Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA - Forum Prawne

 

Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA

Poniżej znajduje się zredagowana skarga na bezczynność organu administracji publicznej, ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami: 1. Aby można złożyć skargę na bezczynność do sądu administracyjnego, trzeba wpierw wyczerpać środki ponaglenia. co ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Zamknięty temat
 
28-02-2012, 14:33  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA

Poniżej znajduje się zredagowana skarga na bezczynność organu administracji publicznej, ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami:

1.
Aby można złożyć skargę na bezczynność do sądu administracyjnego, trzeba wpierw wyczerpać środki ponaglenia. co to oznacza? Trzeba najpierw napisać ponaglenie na podstawie art. 37 KPA do organu wyższej instancji. Który to organ? Proszę pytać w wątku dotyczącym własnej sprawy - pomożemy ustalić. Jeśli tego nie zrobimy - nie wyślemy ponaglenia, to sąd administracyjny odrzuci skargę, nawet jeśli jest ona w pełni uzasadniona. Tu poradnik, jak zredagować takie ponaglenie
Organ wyższej instancji uznając nasze ponaglenie wydaje Postanowienie, które otwiera nam drogę do złożenia skargi przed sądem administracyjnym. Załóżmy, że w odpowiedzi na nasze ponaglenie, otrzymaliśmy wydane przez organ wyższej instancji Postanowienie zobowiązujące do wykonania czynności w terminie 30 kolejnych dni, a czas mija, a nasza sprawa nadal jest niezałatwiona lub toczy się pozornie i opieszale.
Może być też sytuacja odmienna - wysłaliśmy ponaglenie i nie mamy na nie reakcji przez następne 30 dni, czyli w organie wyższej instancji również trafiliśmy na urzędnika, któremu naprawdę się nie spieszy.

Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku mamy prawo złożyć skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
I naprawdę warto to uczynić, bo sąd w wyroku nakaże załatwienie sprawy i będziemy dzięki temu mogli to skutecznie wyegzekwować.

W sytuacji, kiedy w efekcie złożenia zażalenia otrzymaliśmy Postanowienie - w treści skargi poniżej pozostawiamy tekst napisany kolorem niebieskim, zaś kasujemy to co napisane zielonym.

W sytuacji, kiedy w efekcie złożenia zażalenia nie było żadnej reakcji ze strony organu wyższej instancji - w treści skargi poniżej pozostawiamy tekst napisany kolorem zielonym, zaś kasujemy to co napisane niebieskim.

2. Skargę składamy za pośrednictwem urzędu, którego bezczynność skarżymy - znaczy trzeba ją złożyć w tym urzędzie, a urząd zobowiązany jest przekazać skargę do sądu. Przekazanie skargi bezpośrednio do sądu jest błędem, bo i tak sąd przekaże ją z powrotem do urzędu. Jeśli jednak prawidłowo złożymy skargę na bezczynność w urzędzie, a ten nie przekaże jej dalej do sądu administracyjnego, to poniżej w kolejnym wpisie w tym wątku zostanie wyjaśnione co robić w takiej sytuacji

3. Skargę do tego urzędu możemy zanieść osobiście - wtedy składamy tam dwa podpisane egzemplarze skargi, a na trzecim uzyskujemy potwierdzenie wpływu lub wysyłamy podpisane dwa egzemplarze skargi do tego urzędu listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

4. Gdy urząd przekaże skargę do sądu, ten nas powiadomi, aby wpłacić 100 zł z tytułu wpisu. Trzeba to uczynnić w terminie 7 dni, bo inaczej skarga zostanie odrzucona. Wpłaty dokonujemy przelewem bankowym lub na poczcie na rachunek bankowy sądu podany na zawiadomieniu sądowym. Po uznaniu skargi przez sąd, te 100 zł otrzymamy zwrotnie od urzędu. Innych kosztów nie ma.

5. Urzędy które są bezczynne, kiedy otrzymają skargę, to zaczynają szybko działać. I bywało tak, że interesant składał skargę, urząd kilka dni później wydawał decyzję i w dniu rozprawy przed sądem urzędnik twierdził, że nie jest już bezczynny. Niektóre składy sędziowskie uznawały, że wtedy nie ma już bezczynności i te 100 zł przepadało. Dlatego Uchwałą 7 Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, ustalono że liczy się data złożenia skargi w organie, a nie termin sprawy w sądzie. Jeśli w dacie złożenia skargi w urzędzie, nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie, to jest bezczynność, nawet jeśli urząd wydał decyzję przed sprawą w sądzie. W takim przypadku sąd umarza postępowanie i zasądza 100 zł od urzędu dla tego kto wniósł skargę. Dlatego w naszej skardze przypominamy tę uchwałę, aby skład sędziów orzekający wiedział, że jesteśmy świadomi tego prawa.

5a. Niektóre urzędy po otrzymaniu takiej skargi zaczynają tak szybko działać, że wydają akt administracyjny tego samego dnia, co wpłynęła do nich ta skarga. Nagle znajdują moce przerobowe, mimo że wcześniej interesant był informowany, że sprawa zostanie załatwiona najwcześniej za kilka tygodni. Czyżby ruszyło sumienie? Nic bardziej mylnego! To po prostu trick urzędniczy, który zaraz rozszyfrujemy. WSA uzna nasza skargę i zasądzi zwrot wpisu 100zł od urzędu pod warunkiem, że wniesiemy ją za pośrednictwem organu zanim ten organ wyda akt administracyjny lub podejmie czynność, co do której pozostawał w zwłoce. Natomiast oddali ją (czyli my nie mamy racji) – jeśli skargę wnieśliśmy w dacie wydania aktu lub podjęcia czynności. Dlatego też w wielu urzędach po wpłynięciu skargi nadawany w sprawie jest najwyższy priorytet i tego samego dnia sprawa jest załatwiona. Jest to nieładne podejście, bo ten sam urząd wcześniej informował, że „tak szybko się nie da”. Jak zatem postąpić, aby uniemożliwić takie zagranie? Skargi na bezczynność lub opieszałe prowadzenie postępowania najlepiej składajmy osobiście(jeśli mamy taką możliwość) w siedzibie urzedu na mniej niż godzine przed końcem pracy w danym urzedzie. Przykładowo – jeśli urząd jest czynny do godz. 16.00 , to skargę składamy w kancelarii tego urzedu o godzinie 15.45 – najlepiej w piątek lub dzień poprzedzający następne dni wolne od pracy. Tym samym niemal uniemożliwiamy załatwienie sprawy w danym dniu i naszą skarge WSA będzie mógł uznać. Zapewne też urząd wyda „w następny poniedziałek” akt administracyjny, którego w normalnym trybie nie mogliśmy się doprosić

6. Organem administracji jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze (w skrócie SKO) , Prezydent, Burmistrz, Wójt danej gminy (chodzi oczywiście o tytuł, a nie o konkretne imie i nazwisko), a nie jest nim Urząd Miasta, czy Urząd Gminy, czy Urząd dzielnicy. Podobnie organem administracji jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, a nie jest nim Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Jeśli skarżymy działanie innego urzędu, to warto łatwo sprawdzić jak się nazywa taki organ. Na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query i tam mamy rozwijaną listę "Rodzaj skarżonego organu" gdzie są wszystkie organy wymienione


Poniżej jest treść skargi


Cytat:
Miejscowość, dnia <data>.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

<adres>

za pośrednictwem
<organ,czyli urząd którego bezczynność skarżymy, adres >


Skarżący: <imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę PESEL>

Organ: <organ,czyli urząd którego bezczynność skarżymy>


SKARGA
na bezczynność
<nazwa organu, czyli urzędu>

Na podstawie art.3 §2 pkt.8, art.50 §1, art.52 §2, art. 54 §1 oraz art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę skargę na bezczynność <nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy>, zarzucając naruszenie
art.8, art.12, art.35 § 1 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), przez rażące przekroczenie terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu i wnoszę o:

1) zobowiązanie
<nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> do wydania odpowiedniego aktu administracyjnego w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi,

2)
dokonanie kontroli przewlekłości postępowania administracyjnego, którego dotyczy skarga

3) zobowiązanie
<nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienie sprawy w terminie,

4) na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz 173) w związku z art 149 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm) wnoszę o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, mimo że będą podstawy do umorzenia postępowania sądowego w zakresie dotyczącym zobowiązania organu do wydania aktu, jeśli taki zostanie wydany przez organ po wniesieniu skargi do sądu.

5) wymierzenie organowi grzywny na postawie art. 149 § 2 p.p.s.a w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a

6) zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie:

W toku postępowania administracyjnego miał miejsce następujący przebieg zdarzeń:

1. Dnia
<data>złożyłem podanie zawierające wniosek <tu opisujemy, czego żądaliśmy w podaniu>


2.
Dnia <data>na podstawie art. 37 § 1 KPA złożyłem do organu II instancji czyli <nazwa organu wyższej - II instancji>, ponaglenie do załatwienie sprawy w terminie. Dnia <data> <nazwa organu wyższej - II instancji> w Postanowieniu nr ...z dnia <data> (znak ......) uznał moje zażalenie za bezczynność za zasadne i wyznaczył dodatkowy termin na załatwienie tej sprawy, pouczając jednocześnie o prawie wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego do czasu załatwienia przez właściwy organ sprawy.


2. Dnia <data> złożyłem na podstawie art. 37 § 1 KPA ponaglenie do załatwienia sprawy do <nazwa organu wyższej - II instancji> za pośrednictwem organu niższej instancji. Niestety organ wyższej instancji pozostawił moje zażalenie dotychczas bez odpowiedzi, co jednak nie pozbawia prawa złożenia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania, ponieważ
NSA w Postanowieniu z dnia 18 kwietnia 2019 (sygn. akt II OSK 866/19) zawarł następującą wykładnię prawa „brak rozpatrzenia ponaglenia przez organ nie zamyka stronie drogi do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowania (...). Stosownie do art. 53 § 2b p.p.s.a., obowiązującego od dnia 1 czerwca 2017 r., skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu. Również w poprzednim stanie prawnym w piśmiennictwie i orzecznictwie przyjmowano, że wniesienie skargi w przedmiocie bezczynności lub przewlekłości nie jest ograniczone żadnym terminem (por. System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Tom 10, wyd. C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2014, s. 316).” W załączeniu przekazuję kopię mojego zażalenia


<nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy>
dotychczas nie wydał stosownego aktu administracyjnego, co oznacza że od dnia złożenia mojego podania do dziś mój wniosek nie został rozpoznany. Tym samym organ naruszył art. 35 § 3 KPA, który określa maksymalny termin załatwienia sprawy, a także zasadę zaufania do organów administracji zawartą art. 8 KPA oraz zasadę szybkości postępowania zawartą w art. 12 § 1 KPA .

<tu mozna napisać, co uważamy>

W tym stanie rzeczy skarga jest uzasadniona stosownie do wykładni prawa dokonywanej przez sądy administracyjne, przykładowo w Wyroku NSA z dnia 19 kwietnia 2012 (sygn. akt II OSK 321/12) zauważono "O bezczynności organu administracji publicznej, w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. możemy mówić, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, ale - mimo istnienia ustawowego obowiązku - nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub też innego aktu, lub nie podjął stosownej czynności."

"Rozpoznając skargę na bezczynność organu administracji publicznej, na podstawie przepisów art. 149 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 kwietnia 2011 r., sąd administracyjny obowiązany jest dokonać z urzędu kontroli przewlekłości postępowania administracyjnego, którego dotyczy skarga." - tak orzekł WSA w Wyroku z dnia 1 lutego 2012 (sygn. akt II SAB/Go 59/11) Natomiast NSA w Wyroku z dnia 11 października 2013 (sygn. akt I OSK 1495/13) orzekł: "Zarzucenie w jednym piśmie bezczynności organu i przewlekłości prowadzonego przez niego postępowania nie musi zatem stanowić skumulowania dwóch skarg, o ile kwestionowana jest terminowość i sprawność postępowania w zakończeniu tej samej sprawy administracyjnej. W takiej sytuacji dopuszczalność objęcia jedną skargą obu form opieszałości organu inicjuje jedną sprawę sądowoadministracyjną, w której sąd ma obowiązek rozpoznać i rozstrzygnąć spór o legalność braku wydania aktu lub podjęcia czynności. Pozostaje to w związku z zasadą, że przedmiotem zaskarżenia w konkretnym postępowaniu może być tylko jedna decyzja, postanowienie, inny akt lub podjęta czynność. Liczba zaskarżonych aktów lub czynności determinuje zatem liczbę spraw sądowoadministracyjnych. Przedmiotem postępowania w sprawie ze skargi zarówno na bezczynność, jak i przewlekłość organu stanowi ustalenie, czy zachodzi potrzeba zobowiązania organu do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności. W obu przypadkach sąd administracyjny dysponuje tymi samymi środkami prawnymi, ich zastosowanie jest zaś obowiązkowe w razie stwierdzenie jakiejkolwiek postaci niesprawnego funkcjonowania organu, niezależnie od podniesionych w skardze zarzutów i wniosków oraz podstawy prawnej (por. wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2012 r., II OSK 709/12)."

Ponadto w Uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2008 (sygn. akt I OPS 6/08 ) zawarta jest następująca wykładnia stosowania prawa: „Przepis art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ma zastosowanie także w przypadku, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność organu - w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a tej ustawy - organ wyda akt lub dokona czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, co do których pozostawał w bezczynności.” Zaś w tezie wyroku NSA z dnia 5 lipca 2012 (sygn. akt II OSK 1031/12) zauważono: "O ile wydanie przez organ administracyjny na dzień orzekania przez Sąd żądanego rozstrzygnięcia sprawy czyni z natury rzeczy niemożliwymi zobowiązanie organu do działania, o tyle nie zwalnia to Sądu z obowiązku zbadania, czy w sprawie doszło do przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie oceny, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz rozważania, czy zachodzą podstawy do wymierzenia organowi grzywny (art. 149 par. 1 i 2 p.p.s.a.). Podjęcie przez organ czynności procesowych powoduje, iż ustaje stan ewentualnej bezczynności organu, co uzasadnia umorzenie postępowania w zakresie skargi na bezczynność organu, ale nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania sądowego dotyczącego skargi strony na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ"

Za uzasadnione w związku z tym należy uznać zobowiązanie <nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> do ukarania pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie na podstawie art. 38 KPA

Wnoszę także o zasądzenie kosztów postępowania w sprawie.

PodpisZałączniki:
1) odpis skargi
Koniec treści skargi


Cytat:
W przypadku, gdy zostanie uznane rażące naruszenie prawa, powstają uprawnienia do http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
29-02-2012, 15:42  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA

Urząd jest zobowiązany przekazać naszą skargę wraz z odpowiedzią w terminie 30 dni od złożenia jej przez nas.

1. Zatem po upływie 30 dni od złożenia naszej skargi na bezczynność w urzędzie, telefonujemy do sekretariatu właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i pytamy, czy nasza skarga wraz z odpowiedzią dotarły. Jeśli tak - czekamy na zawiadomienie z Sądu, a jeśli nie - znaczy, że urząd nie przekazał naszej skargi W tej sytuacji składamy wniosek o wymierzenie organowi grzywny.


2. Wniosek o wymierzenie organowi grzywny składamy bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach. Zatem albo osobiście udajemy się do sądu i tam w biurze podawczym składamy dwa egzemplarze wniosku, a na trzecim uzyskujemy potwierdzenie nadania albo wysyłamy dwa podpisane egzemplarze wniosku listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

3. Sąd po otrzymaniu wniosku wyśle nam zawiadomienie, aby wpłacić 100 zł z tytułu wpisu sądowego od tego wniosku. Trzeba to uczynnić w terminie 7 dni, bo inaczej wniosek zostanie odrzucony. Wpłaty dokonujemy przelewem bankowym lub na poczcie, na rachunek bankowy sądu podany na zawiadomieniu sądowym.
Po rozpatrzeniu wniosku przez sąd i wymierzeniu organowi grzywny, sąd zasądzi zwrot tych 100 złotych nam od urzędu.

Poniżej znajduje się treść wniosku

Cytat:
Miejscowość, dnia <data>.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

<adres>
Skarżący: <imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę
PESEL>

Organ: <organ,czyli urząd którego bezczynność skarżymy>

WNIOSEK
strony skarżącej o wymierzenie organowi grzywny


Na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę o wymierzenie <nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> grzywny w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

Na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz 173) w związku z art 154 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm) wnoszę o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Uzasadnienie

Dnia
<data> wniosłem, za pośrednictwem < nazwa urzędu, którego bezczynność skarżymy>, skargę na bezczynność tegoż organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w <miasto> w zakresie <czego dotyczyła sprawa>.

Dowód: kserokopia skargi z poświadczoną datą wpływu do organu.

Mimo upływu terminu określonego w art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, organ nie przekazał skargi Sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę (informacja uzyskana telefonicznie z sekretariatu WSA).

Brak reakcji ze strony organu uniemożliwia rozpoznanie sprawy przez Sąd.
Z tych względów wymierzenie organowi grzywny we wnioskowanej wysokości jest uzasadnione.Podpis


Załącznik:
- odpis wniosku
- kserokopia skargi z poświadczoną datą
wpływu do organu

Koniec treści wniosku

Cytat:
W przypadku, gdy zostanie uznane rażące naruszenie prawa, powstają uprawnienia do http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
20-03-2013, 08:56  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA

Jeśli WSA oddali naszą skargę lub lub przyzna nam rację, ale naszym zdaniem nie wszystko uwzględnił, to takie orzeczenie WSA możemy zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Tu jest poradnik jak: http://forumprawne.org/sady-administ...na-do-nsa.html

Natomiast jeśli sąd uzna, że organ jest bezczyznny i wyda w tej sprawie wyrok, a urząd nie chce się dostosować do Wyroku, to stosujemy ten poradnik http://forumprawne.org/sady-administ...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
19-05-2015, 12:06  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA

Dodatek

Czasami po złożeniu skargi i uiszczeniu wpisu sądowego, WSA pismem zapytuje interesanta składającego skargę "czy jest to skarga na bezczynność, czy na przewlekłe prowadzenie postępowania?"

I tu dla osoby nie mającej dużego doświadczenia prawnego, powstaje dylemat - co wybrać. Bo wybranie bezczynnośći lub przewlekłości może oznaczać, że sąd uzna, że tylko tego dotyczy skarga. Niestety nie mozna odpisać wprost, że "tego i tego" jednocześnie, bo dla sądu skarga może okazać się nieprecyzyjna.

Zwrócmy jednak uwagę na ciekawą wykładnie WSA II SAB/Go 59/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-02-01

Cytat:
Rozpoznając skargę na bezczynność organu administracji publicznej, na podstawie przepisów art. 149 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 kwietnia 2011 r., sąd administracyjny obowiązany jest dokonać z urzędu kontroli przewlekłości postępowania administracyjnego, którego dotyczy skarga.
Dlatego w omawianej sytuacji możemy odpowiedzieć na wezwanie sądu (uwaga! - mamy na to 7 dni od odebrania pisma), jak poniżej

Cytat:
W odpowiedzi na wezwanie do sprecyzowania przedmiotu skargi, odpowiadam, iż dotyczy ona bezczynności organu administracji, co jednak nie wyklucza objęciem kontroli sądowej również przewlekłości postępowania.


NSA w Wyroku z dnia 11 października 2013 (sygn. akt I OSK 1495/13) orzekł: "Zarzucenie w jednym piśmie bezczynności organu i przewlekłości prowadzonego przez niego postępowania nie musi zatem stanowić skumulowania dwóch skarg, o ile kwestionowana jest terminowość i sprawność postępowania w zakończeniu tej samej sprawy administracyjnej. W takiej sytuacji dopuszczalność objęcia jedną skargą obu form opieszałości organu inicjuje jedną sprawę sądowoadministracyjną, w której sąd ma obowiązek rozpoznać i rozstrzygnąć spór o legalność braku wydania aktu lub podjęcia czynności. Pozostaje to w związku z zasadą, że przedmiotem zaskarżenia w konkretnym postępowaniu może być tylko jedna decyzja, postanowienie, inny akt lub podjęta czynność. Liczba zaskarżonych aktów lub czynności determinuje zatem liczbę spraw sądowoadministracyjnych. Przedmiotem postępowania w sprawie ze skargi zarówno na bezczynność, jak i przewlekłość organu stanowi ustalenie, czy zachodzi potrzeba zobowiązania organu do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności. W obu przypadkach sąd administracyjny dysponuje tymi samymi środkami prawnymi, ich zastosowanie jest zaś obowiązkowe w razie stwierdzenie jakiejkolwiek postaci niesprawnego funkcjonowania organu, niezależnie od podniesionych w skardze zarzutów i wniosków oraz podstawy prawnej (por. wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2012 r., II OSK 709/12)."

Dodatkowo należy zauważyć, że w tezie Wyroku WSA z dnia 1 grudnia 2012 (sygn. akt II SAB/Go 59/11) zawarta jest następująca wykładnia prawa "Rozpoznając skargę na bezczynność organu administracji publicznej, na podstawie przepisów art. 149 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 kwietnia 2011 r., sąd administracyjny obowiązany jest dokonać z urzędu kontroli przewlekłości postępowania administracyjnego, którego dotyczy skarga. "
Powyższą treść wklejamy do wzoru i składamy do WSA zgodnie z zasadami opisanymi w tym poradniku http://forumprawne.org/sady-administ...racyjnymi.html
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zredagowana skarga na bezczynność organu podatkowego do WSA (odpowiedzi: 3) Poniżej znajduje się zredagowana skarga na opieszałe prowadzenie postępowania przez organ podatkowy pierwszej (niższej) instancji w sprawach...
§ Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA (odpowiedzi: 13) Witam. Mam pytanie odnośnie "poradnika - Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA A jeśli organ na zażalenie na niezałatwienie sprawy w...
§ Zredagowana skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA (odpowiedzi: 2) Poniżej znajduje się zredagowana skarga na bezczynność organu administracji publicznej w zakresie udostępnienia informacji publicznej, ale zanim...
§ Skarga na bezczynność organu (odpowiedzi: 11) Witam, bardzo prosiłbym o pomoc w niżej opisanej sprawie. Jestem właścicielem nieruchomości, którą nabyłem od gminy. Po jakimś czasie okazało się,...
§ Skarga do WSA na bezczynność organu (odpowiedzi: 40) Witam! Zdecydowałem się złożyć skargę na bezczynność organu, sprawę opisywałem w innym wątku, ale żeby było czytelnie myślę, że tu jest...
§ WKU Skarga na bezczynność organu (odpowiedzi: 3) Prosba o Pomoc i co jeszcze w takim temacie mozna zrobic? Zaczynajac od poczatku,ze wzgledu na upływ terminu WKU ma obowiazek z urzedu przeniesc...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.