RE: Fotoradary nowy temat - 2 - Forum Prawne

 

RE: Fotoradary nowy temat - 2 56

Następny. Wskaż wszystkie osoby, którym powierzyłeś tego dnia do kierowania samochód. Udowadnianiem winy to już niech zajmie się właściwy organ. Ty masz zgodnie z art. 96 par 3 kw napisać, komu pojazd powierzyłeś. Co nie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo wykroczeń


Odpowiedz
 
26-04-2018, 21:55  
Syphar
Stały bywalec
 
Posty: 13.562
Domyślnie RE: Fotoradary nowy temat - 2

Następny. Wskaż wszystkie osoby, którym powierzyłeś tego dnia do kierowania samochód. Udowadnianiem winy to już niech zajmie się właściwy organ. Ty masz zgodnie z art. 96 par 3 kw napisać, komu pojazd powierzyłeś.

Co nie zmienia faktu, że quiz jest bezprawny, tylko po co się kopać z koniem, skoro można im po prostu odpowiedzieć, tylko nie na tym formularzu śmiesznym?
Syphar jest off-line  
26-04-2018, 22:03  
explorn
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie

Cytat:
Napisał/a Syphar Zobacz post
Następny. Wskaż wszystkie osoby, którym powierzyłeś tego dnia do kierowania samochód. Udowadnianiem winy to już niech zajmie się właściwy organ. Ty masz zgodnie z art. 96 par 3 kw napisać, komu pojazd powierzyłeś.

Co nie zmienia faktu, że quiz jest bezprawny, tylko po co się kopać z koniem, skoro można im po prostu odpowiedzieć, tylko nie na tym formularzu śmiesznym?
Skoro jest bezprawny to jak widziałeś wysłałem im uzasadnienie. Odpowiedź również zamieściłem. W takim razie jak byś się ustosunkował do ich odpowiedzi?
explorn jest off-line  
26-04-2018, 22:33  
Syphar
Stały bywalec
 
Posty: 13.562
Domyślnie RE: Fotoradary nowy temat - 2

Zamieściłeś w formie, w której nie idzie jej odczytać. Z googla. A że nie czytałem, to się nie ustosunkowałem do ich odpowiedzi. Wrzuć to na normalny hosting, do którego nie trzeba być zalogowanym i mieć konta google, to się przeczyta.

Jeśli quiz jest bezprawny, to wysyłanie uzasadnienia nie ma sensu. Takie rzeczy zostawia się do sądu.
Syphar jest off-line  
26-04-2018, 22:56  
explorn
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Fotoradary nowy temat - 2

PS. niestety nie da się edytować więc wstawiam ponownie, zdjęcia na nowym hostingu...

Witajcie

8 Grudnia przyszedł Quiz z GITD. Tak się składa, że samochód jest zarejestrowany na mojego ojca jak i na mnie [współwłaściciel], ale wezwanie alternatywne było wystawione na mojego ojca. Odpowiedzieliśmy korzystając z yanosik odwołaj mandat. Przeczytałem na prawdę dziesiątki stron na temat fotoradarów i nie widziałem, żeby ktoś tu wklejał tekst odwołania, więc podzielę się... przy okazji ocenicie na ile to miało sens.

Cytat:
..........................., ...........................
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
...........................
...........................
........................... ...........................
Znak sprawy: ...........................
Wniosek o umorzenie postępowania
Działając w imieniu własnym, w odpowiedzi na wezwanie z dnia ...........................r. podaję, że pismo
to posiada formalne i merytoryczne wady, które czynią je bezprawnym, a w konsekwencji wezwanie
to nie odniesie względem mnie skutku.
Wady te przyjęły przede wszystkim postać:
Skierowanie wezwania sformułowanego w sposób alternatywny, a przy tym niedopuszczalne
przyjęcie konstrukcji domniemania odpowiedzialności właściciela pojazdu;
Skierowanie wezwania przez nieuprawniony organ;
Brak określenia roli procesowej wezwanego, co uniemożliwiło jemu realizację swoich praw, w
tym prawa do obrony.
W związku z powyższym, wnoszę o umorzenie postępowania wywołanego lub związanego z
przytoczonym wyżej wezwaniem.
Uzasadnienie
Wezwanie alternatywne.
Odebrane przeze mnie wezwanie nosi cechy wezwania alternatywnego, bowiem zgodnie z jego
treścią zostałem postawiony przed wyborem wskazania siebie jako winnego popełnienia
wykroczenia; wskazania osoby, która pojazdem kierowała lub korzystała z niego w momencie
popełnienia wykroczenia; wskazania i udowodnienia, że pojazd został użyty wbrew mojej woli i
wiedzy przez nieznaną mi osobę, czemu nie mogłem zapobiec; wskazania i udowodnienia, że nie
jestem właścicielem lub posiadaczem pojazdu, albo przed wyborem odmówienia wskazania sprawcy
wykroczenia. Warto przy tym wskazać, że alternatywne sformułowanie treści wezwania nie musi
wynikać wprost z jego treści, lecz może również zostać zinterpretowane na podstawie załączonych
do wezwania formularzy.
Dopuszczalność stosowania tego rodzaju wezwań została zakwestionowana zarówno przez Trybunał
Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 12 marca 2014 r. (sygn. akt: P 27/13), odbierając takim
wezwaniom wiążącej mocy prawnej; jak i w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2013 r.
(sygn. akt: III K 431/13). Na tle niniejszej sprawy za celowe uznać należy przywołanie wybranych
fragmentów wyżej przywołanych orzeczeń:
„Niedopuszczalne jest zatem kierowanie przez właściwy organ alternatywnie żądania przyjęcia
mandatu karnego za wykroczenie lub denuncjacji innej osoby. Skierowanie żądania przyjęcia
mandatu karnego oznacza bowiem, że sprawca wykroczenia nie budzi wątpliwości, co ze swej istoty
wyklucza jednoczesne kierowanie żądania denuncjacji innej osoby. ”„Dążenie do pociągnięcia za wszelką cenę do odpowiedzialności kogokolwiek w związku z
ujawnionym wykroczeniem nie może stanowić żadnego usprawiedliwienia kierowania do właściciela
lub posiadacza pojazdu alternatywnie żądania przyjęcia mandatu karnego za to wykroczenie lub
denuncjacji innej osoby. Żądanie takie można, jak się wydaje, zinterpretować jako przyjęcie przez
właściwy organ państwa domniemania winy właściciela lub posiadacza pojazdu sfotografowanego
przez urządzenie rejestrujące. ”
Uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego nie jest organem uprawnionym do złożenia wniosku o ukaranie za
wykroczenie stypizowane w art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U.
1971 nr 12 poz. 114 z późn. zm.; dalej „kw”). Jego stosowanie, jest związane z art. 78 ust. 5 ustawy
Prawo o ruchu drogowym - w stosunku do osoby wyznaczonej do reprezentowania właściciela lub
posiadacza pojazdu, która nie wykonała obowiązku wskazania, komu powierzyła pojazd do
kierowania lub używania w oznaczonym czasie, zakres tego uprawnienia ogranicza art. 129g ust. 1
ustawy – Prawo o ruchu drogowym do dwóch wykroczeń polegających na: przekraczaniu
dopuszczalnej prędkości, niestosowaniu się do sygnałów świetlnych. Jakkolwiek nie można
kwestionować uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego do ustalania danych właściciela lub
posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem (art. 129g ust. 2 pkt d ustawy – Prawo o ruchu
drogowym), to nie sposób zgodzić się z tezą jakoby Inspekcji Transportu Drogowego, przysługiwały
uprawnienia do wniesienia do sądu wniosku o ukaranie w sprawie o „niewskazanie” osoby kierującej
pojazdem, czyli do występowania z wnioskiem o ukaranie takiej osoby za ujawnione w toku
prowadzonych czynności wykroczenie stypizowane w art. 96 § 3 k.w . Przepis art. 17 § 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. 2001 Nr 106 poz.
1148 z późn. zm.; dalej „kpw”) stanowi, iż organom administracji rządowej samorządowej, organom
kontroli państwowej i kontroli samorządu terytorialnego oraz strażom gminnym (miejskim)
uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania w
tym w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających ujawniły wykroczenia i wystąpiły z wnioskiem
o ukaranie. W powyższym przepisie zostało użyte sformułowanie „w zakresie swego działania”, czyli
dotyczy to sytuacji, w których w zakresie działania Inspekcji Transportu Drogowego, wynikającym z
przepisów prawa materialnego, ujawnione zostaje wykroczenie, a następnie organ ten występuje z
wnioskiem o ukaranie.
Przepis prawa materialnego – art. 129g ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym uprawnia
Inspekcję Transportu Drogowego do prowadzenia czynności wyjaśniających, kierowania do sądu
wniosków o ukaranie, oskarżania przed sądem oraz wnoszenia środków odwoławczych wyłącznie w
postępowaniach w sprawach o wykroczenia, o których mowa w ust. 1 tego przepisu, tj. przekraczania
dopuszczalnej prędkości, niestosowania się do sygnałów świetlnych. Nie istnieje zatem norma
ustawowa, na podstawie, której Inspekcja Transportu Drogowego byłaby upoważniona do ujawniania
innych naruszeń przepisów ruchu drogowego niż przekraczanie dopuszczalnej prędkości i
niestosowanie się do sygnałów świetlnych, w związku z powyższym nie posiada ona też,
wynikającego z treści art. 17 § 3 k.p.w., uprawnienia oskarżyciela publicznego.
Na tle powyższego oczywistym jest, że przesłanki do zaktualizowania się Państwa prawa do złożenia
wniosku o ukaranie sprawcy wykroczenia w niniejszej sprawie nie nastąpiły.
Rola procesowa pozwanego.
Poważnym brakiem formalnym wezwania jest brak precyzyjnego określenia roli w jakiej występować
miałbym w sprawie. Brak ten skutkuje uniemożliwieniem mi realizacji prawa do obrony –
bezwzględnej przesłanki procesowej.
Oczywistym jest, że dla każdego „uczestnika” postępowania przewidziany jest inny zestaw
przysługujących mu praw. Zatem fundamentalną częścią wystosowanego przez organ wezwania
winno być wskazanie, czy w sprawie występuję w roli świadka, czy też np. obwinionego.Jeśli bowiem przypisano mi rolę osoby obwinionej – to niniejszym korzystam z prawa odmowy
złożenia wyjaśnień (art. 54 § 6 kpw) w kwestii wskazania kierującego pojazdem, a mam prawo
odmówić złożenia wszelkich wyjaśnień w sprawie, czego nie można zrównywać z przypisaniem mi
winy i obwinieniem za czyn wskazany w art. 96 § 3 kw.
Natomiast gdybym w sprawie miał występować w charakterze świadka (a wszak w przypadku
żądania od danej osoby złożenia oświadczenia wiedzy lub oświadczenia woli obciążającego inną
osobę, pierwsza z wymienionych osób będzie świadkiem w sprawie), na podstawie art. 183 § 1
ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeksu postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 89 poz. 555 z
późn. zm.; dalej: „kpk”) w zw. z art. 41 § 1 kpw przysługuje mi prawo uchylenia się od udzielenia
odpowiedzi na pytanie o korzystającego z pojazdu w momencie popełnienia czynu, również z obawy
przed odpowiedzialnością karną za fałszywe oskarżenie – przestępstwo stypizowane w art. 234
ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr. 88 poz. 553 z późn. zm.; dalej:
kk”). Przestępstwo takie popełnić można również z winy umyślnej w zamiarze ewentualnym.
Powyższe okoliczności realizacji swojego prawa nie mogą stanowić podstawy mojej
odpowiedzialności na podstawie art. 96 § 3 kw.
Jak wyżej wskazano, korzystanie z przysługujących mi praw procesowych nie może być
interpretowane jako zła wola lub naruszenie prawa.
Jako wezwany, muszę mieć zagwarantowaną ochronę swoich praw – również przed represyjnością
organu wzywającego. Na tle obowiązujących przepisów nie jest możliwym, by świadek jednocześnie
występował w roli obwinionego czy też podejrzanego. Prawa takich osób są zgoła różne. W skrajnym
wypadku, bezprawne działania organu mogą być interpretowane jako nadużycie władzy – tj. czyn
niedozwolony wskazany w art. 231 kk, a także może spełniać przesłanki przestępstwa opisanego art.
235 i 236 kk.
***
Mając na uwadze wszystko powyższe, wnoszę jak na wstępie.
..............................
PodpisPo 4,5 miesiącach przyszła odpowiedźorazA więc, mój ojciec z racji, że w tamtym okresie ja użytkowałem samochód to wskazał, że potencjalnie mogłem to być ja. Teraz przyszedł ten sam quiz co w grudniu ABCD. Chyba znowu im wyślę, tą samą odpowiedź od Yanosika, którą macie powyżej, tylko teraz to będzie wszystko w stosunku do mnie, a nie do ojca.

Co do samej sprawy. To jechałem na trasie z 4 znajomymi w tym jedna osoba z Ukrainy i zmienialiśmy się. Trzy osoby z 4 prowadziły samochód w jakimś tam czasie. Nie pamiętam kto akurat prowadził w momencie kiedy fotoradar zrobił zdjęcie. Dodam, że dosłali zdjęcie i widać tylko numery [to była noc].
Nie widać kto prowadził.

Czy ta odpowiedź z Yanosika ma sens?
Co zrobić dalej w tej sprawie?
explorn jest off-line  
26-04-2018, 23:01  
Syphar
Stały bywalec
 
Posty: 13.562
Domyślnie RE: Fotoradary nowy temat - 2

No odpisali. Zgodzili się z Tobą, odmawiając umorzenia postępowania, bo żadnego nie prowadzą. W sumie nie rozumiem "co dalej robić" - na dany moment sprawa jest zamknięta. Nie jesteś stroną (a przynajmniej: adresat ich odpowiedzi nie jest) więc i nie masz nic do robienia.
Syphar jest off-line  
26-04-2018, 23:10  
explorn
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie

Cytat:
Napisał/a Syphar Zobacz post
No odpisali. Zgodzili się z Tobą, odmawiając umorzenia postępowania, bo żadnego nie prowadzą. W sumie nie rozumiem "co dalej robić" - na dany moment sprawa jest zamknięta. Nie jesteś stroną (a przynajmniej: adresat ich odpowiedzi nie jest) więc i nie masz nic do robienia.
Sprawa nie jest zamknięta, bo tak jak napisałem teraz quiz przyszedł już na mnie, a te pismo z odpowiedzią na wniosek to było na mojego ojca. Więc teraz mogę wysłać im taki wniosek ponownie to może znowu za 4 miesiące odpowiedzą. Tylko pytanie co dalej?
explorn jest off-line  
26-04-2018, 23:23  
Syphar
Stały bywalec
 
Posty: 13.562
Domyślnie RE: Fotoradary nowy temat - 2

Jak to co dalej? Nic. Sprawa jest zamknięta w stosunku do adresata tej ich odpowiedzi. Teraz do Ciebie przyszedł quiz i możesz z tym zrobić co uważasz.

Możesz im wysłać też taki wniosek i dostać taką samą odpowiedź. Po co? Musisz ustalić jedno: co jest Twoim celem?
Syphar jest off-line  
26-04-2018, 23:30  
explorn
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie

Cytat:
Napisał/a Syphar Zobacz post
Jak to co dalej? Nic. Sprawa jest zamknięta w stosunku do adresata tej ich odpowiedzi. Teraz do Ciebie przyszedł quiz i możesz z tym zrobić co uważasz.

Możesz im wysłać też taki wniosek i dostać taką samą odpowiedź. Po co? Musisz ustalić jedno: co jest Twoim celem?
No nie ukrywam, że nie jest mi po drodze płacić im 300 zł, ale jeśli ostatecznie będzie trzeba no to trudno. Aczkolwiek już sam nie wiem czy oni to robią zgodnie z prawem czy nie i czy można uniknąć zapłacenia mandatu. Teoretycznie mógłbym wskazać tego znajomego z Ukrainy, bo on też prowadził samochód, ale nie mam jego wszystkich danych.
explorn jest off-line  
26-04-2018, 23:53  
Syphar
Stały bywalec
 
Posty: 13.562
Domyślnie RE: Fotoradary nowy temat - 2

Nie rozumiesz kompletnie. Nikt Cię nie pyta "kto prowadził" i nawet nie ma podstawy by o to pytać. Pyta Cię natomiast "komu powierzyłeś". Można mieć powierzony do używania samochód, a go nie prowadzić i nie mieć prawa jazdy. Można także być właścicielem nawet samochodu, a nie mieć prawa jazdy.
Syphar jest off-line  
27-04-2018, 09:29  
explorn
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Fotoradary nowy temat - 2

Tylko czy jeśli podam dane mojego znajomego z Ukrainy to dla nich to będzie okej? To znaczy no nie mam jego numeru paszportu czy takich osobistych danych.
explorn jest off-line  
27-04-2018, 09:34  
Syphar
Stały bywalec
 
Posty: 13.562
Domyślnie RE: Fotoradary nowy temat - 2

No nie.. Jak nie potrafisz napisać po prostu prawdy to nie wiem...

Napisałeś:
Cytat:
jechałem na trasie z 4 znajomymi w tym jedna osoba z Ukrainy i zmienialiśmy się
Piszesz:
Powierzyłem samochód do używania osobom X, Y, Z (dane, o ile znasz). Nie wiem, która z nich w tym momencie go prowadziła.

Przecież taka właśnie jest prawda, a oni niech sobie udowadniają kto prowadził.

Chyba, że też jechałeś z nimi. To wtedy piszesz:
Nie powierzyłem samochodu nikomu i nie prowadziłem.
I już. Bo byłeś jego użytkownikiem, tylko miałeś kierowcę.
Syphar jest off-line  
27-04-2018, 15:12  
invisible1
Stały bywalec
 
Posty: 1.197
Domyślnie RE: Fotoradary nowy temat - 2

Cytat:
Teraz do Ciebie przyszedł quiz i możesz z tym zrobić co uważasz.
prawo o ruchu drogowym:
Cytat:
żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył
pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.
Nie jesteś i nie byłeś właścicielem lub posiadaczem pojazdu. Powinni cię przesłuchać w charakterze świadka. Ich odpowiedź że nie nadali statusu świadka lub obwinionego jest błędna, muszą określi twój charakter, bo niby kim jesteś?
Sygn. akt VII Ka 107/15
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 26 lutego 2015 roku
Sąd Okręgowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym Odwoławczym
Cytat:
zaś osoba taka ma prawo odmówić złożenia wyjaśnień oraz zgłosić wnioski dowodowe, o czym
należy ją pouczyć. Pouczenie takie dotyczy też obwinionego, a więc osoby, przeciwko której wniesiono wniosek o
ukaranie (art. 20 § 1 i 3 kpw w zw. z art. 175 § 1 kpk). Pozycja osoby, która została wezwana do wypełnienia formularza
na k. 11 w zakresie, w jakim zawarty został w nim obowiązek wypełnienia oświadczenia oznaczonego numerem „1”
jest klasycznym przykładem osoby, co do której istnieją podstawy do skierowania wniosku o ukaranie. Tymczasem w
załączniku do formularza (k. 12) brak jest pouczenia, że właściciel pojazdu, który sam go prowadził ma prawo odmowy
składania wyjaśnień.
Aby żądać komu powierzono pojazd muszą mieć pewność że to nie tych nim jechałeś. Bo nie można żądać od kogoś wskazania same siebie. W przepisie jest jasno mowa o tym "komu powierzono" a nie czy ty czasem nie jechałeś jako samooskarżenie.
Sygn. akt VII Ka 700/17
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 20 lipca 2017 roku
Sąd Okręgowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym Odwoławczym w
Cytat:
Z założenia podmiotu kierującego wezwanie do wskazania osoby, której powierzono pojazd do używania w
określonym czasie wynika, że wezwanie to jest kierowane do kogoś innego, aniżeli kierujący pojazdem w
chwili zdarzenia, powodującego skierowanie takiego wezwania. Dlatego też dopiero wyeliminowanie ustalenia, że
właściciel, użytkownik pojazdu kierował nim w „oznaczonym czasie”, będącym czasem zdarzenia powodującego
odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie drogowe, stanowi podstawę skutecznego i zgodnego z prawem
skierowania pytania, o którym mowa w art. 78 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Tymczasem, w konkretnym
przypadku organ kierujący owo pytanie pewności takiej nie miał.
Polecam przeczytać te wyroki w całości i wyrok TK o którym w nich mowa.
invisible1 jest off-line  
29-04-2018, 13:18  
ansu
Użytkownik
 
Posty: 160
Domyślnie RE: Fotoradary nowy temat - 2

W odpowiedzi na quiz odpisałem przez ePUAP że nie korzystałem z pojazdu w oznaczonym czsie i niech pytają drugiego właściciela imię nazwisko adres. Cisza , zapomnieli?
ansu jest off-line  
29-04-2018, 20:18  
Syphar
Stały bywalec
 
Posty: 13.562
Domyślnie RE: Fotoradary nowy temat - 2

Nie. Po prostu dobrze wiedzą, że drugi właściciel odpowie tak samo, podając Ciebie, imię, nazwisko, adres. W wyniku czego nie będą w stanie postawić zarzutu żadnemu z Was.
Syphar jest off-line  
30-04-2018, 08:07  
Adam23333
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Fotoradary nowy temat - 2

Witam
Pozyczylem samochod znajomemu. Przyszedl mandat z fotoradaru o przekroczenie predkosci o 60 km/h w miejscu zabudowanym.
Jego dane zostały wpisane i wyslane. Jakie beda dalsze konsekwencje? napewno bedzie jakas sprawa czy bede wzywany na przesluchanie ?
Adam23333 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ fotoradary nowy temat (odpowiedzi: 997) Otwieram nowy temat dotyczący fotoradarów.


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.