Organ uprawniony do żądania informacji o kierującym pojazdem a Straż Gminna (Miejska) - Forum Prawne

 

Organ uprawniony do żądania informacji o kierującym pojazdem a Straż Gminna (Miejska)

Witam. Zgodnie z art.78 ust.4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo wykroczeń


Odpowiedz
 
19-08-2009, 13:22  
Adam Wójcik
Zbanowany
 
Posty: 32
Domyślnie Organ uprawniony do żądania informacji o kierującym pojazdem a Straż Gminna (Miejska)

Witam.

Zgodnie z art.78 ust.4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.

Jak wynika z art.1 ust.1 oraz z art.6 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123 poz.779 z późn.zm.) straż gminna jest jednostką organizacyjną gminy, stanowiącą umundurowaną formację powołaną przez gminę do ochrony porządku publicznego na jej terenie.

Moim zdaniem w/w regulacje przesądzają, że straż gminna (miejska) nie jest jakimkolwiek organem. Oznacza to w szczególności, że straż gminna (miejska) nie jest uprawniona do żądania informacji, o których mowa w art.78 ust.4 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Post ten piszę w związku z otrzymaniem wezwania Straży Miejskiej do ujawnienia danych kierującego pojazdem, będącego skutkiem zarejestrowania przez fotoradar przekroczenia dozwolonej prędkości.

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Adam Wójcik jest off-line  
19-08-2009, 14:08  
Markiz32
Praktyk
 
Markiz32 na Forum Prawnym
 
Posty: 21.197
Domyślnie RE: Organ uprawniony do żądania informacji o kierującym pojazdem a Straż Gminna (Miej

Art. 10a
Straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

1) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

2) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 11
Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.


Art. 12
1. Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do:

1) udzielania pouczeń,

2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

7) wydawania poleceń,

żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,

10) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 8-10, uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniej skuteczności podejmowanych przez strażnika czynności, a także potrzebę ochrony dóbr osobistych oraz wolności i praw człowieka i obywatela.
Markiz32 jest off-line  
19-08-2009, 14:21  
Adam Wójcik
Zbanowany
 
Posty: 32
Domyślnie RE: Organ uprawniony do żądania informacji o kierującym pojazdem a Straż Gminna (Miej

Witaj Markiz32.

Ja nie kwestionuję uprawnień Straży Miejskiej, wynikających z przytoczonych przez Ciebie przepisów. Np. niech sobie Straż Miejska przetwarza dane osobowe, uzyskane zgodnie z art.10a ustawy o strażach gminnych. I niech Straż sobie czuwa nad porządkiem i kontroluje ruch drogowy, zgodnie z art.11 ustawy. Moje pytanie dotyczy zupełnie innej kwestii: legalności żadania wskazania przez właściciela pojazdu danych osobowych osoby kierującej pojazdem w związku z ujawnieniem wykroczenia w ruchu drogowym.

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Adam Wójcik jest off-line  
19-08-2009, 14:24  
Markiz32
Praktyk
 
Markiz32 na Forum Prawnym
 
Posty: 21.197
Domyślnie RE: Organ uprawniony do żądania informacji o kierującym pojazdem a Straż Gminna (Miej

jest legalne
Markiz32 jest off-line  
19-08-2009, 14:31  
Adam Wójcik
Zbanowany
 
Posty: 32
Domyślnie RE: Organ uprawniony do żądania informacji o kierującym pojazdem a Straż Gminna (Miej

Markiz32...

wobec tego, że w swoim poście nie podajesz jakiejkolwiek podstawy prawnej uzasadniającej Twoje stanowisko, pozwolę sobie mieć zupełnie odmienne zdanie.

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Adam Wójcik jest off-line  
19-08-2009, 14:33  
Markiz32
Praktyk
 
Markiz32 na Forum Prawnym
 
Posty: 21.197
Domyślnie RE: Organ uprawniony do żądania informacji o kierującym pojazdem a Straż Gminna (Miej

mozesz mieć stanowisko jakie chcesz na jaki chcesz temat...:P - jeśli nie wskażesz kierującego popełnisz wykroczenie..
Markiz32 jest off-line  
19-08-2009, 14:38  
Adam Wójcik
Zbanowany
 
Posty: 32
Domyślnie RE: Organ uprawniony do żądania informacji o kierującym pojazdem a Straż Gminna (Miej

OK, być może nieprecyzyjnie się wypowiedziałem... Generalnie nie odmawiam wyjaśnień w tej sprawie. Uważam jedynie, ze Straż Miejska nie jest organem uprawnionym do żądania ode mnie takiej informacji. Art. art.78 ust.4 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, że właściciel jest zobowiązany do udzielenia tej informacji. OK. Ale Straż miejska nie jest jakimkolwiek organem. A więc nie ma prawa tego żadać.

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Adam Wójcik jest off-line  
19-08-2009, 14:47  
Markiz32
Praktyk
 
Markiz32 na Forum Prawnym
 
Posty: 21.197
Domyślnie RE: Organ uprawniony do żądania informacji o kierującym pojazdem a Straż Gminna (Miej

a gdzie w Ustawie np. o Policji masz napisane ,ze jest organem...? ) organem jest tylko Komendant Główny Policji.. a przecież sprawy prowadzą "szeregowi" policjanci...- im tez powiesz ,że nie są uprawnieni bo nie są organem..?
Markiz32 jest off-line  
19-08-2009, 15:20  
Adam Wójcik
Zbanowany
 
Posty: 32
Domyślnie RE: Organ uprawniony do żądania informacji o kierującym pojazdem a Straż Gminna (Miej

No to dla przykładu spójrzmy tutaj: Policyjne Centrum Informacyjne

<<
Straż gminna (miejska) jest samorządową, umundurowaną formacją utworzoną przez radę gminy do ochrony porządku publicznego na terenie gminy (art. 1-2 ustawy o strażach gminnych). Nie jest więc organem samorządowym i w związku z tym nie odnosi się do niej przywołany wyżej przepis art. 14 ust. 2 ustawy o Policji.
>>

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Adam Wójcik jest off-line  
19-08-2009, 15:25  
Markiz32
Praktyk
 
Markiz32 na Forum Prawnym
 
Posty: 21.197
Domyślnie RE: Organ uprawniony do żądania informacji o kierującym pojazdem a Straż Gminna (Miej

ale o czym świadczy przywołany przez ciebie przepis ? - że Policja nie musi nic robić na "zlecenie" SM... tyle i tylko tyle... co nie wyklucza ,że SM nie może czynności wykonać samodzielnie...

w dalszej części linku jest zapis " Straże gminne funkcjonują poza strukturą organizacyjną Policji. Są odrębną formacją samorządową. Policja sprawuje nad nimi nadzór fachowy i współpracuje z nimi. Nie powinna ich wyręczać w wykonywaniu czynności procesowych, do których wykonania są one uprawnione."

Po prostu strażnikom nie chcialo się pracować i próbowali swoją robotę przerzucić na Policję...do czego nie mieli prawa ...
Markiz32 jest off-line  
19-08-2009, 15:47  
Adam Wójcik
Zbanowany
 
Posty: 32
Domyślnie RE: Organ uprawniony do żądania informacji o kierującym pojazdem a Straż Gminna (Miej

Dotychczasowe moje posty miały wykazać, że straż gminna (miejska) nie jest jakimkolwiek organem, a w związku z tym nie jest podmiotem uprawnionym do wystosowywania żadania do właściciela pojazdu o ujawnienie danych osoby która kierowałą pojazdem w miejscu i czasie zarejestrowanym przez fotoradar wykroczenia drogowego. Tylko tyle.

Moim zdaniem, w przypadku gdy doszło do przekroczenia prędkości, a Straż Miejska nie zatrzymała pojazdu i nie nałożyła mandatu karnego kierującemu, sprawa powinna zostać przekazana Policji. A nie, że Straż Miejska w sposób nieznany przepisom próbuje uzyskać informację o kierującym aby następnie nałożyć mu mandat. Moim zdaniem Straż Miejska takich uprawnień nie posiada.

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Adam Wójcik jest off-line  
19-08-2009, 16:00  
Markiz32
Praktyk
 
Markiz32 na Forum Prawnym
 
Posty: 21.197
Domyślnie RE: Organ uprawniony do żądania informacji o kierującym pojazdem a Straż Gminna (Miej

popełniłeś wykroczenie... , SM jest formacją która ma prawo prowadzić czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenie , skierować wniosek o ukaranie do sądu, oskarżać przed sądem i wnosić środki odwoławcze - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

SM przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego w ramach prowadzonego postępiowania

czego tu jeszcze mozna nie rozumieć?

ps. gdzie wyczytałeś ,że SM może nałożyć mandat tylko złapanym na "gorącym uczynku"?
Markiz32 jest off-line  
19-08-2009, 16:40  
Adam Wójcik
Zbanowany
 
Posty: 32
Domyślnie RE: Organ uprawniony do żądania informacji o kierującym pojazdem a Straż Gminna (Miej

Markiz32

Oczywiście nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń do tego, że jak piszesz "SM jest formacją która ma prawo prowadzić czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenie , skierować wniosek o ukaranie do sądu, oskarżać przed sądem i wnosić środki odwoławcze - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia."

Niuans w sprawie polega na tym, że podmiotem postępowania jest sprawca, a nie pojazd. W przypadku zatrzymania pojazdu (kierującego) "na gorącym uczynku" - problemu ustalenia sprawcy nie ma. Straż Miejska ma przecież uprawnienie do wylegitymowania kierującego. Natomiast w opisywanej przeze mnie sytuacji, tzn. gdy sprawcy nie zatrzymano, Straż Miejska dysponuje jedynie zdjęciem z numerem rejestracyjnym pojazdu.

Jednocześnie chciałbym stanowczo zaprotestować wobec Twojego stwierdzenia, że to ja popełniłem wykroczenie. Ten fakt nie jest bowiem udowodniony. Ja napisałem jedynie, że:

"Post ten piszę w związku z otrzymaniem wezwania Straży Miejskiej do ujawnienia danych kierującego pojazdem, będącego skutkiem zarejestrowania przez fotoradar przekroczenia dozwolonej prędkości."

Skąd wiesz, że to ja kierowałem pojazdem? Pismo otrzymane ze Straży Miejskiej zostało do mnie skierowane jako do właściciela (współwłaściciela) pojazdu.

Sprawa jest ciekawa. Zamierzam bowiem wystosować pismo do Straży Miejskiej, że odmawiam wskazania kierującego pojazdem w czasie i miejscu zarejestrowanym przez fotoradar z uwagi na to, że Straż Miejska nie jest organem uprawnionym do żądania ode mnie podawania takich informacji.

Drążmy sprawę dalej... Skoro SM nie jest organem, to nie może żadać ode mnie takich informacji. Czemu więc od razu nie przekazała sprawy Policji, która takie uprawnienie posiada. A jak minie owe 30 dni na wystawienie mandatu? To co? Skieruje sprawę do Sądu Grodzkiego? A może kierujący chce zapłacić mandat - ale zgodnie z obowiązującymi przepisami? Czy brak znajomości przepisów przez Straż Miejską ma skutkować tym, że sprawa bezzasadnie trafia do Sadu?Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Adam Wójcik jest off-line  
19-08-2009, 17:12  
Markiz32
Praktyk
 
Markiz32 na Forum Prawnym
 
Posty: 21.197
Domyślnie RE: Organ uprawniony do żądania informacji o kierującym pojazdem a Straż Gminna (Miej

Cytat:
Napisał/a Adam Wójcik Zobacz post

Zamierzam bowiem wystosować pismo do Straży Miejskiej, że odmawiam wskazania kierującego pojazdem w czasie i miejscu zarejestrowanym przez fotoradar z uwagi na to, że Straż Miejska nie jest organem uprawnionym do żądania ode mnie podawania takich informacji.
to pewnie spotkacie sie w Sądzie..

Cytat:
Napisał/a Adam Wójcik Zobacz post
Skoro SM nie jest organem, to nie może żadać ode mnie takich informacji.
to twoja interpretacja ktora będziesz mial okazję udowadniać w Sadzie..


Cytat:
Napisał/a Adam Wójcik Zobacz post
A może kierujący chce zapłacić mandat - ale zgodnie z obowiązującymi przepisami? Czy brak znajomości przepisów przez Straż Miejską ma skutkować tym, że sprawa bezzasadnie trafia do Sadu?
a skąd domniemanie ,że Straż wogóle chce ukarać mandatem? a moze chce od razu skierować wniosek do Sądu tylko chce ustalić przeciwko komu...
Markiz32 jest off-line  
19-08-2009, 18:07  
Adam Wójcik
Zbanowany
 
Posty: 32
Domyślnie RE: Organ uprawniony do żądania informacji o kierującym pojazdem a Straż Gminna (Miej

No właśnie Markiz32...

Jak myslisz, w jakiej sprawie SM skieruje sprawę do Sądu? O odmowę ujawnienia kierującego pojazdem, czy też w innej sprawie?

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Adam Wójcik jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ czy straż gminna/miejska ma uprawnienia oskarżyciela publicznego? (odpowiedzi: 5) Witam, jest wiele zamieszania w tym temacie. Przeczytałem sporo na ten temat, również 2 wyroki SN z dnia 12 grudnia 2013 r....
§ Fotoradar - straż gminna - niewskazanie kierującego - mandat (odpowiedzi: 4) Dzień dobry, W czerwcu 2014 złapał mnie fotoradar. Był to fotoradar przenośny, ustawiony na statywie na poboczu (na dzień dzisiejszy już go tam...
§ wskazanie kierującego - straż gminna (odpowiedzi: 2) witam serdecznie i proszę o radę. Jestem kierowcą zawodowym dostałem "pocztówkę" ze SG o wskazanie kierującego , plus zdjęcie, zaznaczę ze jestem...
§ Niewskazanie kierującego pojazdem - błąd Straży miejskiej w wezwaniu. (odpowiedzi: 8) Witam. Piszę w sprawie błędu popełnionego przez Straż Miejską a mianowicie nierealnej daty (wybiegającej w przyszłość) wykroczenia podanej na...
§ szanuj zieleń z KW vs PoRD vs Straże Gminna czyli nielubiana straż miejska (odpowiedzi: 28) Witam! Tak, jestem winny, parkowałem auto na zieleni miejskiej i powinienem ponieść za to karę. Zgodnie z art. 144 KW (jak to zresztą jest w...
§ Fotoradary i Straż Gminna/Miejska - ważne (odpowiedzi: 1) Szanowni Internauci, Tak się ostatnio złożyło, że bardzo mnie interesuje wszystko co dotyczy fotoradarów i Straży gminnej/miejskiej. Mam...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.