Właśiwy Sąd Administracyjny, jak skonstruować wniosek? - Forum Prawne

 

Właśiwy Sąd Administracyjny, jak skonstruować wniosek? 2

Nic nie wiem na temat punktacji w mojej gminie, na dzień dzisiejszy formalności wyglądają ak - wniosek, zaświadczenie o dochodach i - albo ktoś się kwalifikuje albo nie na "wciągnięcie" na listę oczekujących. W mojej ...



Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
05-11-2011, 08:08  
Alicja Sikora
Stały bywalec
 
Posty: 5.130
Domyślnie RE: Właśiwy Sąd Administracyjny, jak skonstruować wniosek?

Nic nie wiem na temat punktacji w mojej gminie, na dzień dzisiejszy formalności wyglądają ak - wniosek, zaświadczenie o dochodach i - albo ktoś się kwalifikuje albo nie na "wciągnięcie" na listę oczekujących. W mojej gminie jest jeszcze jeden problem - gmina swego czasu wysprzedała znaczna część mieszkań, w wyniku czego powstały wspólnoty mieszkaniowe. W niektórych pozostali lokatorzy - najemcy, bywa, że dochodzi do ich eksmisji i gmina wystawia owe mieszkania na sprzedaż tłumacząc się tym, że wspólnocie nie opłaca się posiadać lokali typowo gminnych. Praktycznie większość budynków komunalnych to wspólnoty, zatem mieszkania opustoszałe się sprzedaje, a oczekujący na przydział - czekają. Nie dalej, jak wczoraj znalazłam 2 takie mieszkania - w super lokalizacji (blisko przychodnia), na parterze , wręcz idealne, ale zapewne pójdą na sprzedaż w drodze przetargu! Wtorek jest dniem przyjęć pani vice Burmistrz od spraw lokalowych więc pójdę popytać. Proszę o jakieś wskazówki odnośnie tej "punktacji", czy to aby nie jest wprowadzane uchwałami Rady? jeśli tak to być może ten system u nas nie funkcjonuje.
Alicja Sikora jest off-line  
05-11-2011, 11:35  
anonimowa@
Użytkownik
 
Posty: 233
Domyślnie RE: Właśiwy Sąd Administracyjny, jak skonstruować wniosek?

Alicjo poniżej wklejam oficjalne kryterium przyznawania mieszkań socjalnych przez UMiG Wrocław.
Uchwała Rady Miasta, odnośnie przyznawania lokali socjalnych.
Więc wystarczy poszukać dokumentacji odnośnie właściwej Twojej gminie.




OPIS PUNKTACJA UWAGI



1. Dochody 1) W rodzinie 5 pkt W przypadku braku świadczenia
wnioskodawcy - poniżej pracy, konieczne jest
100% najniższej zaświadczenie z Powiatowego
emerytury na członka Urzędu Pracy.
gospodarstwa domowego. ad. 1 i 3
W ankiecie należy podać
2) W gospodarstwie 5 pkt potwierdzone średnie
jednoosobowym miesięczne dochody brutto na
wnioskodawcy poniżej jednego członka rodziny w
150% najniższej okresie ostatnich 3 miesięcy
emerytury. poprzedzających złożenie
ankiety łącznie z zasiłkami,
3) W rodzinie 8 pkt alimentami oraz innymi
wnioskodawcy - poniżej świadczeniami otrzymywanymi
80% najniższej przez pracujących członków
emerytury na członka rodziny wnioskodawcy
gospodarstwa domowego. ad. 2 i 4
W ankiecie należy podać
4) W gospodarstwie 8 pkt potwierdzone miesięczne
jednoosobowym dochody brutto, łącznie z
wnioskodawcy poniżej innymi otrzymywanymi
120% najniższej świadczeniami.
emerytury na osobę.


2. 1) Meldunek stały przed Meldunki podlegają
Zamieszkiwanie dniem złożenia wniosku: poświadczeniu w ankiecie
na terenie - przy zameldowaniu 5 pkt przez właściwe Biuro
Wrocławia stałym wnioskodawcy Meldunkowe.
trwającym ponad 5 lat,
- przy zameldowaniu 2 pkt
stałym wnioskodawcy
trwającym poniżej 5 lat

2) Bez zameldowania, 2 pkt
gdy utrata zameldowania
we Wrocławiu nastąpiła
na podstawie decyzji
administracyjnej
(nie dotyczy osób,
które same dokonały
wymeldowania).


3. 1) poniżej 3 m2 na 10 pkt w przypadku
Przegęszczenie osobę w miejscu oddzielnego zameldowania
zamieszkania, stałego małżonków, i
jednoczesnego zamieszkiwania
2) od 3,01 do 4,00 m2, 8 pkt małżonków pod jednym adresem,
liczone są na podstawie
3) od 4,01 do 5,00 m2 5 pkt potwierdzenia tego faktu
przez właściwe biuro
4) od 5,01 do 7,00 m2 2 pkt meldunkowe (zameldowanie
czasowe) lub zarządcę pod
kątem ilości osób
zobowiązanych do zapłaty za
media lub potwierdzenie innej
jednostki (Rada Osiedla
właściwa dla miejsca
zamieszkania, MOPS) po
przeprowadzeniu postępowania.
Stan przegęszczenia powinien
mieć miejsce w okresie co
najmniej 12 miesięcy przed
złożeniem wniosku.
W przypadku osobnego
zamieszkiwania małżonków
w uzyskaną punktację za
metraż liczy się z każdego
miejsca zamieszkania dzieląc
ją na pół.


4. Wychowankowie: Punktacja nie podlega
Wychowankowie sumowaniu.
domów dziecka 1) jeśli nie posiadają 10 pkt
i innych lub nie posiadali
placówek tytułu prawnego do
wychowawczo- lokalu mieszkalnego.
oświatowych
2) opuszczający 15 pkt
placówkę w roku
złożenia wniosku.


5. Osoby Osoby bezdomne, jeśli 2 pkt Punktacji podlegają osoby
opuszczające nie posiadają lub nie posiadające zaświadczenie
zakłady karne posiadały tytułu o miejscu i okresie odbywania
prawnego do lokalu kary pozbawienia wolności.
mieszkalnego, które
złożyły wniosek w
okresie do dwóch lat
od chwili opuszczenia
zakładu karnego.


6. Stosunki 1) Członkowie rodzin 5 pkt ad. 1
społeczne w patologicznych, w Punktacji podlegają osoby
miejscu których dalsze posiadające Niebieską Kartę
zamieszkania, przebywanie, zagraża lub potwierdzenie MOPS-u,
warunki ich życiu i zdrowiu. Rady Osiedla właściwej dla
zdrowotne miejsca zamieszkania,
wnioskodawcy 2) Zamieszkujący 3 pkt Dzielnicowego, Straży
wspólnie z osobami Miejskiej.
niepełnosprawnymi (np. ad. 2 i ad. 3
poruszającymi się na Wymagane zaświadczenie
wózku inwalidzkim, lekarskie potwierdzające stan
niewidomymi, zdrowia. Punktacja jest
głuchoniemymi). naliczana w przypadku stałego
zamieszkiwania w danym lokalu.
3) Wnioskodawca i 6 pkt W przypadku dziecka
członkowie jego specjalnej troski wymagane
rodziny będący osobami jest odpowiednie orzeczenie
niepełnosprawnymi (np. lekarskie i decyzja o
poruszającymi się na przyznanym zasiłku
wózku inwalidzkim, pielęgnacyjnym na dziecko
niewidomymi, specjalnej troski.
głuchoniemymi) lub
wychowujący dzieci
specjalnej troski.


7. Okres 1) Pełne 5 lat 7 pkt Punktację nalicza się tylko
oczekiwania w przypadku zachowania
2) Każdy następny rok + 1 pkt aktywności (odpowiedź na
korespondencję, uaktualnianie
3) Poniżej 5 lat 1 pkt danych poprzez złożenie
za wypełnionej ankiety
każdy weryfikacyjnej, bądź
rok stosownego oświadczenia -
ocze- zgodnie z uchwałą) w
kiwania ocenianym okresie.


8. 1) Za każde dziecko w 2 pkt ad. 1
Stan rodzinny rodzinie wnioskodawcy Wymagane potwierdzenie
w wieku do 18 lat, a w szkoły. W przypadku dziecka
przypadkach dzieci specjalnej troski odpowiednie
uczących się - w wieku orzeczenie lekarskie (pkt 6).
do 25 lat
ad. 2
2) Faktyczne 2 pkt Wymagane potwierdzenie
zamieszkiwanie z byłym zarządcy (ile osób mieszka -
małżonkiem opłata za media)

3) Małżeństwa z 6 pkt ad.3
5-letnim (i powyżej Wymagany akt zawarcia
stażem, wychowujące małżeństwa.
dzieci w wieku
szkolnym, zameldowane
i zamieszkujące od
chwili zawarcia
związku małżeńskiego
razem w warunkach
przegęszczenia poniżej
5 m2 na osobę


9. Warunki 1) Zły stan techniczny 5 pkt Zarządca bądź właściciel,
mieszkaniowe lokalu, w którym dysponent winien potwierdzić
zamieszkuje zły stan techniczny lokalu z
wnioskodawca z rodziną wyszczególnieniem stosowanych
obniżek czynszu z tego tytułu
Lokalem w złym stanie
technicznym jest lokal
położony w budynku
przeznaczonym do kapitalnego
remontu lub śmierci
technicznej, lokal w którym
występuje wilgoć i grzyb oraz
w którym stosowana jest
obniżka czynszu ze względu na
zły stan techniczny.
Oceniana jest sytuacja mająca
miejsce 12 miesięcy od daty
dokonywania oceny punktowej.

2) Wspólne użytkowanie 3 pkt ad. 2
lokalu z innym, obcym Wspólne użytkowanie oznacza
dla rodziny korzystanie ze wspólnych
wnioskodawcy najemcą części w obrębie danego lokalu
- kuchni, przedpokoju itp. -
naliczenie punktacji wymaga
potwierdzenia przez zarządcę,
właściciela budynku
prywatnego, dysponenta.


10. Bezdomność Przebywanie w Wymagane jest pisemna
- w rozumieniu schroniskach lub poświadczenie tego faktu
ustawy o innych miejscach nie przez kierownika schroniska.
pomocy będących lokalami Zamieszkiwanie w innych
społecznej mieszkalnymi miejscach nie będących
lokalami mieszkalnymi powinno
1) osoby samotne 8 pkt być potwierdzone przez
zarządcę obiektu, dysponenta
2) z dziećmi 10 pkt bądź Dzielnicowego.
Punktację nalicza się jeśli
wnioskodawca sam nie dokonał
wymeldowania się z miejsca
zamieszkiwania.


11. Bierność Odmowa podpisania umowy -10 pkt
wnioskodawcy najmu po wskazaniu
trzech różnych lokali.


12. Sposób 1) Zaległości czynszowe - 5 pkt ad. 1
korzystania z ponad 3-miesięczne Wszystkie dorosłe osoby
dotychczasowego zamieszkujące w lokalu
lokalu odpowiadają solidarnie wraz
z najemcą za zapłatę czynszu

2) Dewastacja lokalu i -10 pkt ad. 2
zakłócanie porządku Punktacja naliczana jest na
domowego przez podstawie informacji zarządcy,
wnioskodawcę z rodziną. dysponenta, właściciela lokalu

3) Samowolne zajęcie -15 pkt ad. 3
lokalu. Punktacja naliczana jest na
podstawie informacji zarządcy

4) Sprzedanie -15 pkt ad. 4
posiadanego wcześniej Dokumenty z przeprowadzonego
mieszkania, domu, bądź postępowania oraz
scedowanie praw na oświadczenie strony
dzieci lub innych indywidualnie dla każdej
członków rodziny. sytuacji rozpatruje Zarząd
Miasta.


UWAGI:

1. Rozpatrywane i kwalifikowane będą wnioski, do których dołączono
kompletnie wypełnioną ankietę, bądź stosowne oświadczenie
wnioskodawcy.

Naliczenie punktacji za podane kryteria następować będzie na
podstawie dostarczonej dokumentacji przez zainteresowaną osobę.

2. Każdy zapis "-" (minus) pkt 11 i 12 oznacza punkty ujemne.




Załącznik nr 2
do uchwały nr L/1744/02
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 4 lipca 2002 r.


1. Zarząd Miasta rozpatruje wnioski o najem lokalu należącego do
mieszkaniowego zasobu Miasta na podstawie kompletnie i wiarygodnie
wypełnionej ankiety weryfikacyjnej złożonej w określonym terminie, w
oparciu o niżej podaną punktację.

Punktem wyjścia do oceny punktowej są dane z miejsca faktycznego
zamieszkiwania, potwierdzonego meldunkiem.
anonimowa@ jest off-line  
05-11-2011, 11:36  
anonimowa@
Użytkownik
 
Posty: 233
Domyślnie RE: Właśiwy Sąd Administracyjny, jak skonstruować wniosek?

KRYTERIUM OPIS PUNK- UWAGI
TACJA


1. 1) Meldunek stały: ad. 1
Zamieszkiwanie Meldunki podlegają
na terenie - przy zameldowaniu 5 pkt poświadczeniu w ankiecie
Wrocławia stałym wnioskodawcy przez właściwe Biuro
trwającym ponad 5 lat, Meldunkowe.

- przy zameldowaniu 2 pkt
stałym wnioskodawcy
trwającym poniżej
5 lat,

2) Bez zameldowania, 2 pkt
gdy utrata zameldowania
we Wrocławiu nastąpiła
na podstawie decyzji
administracyjnej (nie
dotyczy osób, które
same dokonały
wymeldowania).


2. 1) poniżej 3 m2 na 10 pkt Punkty w przypadku oddzielnego
Przegęszczenie osobę w miejscu zameldowania stałego małżonków
zamieszkania, i jednoczesnego zamieszkiwania
małżonków pod jednym adresem,
2) od 3,01 d0 4,00 m2, 8 pkt liczone są na podstawie
potwierdzenia tego faktu przez
3) od 4,01 do 5,00 m2 5 pkt właściwe biuro meldunkowe
(zameldowanie czasowe) lub
4) od 5,01 do 7,00 m2 2 pkt zarządcę pod kątem ilości osób
zobowiązanych do zapłaty
za media lub potwierdzenie
innej jednostki (Rada Osiedla
właściwa dla miejsca
zamieszkania, MOPS) po
przeprowadzeniu postępowania.
Stan przegęszczenia powinien
mieć miejsce w okresie co
najmniej 12 miesięcy przed
złożeniem wniosku.
W przypadku oddzielnego
zamieszkiwania małżonków
punktację dzieli się na pół.


3. Wychowankowie: Punktacja nie podlega
Wychowankowie 1) jeśli nie posiadają 10 pkt sumowaniu.
domów dziecka lub nie posiadali
i innych tytułu prawnego do
placówkach lokalu mieszkalnego.
wychowawczo
-oświatowych 2) opuszczający 15 pkt
placówkę w roku
złożenia wniosku.


4. Stosunki 1) Członkowie rodzin 5 pkt ad. 1
społeczne w patologicznych, w Punktacji podlegają osoby
miejscu których dalsze posiadające Niebieską Kartę
zamieszkania, przebywanie, zagraża lub potwierdzenie MOPS-u,
warunki ich życiu i zdrowiu. Rady Osiedla właściwej dla
zdrowotne miejsca zamieszkania
wnioskodawcy 2) Zamieszkujący 3 pkt Dzielnicowego Straży
wspólnie z osobami Miejskiej.
niepełnosprawnymi (np.
poruszającymi się na ad. 2 i ad. 3
wózku inwalidzkim, Wymagane zaświadczenie
niewidomymi, lekarskie potwierdzające daną
głuchoniemymi) chorobę.
Punktacja jest naliczana w
3) Wnioskodawca i 5 pkt przypadku stałego
członkowie jego zamieszkiwania w danym lokalu
rodziny będący osobami W przypadku dziecka
niepełnosprawnymi (np. specjalnej troski wymagane
poruszającymi się na jest odpowiednie orzeczenie
wózku inwalidzkim, lekarskie i decyzja o
niewidomymi, przyznanym zasiłku
głuchoniemymi) lub pielęgnacyjnym na dziecko
wychowujący dzieci specjalnej troski.
specjalnej troski.


5. Okres 1) Pełne 5 lat 7 pkt Punktację nalicza się tylko
oczekiwania w przypadku zachowania
2) Każdy następny rok +1 pkt aktywności (odpowiedź na
korespondencję, uaktualnianie
3) Poniżej 5 lat 1 pkt za danych poprzez złożenie
każdy wypełnionej ankiety
rok weryfikacyjnej - zgodnie z
ocze- uchwałą) w ocenianym okresie
kiwania


6. Stan 1) Za każde dziecko w 2 pkt ad. 1.
rodzinny rodzinie wnioskodawcy Wymagane potwierdzenie szkoły
w wieku do 18 lat, a W przypadku dziecka
w przypadkach dzieci specjalnej troski odpowiednie
uczących się - w wieku orzeczenie lekarskie (pkt 4).
do 25 lat.
ad. 2
2) Faktyczne 2 pkt Wymagane potwierdzenie
zamieszkiwanie z byłym zarządcy (ile osób mieszka
małżonkiem. - opłata za media).

3) Małżeństwa z 6 pkt ad. 3
5-letnim (i powyżej) Wymagany akt zawarcia
stażem, wychowujące małżeństwa.
dzieci w wieku
szkolnym, zameldowane
i zamieszkujące od
chwili zawarcia
związku małżeńskiego
razem w warunkach
przegęszczenia
poniżej 5 m2 na osobę.


7. Warunki 1) Zły stan techniczny 5 pkt Zarządca bądź właściciel,
mieszkaniowe lokalu, w którym dysponent winien potwierdzić
zamieszkuje zły stan techniczny z
wnioskodawca z rodziną. wyszczególnieniem stosowanych
obniżek czynszu z tego tytułu
Lokalem w złym stanie
technicznym jest lokal
położony w budynku
przeznaczonym do kapitalnego
remontu lub śmierci
technicznej, lokal w którym
występuje wilgoć i grzyb oraz
w którym stosowana jest
obniżka czynszu ze względu na
zły stan techniczny.
Oceniana jest sytuacja mająca
miejsce 12 miesięcy od daty
dokonywania oceny punktowej.

2) Wspólne użytkowanie 3 pkt ad. 2
lokalu z innym, obcym Wspólne użytkowanie oznacza
dla rodziny korzystanie ze wspólnych
wnioskodawcy najemcą. części w obrębie danego
lokalu - kuchni, przedpokoju
itp. - naliczenie punktacji
wymaga potwierdzenia przez
zarządcę, właściciela
budynku, dysponenta.

3) Zamieszkiwanie w 5 pkt ad. 3
lokalu podnajmowanym. Przypadki podnajmu lokalu
wymagają udokumentowania
w postaci zgody zarządcy
i zawartej umowy.
Punktacji nie nalicza się
jeśli wnioskodawca podnajmuje
lokal od osób spowinowaconych
bądź spokrewnionych.


8. Bezdomność - Przebywanie w Wymagane jest pisemne
w rozumieniu schroniskach lub innych poświadczenie tego faktu
ustawy o pomocy miejscach nie będących przez kierownika schroniska.
społecznej lokalami mieszkalnymi Zamieszkiwanie w innych
miejscach nie będących
1) osoby samotne 8 pkt lokalami mieszkalnymi,
powinno być potwierdzone
2) z dziećmi 10 pkt przez zarządcę obiektu,
dysponenta bądź Dzielnicowego
Punktację nalicza się jeśli
wnioskodawca sam nie dokonał
wymeldowania się z miejsca
zamieszkiwania.


9. Bierność Odmowa podpisania umowy -10 pkt
wnioskodawcy najmu po wskazaniu
trzech różnych lokali.


10. Sposób 1) Zaległości czynszowe -5pkt ad. 1
korzystania z ponad 3 miesięczne Wszystkie dorosłe osoby
dotychczasowego zamieszkujące w lokalu
lokalu 2) Dewastacja lokalu i -10 pkt odpowiadają solidarnie wraz
zakłócanie porządku z najemcą za zapłatę czynszu.
domowego przez
wnioskodawcę z rodziną. ad. 2
Punktacja naliczana jest na
3) Samowolne zajęcie -15 pkt podstawie informacji zarządcy
lokalu.
ad. 3
4) Sprzedanie -15 pkt Punktacja naliczana jest na
posiadanego wcześniej podstawie informacji zarządcy
mieszkania, domu, bądź
scedowanie praw na ad. 4
dzieci lub innych Dokumenty z przeprowadzonego
członków rodziny. postępowania oraz oświadczenie
strony indywidualnie dla
każdej sytuacji rozpatruje
Zarząd Miasta.



UWAGI:

1. Rozpatrywane i kwalifikowane będą wnioski, do których dołączono
kompletnie wypełnioną ankietę, bądź stosowne oświadczenie
wnioskodawcy.

Naliczenie punktacji za podane kryteria następować będzie na
podstawie dostarczonej dokumentacji przez zainteresowaną osobę.

2. Każdy zapis "-" (minus) pkt 9 i 10 oznacza punkty ujemne.
anonimowa@ jest off-line  
05-11-2011, 11:45  
anonimowa@
Użytkownik
 
Posty: 233
Domyślnie RE: Właśiwy Sąd Administracyjny, jak skonstruować wniosek?

Przepraszam że tak nieczytelnie jest ilość punktów, w Waszej gminie będzie bardzo podobnie.

W telegraficznym skrócie:


3) Wnioskodawca i 5 pkt przypadku stałego
członkowie jego zamieszkiwania w danym lokalu
rodziny będący osobami W przypadku dziecka
niepełnosprawnymi (np. specjalnej troski wymagane
poruszającymi się na jest odpowiednie orzeczenie
wózku inwalidzkim, lekarskie i decyzja o
niewidomymi, przyznanym zasiłku
głuchoniemymi) lub pielęgnacyjnym na dziecko
wychowujący dzieci specjalnej troski.
specjalnej troski.



6. Stan 1) Za każde dziecko w 2 pkt ad. 1.
rodzinny rodzinie wnioskodawcy Wymagane potwierdzenie szkoły
w wieku do 18 lat, a W przypadku dziecka
w przypadkach dzieci specjalnej troski odpowiednie
uczących się - w wieku orzeczenie lekarskie (pkt 4).
do 25 lat.
ad. 2
2) Faktyczne 2 pkt Wymagane potwierdzenie
zamieszkiwanie z byłym zarządcy (ile osób mieszka
małżonkiem. - opłata za media).



Domyślnie RE: Właśiwy Sąd Administracyjny, jak skonstruować wniosek?
KRYTERIUM OPIS PUNK- UWAGI
TACJA


1. 1) Meldunek stały: ad. 1
Zamieszkiwanie Meldunki podlegają
na terenie - przy zameldowaniu 5 pkt poświadczeniu w ankiecie
Wrocławia stałym wnioskodawcy przez właściwe Biuro
trwającym ponad 5 lat, Meldunkowe.

- przy zameldowaniu 2 pkt
stałym wnioskodawcy
trwającym poniżej
5 lat,

2) Bez zameldowania, 2 pkt
gdy utrata zameldowania
we Wrocławiu nastąpiła
na podstawie decyzji
administracyjnej (nie
dotyczy osób, które
same dokonały
wymeldowania).


2. 1) poniżej 3 m2 na 10 pkt Punkty w przypadku oddzielnego
Przegęszczenie osobę w miejscu zameldowania stałego małżonków
zamieszkania, i jednoczesnego zamieszkiwania
małżonków pod jednym adresem,
2) od 3,01 d0 4,00 m2, 8 pkt liczone są na podstawie
potwierdzenia tego faktu przez
3) od 4,01 do 5,00 m2 5 pkt właściwe biuro meldunkowe
(zameldowanie czasowe) lub
4) od 5,01 do 7,00 m2 2 pkt zarządcę pod kątem ilości osób
zobowiązanych do zapłaty
za media lub potwierdzenie
innej jednostki (Rada Osiedla
właściwa dla miejsca
zamieszkania, MOPS) po
przeprowadzeniu postępowania.
Stan przegęszczenia powinien
mieć miejsce w okresie co
najmniej 12 miesięcy przed
złożeniem wniosku.
W przypadku oddzielnego
zamieszkiwania małżonków
punktację dzieli się na pół.


3. Wychowankowie: Punktacja nie podlega
Wychowankowie 1) jeśli nie posiadają 10 pkt sumowaniu.
domów dziecka lub nie posiadali
i innych tytułu prawnego do
placówkach lokalu mieszkalnego.
wychowawczo
-oświatowych 2) opuszczający 15 pkt
placówkę w roku
złożenia wniosku.


4. Stosunki 1) Członkowie rodzin 5 pkt ad. 1
społeczne w patologicznych, w Punktacji podlegają osoby
miejscu których dalsze posiadające Niebieską Kartę
zamieszkania, przebywanie, zagraża lub potwierdzenie MOPS-u,
warunki ich życiu i zdrowiu. Rady Osiedla właściwej dla
zdrowotne miejsca zamieszkania
wnioskodawcy 2) Zamieszkujący 3 pkt Dzielnicowego Straży
wspólnie z osobami Miejskiej.
niepełnosprawnymi (np.
poruszającymi się na ad. 2 i ad. 3
wózku inwalidzkim, Wymagane zaświadczenie
niewidomymi, lekarskie potwierdzające daną
głuchoniemymi) chorobę.
Punktacja jest naliczana w
3) Wnioskodawca i 5 pkt przypadku stałego
członkowie jego zamieszkiwania w danym lokalu
rodziny będący osobami W przypadku dziecka
niepełnosprawnymi (np. specjalnej troski wymagane
poruszającymi się na jest odpowiednie orzeczenie
wózku inwalidzkim, lekarskie i decyzja o
niewidomymi, przyznanym zasiłku
głuchoniemymi) lub pielęgnacyjnym na dziecko
wychowujący dzieci specjalnej troski.
specjalnej troski.


5. Okres 1) Pełne 5 lat 7 pkt Punktację nalicza się tylko
oczekiwania w przypadku zachowania
2) Każdy następny rok +1 pkt aktywności (odpowiedź na
korespondencję, uaktualnianie
3) Poniżej 5 lat 1 pkt za danych poprzez złożenie
każdy wypełnionej ankiety
rok weryfikacyjnej - zgodnie z
ocze- uchwałą) w ocenianym okresie
kiwania


6. Stan 1) Za każde dziecko w 2 pkt ad. 1.
rodzinny rodzinie wnioskodawcy Wymagane potwierdzenie szkoły
w wieku do 18 lat, a W przypadku dziecka
w przypadkach dzieci specjalnej troski odpowiednie
uczących się - w wieku orzeczenie lekarskie (pkt 4).
do 25 lat.
ad. 2
2) Faktyczne 2 pkt Wymagane potwierdzenie
zamieszkiwanie z byłym zarządcy (ile osób mieszka
małżonkiem. - opłata za media).

3) Małżeństwa z 6 pkt ad. 3
5-letnim (i powyżej) Wymagany akt zawarcia
stażem, wychowujące małżeństwa.
dzieci w wieku
szkolnym, zameldowane
i zamieszkujące od
chwili zawarcia
związku małżeńskiego
razem w warunkach
przegęszczenia
poniżej 5 m2 na osobę.


7. Warunki 1) Zły stan techniczny 5 pkt Zarządca bądź właściciel,
mieszkaniowe lokalu, w którym dysponent winien potwierdzić
zamieszkuje zły stan techniczny z
wnioskodawca z rodziną. wyszczególnieniem stosowanych
obniżek czynszu z tego tytułu
Lokalem w złym stanie
technicznym jest lokal
położony w budynku
przeznaczonym do kapitalnego
remontu lub śmierci
technicznej, lokal w którym
występuje wilgoć i grzyb oraz
w którym stosowana jest
obniżka czynszu ze względu na
zły stan techniczny.
Oceniana jest sytuacja mająca
miejsce 12 miesięcy od daty
dokonywania oceny punktowej.
anonimowa@ jest off-line  
05-11-2011, 11:48  
anonimowa@
Użytkownik
 
Posty: 233
Domyślnie RE: Właśiwy Sąd Administracyjny, jak skonstruować wniosek?

Alicjo

Nic nie rób zanim nie policzysz punktację, zrób zbiór dokumentacji i złoż pismo wyjaśniające.
Jeżeli pójdziesz spytać to pani burmistrz będzie miała czas na przygotowanie się zanim dostarczysz pismo. A tak znajdż właściwą Uchwałę odnośnie przyznawiania lokali w Twojej gminie, stwórz dokumentację, w postaci odpowiedzi pism UMiG, komplet złóż w swojej gmonie w wydziale lokalowym i rządaj odpowiedzi na piśmie.
anonimowa@ jest off-line  
05-11-2011, 22:22  
Alicja Sikora
Stały bywalec
 
Posty: 5.130
Domyślnie RE: Właśiwy Sąd Administracyjny, jak skonstruować wniosek?

Bardzo serdecznie dziękuję za informacje, spróbuję dowiedzieć się coś na temat tej punktacji, czy faktycznie coś takiego istnieje, pewnie tak tylko jest to owiane tajemnicą, w internecie takiej uchwały nie ma. Mieszkam z dwoma córkami i wnuczką w mieszkaniu socjalnym, metraż na osobę wg MZZK 5 m kw, (mierzony w świetle okien i tynkami), mierząc "po podłodze" czyli powierzchnie, którą faktycznie można zagospodarować - jest to niecałe 5 m kw., w mieszkaniu jest wilgoć i grzyb (była komisja, w zaleceniach pokontrolnych - odsunąć meble i inne sprzęty 20 cm od ścian sic!), ogrzewanie piecowe, gazu sieciowego - brak. Starsza z córek (23 lata) jest niepełnosprawna w st. znacznym (prawie niewidoma), aktualnie studiuje, druga jest w klasie maturalnej. W dzielnicy w której mieszkamy nie ma nawet sklepu spożywczego. Mam poparcie ze strony OPS, ale P. Burmistrz twierdzi, że to nie ma znaczenia - takie poparcie może mieć każdy kto korzysta z Pomocy Społecznej. Nasza rodzina nie korzysta! Mamy tam świadczenia związane tylko i wyłącznie z niepełnosprawnością. W naszej gminie zameldowana jestem od 40 lat, córki od urodzenia,nie mam zaległości czynszowych. Myślę, ze spełniamy kryteria do mieszkania komunalnego. Muszę coś zadziałać, bo mieszkanie tutaj mnie wykończy, nie mam już siły dźwigać tych siat z zakupami. Nawet ziemniaków na zimę nie mogę mieć w piwnicy, bo jest w niej tak mokro, że ziemniaki gniją! Wnuczka zaczyna coraz częściej chorować, lekarz twierdzi, że może to być na skutek grzyba. Mam wszystkie pisma z UMiG w których jest napisane, że nie mogą dać mieszkania do częściowego nawet remontu, dokumentacja dot. niepełnosprawności jest w posiadaniu urzędu. Prosiłam pisemnie o pomoc Komisję d.s. rodziny, zdrowia i niepełnosprawności przy Radzie Miejskiej, był pan, pooglądał, stwierdził, ze warunki mieszkaniowe koszmarne. Podobno przesłali do Burmistrza pismo popierające mój wniosek z prośbą o przyspieszenie. Istnieje też Komisja Społeczna, ale oni też rozkładają ręce, twierdzą, że nic ni mogą, nawet na wizji nie byli, po co zatem jest ta Komisja??? chyba tylko dlatego, że tak nakazuje ustawa. Nie wiem gdzie mogłabym szukać tych wytycznych w sprawie punktacji, wątpię aby w Wydziale Lokalowym mi udostępnili, a poza tym, tak jak piszesz - będą wiedzieć, ze coś się święci, mam już dość i ręce mi opadają. Zwłaszcza teraz, kiedy "wyczaiłam te dwa fantastyczne, wolne mieszkania, które zapewne pójdą na przetarg!!! Czuję się jak dziecko przed wystawą cukierni!!!!
Alicja Sikora jest off-line  
05-11-2011, 23:04  
anonimowa@
Użytkownik
 
Posty: 233
Domyślnie RE: Właśiwy Sąd Administracyjny, jak skonstruować wniosek?

Alicjo

zobacz kto jest nad panią Burmistrz i złóż wyżej. Masz trochę utrudnione zadanie bo miejscowość mała prawda?Ale, jak ktoś zamyka drzwi to Bóg otwiera okno zawsze tak było.
Pomyślę nad czymś sensownym to dam znać.


U mnie pod górkę przeczytałam opinię, że za budżetówkę malo kto się bierze bo to klika i rączka rączkę myje. Więc też mam nad czym mysleć.
anonimowa@ jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Jak poprawnie skonstruować testament. (odpowiedzi: 3) Witam Przejrzałem tutaj kilka tematów o dziedziczeniu i nie znalazłem dostatecznej odpowiedzi na moje pytania. Poniżej przedstawię sytuację, która...
§ Wymeldowanie z pobytu stałego - wniosek administracyjny (odpowiedzi: 5) Szanowni Państwo, Chcę kupić mieszkanie, w którym są zameldowane dwie osoby na pobyt stały. Mieszkanie zostało zlicytowane za długi, a komornik w...
§ Jak skonstruować pismo do sądu po sprzeciwie w EPU? (odpowiedzi: 7) Dnia 15/07/2012 r złożyłem pozew w EPU. 24/09/2012 wydano przeciwko pozwanemu nakaz zapłaty ( doręczony 28/09/2012), 12/10/2012 pozwany złożył...
§ Sprzedaż domu - jak skonstruować umowę ? (odpowiedzi: 24) Witam, Chcę sprzedać dom, który jest do remontu. Kupujący jest gotowy podpisać umowę przedwstępną, wpłacić zadatek, ale chciałby resztę kwoty...
§ czy można skonstruować tak umowę zlecenie (odpowiedzi: 1) z pracodawcą żeby wchodziła ona w staż pracy jak normalna umowa o pracę, chodzi tu m.in o składki
§ Jak skonstruować umowe?? (odpowiedzi: 2) Witam! Mam takie pytanie: jak skonstruować umowe cywilną - jeśli ja sprowadzam towar osobie, która daje mi na to zaliczke i chce aby była kryta na...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:49.