Jak podwazyc zatrzymanie prawa jazdy? - Forum Prawne

 

Jak podwazyc zatrzymanie prawa jazdy?

Poradnik w dziale postepowanie administracyjne http://forumprawne.org/prawo-adminis...-poradnik.html...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo wykroczeń


Odpowiedz
 
22-05-2015, 16:37  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.602
Domyślnie Jak podwazyc zatrzymanie prawa jazdy?

Poradnik w dziale postepowanie administracyjne

http://forumprawne.org/prawo-adminis...-poradnik.html
voyteg jest on-line  
25-05-2015, 15:10  
moncia19868
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Jak podwazyc zatrzymanie prawa jazdy?

http://prawonadrodze.org.pl/wp-conte...Prawna-BAS.pdf

Znalazłam fachową odpowiedz, o którą mi chodziło. Może komuś się przyda.
moncia19868 jest off-line  
25-05-2015, 15:44  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.602
Domyślnie RE: Jak podwazyc zatrzymanie prawa jazdy?

Autor tej opinii próbuje wprowadzoną normę administracyjną przedstawić jako karę, a w istocie rzeczy to nie jest kara.

Gdyby podzielić zawartą tam logikę, należałoby uznać odebranie prawa jazdy po przekroczeniu 24 punktów karnych jako sankcję na analogicznych zasadach. Co prowadziłoby to do absurdu.
voyteg jest on-line  
25-05-2015, 15:57  
Robin89
Zbanowany
 
Posty: 227
Domyślnie RE: Jak podwazyc zatrzymanie prawa jazdy?

W opinii jest wyraźnie napisane, że ten sam czyn podlega dwóm ocenom prawnym w dwóch różnych reżimach prawnych. I to jest istota problemu.

Sąd karny nie ocenia sytuacji prawnej obywatela odnośnie zdarzenia prawnego w postaci przekroczenia 24 punktów. Jest to dla niego fakt zupełnie obojętny, w przeciwieństwie do organu administracyjnego. Tak samo jak organ administracyjny przy przekroczeniu 24 punktów nie ocenia zdarzenia prawnego w postaci popełnienia wykroczenia, które spowodowało przekroczenie 24 punktów.
Robin89 jest off-line  
25-05-2015, 18:02  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.602
Domyślnie RE: Jak podwazyc zatrzymanie prawa jazdy?

Cytat:
Napisał/a Robin89 Zobacz post
w dwóch różnych reżimach prawnych
Absolutnie nie jest to precedens - utrata zdrowia może implikować utratę prawa jazdy oraz jednocześnie stosunku pracy, o ile tam takie uprawnienia sa wymagane. Tu mamy decyzje administracyjna i kodeks pracy.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EE851F2CED
Cytat:
Skierowanie na badania lekarskie, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie badań lekarskich kierowców, ma na celu wykluczenie z ruchu drogowego osób, które nie mają wymaganego stanu zdrowia bądź też utraciły warunki zdrowotne po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów. U jego podstaw spoczywa zatem konieczność ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego i wynikający z niej obowiązek czuwania organu, by osoby, które otrzymały uprawnienia do prowadzenia pojazdów legitymowały się odpowiednim stanem zdrowia oraz kontrolowania, czy nie utraciły one tych warunków w późniejszym okresie (por. R. A. Stefański, Prawo o ruchu drogowym, Komentarz, Warszawa 2005, s. 670).
Z kolei gdy idzie o badania lekarskie pracowników, to ich celem jest niedopuszczenie przez pracodawcę do świadczenia pracy przez osobę, która nie legitymuje się wymaganym na danym stanowisku stanem zdrowia bądź też po podjęciu zatrudnienia utraciła warunki zdrowotne do świadczenia pracy na tym stanowisku. Źródła obowiązku pracodawcy w tym względzie upatrywać należy zatem w postanowieniach art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), określającym jego obowiązki w zakresie kontroli zdrowia pracowników (por. M. T. Romer, Prawo pracy, Komentarz, Warszawa 2005, s. 84.
voyteg jest on-line  
25-05-2015, 19:00  
Robin89
Zbanowany
 
Posty: 227
Domyślnie RE: Jak podwazyc zatrzymanie prawa jazdy?

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Absolutnie nie jest to precedens
Jaki znowu precedens.
Spróbuj zrozumieć ten wyrok TK - Trybunał Konstytucyjny: Wyroki
Robin89 jest off-line  
25-05-2015, 19:05  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.602
Domyślnie RE: Jak podwazyc zatrzymanie prawa jazdy?

Cytat:
Napisał/a Robin89 Zobacz post
Jaki znowu precedens.
Wlasnie nie jest to precedens

A odnosząc się do wskazanego orzeczenia TK - troche zbaczamy z tematu, ale skoro zostalo ono wskazane, to:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/57D049AB89

Cytat:
Mając na uwadze zarzuty skargi należy też podnieść, że w ocenie Sądu, zastosowanie w sprawie podwyższonej stawki podatkowej, oprócz wystawionegow postępowaniu karnym skarbowym mandatu karnego, nie stanowi kumulowania odpowiedzialności administracyjnej i odpowiedzialności karnej skarbowej tej samej osoby za ten sam czyn. Niewątpliwie ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje w art. 17 ust. 2 podatek w podwyższonej stawce nazywany podatkiem sanacyjnym, nie jest to jednak kara administracyjna. Nadal mamy do czynienia z podatkiem, który nie ma charakteru świadczenia dodatkowego, nakładanego obok innego świadczenia. Nie zachodzi więc sytuacja, w której dochodzi do zbiegu odpowiedzialności administracyjnej i karnej. Podobne stanowisko przedstawił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 listopada 2011 r., II FSK 881/10 (dostępny w CBOSA). Także w doktrynie wskazuje się, że zwiększona odpowiedzialność podatkowa niektórych podmiotów łamiących prawo podatkowe nie wyklucza ewentualnej odpowiedzialności karnej skarbowej (zob. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2004, s. 454). W niniejszej sprawie wynikiem niezaewidencjonowania wszystkich usług wykonywanych taksówką było zatajenie uzyskanego przychodu, a w konsekwencji niewykonanie przez podatnika obowiązku podatkowego. W tej sytuacji zaś ustawodawca przewidział zastosowany w sprawie przez organy podatkowe szczególny tryb i sposób określenia przychodui zobowiązania podatkowego.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E949E22E76

Cytat:
Zasadne jest stanowisko Sądu pierwszej instancji, iż wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 września 2007 r., sygn. akt P 43/06 dotyczył sankcji przewidzianej w ustawie od towarów i usług. Ustawa o ryczałcie przewiduje w art. 17 ust. 2 podatek w podwyższonej stawce nazywany w orzecznictwie podatkiem sankcyjnym. Nie jest to jednak kara administracyjna jak wskazuje Skarżący. Nie zachodzi więc sytuacja, o której mowa w powołanym wyżej wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który dotyczy dodatkowego zobowiązania podatkowego, ustalanego niezależnie od określonego zobowiązania podatkowego (podatku).Przepis ten dotyczy wyłącznie przychodu niezaewidencjonowanego.
voyteg jest on-line  
25-05-2015, 19:37  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.602
Domyślnie RE: Jak podwazyc zatrzymanie prawa jazdy?

Natomiast wracajac do tematu

II SA/Sz 1304/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-14
Cytat:
Nie ulega wątpliwości, że sprawdzenie kwalifikacji kierowcy nie jest karą kryminalną ani karą administracyjną.
voyteg jest on-line  
01-06-2015, 11:18  
rafostry
Stały bywalec
 
Posty: 963
Domyślnie RE: Jak podwazyc zatrzymanie prawa jazdy?

Pozwolę sobie zacytować komentarz pod artykułem na prawonadrodze.org.pl

Cytat:
ndin pisze:
30 maja 2015 o 01:46

Przywołane akty
1) TK sygn. akt P 46/07 z 2009 na plus
2) TK Sygn. akt Kp 4/09 z 2009 na plus
3) TK sygn. akt K 23/10 z 2014 na minus
4) TK Sygn. akt P 27/13 z 2014 na minus
5) Kapetanios i inni przeciwko Grecji – wyrok ETPC z dnia 30 kwietnia
2015 r., połączone skargi nr 3453/12, 42941/12 i 9028/13. – ostatnia
nadzieja

powiem tak

ad 1)
w 2009 były dwa wyroki Trybunału
sygn. akt P 46/07. TK orzekł o niezgodności z konstytucją działania
polegającego na zatrzymaniu prawa jazdy rzekomego dłużnika
alimentacyjnego, zarzucając kwestionowanym przepisom m.in. brak
stosownego trybu odwoławczego umożliwiającego merytoryczną kontrolę
zasadności kierowania wniosku o zatrzymanie w trybie administracyjnym,.
Było jak tu – policjant jest 1 osobowym wymiarem sprawiedliwości, tam
była nim urzędniczka gminna.

ad 2)
Sygn. akt Kp 4/09
TK nie dopuścił stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn
sankcji administracyjnej (kary pieniężnej) oraz systemu punktowego
karania kierowców, niezgodność z z art. 2 Konstytucji,
o nałożeniu kary pieniężnej – rygor natychmiastowej wykonalności, nie
określa, czy i w jakim zakresie służy od niej odwołanie, niezgodność z
art. 2 Konstytucji,

ad 3)

WSA/NSA masowo powoływały się na TK P 46/07
(wystarczy wpisać w google +WSA +”P 46/07″)
gdy zniesiony wyrokiem
sygn. akt P 46/07 przepis z 2005 zastąpiono takim samym przepisem z
2007.

Przepisem z 2007 o odbieraniu praw dłużnikom alimentacyjnym bez
sądu, bez odwołania zajął się Trybunał w wyroku TK K 23/10
w 2014 (notabene, skierowany w 2010, rozpatrzone w 2014)
i orzekł, iż mimo wyroku P 46/07

ad 3)

Teraz będzie to legalne, bo
z raportu NIK wynika, że jeśli odbierać prawa jazdy bez wyroku
i bez prawa do sądu (opisując w dużym skrócie)
to zwiększa się ściągalność alimentów od dłużników alimentacyjnych
a ponadto
„Dobrem chronionym, ze względu na które ustawodawca umożliwił taką
ingerencję, są uzasadnione, usprawiedliwione potrzeby dziecka”
„Cel, którym kierował się ustawodawca, wiąże się z ochroną wyrażonych w
Konstytucji wartości, które zostały wymienione w art. 18 (deklarującym
przyznanie ochrony i opieki małżeństwu, rodzinie, macierzyństwu i
rodzicielstwu), art. 71 ust. 1 (ochrona dobra rodziny i prawo rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza
wielodzietnych i niepełnych, do szczególnej pomocy władz publicznych) i
art. 72 ust. 1-3 Konstytucji (ochrona praw dziecka).”

ad 4)

Podobnie
WYROK
z dnia 12 marca 2014 r.
Sygn. akt P 27/13
gdzie kapowanie na matkę, żonę, ojca, syna, denuncjacja
w rodzinie okazały się pochwalane i
„Art. 96 § 3 Kodeks wykroczeń jest zgodny z art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 42 ust. 1
Konstytucji.”

WIECIE CO SIĘ STANIE GDY TE NOWE PRZEPISY TRAFIA DO TRYBUNAŁU
I BĘDZIE ORZECZENIE W 2020, OKAŻĄ SIĘ ZGODNE ZGODNIE Z ORZECZNICTWEM
Z 2014 I WBREW ORZECZNICTWU Z 2009

AD 5) Jedyna nadzieje to ETPC

Kapetanios i inni przeciwko Grecji – wyrok ETPC z dnia 30 kwietnia 2015
r., połączone skargi nr 3453/12, 42941/12 i 9028/13.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 30 kwietnia uznał, iż
wymierzenie przez sąd administracyjny kary pieniężnej po uniewinnieniu
przez sąd karny stanowiło naruszenie domniemania niewinności i zakazu
ponownego sądzenia i karania za ten sam czyn.

Postępowania karne przeciwko nim zakończyły się uniewinnieniem,
jednocześnie jednak toczyły się w ich sprawach postępowania
administracyjne, w wyniku których sąd administracyjny nałożył na nich
kary pieniężne. Przed Trybunałem skarżący zarzucili, iż taki stan rzeczy
stanowił naruszenie ich prawa do domniemania niewinności (art. 6 ust. 2
Konwencji o prawach człowieka) oraz zakazu ponownego sądzenia lub
karania za ten sam czyn (art. 4 protokołu nr 7 do Konwencji).

Trybunał zgodził się z tą argumentacją i stwierdził naruszenie Konwencji
i protokołu nr 7. Trybunał wskazał na wstępie, że pieniężne kary
administracyjne – ze względu na swą wysokość (skarżący musieli zapłacić
karę w maksymalnym wymiarze, wynoszącym dziesięciokrotność
niezapłaconego cła od każdego z towarów) – miały w tym postępowaniu
charakter faktycznie karny. Dlatego też do wniesionych skarg znalazły
zastosowanie zasada domniemania niewinności oraz zakaz ponownego
sądzenia i karania (które dotyczą wyłącznie postępowań karnych).

Konsekwencje założenia, iż sankcje wymierzone skarżącym miały charakter
karny, były oczywiste. W sprawie postawionych skarżącym zarzutów toczyły
się równolegle dwa postępowania – karne (zagrożenie karą pozbawienia
wolności) i administracyjne (zagrożenie karą pieniężną) – dotyczące
identycznych czynów, popełnionych w identycznych okolicznościach, przez
te same osoby, w tym samym czasie. Postępowania karne zostały zakończone
jako pierwsze i przyniosły uniewinnienie skarżących. Na tym etapie
sprawa przemytu powinna zostać ostatecznie zamknięta, a postępowania
administracyjne umorzone. Trybunał wskazał, iż gdyby oba rodzaje kar –
to jest kara pozbawienia wolności i kara grzywny – były częścią tego
samego postępowania sądowego, lub gdyby sąd karny zawiesił postępowanie
do czasu wydania rozstrzygnięcia na niekorzyść skarżących przez sąd
administracyjny, a następnie umorzył postępowanie, to nie doszłoby do
naruszenia zakazu ne bis in idem.
Czyli w najgorszym razie może oprzeć się o Europejski Trybunał Praw Człowieka

Zródło -> Teraz każdemu można zabrać prawo jazdy. MSW przeforsowało swoje chore pomysły | Stowarzyszenie Prawo na Drodze
rafostry jest off-line  
01-06-2015, 11:54  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Jak podwazyc zatrzymanie prawa jazdy?

Załóżmy, że ktoś miał uzbierane 22 pkt. karnych i został zatrzymany za popełnienie wykroczenia, za które nalicza się 3 pkt. Policja nakłada mandat, kierowca odmawia przyjęcia. Policja zatrzymuje PJ w trybie Art. 135.1.1)g. uPoRD, usuwa pojazd z drogi na koszt właściciela (to tez ciekawe...).
Czy starosta ma prawo wydać decyzję o cofnięciu uprawnień, jeśli kierujący przeszedł już kurs reedukacyjny w przeciągu ostatnich 5-ciu lat CZY MUSI CZEKAĆ na prawomocny wyrok za naruszenie przepisu, za które otrzymał punkty karne. Dodajmy, że to wykroczenie nie jest wykroczeniem, za które sąd może wydać postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy lub orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

'Widzimisie policjanta', nie jest prawomocnym rozstrzygnięciem.
 
01-06-2015, 12:38  
rafostry
Stały bywalec
 
Posty: 963
Domyślnie RE: Jak podwazyc zatrzymanie prawa jazdy?

Jeśli prawo jazdy zabiera się z "mocy" prawa administracyjnego, bez wnikania, czy było wykroczenie czy nie, to w takim razie przekroczenie limitu 50km/h w terenie zabudowanym przez pojazdy uprzywilejowane - Karetki, Straż, Policję itp powinno skutkować zabraniem prawa jazdy kierującemu takim pojazdem. Czyli mamy szansę iż w najbliższym czasie nie będzie, miał kto tymi pojazdami jeździć.

I niech mi ktoś powie iż te "nowe" prawo to nie bubel.

PS Kierowca tramwaju musi liczyć pasażerów!!! Przekroczenie ich liczby ponad to co w dowodzie rejestracyjnym +2 skutkuje odebraniem mu uprawnień !!!
rafostry jest off-line  
01-06-2015, 12:45  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.602
Domyślnie RE: Jak podwazyc zatrzymanie prawa jazdy?

Cytat:
Napisał/a rafostry Zobacz post
Jeśli prawo jazdy zabiera się z "mocy" prawa administracyjnego,
Efektem procedury adminiastracyjnej, ktora daje stronie uprawnienia do jej podwazania.

Cytat:
Napisał/a rafostry Zobacz post
w takim razie przekroczenie limitu 50km/h w terenie zabudowanym przez pojazdy uprzywilejowane - Karetki, Straż, Policję itp powinno skutkować zabraniem prawa jazdy kierującemu takim pojazdem.
Nie, bo tych pojazdow limit nie dotyczy
voyteg jest on-line  
01-06-2015, 13:39  
best1000
Użytkownik
 
Posty: 275
Domyślnie RE: Jak podwazyc zatrzymanie prawa jazdy?

@voyteg

A na jakiej podstawie twierdzisz, że w/w pojazdów limit nie dotyczy ?

@ rafostry

Akurat pojazdów komunikacji miejskiej ten przepis nie dotyczy. Ale jest tam inna piramidalna bzdura która wynika z tego, że autorzy tego bubla nie znają prawa...
best1000 jest off-line  
01-06-2015, 14:21  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.602
Domyślnie RE: Jak podwazyc zatrzymanie prawa jazdy?

Cytat:
Napisał/a best1000 Zobacz post
@voyteg

A na jakiej podstawie twierdzisz, że w/w pojazdów limit nie dotyczy ?
art. 53 ustawy prawo o ruchu drogowym

Cytat:
2. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych
voyteg jest on-line  
01-06-2015, 14:31  
rafostry
Stały bywalec
 
Posty: 963
Domyślnie RE: Jak podwazyc zatrzymanie prawa jazdy?

Cytat:
Napisał/a best1000 Zobacz post
@ rafostry

Akurat pojazdów komunikacji miejskiej ten przepis nie dotyczy. Ale jest tam inna piramidalna bzdura która wynika z tego, że autorzy tego bubla nie znają prawa...
Polecam przeczytać art 135 PRoD
Przepis prawny:

1b) przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy przewozu osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.), o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące;


O tramwaju nic nie ma !!!!!
------
Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
art. 53 ustawy prawo o ruchu drogowym
Policjant ma obowiązek zabrać kierującemu który przekroczył te 50Km/h w terenie zabudowanym, bez wnikania czy to pojazd uprzywilejowany czy tez nie, czy to wykroczenie czy tez nie. Tak ponoć działa prawo administracyjne. Być może tu się mylę, nie jestem prawnikiem, ale w przypadku nieoznakowanych pojazdów z wideorejestratorami wymówki nie ma !!!!
rafostry jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zatrzymanie Prawa jazdy za nie zatrzymanie do kontroli.POMOCY!!! (odpowiedzi: 6) Witam jestem nowy. Mianowicie chciałbym opisac sytuację która wydarzyła sie wczoraj wieczorem . Wracając od kolegi zjechałem na drogę gruntową aby...
§ 3 zatrzymanie bez prawa jazdy (odpowiedzi: 3) Witam, Nie posiadam prawa jazdy za jade po pijaku (wiecej niz 0,5 promila). Zostalem ostatnio zlapany znowu (ale juz trzezwy) i na odchodne...
§ Zatrzymanie prawa jazdy (odpowiedzi: 6) Witam wszystkich. Mam duży problem. w poprzednim tygodniu wracając do domu po 24 godzinnej zmianie napotkałem policje pod moim blokiem, pierwsze...
§ Zatrzymanie prawa jazdy (odpowiedzi: 2) Witam. Spozywalem alkohol w samochodzie którym wczesniej przyjechalem (jako kierowca) byla ze mna jeszcze jedna osoba. Wysiadajac ktos zauwazyl ze...
§ Zatrzymanie prawa jazdy (odpowiedzi: 3) Policja zatrzymała mi prawo jazdy (ok. pół roku temu), jestem chory na cukrzycę oraz choroby zaburzeń przemiany materii. Policjant mimo że wiedział...
§ zatrzymanie prawa jazdy (odpowiedzi: 9) mam zakaz prowadzenia pojazdów mecha na 3 lata za jazde pod wplywem alk. prawo jazdy zatrzymano mi w polsce. zakaz ten obowiazuje tylko na terenie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.