Unieważnienie prawomocnej decyzji - Forum Prawne

 

Unieważnienie prawomocnej decyzji

Witam. Staram się o unieważnienie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy. Podstawą do tego jest to, że strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji /na tej pdst. można wnosić o ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne

Sądy Administracyjne - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
23-02-2011, 20:46  
Grana
Użytkownik
 
Posty: 76
Domyślnie Unieważnienie prawomocnej decyzji

Witam. Staram się o unieważnienie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy. Podstawą do tego jest to, że strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji /na tej pdst. można wnosić o wznowienie postępowania/ jak również to, że wydana decyzja dotknięta jest istotną wadą prawną-nie ma dojazdu do terenu, na którym ma być zabudowa. Na drogę dojazdową wykorzystywana jest sąsiednia działka-naruszone jest prawo własności.
Nie mając szczegółowego rozeznania w przepisach kpa wniosłam o uchylenie wydanej decyzji argumentując tym, że strona nie została poinformowana o toczącym się postępowaniu i wykazując jednocześnie, że decyzja ma istotną wadę prawną, która powinna powodować jej wycofanie. Urząd Miasta i SKO rozpatrywały mój wniosek wyłącznie jako wniosek o wznowienie postępowania, choć z treści żądania zawartej w uzasadnieniu wynikała konieczność zastosowania w sprawie art.156&1 kpa. Wydano decyzję odmowną dowodząc, że nie dotrzymałam w sprawie terminu. Złożyłam skargę do WSA. W uzasadnieniu skargi domagałam się również rozpatrzenia unieważnienia decyzji . WSA sprawę rozpatrzył tylko pod kontem wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji i nakazał UM dokładne zbadanie, kiedy faktycznie dowiedziałam się o treści decyzji.
Sprawa ponownie trafiła do SKO i jak przypuszczam ponownie otrzymam decyzję odmowną choć wszystkie argumenty w sprawie zostały wyczerpane i SKO nie ma żadnej możliwości dowieść swojej racji. Tak więc sprawa znów trafi do WSA i w zw. z tym mam pytanie:
Czy przy powtórnym badaniu sprawy przez WSA można żądać uchylenia tej decyzji-wycofania jej z obrotu prawnego na mocy art 156&1pkt.2?
Brak podjęcia działań Urzędu w tej sprawie już na samym początku /wnosiłam o wstrzymanie robót budowlanych/ spowodował niestety nieodwracalne następstwa. Powstały hale magazynowe, do których nie ma dojazdu.
Zależy mi na jak najszybszym ostatecznym załatwieniu sprawy tej decyzji. Jak to można w tej sytuacji osiągnąć?
Będę wdzięczna za wskazówki i pozdrawiam . Grażyna
Grana jest off-line  
01-03-2011, 16:12  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 16.970
Domyślnie RE: Unieważnienie prawomocnej decyzji

Cytat:
Napisał/a Grana Zobacz post
Urząd Miasta i SKO rozpatrywały mój wniosek wyłącznie jako wniosek o wznowienie postępowania, choć z treści żądania zawartej w uzasadnieniu wynikała konieczność zastosowania w sprawie art.156&1 kpa.
Wobec tego trzeba złożyć zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie, wskazując tu jako sprawę rozpatrzenie wniosku o unieważnienie decyzji. Organ powinien panią spytać, w jakim trybie ma rozpatrywać podanie, ponieważ niedopuszczalne jest rozpatrywanie podania w kilku trybach. Jeśli tego nie uczynił, to ma pani podstawę do dalszych zarzutów.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/72BE54EC2C

II SA/Łd 105/08 - Wyrok WSA w Łodzi

" W postępowaniu administracyjnym zasadą jest, że organ do którego wpłynęło podanie, zobowiązany jest w możliwie precyzyjny sposób ustalić przedmiot żądania (wniosku), niezależnie od tego jakim tytułem jest ono opatrzone. W tym celu, organ, mając na względzie regulację art. 9 K.p.a. winien wezwać stronę do wyjaśnienia, co jest intencją jej pisma, informując ją przy tym wyczerpująco o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie jej praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, czuwając nad tym, aby strona i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa. Dopiero tak wyjaśnione okoliczności faktyczne dotyczące rzeczywistych intencji danej osoby pozwalają określić treść żądania, ustalić, czy podanie takie w ogóle dotyczy sprawy z zakresu administracji publicznej, do której stosuje się przepisy K.p.a., a następnie po ustaleniu organu właściwego rzeczowo, miejscowo i instancyjnie - przekazać temu organowi wniesione podanie, stosownie do treści art. 65 § 1 K.p.a.

W tej sprawie rzeczywista treść żądania strony nie została wyjaśniona i w rezultacie organ błędnie przyjął, że wniosek o wznowienie postępowania został złożony po upływie przewidzianego terminu."


Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji powinien być skierowany do organu nadrzędnego, a jeśli był niewłaściwie, to strona powinna zostać pouczona o odpowiednim trybie.Cytat:
Napisał/a Grana Zobacz post
Czy przy powtórnym badaniu sprawy przez WSA można żądać uchylenia tej decyzji-wycofania jej z obrotu prawnego na mocy art 156&1pkt.2?
Nie ta podstawa prawna.
art 145 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi


Cytat:
Napisał/a Grana Zobacz post
Brak podjęcia działań Urzędu w tej sprawie już na samym początku /wnosiłam o wstrzymanie robót budowlanych/
Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie.
voyteg jest off-line  
01-03-2011, 21:04  
Grana
Użytkownik
 
Posty: 76
Domyślnie RE: Unieważnienie prawomocnej decyzji

Witam, Bardzo dziękuję za odpowiedź. W sprawie faktycznie wniosłam dwa odrębne pisma. W pierwszym pisałam: 'Wnoszę o uchylenie prawomocnej decyzji nr......" , dalej była argumentacja z naciskiem na fakt, iż decyzja została wydana z naruszeniem prawa a ponadto jedna ze stron postępowania nie brała w nim udziału. W drugim piśmie było: "Wnoszę o wznowienie postępowania w sprawie warunków zabudowy i uchylenie prawomocnej decyzji". W tym piśmie było dokładnie uzasadnione, że z winy UM jedna ze stron nie brała udziału w postępowaniu i w zw z tym ubiegam się o wznowienie tego postępowania i uchylenie prawomocnej decyzji.
Na pierwsze pismo dostałam odpowiedź: "WAiB uprzejmie informuje, iż przywołany w piśmie art. 145&1 pkt.4 kpa nie może stanowić podstawy do uchylenia decyzji administracyjnej. Dotyczy on przesłanek wznowienia postępowania i rozstrzygnięcie w tej sprawie zostało do Pani równocześnie wysłane."
Po prawie roku czasu wezwałam WAiB do rozpatrzenia mojego pierwszego wniosku w sprawie uchylenia prawomocnej decyzji administracyjnej. Otrzymałam odpowiedź, że w trybie powołanego przeze mnie art 145&1 pkt.4 ewentualne uchylenie decyzji może nastąpić po wznowieniu postępowania, a postępowanie administracyjne w tej sprawie trwa.
Chcę uzyskać możliwie jak najszybciej decyzję o wycofaniu decyzji o warunkach zabudowy z obiegu prawnego. Wznawianie postępowania jest bezcelowe, bo inwestor nie posiada odpowiedniego dojazdu do inwestycji i wznowienie postępowania nie zmieni tego faktu, tylko przedłuży spraw. Jeśli dobrze rozumiem, powinnam napisać skargę do SKO w zw. niewłaściwym zakwalifikowaniem mojego pierwszego pisma /dwa pisma a uruchomiono tylko jeden tryb postępowania/ i nie podjęciem postępowania w sprawie unieważnienia /wycofania/ decyzji ?
Czy SKO będzie miało obowiązek rozpatrzeć sprawę w trybie art 156 kpa i wydać decyzję, którą będzie można zaskarżyć do WSA, czy najpierw wezwie WAiB do rozpatrzenia sprawy?
Jeśli dobrze rozumiem, to WSA może stwierdzić nieważność decyzji na pdst art 145&1 pkt.2 rozpatrując skargę na decyzję SKO odmawiającą unieważnienia prawomocnej decyzji. Czyli w najbliższym postępowaniu sądowym będzie badane tylko wznowienie postępowania,a jak uzyskam decyzję SKO o odmowie unieważnienia prawomocnej decyzji na pdst. art. 156 kpa, to będzie to oddzielna sprawa sprawa w WSA.
Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam
Grana jest off-line  
02-03-2011, 08:17  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 16.970
Domyślnie RE: Unieważnienie prawomocnej decyzji

Cytat:
Napisał/a Grana Zobacz post
"WAiB uprzejmie informuje, iż przywołany w piśmie art. 145&1 pkt.4 kpa nie może stanowić podstawy do uchylenia decyzji administracyjnej.
czyli wniosek o stwierdzenie decyzji został rozpatrzony, ale czy WINB odpowiedział decyzją?


Cytat:
Napisał/a Grana Zobacz post
Otrzymałam odpowiedź, że w trybie powołanego przeze mnie art 145&1 pkt.4 ewentualne uchylenie decyzji może nastąpić po wznowieniu postępowania, a postępowanie administracyjne w tej sprawie trwa.

zgodnie z orzecznictwem, brak udziału strony stanowi podstawę do wznowienia postępowania

przykładowe orzecznictwo:
II OSK 375/06 - Wyrok NSA z dnia 22 listopada 2006

"„Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie wskazywał, iż zachowanie wymagań określonych w art. 79 i 81 K.p.a. jest bezwzględnym obowiązkiem organów administracji państwowej. Uchybienie tym przepisom w szczególności jeżeli przeprowadzone bez udziału strony i kwestionowane przez nią dowody stanowiły podstawę rozstrzygnięcia sprawy uznać należy za naruszenie przepisów postępowania administracyjnego mające istotny wpływ na rozstrzygnięcie danej sprawy. (…)W komentarzu do Kodeksu postępowania administracyjnego, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 86 wyrażono pogląd, iż naruszenie zasady ogólnej czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym należy traktować jako kwalifikowaną wadę procesową, która stanowi podstawę wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania na wniosek strony (art.147).”"

Cytat:
Napisał/a Grana Zobacz post
Wznawianie postępowania jest bezcelowe, bo inwestor nie posiada odpowiedniego dojazdu do inwestycji i wznowienie postępowania nie zmieni tego faktu, tylko przedłuży spraw.
Zasady postępowania administracyjnego przewidują tylko określone tryby.

Cytat:
Napisał/a Grana Zobacz post
Jeśli dobrze rozumiem, powinnam napisać skargę do SKO w zw. niewłaściwym zakwalifikowaniem mojego pierwszego pisma /dwa pisma a uruchomiono tylko jeden tryb postępowania/ i nie podjęciem postępowania w sprawie unieważnienia /wycofania/ decyzji ?
Z tego co zrozumiałem, wystosowała pani dwa pisma i na każde udzielono odpowiedzi. W ramach jednego podania nie można wszczynać dwóch postępowań.


Cytat:
Napisał/a Grana Zobacz post
Czy SKO będzie miało obowiązek rozpatrzeć sprawę w trybie art 156 kpa i wydać decyzję, którą będzie można zaskarżyć do WSA, czy najpierw wezwie WAiB do rozpatrzenia sprawy?
Nie rozumiem dlaczego SKO?
Czy organem do spraw budowlanych nie jest odpowiedni PINB?
voyteg jest off-line  
02-03-2011, 12:25  
Grana
Użytkownik
 
Posty: 76
Domyślnie RE: Unieważnienie prawomocnej decyzji

Były dwa wnioski wysłane dwoma listami poleconymi. Z treści wynikało, że jeden wniosek powinien być rozpatrzony jako wniosek o wznowienie postępowania, a drugi jako wniosek o unieważnienie decyzji. W obu wnioskach niestety powoływałam art 145&1pkt4 kpa /strona nie brała udziału w postępowaniu/. WAiB rozpatrzył wniosek o wznowienie postępowania-wydał decyzję odmowną, a na pismo, z którego wynikało, że powinno być wszczęte postępowanie w sprawie unieważnienia decyzji /art. 156kpa/ dostałam pismo informujące /nie decyzję/ wysłane jednym listem z decyzją.
Po długim czasie zorientowałam się, że wysyłając dwa wnioski miałam prawo do dwóch odrębnych postępowań: o wznowienie postępowania i o unieważnienie decyzji. Wysłałam wezwanie do WAiB, aby mój wniosek, na który nie odpowiedzieli decyzją, został rozpatrzony i wydana została decyzja. WAiB odpowiedział, iż we wniosku wnosiłam o uchylenie prawomocnej decyzji, a takie uchylenie na mocy art. 145&1pkt4 kpa może być dokonane przy wznowieniu. Postępowanie administracyjne w sprawie wznowienia się toczy - decyzji w trybie art 156 WAiB nie wydał. Z przytoczonego orzecznictwa:
"W postępowaniu administracyjnym zasadą jest, że organ do którego wpłynęło podanie, zobowiązany jest w możliwie precyzyjny sposób ustalić przedmiot żądania (wniosku), niezależnie od tego jakim tytułem jest ono opatrzone."
wynika , że nie ważne jest to, iż w piśmie powołałam zły art. kpa i użyłam słowa "uchylenie" decyzji a nie "unieważnienie". Jeśli we wniosku było, że decyzja narusza prawo, to WAiB powinien ten wniosek rozpatrzeć w trybie art. 156 kpa i wydać decyzję.
Jak w takiej sytuacji najszybciej doprowadzić do tego, aby WSA na pdst. art 145 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi mógł wydać orzeczenie w sprawie nieważności prawomocnej decyzji administracyjnej ?
Grana jest off-line  
02-03-2011, 12:30  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 16.970
Domyślnie RE: Unieważnienie prawomocnej decyzji

Czemu w tej sprawie nie występuje PINB?

Bo jak na razie nie rozumiem właściwości tych organów, do których pani się zwraca, skoro dotyczy to zabudowy.
voyteg jest off-line  
02-03-2011, 13:24  
Grana
Użytkownik
 
Posty: 76
Domyślnie RE: Unieważnienie prawomocnej decyzji

Dotyczy to decyzji o warunkach zabudowy i wydanej na jej podstawie decyzji zezwalającej na budowę. PINB jest właściwy w przypadku, gdy wydana decyzja i proces jej uprawomocnienia jest ok tylko realizacja tej decyzji jest niewłaściwa. Jeśli inwestor ma w decyzji wyznaczoną drogę dojazdową, a wykorzystuje inny dojazd i narusza przy tym czyjąś nieruchomość, to moim zdaniem właściwy jest PINB. W mojej sprawie istotą jest to, że teren zabudowy nie ma właściwego dojazdu. Co z tego,że PINB wstrzymałby budowę, jeśli decyzja zezwalająca na inwestycję będzie dalej w obiegu prawnym. Taką decyzję może wycofać organ, który ją wydał, czyli WAiB /ale tego nie zrobi -musi jednak wydać decyzję odmowną/ Na decyzję WAiB przysługuje skarga do SKO. SKO wydaje również decyzję odmowną i sprawę wtedy rozpatruje WSA.
W mojej sprawie jest ten problem, że WAiB zamiast wydać decyzję odmowną pisze informacje /pisma nieprocesowe/ i sprawa nie ma biegu -nie można złożyć skargi do WSA.
Grana jest off-line  
02-03-2011, 13:41  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 16.970
Domyślnie RE: Unieważnienie prawomocnej decyzji

Cytat:
Napisał/a Grana Zobacz post
W mojej sprawie jest ten problem, że WAiB zamiast wydać decyzję odmowną pisze informacje /pisma nieprocesowe/ i sprawa nie ma biegu -nie można złożyć skargi do WSA.
Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie tj. brak wydania decyzji.

Organ nadrzędny wyda postanowienie na zażalenie lub gdy nie wyda, to po 30 dniach skarga na bezczynność do WSA. Można opisać bezczynność bardzo szeroko, a WSA nie jest związany tylko zakresem skargi.
voyteg jest off-line  
02-03-2011, 13:50  
Grana
Użytkownik
 
Posty: 76
Domyślnie RE: Unieważnienie prawomocnej decyzji

Bardzo serdecznie dziękuję. Mam już jasną sprawę - najpierw zażalenie do SKO, a potem do WSA.
Pozdrawiam. Grażyna.
Grana jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Podważanie prawomocnej decyzji organu administracyjnego. (odpowiedzi: 2) Witam, na początku chciałbym opisać swoją sprawę. Stan faktyczny: dnia 03.10.2013 złożyłem wniosek o stypendium socjalne na jednym z...
§ zaskarżenie prawomocnej decyzji w sprawie zezwolenia na budowę (odpowiedzi: 15) witam serdecznie inwestor będący właścicielem posesji sąsiadującej otrzymał decyzje pozwolenie na budowe hurtowni wielokondygnacyjnej .Kilka razy...
§ unieważnienie decyzji (odpowiedzi: 1) Witam Chciałabym się dowiedzieć, z jakim dniem następuje uniewaznienie decyzji administracyjnej jeżeli w sentencji deyzji jest tylko zapis...
§ Uchylenie prawomocnej decyzji !!! (odpowiedzi: 85) Witam :( Mam pytanie czy możliwe jest u chylenie decyzji ostatecznej przez Inspektora Nadzoru Budowlanego po 2 latach !!! Nadmieniam, że sąsiad...
§ unieważnienie decyzji administracyjnej (odpowiedzi: 1) Kilkanaście miesięcy temu moja mama złożyła pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego celem unieważnienia decyzji administracyjnej wydanej przez...
§ uchylenie prawomocnej decyzji (odpowiedzi: 1) Witam Posiadam prawomocna decyzje na uzytkowanie, ktora jednak po 3 latach uniewaznil nadzor budowlany. Oczywiscie mam wszelkie pozwolenia i...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:34.