Wybory - Forum Prawne

 

Wybory

Witam! Jest to mój drugi post i na 99% umieściłem go w złym dziale za co bardzo przepraszam i proszę, aby go nie usuwać tylko go przenieść. Z góry dziękuję. A teraz mogę przejść do ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo wykroczeń


Odpowiedz
 
20-11-2010, 18:49  
adriano241
Początkujący
 
Posty: 27
Domyślnie Wybory

Witam! Jest to mój drugi post i na 99% umieściłem go w złym dziale za co bardzo przepraszam i proszę, aby go nie usuwać tylko go przenieść. Z góry dziękuję. A teraz mogę przejść do mojej sprawy. Kolega poprosił mnie, że bym zgarniał żulików, płacił im że by na niego zagłosowali. I zaoferował mi za to nie małe pieniądze. Mam do was w związku z tym pytanie. Ile mi za to może grozić? Jakaś grzywna? Zawiasy?
adriano241 jest off-line  
20-11-2010, 19:02  
minio77
Użytkownik
 
Posty: 245
Domyślnie RE: Wybory

DZIAŁ VII
PRZEPISY KARNE

Art. 199.

1. Kto, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw, prowadzi agitację wyborczą:

1) w siedzibach urzędów administracji rządowej lub administracji samorządu terytorialnego bądź sądów,

2) na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie,

3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub oddziałów obrony cywilnej bądź skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

4) w lokalu wyborczym lub na terenie budynku, w którym lokal się znajduje

- podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi agitację wyborczą na terenie szkół podstawowych lub gimnazjów wobec uczniów nieposiadających prawa wybierania.

Art. 199a.

1. Kto, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw:

1) umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości,

2) przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza obowiązujące przepisy porządkowe,

3) umieszcza plakaty i hasła wyborcze w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód

- podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega:

1) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, który w terminie 30 dni po dniu wyborów nie usunie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii wyborczej,

2) osoba będąca redaktorem w rozumieniu prawa prasowego, która dopuszcza do niewykonania obowiązku umieszczenia w informacjach, komunikatach, apelach i hasłach wyborczych, ogłaszanych w prasie drukowanej lub w telewizji bądź radiu na koszt komitetów wyborczych, partii politycznej lub organizacji popierających kandydatów, a także na koszt samych kandydatów, wskazania przez kogo są opłacane i od kogo pochodzą.

Art. 199b.

Kto, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw, nie umieszcza w materiałach wyborczych oznaczenia od kogo pochodzą

- podlega karze grzywny.

Art. 200.

1. Kto, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw, zbiera podpisy osób popierających zgłoszenie kandydata lub list kandydatów, stosując groźbę, podstęp lub jakąkolwiek inną formę nacisków zmierzających do uzyskania podpisów

- podlega grzywnie od 1 000 do 10 000 złotych.

2. Tej samej karze podlega, kto zbiera podpisy osób popierających zgłoszenie kandydata lub listy kandydatów na terenie jednostek wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo oddziałów obrony cywilnej lub skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

3. Kto udziela wynagrodzenia pieniężnego w zamian za zbieranie lub złożenie podpisu pod zgłoszeniem kandydata lub list kandydatów

- podlega grzywnie od 10 000 do 50 000 złotych.

Art. 201.

Kto, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania, zwołuje zgromadzenia, organizuje pochody lub manifestacje, wygłasza przemówienia, rozdaje ulotki lub w jakikolwiek inny sposób prowadzi agitację na rzecz kandydatów lub list kandydatów

- podlega karze grzywny.

Art. 202.

Kto:

1) w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw, prowadzi kampanię wyborczą bez uprzedniej zgody pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, a koszt takiego działania wynosi od 500 do 50 000 złotych

- podlega grzywnie nie mniejszej niż koszt takiego działania,

2) prowadzi działania, o których mowa w pkt 1, a ich koszt przekracza 50 000 złotych

- podlega grzywnie nie mniejszej niż koszt takiego działania oraz karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 202a.

Kto, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw, w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania, podaje do wiadomości publicznej wyniki przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych lub przewidywanych wyników wyborów, lub wyniki sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania

- podlega grzywnie od 500 000 do 1 000 000 złotych.

Art. 202b.

Kto, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw, prowadząc agitację wyborczą na rzecz komitetów wyborczych lub kandydatów organizuje podczas kampanii wyborczej loterie fantowe lub innego rodzaju gry losowe albo konkursy, w których wygranymi są nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych

- podlega grzywnie od 5 000 do 50 000 złotych.

Art. 202c.

Kto, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw, podaje lub dostarcza, w ramach prowadzonej kampanii wyborczej, napoje alkoholowe nieodpłatnie lub po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia

- podlega grzywnie od 5 000 do 50 000 złotych.

Art. 202d.

Kto, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw, przekazuje środki finansowe lub wartości niepieniężne jednego komitetu na rzecz innego komitetu wyborczego

- podlega karze grzywny od 1 000 do 10 000 złotych.

Art. 202e.

Kto, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw, organizuje zbiórki publiczne na cele kampanii wyborczej

- podlega grzywnie od 1 000 do 100 000 złotych.

Art. 202f.

1. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw nie dopełnia obowiązku gromadzenia środków finansowych na rachunku bankowym

- podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto nie wprowadza zastrzeżenia do umowy rachunku bankowego zawartej przez niego w imieniu komitetu wyborczego o wymaganym ustawą sposobie dokonywania wpłat na rzecz komitetu wyborczego oraz o dopuszczalnym źródle pozyskiwania środków finansowych przez komitet wyborczy, a także o dopuszczalnym terminie dokonywania wpłat.

Art. 202g.

Kto, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw:

1) pozyskuje środki finansowe lub wartości niepieniężne na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego na cele inne niż związane z wyborami,

2) pozyskuje środki finansowe lub wartości niepieniężne na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego przed dniem, od którego zezwala na to ustawa,

3) pozyskuje środki finansowe lub wartości niepieniężne na rzecz komitetu wyborczego po dniu wyborów,

4) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego po dniu złożenia sprawozdania finansowego,

5) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego z naruszeniem limitów wydatków określonych dla komitetów wyborczych,

6) przekazuje komitetowi wyborczemu organizacji albo komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjmuje w imieniu tych komitetów środki finansowe lub wartości niepieniężne pochodzące z innych źródeł niż od obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

7) przekazuje komitetowi wyborczemu partii politycznej albo koalicyjnemu komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w imieniu tych komitetów środki finansowe lub wartości niepieniężne z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej lub z funduszów wyborczych partii politycznych tworzących koalicyjny komitet wyborczy,

nie będąc osobą wymienioną w art. 83c ust. 3 i 6, dokonuje czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań komitetu wyborczego

- podlega grzywnie od 1 000 do 100 000 złotych.

Art. 202h. - uchylony

Art. 202ha.

Kto, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw przekazuje komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w jego imieniu wartości niepieniężne inne niż nieodpłatne usługi polegające na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne

- podlega grzywnie od 1 000 do 100 000 złotych.

Art. 202i.

1. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw nie dopełnia w terminie obowiązku przekazania przez komitet wyborczy na rzecz instytucji charytatywnej osiągniętej przez komitet wyborczy nadwyżki pozyskanych środków finansowych nad poniesionymi wydatkami

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto nie dopuszcza do wykonania lub utrudnia dopełnienie obowiązku przekazania przez komitet wyborczy na rzecz instytucji charytatywnej nadwyżki pozyskanych środków finansowych nad poniesionymi wydatkami, o którym mowa w ust. 1.

3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2, działa nieumyślnie - podlega grzywnie.

Art. 202j.

1. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie komisarzowi wyborczemu albo Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania finansowego albo podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto nie dopuszcza do wykonania lub utrudnia dopełnienie obowiązku sporządzenia i przedłożenia komisarzowi wyborczemu albo Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1.

3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2, działa nieumyślnie - podlega grzywnie.

Art. 202k.

1. Kto, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw, nie dopuszcza do wykonywania lub utrudnia dopełnienie przez biegłego rewidenta obowiązków przy sporządzaniu opinii lub raportu dotyczącego sprawozdania finansowego

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, działa nieumyślnie - podlega grzywnie.

Art. 202l.

Kto pobiera od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania opłatę za głosowanie w jego imieniu

- podlega karze grzywny.

Art. 202m.

Kto udziela pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jaką-kolwiek korzyść majątkową lub osobistą

- podlega karze aresztu albo grzywny

Art. 203.

Do postępowania w sprawach, o których mowa w art. 199, art. 199a, art. 199b, art. 201, art. 202d, art. 202f, art. 202l i art. 202m, stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
minio77 jest off-line  
20-11-2010, 19:10  
adriano241
Początkujący
 
Posty: 27
Domyślnie RE: Wybory

dzięki wielkie i pozdrawiam!
adriano241 jest off-line  
06-12-2010, 10:45  
walkiewiczma
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Wybory

Witam mam pytanie Czy będąc zameldowanym na stałe w Warszawie a tymczasowo w pobliskiej gminie można brać udział w wyborach w tej gminie wybierając nie prezydenta (przy stałym meldunku) a wójta który jest moim pracodawcą Czy to zgodne z prawem?
walkiewiczma jest off-line  
06-12-2010, 18:26  
Luislo
Zbanowany
 
Posty: 1.499
Domyślnie RE: Wybory

Tam gdzie masz stały meldunek. Chyba że pobierzesz z urzędu zaświadczenie i możesz glosować w zameldowaniu tymczasowym.
Luislo jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ wybory (odpowiedzi: 3) Witam. Jestem w dość niecodziennej sytuacji.W dniu dzisiejszym otrzymałem uchwałę komisji wyborczej o skreśleniu mnie z listy kandydatów do...
§ Wybory władz spółki z o. o. (odpowiedzi: 9) W trakcie wyborów do Zarządu w głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał 10 głosów za, 10 przeciw. Komisja skrutacyjna uznała, że został wybrany do...
§ Czy te wybory sa ważne? (odpowiedzi: 1) Witam. Miałem ostatnio okazje brać udział w wyborach Sołtysa i Rady sołeckiej. Zaobserwowałem kilka nieścisłości na tych wyborach, w związku z tym...
§ wybory SIP (odpowiedzi: 3) Witam wszystkich. Zostałem wybrany jednogłośnie społecznym inspektorem pracy, jedynym warunkiem do spełnienia abym mógł kandydować było...
§ wybory (odpowiedzi: 1) Witam nie wiem dokładnie do jakiego działu prawa podpasować moje pytanie dlatego daję na forum ogólne otóż ,zastanawia mnie fakt czy jeżeli do...
§ Wybory... (odpowiedzi: 4) Witam, od wielu lat mieszkam we Wrocławiu (z racji studiów), a jestem zameldowany zupełnie w innej części Polski. Nie będę mieć możliwość...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.