykonawcy.

Dnia 7 stycznia 2011 r. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie

postanowienia o ogłoszeniu upadłości EURO” spółki z o.o. – postanowienie z dnia 9 grudnia 2010 r. o

ogłoszeniu upadłości.

Pismem doręczonym Gminie 19.01.2011 r. Syndyk masy upadłości wezwał Gminę do zapłaty

kwoty 750.165,92 zł. Następnie Syndyk złożył przeciwko Gminie oraz podwykonawcy Ekomel spółce

z o.o. solidarnie pozew o zapłatę i uznanie za bezskuteczne względem masy upadłości czynności

zawarcia umowy podwykonawczej i umowy cesji.

Jesteś pełnomocnikiem Gminy. Doradź Gminie, co powinna zrobić w kontekście:

1) wciąż obowiązującej umowy o roboty budowlane między Gminą a upadłym, a także między

upadłym a podwykonawcą

2) konieczności dokończenia inwestycji (zamówienia publiczne, prawo upadłościowe)

3) oceny zasadności roszczeń syndyka.
 
14-06-2014, 10:52  
parasoll.ka
Praktyk
 
parasoll.ka na Forum Prawnym
 
Posty: 17.433
Domyślnie RE: Prawo upadłościowe

Cytat:
Jesteś pełnomocnikiem Gminy. Doradź Gminie, co powinna zrobić w kontekście:

1) wciąż obowiązującej umowy o roboty budowlane między Gminą a upadłym, a także między

upadłym a podwykonawcą

2) konieczności dokończenia inwestycji (zamówienia publiczne, prawo upadłościowe)

3) oceny zasadności roszczeń syndyka.
A Ty jak uważasz?
parasoll.ka jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Pilnie:Prawo upadłóściowe (odpowiedzi: 2) Witam, Pilnie potrzebuje porady z zakresu prawa upadłościowego. Przy sporządzeniu zgłoszenia wierzytelności spółki S.A. w upadłości...
§ Prawo upadłościowe, a odzyskanie VAT przez wierzyciela od niezapłaconych faktur (odpowiedzi: 6) Taka sytuacja: Firma ogłasza upadłość i zostawia dostawców usług (wierzycieli) bez zapłaconych faktur. Wierzyciele nie mogą skorygować VAT, bo...
§ Postępowanie upadłościowe firmy (odpowiedzi: 2) Mam problem, którego rozwiązanie nie mogłam znaleźć nigdzie. A mianowicie mam firmę i korzystałam z usług firmy kurierskiej. Czasem wysyłałam...
§ Prawo upadłościowe - rozprawa prośba o pomoc!!! (odpowiedzi: 4) Witam serdecznie, mój mąż zgłosił upadłość firmy w której pracował ze względu na nie wypłacanie należnego wynagrodzenia z tyt umowy zlecenie. ...
§ prawo upadłościowe- naliczanie odsetek (odpowiedzi: 2) bardzo proszę o wyjaśnienie tego przepisu, z ustawy prawo upadłościowe i naprawcze: art. 247 1. Jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości wierzytelność...
§ Prawo upadłościowe - do znawców tematu (odpowiedzi: 7) Mam następujące wątpliwości z taką oto spraw Syndyk masy upadłościowej spółki x w likwidacji zawarł ze spółką y umowę dostawy. Spółka y...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.