Fotoradary - c.d. c.d. - Forum Prawne

 

Fotoradary - c.d. c.d. 59

postepowania w sprawach fotoradarowych prowadzi sie w oparciu, podobno,o kpow, no chyba że miałes wypadek gdzie poszkodowanym jest fotoradar lub straznik go obsługujący, wtedy znajomość kpk będzie nieodzowna...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo wykroczeń


Zamknięty temat
 
22-09-2013, 12:35  
wachmistrz
Użytkownik
 
Posty: 160
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

postepowania w sprawach fotoradarowych prowadzi sie w oparciu, podobno,o kpow, no chyba że miałes wypadek gdzie poszkodowanym jest fotoradar lub straznik go obsługujący, wtedy znajomość kpk będzie nieodzowna
wachmistrz jest off-line  
22-09-2013, 14:12  
szymekkrusz
Użytkownik
 
Posty: 63
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

Do wachmistrza!!!

Ale to właśnie GITD w piśmie do "złapanych" w pouczeniu pkt. 9 powołuje się na KpK.
Cyt:Prawo wglądu do akt sprawy o wykroczenia(w tym również do obrazu zarejestrowanego wykroczenia)obwiniony nabywa dopiero w sądzie- z chwilą zawiadomienia go o terminie pierwszej rozprawy (art.67 &2 oraz art. 38 &1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w zw.z art.156 &1-4 Kodeksu postępowania karnego. Koniec cytatu.
W artykule 156 jest jeszcze przytoczony w poprzednim poście pkt 5 .
Stąd moje wątpliwości i pytania
szymekkrusz jest off-line  
22-09-2013, 14:27  
szymekkrusz
Użytkownik
 
Posty: 63
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

Następna moja wątpliwość:
Dlaczego w pouczeniu nie ma informacji ,że:

§ 7. 1. Obrazy i dane udostępnia się na wniosek.
2. Wniosek zawiera:
1) oznaczenie wnioskodawcy i jego adres;
2) uzasadnienie wniosku;
3) wskazanie żądanych obrazów lub danych i sposobu ich udostępniania;
4) wskazanie okresu, za który obrazy lub dane mają być udostępniane;
5) podpis własnoręczny albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262),
albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnioskodawcy.
3. Obrazy i dane udostępnia się w wersji pierwotnej utrwalonej przez stacjonarne urządzenie rejestrujące zainstalowane
w pasie drogowym dróg publicznych.
szymekkrusz jest off-line  
22-09-2013, 15:51  
szymekkrusz
Użytkownik
 
Posty: 63
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

Czy tak może wyglądać w niosek do GITD o udostępnienie zdjęcia z fotoradaru ?

Proszę o szybką odpowiedź bo czas biegnie.


……………………dnia 22.09.2013
ZZZZZZZZ AAAAAAA
60-000 WWWWW


GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Ul. PRZYCZÓŁKOWA 109a
02-968 WARSZAWA

Dotyczy:CAN.77721.78a916.24413.1.A
Wniosek
o udostępnienie obrazu zawartego w raporcie nr………………………………. z urządzenia rejestrującego.

Proszę o udostępnienie obrazu w wersji pierwotnej zawartego w raporcie nr.1553447005724A z urządzenia rejestrującego w miejscowości ………………………………… z dnia 09.08.2013 godz. 12:42. Numer zdjęcia z10000_3222270
Przyłączając się do prowadzących przez Was czynności wyjaśniających i chcąc ułatwić je wskazując kierującego w momencie wykroczenia zarejestrowanego na zdjęciu z1000_322270 proszę o udostępnię tego zdjęcia w wersji pierwotnej , elektronicznej.
Pojazdem tym poruszało się nas kilkoro, był to wyjazd na wczasy i bez zdjęcia nie potrafię wskazać kto w momencie wykroczenia prowadził pojazd.
Proszę korespondencję kierować na adres: ………………………………………… ……………………..
mail:……………………………………… …………..

podpis
szymekkrusz jest off-line  
22-09-2013, 18:13  
wachmistrz
Użytkownik
 
Posty: 160
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

nie masz obowiązku wakazywania kto był kierującym w momencie zarejestrowania wykroczenia patrz Sygn. akt: VI Kz 281 /13
POSTANOWIENIE z Dnia 28 czerwca 2013 r.
Sądu Okręgowego w Słupsku VI Wydzial Karny Odwoławczy , no chyba że strasznie chcesz zostac denuncjatorem czy wręcz dokonać samodenuncjacji.
wachmistrz jest off-line  
23-09-2013, 07:40  
karbonek
Użytkownik
 
Posty: 99
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

Używali fotoradarów bezprawnie? | niezalezna.pl
Na czasie.
karbonek jest off-line  
23-09-2013, 11:46  
szymekkrusz
Użytkownik
 
Posty: 63
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

Witam
Czy nikt nie odniesie się do moich postów ?
Termin 7-mio dniowy płynie
szymekkrusz jest off-line  
23-09-2013, 12:09  
peta33
Początkujący
 
Posty: 11
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

Moim zdaniem, w swoim wniosku powinieneś dodać podstawę prawną, którą zacytowałeś powyżej postu z wnioskiem. Wprawdzie ITD ma obowiązek znać obowiązujące prawo ale w tym kraju mnie akuratnie niewiele dziwi.
Jeżeli prześlą Ci zdjęcie na którym będzie widoczna twarz kierowcy - zapłacisz.
Jeżeli prześlą Ci zdjęcie na którym nie będzie widoczna twarz kierowcy - możesz grać dalej.
Jeżeli nie prześlą Ci zdjęcia i sprawę skierują do sądu, będziesz miał kolejny (obok braku uprawnień ITD do występowania w roli oskarżyciela publicznego za niewskazanie osoby której powierzyłeś pojazd) argument na to, że ITD narusza swoimi działaniami obowiązujące prawo.

Daj proszę znać jak Ci idzie, bo sam czekam na korespondencję z ITD i nie wiem jak mam to rozegrać.
peta33 jest off-line  
23-09-2013, 14:34  
szymekkrusz
Użytkownik
 
Posty: 63
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

Witam
Ja mam wątpliwość co do tego czy na fotce jest tylko moje auto.
szymekkrusz jest off-line  
23-09-2013, 15:09  
wachmistrz
Użytkownik
 
Posty: 160
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

ITD nie ma uprawnień oskarżycielskich w stosunku do własciciela pojazdu o ile nie był on uczestnikiem ruchu w momencie zrejestrowania wykroczenia.


ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 lutego 2013 r., sygn. akt X Kz 124/13.

"Przepis art. 17 § 3 k.p.s.w. stanowi, iż organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli państwowej i kontroli samorządu terytorialnego oraz strażom gminnym (miejskim) uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania w tym w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających ujawniły wykroczenia i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie. W powyższym przepisie użyto sformułowania „w zakresie swego działania”, czyli dotyczy to sytuacji, w których w zakresie działania Inspekcji Transportu Drogowego, wynikającym z przepisów prawa materialnego, ujawnione zostaje wykroczenie, a następnie organ ten występuje z wnioskiem o ukaranie. Jak już powyższej wskazano, przepis prawa materialnego – art. 129g ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym daje Inspekcji Transportu Drogowego uprawnienie do prowadzenia czynności wyjaśniających, kierowania do sądu wniosków o ukaranie, oskarżania przed sądem oraz wnoszenia środków odwoławczych wyłącznie w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, o których mowa w ust. 1 tego przepisu, tj. przekraczania dopuszczalnej prędkości, niestosowania się do sygnałów świetlnych. Przy czym z treści przepisu art. 129g ustawy – Prawo o ruchu drogowym nie wynika żadne umocowanie (upoważnienie ustawowe) do uregulowania w rozporządzeniu dalszych, nieprzewidzianych w ustawie kompetencji związanych z ujawnianiem przez Inspekcję Transportu Drogowego naruszeń przepisów ruchu drogowego. Zatem ewentualne takie postanowienia rozporządzenia, przyznające Inspekcji Transportu Drogowego inne niż przewidziane w ustawie – Prawo o ruchu drogowego uprawnienia związane z ujawnianiem naruszeń przepisów ruchu drogowego, należy potraktować, jako wydane z przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego. Zgodnie zaś z ugruntowanym w doktrynie i judykaturze stanowiskiem, z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, który przewiduje prawo i obowiązek stosowania przez sędziów ustawy, wynika jednocześnie powinność odmowy zastosowania przez nich w konkretnej sprawie niezgodnego z ustawą pod ustawowego przepisu normatywnego (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2009 r., II KK 334/08, OSNKW 2009/9/76 i cyt. tam literatura i orzecznictwo)
Reasumując, należy stwierdzić, że skoro brak jest normy ustawowej, na podstawie, której Inspekcja Transportu Drogowego byłaby upoważniona do ujawniania innych naruszeń przepisów ruchu drogowego niż przekraczanie dopuszczalnej prędkości i niestosowanie się do sygnałów świetlnych, to nie posiada ona też, wynikającego z treści art. 17 § 3 k.p.s.w.,uprawnie nia oskarżyciela publicznego."
OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 kwietnia 2013 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz o zmianie innych ustaw.
Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się poselskim projektem ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie innych ustaw opiniuje go
negatywnie.
Szeroki zakres uprawnień w ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego uzyskała
Inspekcja Transportu Drogowego w ustawie Prawo o ruchu drogowym (m. in. art. 129a ust.
2 tej ustawy). Jednakże – zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa nadanie tej Inspekcji dalszych
uprawnień do prowadzenia czynności wyjaśniających, kierowania do sądu wniosków
o ukaranie, oskarżania przed sądem oraz wnoszenia środków odwoławczych w odpowiednim
trybie i zakresie, także w sprawach przeciwko „właścicielowi lub posiadaczowi, który nie
wskazał w trakcie prowadzonych postępowań komu powierzył pojazd do kierowania lub
używania w oznaczonym czasie” – może budzić wątpliwości co do zgodności z Konstytucją
(art. 2 i art. 31 Konstytucji RP).
Wszczęcie postępowania represyjnego i zastosowanie określonej w ustawie kary jest
uwarunkowane popełnieniem czynu zabronionego przez ustawę. Proponowane uregulowanie
nie respektuje tego i jest sprzeczne z fundamentalną dla polskiego prawa karnego zasadą
domniemania niewinności, ponieważ zmusza właściciela lub posiadacza pojazdu do
udowodnienia, że to nie on kierował pojazdem w chwili popełnienia wykroczenia w ruchu
drogowym. Stanowi to odwrócenie zasady, że to organy ścigania powinny w jednoznaczny
sposób udowodnić winę sprawcy.[/CENTER]
wachmistrz jest off-line  
23-09-2013, 18:06  
jac3nty
Użytkownik
 
Posty: 228
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

Policyjne "suszarki": mierzą prędkość, czy oszukują kierowców?
Policyjne "suszarki": mierzą prędkość, czy oszukują kierowców? - Moto - WP.PL
Kto oglądał "Drogówkę" ten wie o co chodzi
jac3nty jest off-line  
23-09-2013, 18:17  
IpMan666
Zbanowany
 
Posty: 80
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

Oglądałem Drogówkę ale nie wiem o co ci chodzi .
IpMan666 jest off-line  
23-09-2013, 18:57  
jac3nty
Użytkownik
 
Posty: 228
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

Nie oglądałeś widać uważnie. Zobacz jeszcze raz jak sierżant Ryszard Król grany przez Bartłomieja Topę pokazuje młodej funkcjonariuszce, jak się łapie kierowców na ręczny miernik prędkości. Prędkość mierzonego pojazdu można ustawić dowolnie...
jac3nty jest off-line  
23-09-2013, 19:01  
jac3nty
Użytkownik
 
Posty: 228
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

W sprawach fotoradarów sytuacja jest dynamiczna:

Sąd Najwyższy zajmie się fotoradarami straży miejskich
Sąd Najwyższy zajmie się fotoradarami straży miejskich - Moto - WP.PL

Do Sądu Najwyższego trafiła pierwsza kasacja w sprawie ukarania kierowcy przez straż miejską na podstawie zdjęć ze stacjonarnego fotoradaru. W ocenie Prokuratury Generalnej straże miejskie nie mają prawa wykorzystywać takich urządzeń. Sami strażnicy mają jednak inne zdanie.

Według Prokuratury Generalnej uprawnienia straży miejskich w kwestii kontroli fotoradarowej zostały w przepisach ograniczone tylko do możliwości wykorzystywania przenośnych urządzeń rejestrujących lub znajdujących się w stojącym pojeździe, na którym urządzenie to zostało zainstalowane.

Przeciwko takiemu stanowisku zaprotestowała wówczas Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych. "Już pobieżna analiza przepisów Prawa o ruchu drogowym w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje, że na dzień dzisiejszy jedyną, obok Inspekcji Transportu Drogowego (ITD), instytucją upoważnioną do używania stacjonarnych urządzeń rejestrujących jest straż gminna lub miejska" - wskazywała wówczas Rada.

W skierowanej do SN kasacji prokurator generalny wniósł o uchylenie wyroku podzielającego wykładnię straży miejskiej i wymierzającego grzywnę 500 zł jednemu ze szczecińskich kierowców. Tamtejszy sąd rejonowy w lutym uznał, że kierowca wjechał na skrzyżowanie, mimo czerwonego światła. Wyrok ten podtrzymał w maju sąd okręgowy. Według PG sprawa powinna być jednak umorzona, gdyż sprawę do sądu wniósł nieuprawniony podmiot, czyli straż miejska.

"W prawie karnym konkretne kompetencje organów (w tym straży miejskich - przyp.red.) muszą być określone w sposób niebudzący wątpliwości, a nie wynikać z domniemań, albowiem jest to jeden z podstawowych standardów rzetelnego procesu" - wskazano w kasacji. Tym samym prokurator generalny Andrzej Seremet podtrzymał swoje stanowisko w tej sprawie wyrażone przed kilkoma tygodniami w odpowiedzi na zapytania komendantów niektórych straży miejskich w kraju.

Zdaniem prokuratora generalnego z przepisów Prawa o ruchu drogowym - które w kwestiach odnoszących się do fotoradarów zmieniono w 2010 r. - wynika, że strażom miejskim świadomie nie przyznano uprawnienia do wykonywania kontroli z wykorzystaniem fotoradarów stacjonarnych. Jak dodano w kasacji ustawa regulując funkcjonowanie centrum automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (CANARD) nie wymieniła straży miejskich, co "bezspornie oznacza, że do wymienionego systemu organ ten nie należy".

"Jak ma funkcjonować centralny system nadzoru ruchu drogowego bez włączenia w jego struktury licznych fotoradarów stacjonarnych użytkowanych przez straże gminne i miejskie" - pyta w kasacji prokurator generalny. Uprawnienia do użytkowania takich urządzeń - jak zaznaczono - ma więc jedynie ITD. Zdaniem PG wszelkie naruszenia przepisów zarejestrowane przez stacjonarne fotoradary będące w dyspozycji straży miejskich powinny być przekazywane policji, która może prowadzić czynności wyjaśniające i m.in. kierować następnie wnioski do sądu. "Tak więc dobro wymiaru sprawiedliwości w żadnym razie nie poniesie z tego tytułu jakiegokolwiek uszczerbku, tym bardziej, że w przeszłości zadania te wykonywała właśnie policja, posiadając w tym zakresie profesjonalne służby" - dodano w kasacji.
jac3nty jest off-line  
23-09-2013, 19:41  
IpMan666
Zbanowany
 
Posty: 80
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

Widzę, że film jest dla ciebie bardziej wiarygodny - trudno...Swoją droga to głupi kierowca da sobie wcisnąć nawet to, że kalkulator to alkotest a wynik na nim to wynik jego "dmuchania"
IpMan666 jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Fotoradary (odpowiedzi: 1) Witam, otrzymałem wezwanie do wskazanie kierującego moim pojazdem w chwili zarejestrowania przez fotoradar w gminie Białogard przekroczenia...
§ Fotoradary - c.d. (odpowiedzi: 1014) Ciąg dalszy tematu: http://forumprawne.org/prawo-wykroczen/345086-fotoradary-ciag-dalszy-26.html Każda porada choćby sugerująca jak ominąć prawo i...
§ Fotoradary (odpowiedzi: 1) Dzień Dobry. Wczoraj znalazłem na tablicy Facebook Wojciecha Cejrowskiego dość ciekawy post dotyczący kontroli drogowej . Czy mógłby ktoś się...
§ Fotoradary - część II (odpowiedzi: 544) Część druga tematu http://forumprawne.org/prawo-wykroczen/94-fotoradary-71.html#post1669628
§ Fotoradary (odpowiedzi: 2826) Mam pytanie dotyczące stosowania właśnie fotoradrów przez Straż Miejską, tzn nie do końca rozumiem czy w końcu maja oni prawo karać mandatami za...
§ fotoradary (odpowiedzi: 2) prosze o pomoc


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.